Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Łódź, 13 listopada 2008 r. Stan wdrażania PO KL oraz perspektywy na 2009 r. Robert Grabeł Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Łódź, 13 listopada 2008 r. Stan wdrażania PO KL oraz perspektywy na 2009 r. Robert Grabeł Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Łódź, 13 listopada 2008 r. Stan wdrażania PO KL oraz perspektywy na 2009 r. Robert Grabeł Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 STAN REALIZACJI PO KL (31 października 2008 r.) Liczba złożonych dotychczas poprawnych formalnie wniosków o dofinansowanie: 27.458 Wartość złożonych dotychczas poprawnych formalnie wniosków o dofinansowanie: 26.433.690.292 PLN (co stanowi 72% alokacji) Liczba rekomendowanych do dofinansowania projektów: 8.511 Wartość rekomendowanych do dofinansowania projektów: 8.287.464.026 PLN (co stanowi 12,1% alokacji) Liczba zawartych umów/wydanych decyzji: 4.224 Wartość zawartych umów/wydanych decyzji: 4.478.369.582 PLN (wydatki ogółem, co stanowi 10,9% alokacji) Wartość płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów (wkład EFS): 510.452.356 PLN (co stanowi 1,2% alokacji na cały okres i 72,2% alokacji przewidzianej w Planach działania na lata 2007-2008)

3 STAN REALIZACJI PO KL (31 października 2008 r.) – kontraktacja

4 STAN REALIZACJI PO KL (31 października 2008 r.) – kontraktacja Priorytetu VIII

5 STAN REALIZACJI PO KL (31 października 2008 r.) – płatności Priorytetu VIII

6 W projektach Planów działania IZ PO KL zwracała szczególną uwagę na następujące kryteria dotyczące: (1) wsparcia dla osób w wieku powyżej 45. roku życia Przykłady: Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby pracujące, powyżej 45. roku życia (S – 15 pkt) Grupę docelową projektu w co najmniej 40% stanowią osoby należące do grupy wiekowej 45+ oraz w ramach projektu przewidziane jest objęcie wsparciem dostosowanym do potrzeb poszczególnych uczestników w tym wieku (w porozumieniu z samymi uczestnikami) (S – 12 pkt) Co najmniej 50% grupy docelowej projektu stanowią osoby należące do grupy wiekowej 45+ (S – 5 pkt) Projekt szkoleniowy obejmuje moduł związany z poprawą umiejętności ICT uczestników w wieku 45+ (S – 3 pkt) KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (1)

7 W projektach Planów działania IZ PO KL zwracała szczególną uwagę na następujące kryteria dotyczące: (1) wsparcia dla osób w wieku powyżej 45. roku życia Przykłady: Grupę docelową projektu, w co najmniej 50%, stanowią osoby należące do grupy wiekowej 45+, jednocześnie w tej grupie wiekowej kobiety stanowią co najmniej 60% (S – 4 pkt) Grupę docelową w projekcie stanowią osoby w wieku powyżej 45. roku życia oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej (S – 1-10 pkt w zależności od procentowego udziału osób w tym przedziale wiekowym w stosunku do ogółu osób uczestniczących w projekcie) Grupę docelową projektu stanowią osoby powyżej 45+ oraz w ramach projektu przewidziane jest objęcie uczestników indywidualnym wsparciem (np. coaching, mentoring, szkolenia 1 na 1) jako uzupełnienie szkoleń kompetencyjnych (S – 7 pkt) KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (2)

8 W projektach Planów działania IZ PO KL zwracała szczególną uwagę na następujące kryteria dotyczące: (2) wykorzystania doświadczeń i modeli przetestowanych w ramach PIW EQUAL Przykłady: Projekt zapewnia wdrożenie modelu e-barometr (S – 12 pkt) Projekt zapewnia wdrożenie modelu intermentoringu (S – 5 pkt) Projekt zapewnia wykorzystanie modelowych programów szkoleniowych dla osób 50+ wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL (S – 10 pkt) Projekt zapewnia wykorzystanie rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL (S – 20 pkt) KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (3)

9 W projektach Planów działania IZ PO KL zwracała szczególną uwagę na następujące kryteria dotyczące: (3) specyfiki regionalnej Przykłady: Projekt obejmuje podnoszenie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw jednej lub wielu z następujących branż: hotelarstwo, turystyka, gastronomia, obsługa imprez masowych, obsługa komunikacji publicznej, budownictwo, poligrafia, usługi reklamowe (D) Grupę docelową projektu stanowią pracodawcy i ich pracownicy działający w branżach: górnictwo, hutnictwo, cukrownictwo, włókiennictwo, kolejnictwo, służba zdrowia (D) Projekty obejmujące szkolenia podnoszące i/lub umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji w co najmniej jednym z poniższych zakresów: a) infrastruktury drogowej i/lub b) infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i/lub c) odnawialnych źródeł energii i/lub d) budownictwa i/lub e) turystyki KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (4)

10 W projektach Planów działania IZ PO KL zwracała szczególną uwagę na następujące kryteria dotyczące: (3) specyfiki regionalnej Przykłady: Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% pracodawcy przechodzący procesy adaptacyjne i modernizacyjne: a. działający w sektorach określonych w Regionalnej Strategii Innowacji jako sektory wysokiej szansy: - rolnictwo ekologiczne; - usługi, w tym szczególnie usługi turystyczne i informatyczne; - przemysł chemiczny, w tym farmaceutyczny; - przemysł mineralny; - przemysł elektromaszynowy, w tym szczególnie lotniczy, sprzętu AGD, maszyn budowlanych (budowlano-drogowych, budowlanych do prac ziemnych, rolniczych itd.); - przemysł naftowy; - przemysł szklarski; - przemysł hutniczo-metalurgiczny; - przemysł związany z infrastrukturą ochrony środowiska; - przemysł urządzeń służących do pozyskiwania i wykorzystywania źródeł odnawialnej energii; - przemysł naturalnych leków roślinnych oraz rozwijanie ośrodków ich poszukiwania; - przemysł naturalnych opakowań wielokrotnego użycia; - przemysł nowoczesnych, ulegających biodegradacji tworzyw sztucznych, wzorowanych na rozwiązaniach naturalnych; b. z przemysłu włókienniczego, odzieżowego, budownictwa, przemysłu wydobywczego, wyrobów gumowych, samochodowego i części samochodowych KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (5)

11 W projektach Planów działania IZ PO KL zwracała szczególną uwagę na następujące kryteria dotyczące: (3) specyfiki regionalnej Przykłady: Projekt realizuje założenia Programu Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013 (D) Grupą docelową projektu są pracownicy branży okrętowej (S – 5 pkt) Projekt zmierza do tworzenia partnerstw lokalnych mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w gospodarce morskiej (S – 4 pkt) KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (6)

12 Przykładowe pozostałe kryteria wyboru projektów w ramach Priorytetu VIII: Projekty obejmujące programy profilaktyki i promocji zdrowia pracowników (S – 3 pkt) Grupę docelową w projekcie stanowią w 100%: - osoby zamieszkujące gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców lub -osoby z wykształceniem co najwyżej średnim lub -osoby w wieku 45 lat i więcej (S – 7 pkt) Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% mikroprzedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filia) poza Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie oraz ich pracownicy (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013) (S – 5 pkt) Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby i/lub podmioty wyłącznie z obszaru jednego powiatu, zgodne z priorytetowymi kierunkami działań i/lub rodzajami/typami projektów wskazanymi w Powiatowym Programie Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwym dla obszaru zamieszkania/ zlokalizowania grup docelowych określonych w projekcie (S – 5 pkt) KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (7)

13 Pozostałe informacje o kryteriach wyboru projektów w ramach Priorytetu VIII: większość regionalnych IP wprowadziła ograniczenie liczby wniosków składanych przez jednego wnioskodawcę w ramach jednego konkursu, ew. w ramach jednego posiedzenia KOP większość IP skorzystała z możliwości określenia minimalnej wartości projektu na poziomie wyższym niż 50 tys. zł (wg SzOP), ew. premiowano kryteriami strategicznymi duże projekty częstym kryterium dostępu były: a) lokalizacja biura projektu na obszarze województwa, b) pochodzenie wnioskodawcy z obszaru województwa (siedziba, oddział lub filia) nierzadko stosowanym kryterium dostępu było określenie końcowej daty realizacji projektu (np. 24 miesiące albo wskazując datę dzienną, np. 31 grudnia 2011 r.) KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (7)

14 Zmiany w programach pomocowych – rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego: z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz. 557) – Priorytet VIII z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 111, poz. 710) – Priorytet II dostosowanie do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008) wejście w życie: 1 stycznia 2009 r. pomoc udzielana po 1 stycznia 2009 r. – według nowych przepisów POMOC PUBLICZNA NA SZKOLENIA W 2009 R. (1)

15 Zmiany w programach pomocowych – rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego: efekt zachęty MŚP: wniosek złożony przed rozpoczęciem realizacji projektu szkoleniowego duże przedsiębiorstwa: jak w przypadku MŚP + wykazanie, że w wyniku otrzymanej pomocy [co najmniej jeden z poniższych warunków]: - rozmiar działań zostanie znacząco zwiększony - zasięg projektu zostanie znacząco rozszerzony - całkowita kwota wydana przez przedsiębiorcę na projekt zostanie znacząco zwiększona - nastąpi znaczne przyspieszenie realizacji projektu brak możliwości otrzymania dofinansowania na analizę i diagnozę potrzeb szkoleniowych POMOC PUBLICZNA NA SZKOLENIA W 2009 R. (2)

16 Zmiany w programach pomocowych – rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego: intensywność pomocy mikro, małe przedsiębiorstwa: 80% (O), 45% (S) kwoty wydatków kwalifikowalnych średnie : 70% (O), 35% (S) duże: 60% (O), 25% (S) wszystkie przedsiębiorstwa: + 10 pkt % (ale maks. 80%) – w szkoleniu uczestniczą niepełnosprawni i pracownicy znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji POMOC PUBLICZNA NA SZKOLENIA W 2009 R. (3)

17 Zmiany w programach pomocowych – rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego: pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji [co najmniej jeden z poniższych warunków] - bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich 6 m-cy - poniżej wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (tj. poniżej poziomu ISCED 3) - w wieku powyżej 50 lat - mieszka samotnie, mając na utrzymaniu co najmniej 1 osobę - wykonuje pracę w branży lub zawodzie, w których różnica pomiędzy liczbą zatrudnionych K i M jest o co najmniej 25% wyższa niż średnia w całej gospodarce RP, i należy do płci mniej licznej - należy do mniejszości etnicznej [karaimskiej, łemkowskiej, romskiej, tatarskiej] POMOC PUBLICZNA NA SZKOLENIA W 2009 R. (4)

18 Zmiany w programach pomocowych – rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego: maksymalna wielkość jednego projektu na przedsiębiorcę zwiększona z 1 do 2 mln EUR POMOC PUBLICZNA NA SZKOLENIA W 2009 R. (4)

19 Na podstawie projektu Planu działania dla Priorytetu II: oddzielne konkursy na: szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte i studia podyplomowe łączna kwota do zakontraktowania w ramach Poddziałania 2.1.1: 509 mln PLN wszystkie konkursy o charakterze zamkniętym i planowane w I kw. 2009 r. szkolenia zamknięte: premiowany udział osób w wieku 45+ szkolenia otwarte: premiowany udział mikro/małych przedsiębiorców i ich pracowników, kobiet w wieku 45+ i osób z wykształceniem na poziomie nie wyższym niż 3 ISCED (bez 3A i 3B) studia podyplomowe: premiowanie studiów o profilu technicznym i udziału osób w wieku 45+ Plan działania dla Priorytetu II – planowany do przyjęcia w styczniu 2009 r. KONKURSY PLANOWANE PRZEZ PARP W 2009 R.

20 HARMONOGRAM I TRYB OGŁASZANIA KONKURSÓW W 2009 R. – Priorytet VIII I kwartałII kwartałIII kwartałIV kwartał dolnośląskie 8.1 (o), 8.2 (o) kujawsko-pomorskie 8.1 (z)8.1 (z), 8.2 (z) lubelskie 8.1 (o) 8.2 (o) lubuskie ł ó dzkie 8.1 (z), 8.1 (o)8.1 (o), 8.2 (o)8.1 (z) małopolskie 8.1 (z)8.1 (o), 8.2 (o) mazowieckie 8.1 (z) 8.1 (z), 8.2 (z) opolskie 8.1 (z)8.2 (z) podkarpackie 8.1 (z) podlaskie 8.1 (o), 8.2 (z)8.1 (z) pomorskie 8.1 (o) śląskie 8.1 (o)8.2 (z) świętokrzyskie 8.1 (o)8.2 (z) warmińsko-mazurskie 8.1 (o)8.1 (z), 8.2 (o) wielkopolskie 8.1 (o), 8.2 (o)8.1 (o) zachodniopomorskie 8.1 (o), 8.2 (o)8.1 (o)

21 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania EFS tel. (22) 501-50-04; faks (22) 501-50-31 zarzadzanieEFS@mrr.gov.pl www.efs.gov.pl


Pobierz ppt "Łódź, 13 listopada 2008 r. Stan wdrażania PO KL oraz perspektywy na 2009 r. Robert Grabeł Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google