Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Sieć Leader + Prezentacja założeń oraz dotychczasowej realizacji projektu Sieci L+ Problematyka sieciowania - rola i zadania Lokalnej Grupy Działania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Sieć Leader + Prezentacja założeń oraz dotychczasowej realizacji projektu Sieci L+ Problematyka sieciowania - rola i zadania Lokalnej Grupy Działania."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Sieć Leader + Prezentacja założeń oraz dotychczasowej realizacji projektu Sieci L+ Problematyka sieciowania - rola i zadania Lokalnej Grupy Działania Problematyka sieciowania - rola i zadania Lokalnej Grupy Działania

2 Porządek prezentacji: Wymogi UE dotyczące wsparcia krajowych sieci Leader+ Sieci i jednostki sieciujące Leader+ w Polsce i innych krajach UE Projekt Krajowej Sieci Leader+ w Polsce Dlaczego warto współpracować w sieci i jak to robić? - warsztaty Plany na przyszłość: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (2007-2013) www.leaderplus.org.pl

3 Podstawy prawne projektu Rozporządzenie Rady 1260/99 dotyczące ogólnych przepisów w sprawie funduszy strukturalnych Zawiadomienie Komisji (Commission Notice) do krajów członkowskich, zawierające wytyczne w sprawie Inicjatywy Wspólnotowej LEADER+ (2000 r.) www.leaderplus.org.pl

4 Zawiadomienie Komisji Stawia wymóg aktywnej współpracy w sieci wszystkim Lokalnym Grupom Działania Otwiera możliwość współpracy innym podmiotom, nie będącym LGD Pozostawia krajom członkowskim swobodę co do sposobu budowania sieci, ale zawiera pewne rekomendacje co do funkcjonowania Jednostki Sieciującej www.leaderplus.org.pl

5 Rekomendacje co do zadań Jednostki Sieciującej z Zawiadomienia Komisji Zbieranie, analiza i upowszechnianie na poziomie krajowym informacji o dobrych praktykach (dających się przenieść) Organizacja działań sieci LGD Wymiana doświadczeń i wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów mniej doświadczonych Wsparcie techniczne dla współpracy między LGD w kraju i za granicą www.leaderplus.org.pl

6 Sytuacja w starych krajach członkowskich Duża różnorodność rozwiązań: rolę jednostek sieciujących pełnią instytucje publiczne (Niemcy), instytuty naukowe (Irlandia) albo organizacje pozarządowe (Finlandia, Szwecja) W wielu krajach, obok oficjalnej jednostki sieciującej finansowanej z UE istnieją struktury nieformalne utworzone z inicjatywy LGD (ale np. w Irlandii struktura nieformalna ściśle współpracuje z jednostką sieciującą) www.leaderplus.org.pl

7 Struktury utworzone przez LGD Są szczególnie aktywne w krajach gdzie LGD obejmują znaczną część kraju i mają duży wpływ na rozwój obszarów wiejskich (Irlandia, Portugalia, Hiszpania) Utworzyły stowarzyszenie na poziomie europejskim (ELARD – European Leader Association for Rural Development), w którym uczestniczy ponad 500 LGD www.leaderplus.org.pl

8 W Polsce (1): Działania sieciujące partnerstw lokalnych typu LEADER są prowadzone od 2003 roku: – W ramach Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (m.in. akcja informacyjna o podejściu Leader, kształcenie animatorów, strona www.leaderplus.org.pl) – W ramach Krajowej Sieci Grup Partnerskich wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska www.leaderplus.org.pl

9 W Polsce (2): Tworzenie ośrodka informacji o Leader+ (Krajowa Sieć Leader) – LRDP Kantor (finansowane z pomocy technicznej SPO Rolnictwo): październik-grudzień 2005 Kontynuacja projektu ośrodka informacji – przetarg ogłoszony przez MRiRW w lipcu 2006, rozstrzygnięty w listopadzie 2006 www.leaderplus.org.pl

10 Wykonawcy projektu Przetarg wygrało konsorcjum, w którego skład weszły: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (pełnomocnik konsorcjum) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego www.leaderplus.org.pl

11 Zakres projektu według SIWZ (1) Prowadzenie bazy danych beneficjentów PPL+ oraz innych organizacji i instytucji Prowadzenie strony internetowej Sieci Upowszechnianie informacji i dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów i podejścia Leader Współpraca z instytucjami publicznymi, prywatnymi i innymi podmiotami www.leaderplus.org.pl

12 Zakres projektu według SIWZ (2) Organizacja 2 konferencji krajowych i 1 konferencji międzynarodowej (każda dla 200 osób) Organizacja co najmniej 6 warsztatów szkoleniowych dla LGD Przygotowanie materiałów na warsztaty i konferencje Wydawanie kwartalnika o tematyce Leader Uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Sterującego www.leaderplus.org.pl

13 Stan realizacji projektu Strona internetowa z bazą LGD, aktualnościami i forum dyskusyjnym -www.leaderplus.org.pl 6 warsztatów o sieci, programie Leader w latach 2007-2013 oraz realizacji Schematu II PPL+ - kwiecień/maj 2007, 167 uczestników Pierwsza konferencja krajowa: 25-26 V 2007 w Radomiu – 200 uczestników z Polski i zagranicy Utworzenie Rady sieci z przedstawicielami województw Trzy kwartalniki Konferencja międzynarodowa: 12-13 X 2007 w Przemyślu

14 W jaki sposób LGD mogą wziąć udział w sieciowaniu? (przykłady) Dostarczanie materiałów do kwartalnika i na strony www Aktywny udział w forum dyskusyjnym Wzmacnianie kontaktów między LGD i podejmowanie wspólnych inicjatyw (np. wzajemne wizyty studyjne) Wzmacnianie kontaktów między LGD na poziomie regionalnym Wspieranie nowopowstałych grup przez bardziej doświadczone www.leaderplus.org.pl

15 Dlaczego LGD w UE chcą ze sobą współpracować? (1) Zdają sobie sprawę z własnych ograniczeń (lokalny charakter działań, stosunkowo niewielkie środki) – dzięki współpracy mają większe możliwości oddziaływaniaZdają sobie sprawę z własnych ograniczeń (lokalny charakter działań, stosunkowo niewielkie środki) – dzięki współpracy mają większe możliwości oddziaływania Wiele cech wspólnych – możliwość osiągnięcia synergii, znalezienia partnerów do realizacji wspólnych projektówWiele cech wspólnych – możliwość osiągnięcia synergii, znalezienia partnerów do realizacji wspólnych projektów www.leaderplus.org.pl

16 Dlaczego LGD w UE chcą ze sobą współpracować? (2) Bo dzięki temu mogą pozyskać nowe środki Możliwość wzajemnego uczenia się od siebie, podpatrywania pomysłów i rozwiązań Wymóg UE (patrz Zawiadomienie Komisji) Dowodem pożytków ze współpracy jest tworzenie własnych struktur, także nieformalnych www.leaderplus.org.pl

17 Jakie są dodatkowe efekty współpracy (na podstawie analizy Dorothee Duguet) Poprawa zarządzania LGD Znalezienie nowych, lepszych rozwiązań Wzmocnienie strategii Bezpośrednie efekty ekonomiczne dla beneficjentów projektów Zwiększona motywacja Rozwój kultury współpracy www.leaderplus.org.pl

18 Konkretne rezultaty współpracy (na podstawie analizy D. Duguet) Wypracowanie nowych, lepszych produktów i usług LGD Wspólne wytwarzanie produktów i usług (szczególnie turystycznych, imprezy; zidentyfikowano bariery logistyczne, ekonomiczne, prawne) Wspólna promocja Osiągnięcie wymiernych rezultatów w większej liczbie dziedzin (np. wyjście poza wąsko rozumianą turystykę) Większa aktywność lokalnych aktorów Większy profesjonalizm www.leaderplus.org.pl

19 Co dalej? W nowym okresie programowania (2007-2013) przewidziane jest utworzenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Będzie to rozszerzenie zarówno pod względem członkostwa (poza LGD do współpracy zostaną zaproszone urzędy marszałkowskie, samorządy, organizacje rolnicze itp.) jak i tematyki (szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich) Krajowe Sieci mają powstać do końca 2008 roku www.leaderplus.org.pl

20 Cele krajowych sieci obszarów wiejskich (wymogi minimalne UE) Łączenie organizacji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich Ułatwianie wymiany doświadczeń i wspieranie oceny polityki wobec obszarów wiejskich Zapewnienie przepływu informacji miedzy poziomem lokalnym, krajowym i europejskim www.leaderplus.org.pl

21 Zachęcamy do współpracy! www.leaderplus.org.pl


Pobierz ppt "Krajowa Sieć Leader + Prezentacja założeń oraz dotychczasowej realizacji projektu Sieci L+ Problematyka sieciowania - rola i zadania Lokalnej Grupy Działania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google