Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak uniknąć błędów w dokumentacji? Analiza ryzyka, warianty rozliczeń. Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2 i 4.1.3 Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak uniknąć błędów w dokumentacji? Analiza ryzyka, warianty rozliczeń. Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2 i 4.1.3 Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Jak uniknąć błędów w dokumentacji? Analiza ryzyka, warianty rozliczeń. Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2 i 4.1.3 Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 Lokalnych Grup Rybackich Obra – Warta, 7 Ryb i Nadnotecka Grupa Rybacka OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO

2 Z życia wzięte … Potencjalny beneficjent: Chcę dotację ! Pracownik LGR / LGD: A na co ? Potencjalny beneficjent: A na co dają! Pracownik LGR / LGD: To zależy, a ile potrzeba ? Potencjalny beneficjent: A ile można! ….

3 OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Konsekwencje ? 1.Brak otrzymania dofinansowania, lub; 2.Problemy na etapie realizacji projektu, lub; 3.Niezrealizowanie projektu, lub; 4.Nierozliczenie projektu, lub; 5.Zwrot dotacji wraz z odsetkami, lub; 6.… Zanim pomyślisz o dotacji przemyśl swój projekt

4 OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Przemyślany projekt / operacja Projekt – sekwencja działań skierowanych na osiągnięcie jasno określonych celów, w założonym czasie i środkach finansowych Projekt posiada - jasno zdefiniowanych intersariuszy (na nich projekt wywiera wpływ - podmioty, osoby), - zorientowanie na cel / cele, - skończony czas trwania (początek / koniec), - unikalny charakter, - jasno zdefiniowane narzędzia koordynacji, zarządzania oraz finansowania, - system monitoringu i oceny (ewaluacja), - punkt wyjścia stanowią analizy, z których jasno wynika, że korzyści projektu przeważają nad ponoszonymi kosztami.

5 OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Przemyślany projekt / operacja Metodologia Zarządzania Cyklem Projektu opiera się na wykorzystaniu wielu specjalistycznych technik i metod zarządzania, np. "macierz projektu" czy "analiza interesariuszy". W 1992 r. została ona zaadaptowana przez Komisję Europejską, w celu usprawnienia zarządzania projektami i programami współfinansowanymi z budżetu UE. Pamiętajmy: To jedna z wielu metod, która pozwoli na uniknięcie problemów podczas przygotowania i realizacji projektu

6 OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Przemyślany projekt / operacja Programowanie Odbywa się pomiędzy Unią Europejską a danym Krajem Członkowskim i obejmuje wytyczenie konkretnych zasad współpracy oraz kierunków pomocy Identyfikacja W tej fazie identyfikuje się problemy do rozwiązania, cele do osiągnięcia oraz działania, jakie należy podjąć – projekt / projekty Opracowanie Konkretne pomysły są dokładnie opracowywane. Wykorzystuje się tutaj: analizę poglądów interesariuszy, analizę "drzewa celów" oraz "drzewa problemów", "Macierz logiczną" Finansowanie Opracowany na podstawie projektu wniosek składany jest w odpowiedzi na dany konkurs gdzie podlega ścisłej weryfikacji. Wdrażanie Projekt jest realizowany na podstawie wcześniej ustalonego harmonogramu i budżetu Ewaluacja Ocena (obiektywna), zarówno trwającego, jak i zakończonego już projektu pod względem osiągnięcia wytyczonych wcześniej celów oraz uzyskanej efektywności i trwałości.

7 OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Dobrze przygotowany projekt / operacja Napisanie wniosku trwa zaledwie kilka godzin (etap końcowy), pod warunkiem, że potencjalny beneficjent: 1.Zaplanował wszystkie elementy projektu / operacji. 2.Uzyskał wymagane prawem polskim / europejskim pozwolenia / uzgodnienia (np. pozwolenie na budowę). 3.Oszacował koszty projektu / operacji (kosztorys inwestorski / analiza rynku itd....). 4.Dokona analizy opłacalności przedsięwzięcia – plan biznesowy (czasami koszty funkcjonowania elementów projektu znacząco przekraczają wysokość otrzymanej dotacji). 5.Zgromadził niezbędne zasoby techniczne, ludzkie i finansowe.

8 Środek 4.1. Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. 1. Budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki 2. Zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza 3. Wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia 4. Remont i adaptacja statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej 5. Udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Ustal źródło dofinansowania – czyli lektura LSROR i …

9 Środek 4.1. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. 1. Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa 2. Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie: - konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, lub - naprawy i konserwacji statków i łodzi, lub - handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, lub - działalności usługowej związanej z wyżywieniem, lub - działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej, lub - działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, lub - działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, lub - opieki zdrowotnej, lub - działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, lub - naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, lub - wykonywania robót budowlanych i wykończeniowych OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Ustal źródło dofinansowania – czyli lektura LSROR i …

10 Trochę przepisów by dowiedzieć się czy można ubiegać się o dotację … 1. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619, Nr 157, poz. 1241), 2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), 3. Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 177, poz. 1371), 5. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.), 6. Te związane ze specyfiką operacji – np. Prawo Budowlane itp. … OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Ustal źródło dofinansowania – czyli lektura LSROR i …

11 Poznaj cele Lokalnej Grupy Rybackiej i ustal czy zmierzacie w tym samym kierunku OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Ustal źródło dofinansowania – czyli lektura LSROR i …

12 Poznaj kryteria wyboru operacji przez Komitet Lokalnej Grupy Rybackiej i o ile to możliwe uwzględnij je w planowanej przez siebie operacji – to będzie się opłacać … OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Ustal źródło dofinansowania – czyli lektura LSROR i … Dopuszczające Kryteria zgodności operacji z LSROR 1 Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu 2 Projekt wpisuje się w co najmniej jeden cel szczegółowy LSROR 3 Wnioskowana kwota nie przekracza dopuszczalnego poziomu dofinansowania (%) Lokalne kryteria wyboru Sektory społeczny i gospodarczy PunktyMax 1 Wskaźnik rybackości gminy, wykazany w tabeli 2.8 wynosi: od 0,5 do 1,2 / od 1,2 do 1,6 / od 1,6 do 4,0 / powyżej 4,0 2/4/6/88 2 Projekt zakłada stosowanie rozwiązań innowacyjnych: w skali wnioskodawcy / regionu / kraju 2/4/66 3 Projekt przyczyni się do utrzymania istniejących lub tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze rybactwa lub przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy poza sektorem rybactwa dla osób zatrudnionych do tej pory w tym sektorze: nie / tak 0/1010 4 Projekt zakłada stworzenie nowych miejsc pracy: 1 / 2 i więcej 4/88 5 Projekt będzie realizowany w partnerstwie: lokalnym/regionalnym 4/66 6 Projektodawca posiada doświadczenie lub kwalifikacje w dziedzinie objętej projektem 0-66 7 Wykazany potencjał wnioskodawcy gwarantuje powodzenie realizacji projektu 0-44 8 Projekt zakłada stosowanie rozwiązań służących ochronie środowiska 0-44 9 Projekt służy rozwojowi turystyki na obszarze objętym LSROR 0-1010 Wnioskowany poziom dofinansowania wynosi: od 210 000,01 zł / od 160 000,01 do 210 000,00 zł / do 160 000,00 zł 0/3/66 11 Projekt zakłada stosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 0-66 12 Projekt zakłada wykorzystanie lub pielęgnowanie tradycji rybackich na obszarze LSROR 0-66 Razem-80

13 Poznaj procedurę wyboru operacji przez Komitet Lokalnej Grupy Rybackiej Poznaj procedurę odwoławczą od decyzji Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Bądź cierpliwy … i czasami wyrozumiały do momentu zawarcia umowy może upłynąć nawet 6 miesięcy …. OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Ustal źródło dofinansowania – czyli lektura LSROR i …

14 OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Opracuj wniosek o dofinansowanie, w odpowiedzi na właściwy konkurs WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Potwierdzenie przyjęcia przez SW …………………………….…………………………… ……………………….. Pieczęć, podpis, data przyjęcia Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Potwierdzenie przyjęcia przez LGR …………………………….…………………………… ……………………….. Pieczęć LGR, podpis, data przyjęcia ……………………………………………………………………… Znak sprawy Samodzielnie lub z pomocą … 1.Korzystaj z informacji dostępnych na stronie internetowej LGR – broszury / wzory dokumentów. 2.Uczestnicz w szkoleniach. 3.Korzystaj z bezpłatnej pomocy udzielanej przez pracowników biura LGR. 4.Czytaj instrukcje wypełniania poszczególnych dokumentów. 5.Nie zrażaj się …

15 OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Na co zwrócić uwagę przy opracowaniu wniosku Zasady sprawdzające się przy każdym programie 1.Sprawdź załączniki, które należy dołączyć do wniosku – czasami ich uzyskanie trwa kilka miesięcy (pozwolenie budowlane / pozwolenie wodno prawne itd. …). 2.Stwórz harmonogram finansowo – rzeczowy oparty na realnych założeniach – w tym harmonogram płatności oraz wypłatę i rozliczenie zaliczki: Przy operacjach wieloetapowych: warunkiem wnioskowania o kolejną transzę jest rozliczenie co najmniej 70% poprzedniej transzy zaliczki. Wnioskowana kwota zaliczki może wynosić do 100% wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania. UWAGA! Dochowuj terminów !!! Pierwszym dniem, od którego nalicza się odsetki jest dzień przekazania środków na rachunek bankowy wskazany przez beneficjenta. Ostatnim dniem, za który nalicza się odsetki jest dzień złożenia wniosku o płatność. Odsetki za zwłokę nalicza się jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr. 165, poz. 1373, z późn. zm.)

16 OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Na co zwrócić uwagę ? Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie realizacja operacji lub jej etapu obejmuje: 1.Wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo- finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy, 2.Poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, 3.Udokumentowanie wykonania robót, dostaw lub usług objętym zakresem rzeczowo – finansowym, 4.Osiągnięcie zakładanego celu operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. Wrażenie subiektywne – radość po rozliczeniu jest większa niż po otrzymaniu dotacji

17 OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Samorząd Województwa wypowiada umowę, w takcie realizacji operacji przez beneficjenta, w przypadku, gdy; -Beneficjent złożył po terminie wniosek o płatność końcową w przypadku operacji jednoetapowych, -Realizacja operacji nie rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o płatność końcową, -Beneficjent nie złożył w terminie zabezpieczenia o którym mowa w § 12 ust 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie – dotyczy pierwszego wniosku o płatność dla operacji o wartości powyżej 500 000 zł kwoty pomocy, -Beneficjent nie osiągnie celu operacji lub nie będzie mógł osiągnąć tego celu do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, -Beneficjent odstąpił od realizacji operacji -Beneficjent nie umożliwił SW oraz innym właściwym instytucjom wskazanym w umowie, dokonania kontroli dokumentacji związanej z realizacją operacji, oraz kontroli w miejscu realizacji operacji lub w siedzibie beneficjenta, Na co zwrócić uwagę ?

18 OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Dziękuję za uwagę Anna Wojcińska Lokalna Grupa Rybacka 7RYB Kamil Sieratowski Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta Urząd Miejski w Zbąszyniu


Pobierz ppt "Jak uniknąć błędów w dokumentacji? Analiza ryzyka, warianty rozliczeń. Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2 i 4.1.3 Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google