Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020"— Zapis prezentacji:

1 Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE Województwa łódzkiego BADANIE WŁASNE Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 Łódź 27 czerwca 2013 r.

2 WIZJA ROZWOJU MISJA REGIONU
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 uchwalona Uchwałą Nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r. WIZJA ROZWOJU REGION SPÓJNY TERYTORIALNIE I WIZERUNKOWO, KREATYWNY I KONKURENCYJNY W SKALI KRAJU I EUROPY, O NAJLEPSZEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ, WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ ATRAKCYJNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ ORAZ WYSOKĄ JAKOŚCIĄ ŻYCIA. MISJA REGIONU PROWADZENIE ZINTEGROWANEJ I TERYTORIALNIE UKIERUNKOWANEJ POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, OPARTEJ NA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ, BUDOWANIU WIĘZI SPOŁECZNYCH ORAZ TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ.

3 ISTOTA STRATEGII ŁÓDZKIE 2020
SRWŁ 2020 ISTOTA STRATEGII ŁÓDZKIE 2020 Obszary miejskie i wiejskie Obszary funkcjonalne POLITYKA TERYTORIALNO-FUNKCJONALNA Obszary strategicznej interwencji wynikające z założeń polityki państwa Obszary strategicznej interwencji wynikające z polityki rozwoju województwa łódzkiego Filar 1. Spójność gospodarcza Filar 2. Spójność społeczna Filar 3. Spójność przestrzenna HORYZONTALNA

4 SRWŁ 2020 – Spójność gospodarcza
Cel strategiczny REGION WYKORZYSTUJĄCY POTENCJAŁ ENDOGENICZNY DO ROZWOJU INTELIGENTNEJ GOSPODARKI, OPARTY NA KREATYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW Cel operacyjny 1 ZAAWANSOWANA GOSPODARKA WIEDZY I INNOWACJI Cel operacyjny 2 NOWOCZESNY KAPITAŁ LUDZKI I RYNEK PRACY Strategiczny kierunek działań 1.1. Rozwój nowoczesnych technologii na rzecz inteligentnych specjalizacji regionalnych kierunek działań 1.2. Rozwój nowoczesnej gospodarki energetycznej kierunek działań 2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla gospodarki innowacyjnej kierunek działań 2.2. Kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy kierunek działań 3.2. Rozwój MŚP i sektora rolnego Cel operacyjny 3 ZINTEGROWANE ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA ROZWOJU GOSPODARKI kierunek działań 3.1. Kształtowanie innowacyjnego środowiska przedsiębiorczości i powiązań sieciowych

5 SRWŁ 2020 – Spójność społeczna
Cel operacyjny 4 WYSOKI POZIOM KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I SILNE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Cel strategiczny AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, Z DOBRYM DOSTĘPEM DO USŁUG PUBLICZNYCH, SPRZYJAJĄCE WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU GRUP WYKLUCZONYCH Strategiczny kierunek działań 4.1. Rozwój społeczności lokalnych kierunek działań 4.2. Wzmacnianie tożsamości regionalnej kierunek działań 6.2. Reintegracja zawodowa oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniom społecznym kierunek działań 6.1. Przeciwdziałanie ubóstwu ekonomicznemu kierunek działań 5.1. Rozwój usług i poprawa dostępu do sektora edukacji kierunek działań 5.2. Rozwój usług i poprawa dostępu do sektora ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej kierunek działań 5.3. Rozwój usług i poprawa dostępu do sektora kultury, sportu, turystyki i rekreacji kierunek działań 5.4. Rozwój cyfryzacji i usług cyfrowych w sektorze publicznym Cel operacyjny 5 WYSOKI STANDARD I DOSTĘP DO USŁUG PUBLICZNYCH Cel operacyjny 6 REINTEGRACJA SPOŁECZNA GRUP WYKLUCZONYCH LUB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

6 SRWŁ 2020 – Spójność przestrzenna
Cel strategiczny ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY REGIONU Z SILNIE POWIĄZANYM SYSTEMEM OSADNICZYM, Z NOWOCZESNĄ INFRASTRUKTURĄ I RACJONALNIE WYKORZYSTYWANYMI ZASOBAMI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Cel operacyjny 7 WYSOKA JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ I TECHNICZNEJ Cel operacyjny 8 WYSOKA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Strategiczny kierunek działań 7.1. Wzmocnienie i rozwój systemów transportowych i teleinformatycznych kierunek działań 7.2. Wzmocnienie i rozwój systemów infrastruktury technicznej kierunek działań 8.1. Ochrona i kształtowanie powiązań przyrodniczo- krajobrazowych kierunek działań 8.2. Przeciwdziałanie i zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych i antropogenicznych kierunek działań 9.2. Wspieranie procesów rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego Cel operacyjny 9 ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OSADNICZY kierunek działań 9.1. Wzmacnianie systemu powiązań funkcjonalnych

7 SRWŁ 2020 – Obszary miejskie i wiejskie
Cel strategiczny OBSZARY MIEJSKIE ZAPEWNIAJĄCE MIESZKAŃCOM WYSOKI POZIOM ŻYCIA, WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGI KONKURENCYJNE DO DYNAMICZNEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO ORAZ ADAPTUJĄCE SIĘ DO ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH I KLIMATYCZNYCH Cel strategiczny ATRAKCYJNE OSADNICZO OBSZARY WIEJSKIE, WYKORZYSTUJĄCE POTENCJAŁY WEWNĘTRZNE DLA ROZWOJU WIELOFUNKCYJNEGO

8 SRWŁ 2020 – Obszary funkcjonalne
kierunki współpracy ponadregionalnej

9 PODSTAWĄ DLA MONITOROWANIA PROCESU REALIZACJI
Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 PODSTAWĄ DLA MONITOROWANIA PROCESU REALIZACJI I WDRAŻANIA STRATEGII JEST BAZA 103 WSKAŹNIKÓW W FORMIE STALE AKTUALIZOWANEJ ELEKTRONICZNEJ BAZY DANYCH. WSKAŹNIKI ODNOSZĄ SIĘ DO: CELÓW STRATEGICZNYCH I CELÓW OPERACYJNYCH W RAMACH POLITYKI HORYZONTALNEJ ORAZ CELÓW STRATEGICZNYCH DLA OBSZARÓW MIEJSKICH, OBSZARÓW WIEJSKICH I OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W RAMACH POLITYKI TERYTORIALNO-FUNKCJONALNEJ.

10 POLITYKI ROZWOJU ORAZ ZMIAN SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ REGIONU
Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 PRZYJĘTY SPOSÓB GROMADZENIA, OPRACOWANIA I PREZENTOWANIA DANYCH UMOŻLIWI MONITOROWANIE EFEKTÓW REALIZACJI POLITYKI ROZWOJU ORAZ ZMIAN SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ REGIONU W ODNIESIENIU DO KONKRETNYCH TERYTORIÓW.

11 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020
ZEBRANE DANE BĘDĄ PREZENTOWANE W ODNIESIENIU DO: Polski, województwa, podregionów, powiatów lub gmin Danych z lat 2010 – 2020, z uwzględnieniem dynamiki zmian FORMA PREZENTACJI DANYCH: Zestawienia tabelaryczne z danymi statystycznymi za lata 2010 do 2020 Wykresy np. kołowe, liniowe, słupkowe Kartogramy stosowane do analiz strukturalnych w ujęciu przestrzennym

12 W SRWŁ 2020 DLA WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA WSKAZANO:
Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 W SRWŁ 2020 DLA WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA WSKAZANO: POZIOM WEJŚCIOWY - WARTOŚĆ DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2010 r., - WARTOŚĆ DLA POLSKI W 2010 r., POZIOM DOCELOWY - WARTOŚĆ DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2020 r., ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH, Nazwa wskaźnika Poziom wskaźnika dla województwa łódzkiego 2010 r. wskaźnika dla Polski 2020 r. Źródło danych 1 2 3 4 5 27 WSKAŹNIKÓW ZAPROPONOWANO DO OBJĘCIA BADANIEM.

13 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020
WSKAŹNIKI MONITOROWANIA - POLITYKA HORYZONTALNA I. CEL STRATEGICZNY – SPÓJNOŚĆ GOSPODARCZA Nazwa wskaźnika wartość wejściowa 2010 Polska Wydajność pracy WDB na 1 pracującego [zł] 80 324 90 193 PKB na 1 M w podregionie najsłabszym w stosunku do PKB na 1 M w podregionie najsilniejszym (zróżnicowanie PKB na 1 M na poziomie podregionów 1 : 1,91 1 : 5,66 PKB na 1 M woj. w stosunku do PKB na 1 M w Polsce [%] 92,10 100,00 Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej na 1 M (ceny bieżące) [zł] 5 399 5 690 Wartość brutto w gospodarce narodowej środków trwałych na 1 M (ceny bieżące) [zł] 56 808 65 993 PKB na 1 M woj. wg parytetu siły nabywczej w stosunku do PKB na 1 M w UE 27 (UE 27 = 100) [%] 57,00 62,00 ewaluacja 2016 2017 ewaluacja 2018 2019 ewaluacja 2020 wartość docelowa 2020 Polska ---- średnia krajowa 1: 1,94 94,00 72,00

14 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020
Cel operacyjny 1. Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji – przykłady wskaźników monitorowania Nazwa wskaźnika wartość wejściowa 2010 Polska Nakłady na działalność B+R w stosunku do regionalnego PKB [%] 0,64 0,74 Liczba udzielonych patentów 3,70 3,62 Udział innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie innowacji produktowych i procesowych w przedsiębiorstwach przemysłowych ogółem [%] 13,42 17,10 Udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitej ilości energii produkowanej w regionie [%] 1,46 6,90 ewaluacja 2016 2017 ewaluacja 2018 2019 ewaluacja 2020 wartość docelowa 2020 Polska ---- 1,00 6,00 średnia krajowa 2,00 Wskaźnik proponowany do objęcia badaniem WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI, DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA UMWŁ Całkowita emisja CO2 do powietrza [%]

15 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020
Cel operacyjny 2. Nowoczesny kapitał ludzki i rynek pracy – przykłady wskaźników monitorowania Nazwa wskaźnika wartość wejściowa 2010 Polska Udział ludności w wieku 15 – 64 lata z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie ludności w tym wieku [%] 19,10 19,80 Udział ludności z wykształceniem wyższym w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych [%] 9,80 10,50 Udział zatrudnionych w wieku 20 – 64 lata w stosunku do tej grupy wiekowej ogółem [%] 66,20 64,60 Stopa bezrobocia rejestrowanego 12,20 12,40 ewaluacja 2016 2017 ewaluacja 2018 2019 ewaluacja 2020 wartość docelowa 2020 Polska ---- 24,40 poniżej wartości z 2010 r. 73,00 8,00

16 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020
Cel operacyjny 3. Zintegrowane środowisko przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki Nazwa wskaźnika wartość wejściowa 2010 Polska Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. M 711 770 Liczba jednostek nowozarejestrowanych w rejestrze REGON 99 104 Produkcja rolnicza globalna na 1 ha użytków rolnych w zł 6 000 4 888 ewaluacja 2016 2017 ewaluacja 2018 2019 ewaluacja 2020 wartość docelowa 2020 Polska ---- średnia krajowa 6 800 Wskaźniki proponowane do objęcia badaniem JST, DEPARTAMENT ds. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMWŁ ŁSSE, FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁODZI Udział pow. uzbrojonych terenów inwest. w pow. terenów inwest. ogółem [%] Liczba etatów pracowników merytorycznych zatrudnionych w ośrodkach innowacyjności i przedsiębiorczości Udział podmiotów gospod. korzystających z usłu IOB w stosunku do liczby podmiotów ogółem PARP, DEPARTAMENT ds. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMWŁ GUS, DEPARTAMENT ds. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMWŁ, ŁSSE, ŁARR, PARP, TECHNOPARK ŁÓDŹ, BEŁCHATOWSKO-KLESZCZOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY, KUTNOWSKI AGROPARK, PARK PRZEMYSŁOWY BORUTA ZGIERZ, FRP W ŁODZI, CENTRA TRANFERU TECHNOLOGII, INKUBATORY TECHNOLOGICZNE

17 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020

18 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020

19 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020
II. CEL STRATEGICZNY – SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA Cel operacyjny 4. Wysoki poziom kapitału społecznego i silne społeczeństwo obywatelskie Wskaźniki proponowane do objęcia badaniem Udział osób oddających 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych zlokalizowanych w regionie w liczbie podatników ogółem [%] Udział wydatków samorządów gmin przeznaczonych na inicjatywy obywatelskie w wydatkach ogółem [%] Liczba produktów i wydarzeń symbolicznych o znaczeniu regionalnym związanych z historią i tradycją objętych patronatem Marszałka WŁ Udział ludności utożsamiającej się z regionem łódzkim w stosunku do ludności ogółem Udział ludności utożsamiającej się z podregionami kulturowymi w stosunku do ludności podregionu kulturowego ogółem IZBA SKARBOWA W ŁODZI REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA, JST DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ UMWŁ, DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI UMWŁ DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ UMWŁ DEPARTAMENT KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI UMWŁ, DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA UMWŁ

20 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020
Cel operacyjny 5. Wysoki standard i dostęp do usług publicznych Wskaźniki proponowane do objęcia badaniem Liczba gmin umożliwiających składanie wniosków w trybie on-line Udział urzędów administracji samorządowej korzystających z elektronicznego systemu zarządzania dokumentami [%] DEPARTAMENT CYFRYZACJI UMWŁ, JST DEPARTAMENT CYFRYZACJI UMWŁ, JST Cel operacyjny 6. Reintegracja społeczna grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym Wskaźnik proponowany do objęcia badaniem Liczba osób bezdomnych na M REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ, URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI, NGO

21 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020

22 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020
III. CEL STRATEGICZNY – SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA Wskaźnik proponowany do objęcia badaniem Liczba gmin połączonych komunikacją zbiorową z Łodzią w dni powszednie DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY UMWŁ, JST, PRZEWOŹNICY Cel operacyjny 7. Wysoka jakość i dostępność infrastruktury transportowej i technicznej Wskaźniki proponowane do objęcia badaniem Gęstość dróg rowerowych [km/100 km2] Liczba miejsc parkingowych na parkingach typu Park & Ride Liczba pasażerów przewożonych koleją aglomeracyjną w tys. pasażerów na 1 rok Wielkość ładunków obsłużonych w terminalach intermodalnych [TEU} Udział długości linii elektroenergetycznych zmodernizowanych w stosunku do wymagających modernizacji (110 kV, 15 kV, 0,4 kV) [%] JST JST, PKP ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA Sp. z o.o. ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA Sp. z o.o. OPERATORZY TERMINALI PSE, ZAKŁADY ENERGETYCZNE

23 NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA, WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 Cel operacyjny 9. Reintegracja społeczna grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym Wskaźnik proponowany do objęcia badaniem JST, NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA, WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW Udział powierzchni terenów wymagających rewitalizacji w miastach powyżej M w powierzchni tych miast ogółem [%]

24 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020

25 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020
WSKAŹNIKI MONITOROWANIA - POLITYKA TERYTORIALNO-FUNKCJONALNA CELE STRATEGICZNE DLA OBSZARÓW MIEJSKICH, OBSZARÓW WIEJSKICH Wskaźniki proponowane do objęcia badaniem Liczba lekarzy specjalistów geriatrów na 10 tys. M w wieku poprodukcyjnym w obszarach miejskich Udział powierzchni zrewitalizowanych w miastach w powierzchni miast ogółem Udział powierzchni użytków rolnych gospodarstw ekologicznych w ogólnej powierzchni użytków rolnych w obszarach wiejskich WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO JST, NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA, WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW IZBA ROLNICZA WŁ, AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Oddział w Łodzi

26 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020

27 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020

28 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020
CELE STRATEGICZNE DLA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH Wskaźniki proponowane do objęcia badaniem Udział podmiotów gospodarczych z działów gospodarki kreatywnej (sztuka, kultura, przemysł filmowy i muzyczny, media, wzornictwo, projektowanie) w ogólnej liczbie podmiotów w rejestrze REGON w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym Liczba imprez wystawienniczo-targowych o charakterze międzynarodowym w ŁOM Udział powierzchni terenów zrekultywowanych w powierzchni terenów wymagających rekultywacji w OF Zagłębie Górniczo-Energetyczne Bełchatów – Szczerców - Złoczew Liczba wzorów użytkowych w przemyśle ceramicznym zgłoszonych do Urzędu Patentowego z terenu woj. łódzkiego Liczba certyfikowanych zintegrowanych produktów turystycznych w obszarach turystycznych dolin rzecznych Pilicy, Warty i Bzury GUS, JST, INSTYTUCJE NAUKI, KULTURY I SZTUKI, DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI UMWŁ DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ UMWŁ, MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁÓDZKIE, JST WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI URZĄD PATENTOWY POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

29 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020

30 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020
brak danych

31 ROT realizuje badania w zakresie monitorowania wartości wskaźników,
Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 ROT realizuje badania w zakresie monitorowania wartości wskaźników, których opracowanie wymaga danych niedostępnych w statystyce publicznej. W pierwszej kolejności będą to badania dotyczące: Potencjałów przemysłów kreatywnych w ŁOM Atrakcyjności instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Perspektyw rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim

32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE
Województwa łódzkiego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020"

Podobne prezentacje


Reklamy Google