Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BADANIE WŁASNEMonitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 Łódź 27 czerwca 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BADANIE WŁASNEMonitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 Łódź 27 czerwca 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 BADANIE WŁASNEMonitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 Łódź 27 czerwca 2013 r.

2 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 uchwalona Uchwałą Nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r. WIZJA ROZWOJU REGION SPÓJNY TERYTORIALNIE I WIZERUNKOWO, KREATYWNY I KONKURENCYJNY W SKALI KRAJU I EUROPY, O NAJLEPSZEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ, WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ ATRAKCYJNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ ORAZ WYSOKĄ JAKOŚCIĄ ŻYCIA. MISJA REGIONU PROWADZENIE ZINTEGROWANEJ I TERYTORIALNIE UKIERUNKOWANEJ POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, OPARTEJ NA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ, BUDOWANIU WIĘZI SPOŁECZNYCH ORAZ TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ.

3 SRWŁ 2020 Obszary miejskie i wiejskie Obszary funkcjonalne POLITYKA TERYTORIALNO-FUNKCJONALNA Obszary strategicznej interwencji wynikające z założeń polityki państwa Obszary strategicznej interwencji wynikające z polityki rozwoju województwa łódzkiego Filar 1. Spójność gospodarcza Filar 2. Spójność społeczna Filar 3. Spójność przestrzenna POLITYKA HORYZONTALNA ISTOTA STRATEGII ŁÓDZKIE 2020

4 SRWŁ 2020 – Spójność gospodarcza Cel strategiczny REGION WYKORZYSTUJĄCY POTENCJAŁ ENDOGENICZNY DO ROZWOJU INTELIGENTNEJ GOSPODARKI, OPARTY NA KREATYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW Cel operacyjny 1 ZAAWANSOWANA GOSPODARKA WIEDZY I INNOWACJI Cel operacyjny 2 NOWOCZESNY KAPITAŁ LUDZKI I RYNEK PRACY Strategiczny kierunek działań 1.1. Rozwój nowoczesnych technologii na rzecz inteligentnych specjalizacji regionalnych Strategiczny kierunek działań 1.2. Rozwój nowoczesnej gospodarki energetycznej Strategiczny kierunek działań 2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla gospodarki innowacyjnej Strategiczny kierunek działań 2.2. Kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy Strategiczny kierunek działań 3.2. Rozwój MŚP i sektora rolnego Cel operacyjny 3 ZINTEGROWANE ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA ROZWOJU GOSPODARKI Strategiczny kierunek działań 3.1. Kształtowanie innowacyjnego środowiska przedsiębiorczości i powiązań sieciowych

5 SRWŁ 2020 – Spójność społeczna Cel operacyjny 4 WYSOKI POZIOM KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I SILNE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Cel strategiczny AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, Z DOBRYM DOSTĘPEM DO USŁUG PUBLICZNYCH, SPRZYJAJĄCE WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU GRUP WYKLUCZONYCH Strategiczny kierunek działań 4.1. Rozwój społeczności lokalnych Strategiczny kierunek działań 4.2. Wzmacnianie tożsamości regionalnej Strategiczny kierunek działań 6.2. Reintegracja zawodowa oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniom społecznym Strategiczny kierunek działań 6.1. Przeciwdziałanie ubóstwu ekonomicznemu Strategiczny kierunek działań 5.1. Rozwój usług i poprawa dostępu do sektora edukacji Strategiczny kierunek działań 5.2. Rozwój usług i poprawa dostępu do sektora ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej Strategiczny kierunek działań 5.3. Rozwój usług i poprawa dostępu do sektora kultury, sportu, turystyki i rekreacji Strategiczny kierunek działań 5.4. Rozwój cyfryzacji i usług cyfrowych w sektorze publicznym Cel operacyjny 5 WYSOKI STANDARD I DOSTĘP DO USŁUG PUBLICZNYCH Cel operacyjny 6 REINTEGRACJA SPOŁECZNA GRUP WYKLUCZONYCH LUB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

6 SRWŁ 2020 – Spójność przestrzenna Cel strategiczny ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY REGIONU Z SILNIE POWIĄZANYM SYSTEMEM OSADNICZYM, Z NOWOCZESNĄ INFRASTRUKTURĄ I RACJONALNIE WYKORZYSTYWANYMI ZASOBAMI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Cel operacyjny 7 WYSOKA JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ I TECHNICZNEJ Cel operacyjny 8 WYSOKA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Strategiczny kierunek działań 7.1. Wzmocnienie i rozwój systemów transportowych i teleinformatycznych Strategiczny kierunek działań 7.2. Wzmocnienie i rozwój systemów infrastruktury technicznej Strategiczny kierunek działań 8.1. Ochrona i kształtowanie powiązań przyrodniczo- krajobrazowych Strategiczny kierunek działań 8.2. Przeciwdziałanie i zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych i antropogenicznych Strategiczny kierunek działań 9.2. Wspieranie procesów rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego Cel operacyjny 9 ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OSADNICZY Strategiczny kierunek działań 9.1. Wzmacnianie systemu powiązań funkcjonalnych

7 SRWŁ 2020 – Obszary miejskie i wiejskie Cel strategiczny OBSZARY MIEJSKIE ZAPEWNIAJĄCE MIESZKAŃCOM WYSOKI POZIOM ŻYCIA, WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGI KONKURENCYJNE DO DYNAMICZNEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO ORAZ ADAPTUJĄCE SIĘ DO ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH I KLIMATYCZNYCH Cel strategiczny ATRAKCYJNE OSADNICZO OBSZARY WIEJSKIE, WYKORZYSTUJĄCE POTENCJAŁY WEWNĘTRZNE DLA ROZWOJU WIELOFUNKCYJNEGO

8 SRWŁ 2020 – Obszary funkcjonalne kierunki współpracy ponadregionalnej

9 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 PODSTAWĄ DLA MONITOROWANIA PROCESU REALIZACJI I WDRAŻANIA STRATEGII JEST BAZA 103 WSKAŹNIKÓW W FORMIE STALE AKTUALIZOWANEJ ELEKTRONICZNEJ BAZY DANYCH. WSKAŹNIKI ODNOSZĄ SIĘ DO: CELÓW STRATEGICZNYCH I CELÓW OPERACYJNYCH W RAMACH POLITYKI HORYZONTALNEJ ORAZ CELÓW STRATEGICZNYCH DLA OBSZARÓW MIEJSKICH, OBSZARÓW WIEJSKICH I OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W RAMACH POLITYKI TERYTORIALNO-FUNKCJONALNEJ.

10 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 PRZYJĘTY SPOSÓB GROMADZENIA, OPRACOWANIA I PREZENTOWANIA DANYCH UMOŻLIWI MONITOROWANIE EFEKTÓW REALIZACJI POLITYKI ROZWOJU ORAZ ZMIAN SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ REGIONU W ODNIESIENIU DO KONKRETNYCH TERYTORIÓW.

11 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 ZEBRANE DANE BĘDĄ PREZENTOWANE W ODNIESIENIU DO: Polski, województwa, podregionów, powiatów lub gmin Danych z lat 2010 – 2020, z uwzględnieniem dynamiki zmian FORMA PREZENTACJI DANYCH: Zestawienia tabelaryczne z danymi statystycznymi za lata 2010 do 2020 Wykresy np. kołowe, liniowe, słupkowe Kartogramy stosowane do analiz strukturalnych w ujęciu przestrzennym

12 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 Nazwa wskaźnika Poziom wskaźnika dla województwa łódzkiego 2010 r. Poziom wskaźnika dla Polski 2010 r. Poziom wskaźnika dla województwa łódzkiego 2020 r. Źródło danych 12345 W SRWŁ 2020 DLA WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA WSKAZANO: POZIOM WEJŚCIOWY - WARTOŚĆ DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2010 r., - WARTOŚĆ DLA POLSKI W 2010 r., POZIOM DOCELOWY - WARTOŚĆ DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2020 r., ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH, 27 WSKAŹNIKÓW ZAPROPONOWANO DO OBJĘCIA BADANIEM.

13 I. CEL STRATEGICZNY – SPÓJNOŚĆ GOSPODARCZA WSKAŹNIKI MONITOROWANIA - POLITYKA HORYZONTALNA Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 Nazwa wskaźnika wartość wejściowa 2010 WŁPolska Wydajność pracy WDB na 1 pracującego [zł] 80 32490 193 PKB na 1 M w podregionie najsłabszym w stosunku do PKB na 1 M w podregionie najsilniejszym (zróżnicowanie PKB na 1 M na poziomie podregionów 1 : 1,911 : 5,66 PKB na 1 M woj. w stosunku do PKB na 1 M w Polsce [%] 92,10100,00 Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej na 1 M (ceny bieżące) [zł] 5 3995 690 Wartość brutto w gospodarce narodowej środków trwałych na 1 M (ceny bieżące) [zł] 56 80865 993 PKB na 1 M woj. wg parytetu siły nabywczej w stosunku do PKB na 1 M w UE 27 (UE 27 = 100) [%] 57,0062,00 ewaluacja 2016 2017 ewaluacja 2018 2019 ewaluacja 2020 wartość docelowa 2020 WŁPolskaWŁPolskaWŁPolskaWŁPolskaWŁPolskaWŁ ---- średnia krajowa ---- 1: 1,94 ---- 94,00 ---- średnia krajowa ---- średnia krajowa ---- 72,00

14 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 Cel operacyjny 1. Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji – przykłady wskaźników monitorowania Nazwa wskaźnika wartość wejściowa 2010 WŁPolska Nakłady na działalność B+R w stosunku do regionalnego PKB [%] 0,640,74 Liczba udzielonych patentów 3,703,62 Udział innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie innowacji produktowych i procesowych w przedsiębiorstwach przemysłowych ogółem [%] 13,4217,10 Udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitej ilości energii produkowanej w regionie [%] 1,466,90 ewaluacja 2016 2017 ewaluacja 2018 2019 ewaluacja 2020 wartość docelowa 2020 WŁPolskaWŁPolskaWŁPolskaWŁPolskaWŁPolskaWŁ ---- 1,00 ---- 6,00 ---- średnia krajowa ---- 2,00 Całkowita emisja CO2 do powietrza [%] Wskaźnik proponowany do objęcia badaniem WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI, DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA UMWŁ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI, DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA UMWŁ

15 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 Cel operacyjny 2. Nowoczesny kapitał ludzki i rynek pracy – przykłady wskaźników monitorowania Nazwa wskaźnika wartość wejściowa 2010 WŁPolska Udział ludności w wieku 15 – 64 lata z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie ludności w tym wieku [%] 19,1019,80 Udział ludności z wykształceniem wyższym w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych [%] 9,8010,50 Udział zatrudnionych w wieku 20 – 64 lata w stosunku do tej grupy wiekowej ogółem [%] 66,2064,60 Stopa bezrobocia rejestrowanego 12,2012,40 ewaluacja 2016 2017 ewaluacja 2018 2019 ewaluacja 2020 wartość docelowa 2020 WŁPolskaWŁPolskaWŁPolskaWŁPolskaWŁPolskaWŁ ---- 24,40 ---- poniżej wartości z 2010 r. ---- 73,00 ---- 8,00

16 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 Cel operacyjny 3. Zintegrowane środowisko przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki Nazwa wskaźnika wartość wejściowa 2010 WŁPolska Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. M 711770 Liczba jednostek nowozarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. M 99104 Produkcja rolnicza globalna na 1 ha użytków rolnych w zł 6 0004 888 ewaluacja 2016 2017 ewaluacja 2018 2019 ewaluacja 2020 wartość docelowa 2020 WŁPolskaWŁPolskaWŁPolskaWŁPolskaWŁPolskaWŁ ---- średnia krajowa ---- średnia krajowa ---- 6 800 Udział pow. uzbrojonych terenów inwest. w pow. terenów inwest. ogółem [%] Liczba etatów pracowników merytorycznych zatrudnionych w ośrodkach innowacyjności i przedsiębiorczości Udział podmiotów gospod. korzystających z usłu IOB w stosunku do liczby podmiotów ogółem Wskaźniki proponowane do objęcia badaniem PARP, DEPARTAMENT ds. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMWŁ PARP, DEPARTAMENT ds. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMWŁ GUS, DEPARTAMENT ds. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMWŁ, ŁSSE, ŁARR, PARP, TECHNOPARK ŁÓDŹ, BEŁCHATOWSKO-KLESZCZOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY, KUTNOWSKI AGROPARK, PARK PRZEMYSŁOWY BORUTA ZGIERZ, FRP W ŁODZI, CENTRA TRANFERU TECHNOLOGII, INKUBATORY TECHNOLOGICZNE JST, DEPARTAMENT ds. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMWŁ ŁSSE, FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁODZI JST, DEPARTAMENT ds. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMWŁ ŁSSE, FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁODZI

17 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020

18

19 II. CEL STRATEGICZNY – SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA Cel operacyjny 4. Wysoki poziom kapitału społecznego i silne społeczeństwo obywatelskie Udział osób oddających 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych zlokalizowanych w regionie w liczbie podatników ogółem [%] Udział wydatków samorządów gmin przeznaczonych na inicjatywy obywatelskie w wydatkach ogółem [%] Liczba produktów i wydarzeń symbolicznych o znaczeniu regionalnym związanych z historią i tradycją objętych patronatem Marszałka WŁ Udział ludności utożsamiającej się z regionem łódzkim w stosunku do ludności ogółem Udział ludności utożsamiającej się z podregionami kulturowymi w stosunku do ludności podregionu kulturowego ogółem Wskaźniki proponowane do objęcia badaniem IZBA SKARBOWA W ŁODZI REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA, JST REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA, JST DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ UMWŁ, DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI UMWŁ DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ UMWŁ, DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI UMWŁ DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ UMWŁ DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ UMWŁ DEPARTAMENT KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI UMWŁ, DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA UMWŁ DEPARTAMENT KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI UMWŁ, DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA UMWŁ

20 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 Cel operacyjny 5. Wysoki standard i dostęp do usług publicznych Liczba gmin umożliwiających składanie wniosków w trybie on-line Udział urzędów administracji samorządowej korzystających z elektronicznego systemu zarządzania dokumentami [%] Wskaźniki proponowane do objęcia badaniem Cel operacyjny 6. Reintegracja społeczna grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym Liczba osób bezdomnych na 1 000 M Wskaźnik proponowany do objęcia badaniem DEPARTAMENT CYFRYZACJI UMWŁ, JST DEPARTAMENT CYFRYZACJI UMWŁ, JST DEPARTAMENT CYFRYZACJI UMWŁ, JST DEPARTAMENT CYFRYZACJI UMWŁ, JST REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ, URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI, NGO REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ, URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI, NGO

21 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020

22 III. CEL STRATEGICZNY – SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA Liczba gmin połączonych komunikacją zbiorową z Łodzią w dni powszednie Wskaźnik proponowany do objęcia badaniem Cel operacyjny 7. Wysoka jakość i dostępność infrastruktury transportowej i technicznej Gęstość dróg rowerowych [km/100 km2] Liczba miejsc parkingowych na parkingach typu Park & Ride Liczba pasażerów przewożonych koleją aglomeracyjną w tys. pasażerów na 1 rok Wielkość ładunków obsłużonych w terminalach intermodalnych [TEU} Udział długości linii elektroenergetycznych zmodernizowanych w stosunku do wymagających modernizacji (110 kV, 15 kV, 0,4 kV) [%] Wskaźniki proponowane do objęcia badaniem DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY UMWŁ, JST, PRZEWOŹNICY DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY UMWŁ, JST, PRZEWOŹNICY JST JST, PKP ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA Sp. z o.o. JST, PKP ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA Sp. z o.o. OPERATORZY TERMINALI PSE, ZAKŁADY ENERGETYCZNE

23 Cel operacyjny 9. Reintegracja społeczna grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym Udział powierzchni terenów wymagających rewitalizacji w miastach powyżej 15 000 M w powierzchni tych miast ogółem [%] Wskaźnik proponowany do objęcia badaniem Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 JST, NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA, WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW JST, NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA, WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

24 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020

25 CELE STRATEGICZNE DLA OBSZARÓW MIEJSKICH, OBSZARÓW WIEJSKICH WSKAŹNIKI MONITOROWANIA - POLITYKA TERYTORIALNO-FUNKCJONALNA Liczba lekarzy specjalistów geriatrów na 10 tys. M w wieku poprodukcyjnym w obszarach miejskich Udział powierzchni zrewitalizowanych w miastach w powierzchni miast ogółem Udział powierzchni użytków rolnych gospodarstw ekologicznych w ogólnej powierzchni użytków rolnych w obszarach wiejskich Wskaźniki proponowane do objęcia badaniem WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO JST, NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA, WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW JST, NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA, WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW IZBA ROLNICZA WŁ, AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Oddział w Łodzi IZBA ROLNICZA WŁ, AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Oddział w Łodzi

26 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020

27

28 CELE STRATEGICZNE DLA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH Udział podmiotów gospodarczych z działów gospodarki kreatywnej (sztuka, kultura, przemysł filmowy i muzyczny, media, wzornictwo, projektowanie) w ogólnej liczbie podmiotów w rejestrze REGON w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym Liczba imprez wystawienniczo-targowych o charakterze międzynarodowym w ŁOM Udział powierzchni terenów zrekultywowanych w powierzchni terenów wymagających rekultywacji w OF Zagłębie Górniczo- Energetyczne Bełchatów – Szczerców - Złoczew Liczba wzorów użytkowych w przemyśle ceramicznym zgłoszonych do Urzędu Patentowego z terenu woj. łódzkiego Liczba certyfikowanych zintegrowanych produktów turystycznych w obszarach turystycznych dolin rzecznych Pilicy, Warty i Bzury Wskaźniki proponowane do objęcia badaniem GUS, JST, INSTYTUCJE NAUKI, KULTURY I SZTUKI, DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI UMWŁ GUS, JST, INSTYTUCJE NAUKI, KULTURY I SZTUKI, DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI UMWŁ DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ UMWŁ, MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁÓDZKIE, JST DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ UMWŁ, MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁÓDZKIE, JST WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI URZĄD PATENTOWY POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

29 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020

30 brak danych

31 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 ROT realizuje badania w zakresie monitorowania wartości wskaźników, których opracowanie wymaga danych niedostępnych w statystyce publicznej. W pierwszej kolejności będą to badania dotyczące: Potencjałów przemysłów kreatywnych w ŁOM Atrakcyjności instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Perspektyw rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim

32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.bppwl.lodzkie.pl


Pobierz ppt "BADANIE WŁASNEMonitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 Łódź 27 czerwca 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google