Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAŁOŻENIA I KONCEPCJA PRZEPROWADZONOEGO BADANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAŁOŻENIA I KONCEPCJA PRZEPROWADZONOEGO BADANIA"— Zapis prezentacji:

1 ZAŁOŻENIA I KONCEPCJA PRZEPROWADZONOEGO BADANIA
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Podlaski Absolwent ZAŁOŻENIA I KONCEPCJA PRZEPROWADZONOEGO BADANIA dr Katarzyna Dębkowska

2 Redakcja Naukowa - dr hab. Joanna M. Moczydłowska Zespół ekspertów
dr Katarzyna Dębkowska dr Urszula Widelska dr Jarosław Kilon mgr Adam Mirosław Walicki mgr Anna Raczkowska Białystok, r. Podlaski Absolwent

3 Przedmiotem badania są losy zawodowe absolwentów szkół wyższych województwa podlaskiego, kierunków: informatycznych, turystycznych oraz medycznych, którzy ukończyli naukę w latach Białystok, r. Podlaski Absolwent

4 Białystok, 31.10.2012 r. Podlaski Absolwent Lp. Nazwa uczelni
Kierunki kształcenia 1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku lekarski, lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne, analityka medyczna, farmacja, kosmetologia, dietetyka, elekroradiologia, fizjoterapia, logopedia z fonoaudiologią, pielęgniarstwa, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne 2. Politechnika Białostocka informatyka, turystyka i rekreacja 3. Uniwersytet w Białymstoku informatyka 4. Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku zdrowie publiczne, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, biotechnologia 5. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku informatyka i ekonometria 6. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku informatyki, informatyka i ekonometria 7. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku zdrowie publiczne 8. Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku 9. Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku turystyka i rekreacja, techniki dentystyczne 10. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku turystyka i rekreacja 11. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 12. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży informatyka, pielęgniarstwo I stopnia, pielęgniarstwo II stopnia 13. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży 14. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach pielęgniarstwo, ochrona zdrowia Białystok, r. Podlaski Absolwent

5 Założenia badania Określenie losów zawodowych absolwentów, z wyszczególnieniem: osób kontynuujących naukę; osób zatrudnionych zgodnie z wykształceniem; osób zatrudnionych niezgodnie z wykształceniem; osób bezrobotnych; osób, które przystąpiły do wymaganych egzaminów zawodowych i państwowych. Białystok, r. Podlaski Absolwent

6 Założenia badania cd. Przeanalizowanie zatrudnienia absolwentów z uwzględnieniem: sposobu uzyskania pracy; formy zatrudnienia; zgodności zatrudnienia z wyuczonym zawodem, specjalnością; oceny kompetencji absolwentów, w tym ich przygotowania praktycznego do pracy zawodowej; oceny zgodności kompetencji absolwentów badanych kierunków z oczekiwaniami pracodawców; oceny skłonności migracyjnych i faktycznie występujących migracji wśród badanych absolwentów (w zakresie migracji krajowych i zagranicznych); płac uzyskiwanych przez absolwentów badanych kierunków. Białystok, r. Podlaski Absolwent

7 Podmioty badania absolwenci pracownicy uczelni, doradcy zawodowi,
pośrednicy pracy pracodawcy. Białystok, r. Podlaski Absolwent

8 Cele badania Pozyskanie aktualnej, syntetycznej informacji nt. szkół wyższych w województwie podlaskim kształcących w zawodach informatycznych, turystycznych i medycznych, liczby studentów i absolwentów kształconych na badanych kierunkach, w poszczególnych zawodach. Określenie głównych determinant wyboru poziomu i kierunku nauki. Określenie ścieżki kariery zawodowej absolwentów badanych kierunków. Udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Na jakim poziomie jakości, szkoły wyższe oferujące kształcenie na kierunkach objętych badaniem, przygotowują absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy?” Zidentyfikowanie głównych barier utrudniających absolwentom szkół wyższych badanych kierunków efektywne poszukiwanie i pozyskiwanie pracy. Ocena stopnia nasycenia regionalnego rynku pracy absolwentami danego kierunku kształcenia aktualnie i w najbliższej przyszłości (5 lat). Ocena poziomu migracji krajowych i zagranicznych absolwentów badanych kierunków. Określenie poziomu wynagrodzeń otrzymywanych przez absolwentów badanych kierunków. Białystok, r. Podlaski Absolwent

9 Metody badawcze Analiza danych zastanych dotyczących losów absolwentów; Badania ilościowe wśród absolwentów badanych kierunków; Badania ilościowe wśród pracodawców zatrudniających absolwentów badanych kierunków; Badania jakościowe wśród głównych uczestników rynku pracy (pracodawcy, służby zatrudnienia, szkoły wyższe). Białystok, r. Podlaski Absolwent

10 Źródła wykorzystane w analizie danych zastanych
Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych; Sytuacja na Rynku Pracy w Województwie Podlaskim; Podlaski Rynek Pracy; Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji; Dane statystyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku na temat: zawodów występujących wśród bezrobotnych absolwentów, liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy. Dane z Urzędu Statystycznego w Gdańsku dotyczące liczby studentów i absolwentów badanych kierunków Białystok, r. Podlaski Absolwent

11 Badania ilościowe wśród absolwentów
Absolwenci w latach: 2009 2010 2011 Razem Udział Planowana liczebność próby Faktyczna liczebność próby kierunki informatyczne 499 561 487 1547 22,0% 132 kierunki turystyczne 218 280 285 783 11,1% 67 78 kierunki medyczne 1541 1518 1642 4701 66,9% 401 Suma 7031 100,0% 600 611 Białystok, r. Podlaski Absolwent

12 Badania ilościowe wśród absolwentów
Sposób realizacji - ankieta elektroniczna (technika CAWI). Kwestionariusz badawczy został zróżnicowany dla trzech grup absolwentów: absolwentów kontynuujących naukę, absolwentów, którzy zostali zatrudnieni, absolwentów bezrobotnych. Białystok, r. Podlaski Absolwent

13 Zagadnienia objęte badaniem absolwentów
determinanty wyboru kierunku studiów i miejsca pracy; oczekiwania w zakresie pożądanej pracy i warunków pracy; ścieżki kariery zawodowej absolwentów ocena, w jakim zakresie studia przygotowują do funkcjonowania na rynku pracy ; ocena zgodności zatrudnienia z wykształceniem, wyuczonym zawodem lub specjalnością; kwalifikacje i dodatkowe umiejętności przydatne absolwentom poszczególnych kierunków na rynku pracy; bariery utrudniające absolwentom poszczególnych kierunków efektywne poszukiwanie pracy; kierunki dalszego kształcenia, ewentualnie przesłanki decyzji o niepodjęciu dalszego kształcenia; przyczyny niepodjęcia pracy i plany zawodowe na najbliższą przyszłość. Białystok, r. Podlaski Absolwent

14 Charakterystyka próby absolwentów kierunków turystycznych
Białystok, r. Podlaski Absolwent

15 Charakterystyka próby absolwentów kierunków informatycznych
Białystok, r. Podlaski Absolwent

16 Charakterystyka próby absolwentów kierunków medycznych
Białystok, r. Podlaski Absolwent

17 Charakterystyka próby pracodawców
Próba pracodawców została podzielona na trzy warstwy według badanych kierunków, czyli w próbie znaleźli się pracodawcy, dla których poszczególne kierunki mają strategiczne znaczenie kierunki turystyczne – 27 pracodawców, kierunki informatyczne – 40 pracodawców, kierunki medyczne 133 pracodawców. Białystok, r. Podlaski Absolwent

18 Zakres badań wśród pracodawców:
poznanie opinii o sile „marek” podlaskich uczelni (które uczelnie najlepiej przygotowują absolwentów do pracy zawodowej); ocenę znaczenia kierunku studiów i typu studiów w procesie rekrutacji absolwentów; zbadanie wizerunku polskiego szkolnictwa wyższego z perspektywy pracodawców; poznanie oczekiwań pracodawców pod adresem absolwentów szkół wyższych badanych kierunków; ocenę absolwentów wybranych kierunków i jakości ich przygotowania do pracy zawodowej przez podlaskie uczelnie; plany zatrudnienia absolwentów wybranych kierunków oraz przewidywane znaczenie tych kierunków w działalności podmiotów gospodarczych w perspektywie najbliższych lat. Białystok, r. Podlaski Absolwent

19 Charakterystyka próby pracodawców
Białystok, r. Podlaski Absolwent

20 Kierunki informatyczne
Branża (sekcja PKD) Kierunki turystyczne Kierunki informatyczne Kierunki medyczne Ogółem Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 11% 2% 4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 5% 1% Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 3% Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 40% 14% 12% Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 50% 9% Edukacja Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Informacja i komunikacja 47% 15% Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 10% 75% 48% Pozostała działalność usługowa Przetwórstwo przemysłowe Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Razem 100,0% Białystok, r. Podlaski Absolwent

21 Badania jakościowe Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) - 20 wywiadów indywidualnych wśród wskazanych uczestników rynku, przy czym zadbano o to, by w wywiadach brały udział osoby odpowiadające poszczególnym kierunkom, tak aby każdy z badanych kierunków był odpowiednio reprezentowany Pogłębiony wywiad grupowy (FDI) - W badaniw wzięło udział 10 osób reprezentujących uczestników rynku i badane kierunki. Wśród uczestników panelu byli reprezentanci władz uczelni kształcących na badanych kierunkach, eksperci ds. rynku pracy, kierownik biura karier, przedstawiciele pracodawców. Białystok, r. Podlaski Absolwent

22 Przeprowadzone badania jakościowe pozwoliły m.in. na:
poznanie opinii o sile „marek” podlaskich uczelni (które uczelnie najlepiej przygotowują absolwentów do pracy zawodowej); poznanie oczekiwań pracodawców pod adresem absolwentów szkół wyższych badanych kierunków, w tym wizerunek absolwenta idealnego; ocenę absolwentów wybranych kierunków i jakości ich przygotowania do pracy zawodowej przez podlaskie uczelnie; propozycje działań zmierzających do lepszego dopasowania podaży i popytu na pracę absolwentów oraz do podniesienia jakości kształcenia w badanych kierunkach Białystok, r. Podlaski Absolwent

23 W celu oceny sytuacji na rynku pracy absolwentów poszczególnych kierunków w ciągu najbliższych lat wykorzystano metody foresight oraz prognozowanie. Białystok, r. Podlaski Absolwent

24 Metody w badaniach typu foresight
analiza SWOT analiza STEEPVL Panele eksperckie (dyskusyjne) burza mózgów budowa scenariuszy Białystok, r. Podlaski Absolwent

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! dr Jarosław Kilon


Pobierz ppt "ZAŁOŻENIA I KONCEPCJA PRZEPROWADZONOEGO BADANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google