Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITECHNIKA WARSZAWSKA"— Zapis prezentacji:

1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydział Transportu Polska Akademia Nauk Komitet Transportu SYSTEM LOGISTYCZNY A PODMIOTOWOŚĆ KLIENTA Józef OKULEWICZ Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Warszawa, ul. Koszykowa 75 e–mail:

2 Podmiot osoba poznająca, przeżywająca, działająca
Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1997 Podmiot (filoz.) istota myśląca, przeżywająca, działająca. (praw.) osoba fizyczna lub prawna, do której stosują się pewne przepisy prawne, regulujące jej prawa podmiotowość obowiązki. Podmiotowość posiadanie cech działającego podmiotu, bycie podmiotem Słownik współczesnego języka polskiego, Przegląd Rider’s Digest, Warszawa 1998 Podmiotowość poczucie bycia kimś, posiadanie tożsamości odróżniającej jednostkę od innych. WIKIPEDIA, 21 maja 2006

3 WSPÓŁCZESNA LOGISTYKA
Współczesne traktowanie logistyki z pozycji biznesu jest niejednoznaczne i zależy od kraju, szkoły logistycznej (jej kierunku) i konkretnego badacza. Rozrzut poglądów jest bardzo szeroki: od użytkowego przedstawiania logistyki jako zbioru funkcji związanych ze sterowaniem materiałowym strumieniem (transportowanie, składowanie, przekształcanie, pakowanie, wykonywanie czynności celnych, sterowanie zapasami, itp.) do naukowej (filozoficznej) koncepcji jako środka optymalizacji dowolnego ekonomicznego procesu w lokalnej albo globalnej skali. Cepгeeв В.И.: Корпоративная логистика. INFRA-M, Moskwa 2004

4 faza 1 (’60) faza 2 komunikacja analizy dane elektroniczne
magazynowanie transport faza 2 produkowanie komunikacja analizy dane elektroniczne wspomaganie decyzji trening ? zamówienia zakupy faza 3 (’80) dostawcy odbiorcy faza 4 (’90) rozwój produktu obsługa klienta faza ? koncepcja dobro JO Metz P.J.: Demystifying Supply Chain Management. Supply Chain Management Review, Winter ‘98

5 PODSTAWY NOWEJ KONCEPCJI ZARZĄDZANIA
„to co do tej pory było traktowane jako ‘tylko’ logistyczne problemy przekształciły się obecnie w znacznie bardziej znaczące zagadnienia zarządzania strategicznego”, „potrzebujemy nowej perspektywy i wynikającego z niej nowego podejścia: „supply-chain management”. wg: Oliver R.K., Webber M.D.: Supply-chain management: logistics catches up with strategy, Outlook, Booz Allen & Hamilton Inc., 1982, w Christopher M. (editor), Logistics. The strategic issues. Chapman & Hall,1992

6 PODSTAWY NOWEJ KONCEPCJI ZARZĄDZANIA
„Supply Chain Management” wyróżnia się czterema podstawowymi cechami, związanymi z etapem rozwoju logistyki i nowych wobec niej oczekiwań: należy postrzegać „łańcuch dostawczy” jako pewną całość. konieczne jest podejmowanie decyzji w ujęciu strategicznym. zupełnie inaczej należy ujmować rolę magazynowania z perspektywy „łańcucha dostawczego”, które staje się jedynie ostatecznym środkiem dla zbilansowania popytu z podażą, gdy zawodzą inne możliwe środki. zmienić należy podejście do systemów, dla którego kluczem jest integracja, a nie zwykłe współdziałanie w miejscach wspólnych interesów. Oliver R.K., Webber M.D.: Supply-chain management: logistics catches up with strategy, Outlook, Booz Allen & Hamilton Inc., 1982, w Christopher M. (editor), Logistics. The strategic issues. Chapman & Hall, 1992

7 Autor Definicja J.Houlihan „Zarządzanie łańcuchem dostaw pokrywa przepływ produktów od dostawcy, poprzez producenta i dystrybutora do ostatecznego użytkownika” J.Turner „ ... technika zorientowaną na wszystkie punkty styku w łańcuchu od dostawców surowców, poprzez różne szczeble produkcji, składowanie i dystrybucję do ostatecznego klienta" L.Johansson „W zarządzaniu łańcuchem dostaw, punkty styku oraz przepływy informacji między różnymi ogniwami łańcucha dostaw są krytycznymi elementami dla ostatecznych wyników jego funkcjonowania" D.Bowersox „ ... strategia oparta na współpracy zorientowanej na powiązania operacji biznesowych między przedsiębiorstwami w celu osiągnięcia wspólnej wizji rynkowych szans" D.Lambert M.Cooper J.Pagh „ ... integracja kluczowych procesów biznesowych od końcowych użytkowników, poprzez początkowych dostawców, którzy dostarczają produkty, usługi i informacje oraz dodają wartość dla klientów i innych udziałowców łańcucha dostaw" M.Christopher „zarządzanie relacjami z dostawcami i klientami w górę i dół łańcucha w celu dostarczenia najwyższej wartości dla klientów i przy kosztach niższych z punktu widzenia łańcucha dostaw jako całości" D.Simchi-Levi Ph.Kaminsky E.Simchi-Levi „ ... zestaw sposobów podejścia stosowanych do efektywnego integrowania dostawców, 2000 producentów, składów i punktów sprzedaży detalicznej, aby produkty były wytwarzane i dystrybuowane we właściwych ilościach, do właściwych miejsc i we właściwym czasie w celu minimalizacji kosztów systemowych i przy założeniu osiągnięcia wymaganego poziomu obsług S.Chopra P.Meindl „ ... zarządzanie przepływami między ogniwami w łańcuchu dostaw w celu maksymalizacji globalnej rentowności łańcucha dostaw" Rutkowski Krzysztof: Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 12/2004

8 Council of Supply Chain Management Professionals 1.01.2005
National Council of Physical Distribution Management 1963 Council of Logistics Management 1985 1984 Logistyka jest procesem planowania, wdrażania i sterowania skutecznym i efektywnym przepływem i przechowywaniem towarów, usług i odpowiednich informacji od miejsca wytworzenia do miejsca wykorzystania w celu spełnienia wymagań klientów. 1997 Logistyka to ta część procesu w łańcuchu dostawczym, która planuje, wdraża i steruje skutecznym i efektywnym przepływem i przechowywaniem towarów, usług i odpowiednich informacji od miejsca wytworzenia do miejsca wykorzystania w celu spełnienia wymagań klientów 2002 Logistyka to ta część procesu w łańcuchu dostawczym, która planuje, wdraża i steruje skutecznym i efektywnym przepływem wprzód i z powrotem i przechowywaniem towarów, usług i odpowiednich informacji od miejsca wytworzenia do miejsca wykorzystania w celu spełnienia wymagań klientów 2004 Zarządzanie logistyczne to ta część zarządzania w łańcuchu dostawczym, która planuje, wdraża i steruje skutecznym i efektywnym przepływem wprzód i z powrotem i przechowywaniem towarów, usług i odpowiednich informacji od miejsca wytworzenia do miejsca wykorzystania w celu spełnienia wymagań klientów Council of Supply Chain Management Professionals

9 Fazy rozwoju logistyki
Koncentracja na czynnościach a następnie na przepływach materiałowych, kapitałowych i informacyjnych. Istotne jest zaprojektowanie odpowiedniego systemu dla zapewnienia sprawnego przepływu zgodnego ze specyfikacją. Koncentracja na zaspokajaniu potrzeb. W aktualnych określeniach logistyki potwierdza się, że wszelkie przepływy służą zaspokojeniu potrzeb klienta. Problemem jest kto i jak określa jakie są potrzeby klienta. Gdy wszystkie działania w czasie projektowania i realizowania systemu logistycznego a nawet podczas samego dostarczania, są podporządkowane rozpoznanym potrzebom klienta, potrzeby te mogą ulec zmianie, przez co deklarowane realizowanie procesów w celu zaspokojenia potrzeb klienta nie zostanie spełnione, gdyż będą one zrealizowane wg minionych jego oczekiwań

10 Fazy rozwoju logistyki
Koncentracja na czynnościach a następnie na przepływach materiałowych, kapitałowych i informacyjnych. Istotne jest zaprojektowanie odpowiedniego systemu dla zapewnienia sprawnego przepływu zgodnego ze specyfikacją. Koncentracja na zaspokajaniu potrzeb. W aktualnych określeniach logistyki potwierdza się, że wszelkie przepływy służą zaspokojeniu potrzeb klienta. możesz mieć go w dowolnym kolorze pod warunkiem, że jest czarny Henry Ford o Modelu T, 1911 Problemem jest kto określa jakie są potrzeby klienta. Gdy wszystkie działania w czasie projektowania i realizowania systemu logistycznego a nawet podczas samego dostarczania, są podporządkowane rozpoznanym potrzebom klienta, potrzeby te mogą ulec zmianie. Deklarowane realizowanie procesów w celu zaspokojenia potrzeb klienta nie zostanie spełnione, gdyż będą zrealizowane wg minionych jego oczekiwań

11 Fazy rozwoju logistyki
Koncentracja na czynnościach a następnie na przepływach materiałowych, kapitałowych i informacyjnych. Istotne jest zaprojektowanie odpowiedniego systemu dla zapewnienia sprawnego przepływu zgodnego ze specyfikacją. Koncentracja na zaspokajaniu potrzeb. W aktualnych określeniach logistyki potwierdza się, że wszelkie przepływy służą zaspokojeniu potrzeb klienta. możesz mieć go w dowolnym kolorze pod warunkiem, że jest czarny Henry Ford o Modelu T, 1911 Problemem jest kto określa jakie są potrzeby klienta. Gdy wszystkie działania w czasie projektowania i realizowania systemu logistycznego a nawet podczas samego dostarczania, są podporządkowane rozpoznanym potrzebom klienta, potrzeby te mogą ulec zmianie. Deklarowane realizowanie procesów w celu zaspokojenia potrzeb klienta nie zostanie spełnione, gdyż będą zrealizowane wg minionych jego oczekiwań Deklaracja firmy Wal-Mart, która z pozycji realizatora dystrybucji w celu zaspokojenia potrzeb klienta przeszła na pozycje realizatora zakupów wg oczekiwań klienta. „a procurement agent for the consumer”, wg Alan Waller, Denis 0'Sullivan: Supply chain in the boardroom, Logistics Europe, wrzesień 2004, s.22

12 warunkowanie dostarczania dóbr
koncepcje: odbiorcy dóbr dostarczania planowanie wdrażanie sterowanie STOSOWANIE LOGISTYKI system logistyczny warunkowanie dostarczania dóbr Logistyka to sterowanie przepływem … Logistyka to proces ... Logistyka to część procesu ... Zarządzanie logistyczne to część zarządzania ... Supply Chain Management … CLM  CSCMP C E L problemy decyzyjne logistyka stosowana C E L procesy logistyczne lokalizacja produkcja magazynowanie transportowanie dostępność przejrzystość łączność zaopatrywanie dystrybuowanie projektowanie obsługiwanie

13 17 marca 2000 r. kilkuminutowy pożar zniszczone 8 palet z półproduktem
Albuquerque w New Mexico fabryka procesorów Philips’a 40 % produkcji dla: Nokia + Ericsson 17 marca 2000 r. kilkuminutowy pożar zniszczone 8 palet z półproduktem zdarzenie NOKIA ERICSSON po 3 dniach wykryto zaburzenia w dostawach informacja, że w fabryce był mały pożar wysłano inżynierów na wizję lokalną nie pozwolono im obejrzeć skali zniszczeń baczniej więc obserwowano dostawy przyjęto, że problemy dostawcy mogą przedłużyć się do miesiąca na najwyższym szczeblu naciskano, by inne fabryki zwiększyły produkcję rozesłano pracowników do USA i Japonii, by inni dostawcy uruchomili produkcję w ciągu tygodnia uruchomiono produkcję zmodyfikowano produkowane telefony, dostosowując je do nieco innych procesorów stwierdzono zakłócenia w dostawach uspokojenie przez dostawcę, że pożar nie wywołał problemów nie robiono nic przez 2 tygodnie, aż zabrakło dostaw procesorów dużo wcześniej podjęto decyzję, by kluczowe komponenty zamawiać u jednego dostawcy w celu uproszczenia łańcucha dostawczego i obniżenia kosztów w efekcie kilkuminutowego pożaru utracono 400 mln Euro na rynku sprzedaży nowych telefonów A close call. Logistics Europe, luty 2004, s.20

14 Wnioski Procesowe ujęcie logistyki i podmiotowe traktowanie klienta otwiera nowy okres w rozwoju logistyki. Definiować można jedynie działania logistyka prowadzące do powstania logistyki przy wykorzystaniu systemu logistycznego. Definiowanie logistyki staje się bezcelowe, gdyż dotyczy sytuacji kiedy jest już zbędna, tzn. po dostarczeniu towaru.

15 Łańcuch logistyczny przyszłości
produkcja zaopatrzenie przechowanie dostarczenie projekt obsługa potrzeba

16 SYSTEM LOGISTYCZNY A PODMIOTOWOŚĆ KLIENTA
Józef OKULEWICZ Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Warszawa, ul. Koszykowa 75 e–mail:


Pobierz ppt "POLITECHNIKA WARSZAWSKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google