Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Podlaski Absolwent ZAŁOŻENIA I KONCEPCJA PRZEPROWADZONOEGO BADANIA ZAŁOŻENIA I KONCEPCJA PRZEPROWADZONOEGO BADANIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Podlaski Absolwent ZAŁOŻENIA I KONCEPCJA PRZEPROWADZONOEGO BADANIA ZAŁOŻENIA I KONCEPCJA PRZEPROWADZONOEGO BADANIA."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Podlaski Absolwent ZAŁOŻENIA I KONCEPCJA PRZEPROWADZONOEGO BADANIA ZAŁOŻENIA I KONCEPCJA PRZEPROWADZONOEGO BADANIA dr Katarzyna Dębkowska 1

2 Białystok, r.Podlaski Absolwent2 Redakcja Naukowa - dr hab. Joanna M. Moczydłowska Zespół ekspertów dr Katarzyna Dębkowska dr Urszula Widelska dr Jarosław Kilon mgr Adam Mirosław Walicki mgr Anna Raczkowska

3 Przedmiotem badania są losy zawodowe absolwentów szkół wyższych województwa podlaskiego, kierunków: informatycznych, turystycznych oraz medycznych, którzy ukończyli naukę w latach Białystok, r.Podlaski Absolwent3

4 Lp.Nazwa uczelniKierunki kształcenia 1.Uniwersytet Medyczny w Białymstoku lekarski, lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne, analityka medyczna, farmacja, kosmetologia, dietetyka, elekroradiologia, fizjoterapia, logopedia z fonoaudiologią, pielęgniarstwa, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne 2.Politechnika Białostockainformatyka, turystyka i rekreacja 3.Uniwersytet w Białymstokuinformatyka 4.Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku zdrowie publiczne, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, biotechnologia 5.Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstokuinformatyka i ekonometria 6.Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstokuinformatyki, informatyka i ekonometria 7. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku zdrowie publiczne 8. Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku informatyka 9.Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstokuturystyka i rekreacja, techniki dentystyczne 10. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku turystyka i rekreacja 11. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży informatyka 12.Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomżyinformatyka, pielęgniarstwo I stopnia, pielęgniarstwo II stopnia 13. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży turystyka i rekreacja 14.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkachpielęgniarstwo, ochrona zdrowia Białystok, r.Podlaski Absolwent4

5 Założenia badania Określenie losów zawodowych absolwentów, z wyszczególnieniem: osób kontynuujących naukę; osób zatrudnionych zgodnie z wykształceniem; osób zatrudnionych niezgodnie z wykształceniem; osób bezrobotnych; osób, które przystąpiły do wymaganych egzaminów zawodowych i państwowych. Białystok, r.Podlaski Absolwent5

6 Założenia badania cd. Przeanalizowanie zatrudnienia absolwentów z uwzględnieniem: sposobu uzyskania pracy; formy zatrudnienia; zgodności zatrudnienia z wyuczonym zawodem, specjalnością; oceny kompetencji absolwentów, w tym ich przygotowania praktycznego do pracy zawodowej; oceny zgodności kompetencji absolwentów badanych kierunków z oczekiwaniami pracodawców; oceny skłonności migracyjnych i faktycznie występujących migracji wśród badanych absolwentów (w zakresie migracji krajowych i zagranicznych); płac uzyskiwanych przez absolwentów badanych kierunków. Białystok, r.Podlaski Absolwent6

7 Podmioty badania absolwenci pracownicy uczelni, doradcy zawodowi, pośrednicy pracy pracodawcy. Białystok, r.Podlaski Absolwent7

8 Cele badania Białystok, r.Podlaski Absolwent8 1.Pozyskanie aktualnej, syntetycznej informacji nt. szkół wyższych w województwie podlaskim kształcących w zawodach informatycznych, turystycznych i medycznych, liczby studentów i absolwentów kształconych na badanych kierunkach, w poszczególnych zawodach. 2.Określenie głównych determinant wyboru poziomu i kierunku nauki. 3.Określenie ścieżki kariery zawodowej absolwentów badanych kierunków. 4.Udzielenie odpowiedzi na pytanie: Na jakim poziomie jakości, szkoły wyższe oferujące kształcenie na kierunkach objętych badaniem, przygotowują absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy? 5.Zidentyfikowanie głównych barier utrudniających absolwentom szkół wyższych badanych kierunków efektywne poszukiwanie i pozyskiwanie pracy. 6.Ocena stopnia nasycenia regionalnego rynku pracy absolwentami danego kierunku kształcenia aktualnie i w najbliższej przyszłości (5 lat). 7.Ocena poziomu migracji krajowych i zagranicznych absolwentów badanych kierunków. 8.Określenie poziomu wynagrodzeń otrzymywanych przez absolwentów badanych kierunków.

9 Metody badawcze Analiza danych zastanych dotyczących losów absolwentów; Badania ilościowe wśród absolwentów badanych kierunków; Badania ilościowe wśród pracodawców zatrudniających absolwentów badanych kierunków; Badania jakościowe wśród głównych uczestników rynku pracy (pracodawcy, służby zatrudnienia, szkoły wyższe). Białystok, r.Podlaski Absolwent9

10 Źródła wykorzystane w analizie danych zastanych Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych; Sytuacja na Rynku Pracy w Województwie Podlaskim; Podlaski Rynek Pracy; Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji; Dane statystyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku na temat: – zawodów występujących wśród bezrobotnych absolwentów, – liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy. Dane z Urzędu Statystycznego w Gdańsku dotyczące liczby studentów i absolwentów badanych kierunków Białystok, r.Podlaski Absolwent10

11 Badania ilościowe wśród absolwentów Absolwenci w latach: RazemUdział Planowana liczebność próby Faktyczna liczebność próby kierunki informatyczne ,0%132 kierunki turystyczne ,1%67 78 kierunki medyczne ,9%401 Suma ,0% Białystok, r.Podlaski Absolwent11

12 Badania ilościowe wśród absolwentów Sposób realizacji - ankieta elektroniczna (technika CAWI). Kwestionariusz badawczy został zróżnicowany dla trzech grup absolwentów: absolwentów kontynuujących naukę, absolwentów, którzy zostali zatrudnieni, absolwentów bezrobotnych. Białystok, r.Podlaski Absolwent12

13 Zagadnienia objęte badaniem absolwentów determinanty wyboru kierunku studiów i miejsca pracy; oczekiwania w zakresie pożądanej pracy i warunków pracy; ścieżki kariery zawodowej absolwentów ocena, w jakim zakresie studia przygotowują do funkcjonowania na rynku pracy ; ocena zgodności zatrudnienia z wykształceniem, wyuczonym zawodem lub specjalnością; kwalifikacje i dodatkowe umiejętności przydatne absolwentom poszczególnych kierunków na rynku pracy; bariery utrudniające absolwentom poszczególnych kierunków efektywne poszukiwanie pracy; kierunki dalszego kształcenia, ewentualnie przesłanki decyzji o niepodjęciu dalszego kształcenia; przyczyny niepodjęcia pracy i plany zawodowe na najbliższą przyszłość. Białystok, r.Podlaski Absolwent13

14 Charakterystyka próby absolwentów kierunków turystycznych Białystok, r.Podlaski Absolwent14

15 Charakterystyka próby absolwentów kierunków informatycznych Białystok, r.Podlaski Absolwent15

16 Charakterystyka próby absolwentów kierunków medycznych Białystok, r.Podlaski Absolwent16

17 Charakterystyka próby pracodawców Próba pracodawców została podzielona na trzy warstwy według badanych kierunków, czyli w próbie znaleźli się pracodawcy, dla których poszczególne kierunki mają strategiczne znaczenie kierunki turystyczne – 27 pracodawców, kierunki informatyczne – 40 pracodawców, kierunki medyczne 133 pracodawców. Białystok, r.Podlaski Absolwent17

18 Zakres badań wśród pracodawców: poznanie opinii o sile marek podlaskich uczelni (które uczelnie najlepiej przygotowują absolwentów do pracy zawodowej); ocenę znaczenia kierunku studiów i typu studiów w procesie rekrutacji absolwentów; zbadanie wizerunku polskiego szkolnictwa wyższego z perspektywy pracodawców; poznanie oczekiwań pracodawców pod adresem absolwentów szkół wyższych badanych kierunków; ocenę absolwentów wybranych kierunków i jakości ich przygotowania do pracy zawodowej przez podlaskie uczelnie; plany zatrudnienia absolwentów wybranych kierunków oraz przewidywane znaczenie tych kierunków w działalności podmiotów gospodarczych w perspektywie najbliższych lat. Białystok, r.Podlaski Absolwent18

19 Charakterystyka próby pracodawców Białystok, r.Podlaski Absolwent19

20 Branża (sekcja PKD) Kierunki turystyczne Kierunki informatyczne Kierunki medyczne Ogółem Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 11%2%4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa5%1% Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 11%3% Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 40%5%14%12% Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 50%5%9% Edukacja5%2%3% Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 5%1% Informacja i komunikacja47%15% Opieka zdrowotna i pomoc społeczna10%5%75%48% Pozostała działalność usługowa1% Przetwórstwo przemysłowe5%1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo2%1% Razem100,0% Białystok, r.Podlaski Absolwent20

21 Badania jakościowe Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) - 20 wywiadów indywidualnych wśród wskazanych uczestników rynku, przy czym zadbano o to, by w wywiadach brały udział osoby odpowiadające poszczególnym kierunkom, tak aby każdy z badanych kierunków był odpowiednio reprezentowany Pogłębiony wywiad grupowy (FDI) - W badaniw wzięło udział 10 osób reprezentujących uczestników rynku i badane kierunki. Wśród uczestników panelu byli reprezentanci władz uczelni kształcących na badanych kierunkach, eksperci ds. rynku pracy, kierownik biura karier, przedstawiciele pracodawców. Białystok, r.Podlaski Absolwent21

22 Przeprowadzone badania jakościowe pozwoliły m.in. na: poznanie opinii o sile marek podlaskich uczelni (które uczelnie najlepiej przygotowują absolwentów do pracy zawodowej); poznanie oczekiwań pracodawców pod adresem absolwentów szkół wyższych badanych kierunków, w tym wizerunek absolwenta idealnego; ocenę absolwentów wybranych kierunków i jakości ich przygotowania do pracy zawodowej przez podlaskie uczelnie; propozycje działań zmierzających do lepszego dopasowania podaży i popytu na pracę absolwentów oraz do podniesienia jakości kształcenia w badanych kierunkach Białystok, r.Podlaski Absolwent22

23 W celu oceny sytuacji na rynku pracy absolwentów poszczególnych kierunków w ciągu najbliższych lat wykorzystano metody foresight oraz prognozowanie. Białystok, r.Podlaski Absolwent23

24 Metody w badaniach typu foresight analiza SWOT analiza STEEPVL Panele eksperckie (dyskusyjne) burza mózgów budowa scenariuszy Białystok, r.Podlaski Absolwent24

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! dr Jarosław Kilon 25


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Podlaski Absolwent ZAŁOŻENIA I KONCEPCJA PRZEPROWADZONOEGO BADANIA ZAŁOŻENIA I KONCEPCJA PRZEPROWADZONOEGO BADANIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google