Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie
ID grupy: 96/84_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa. Semestr/rok szkolny: II, rok szkolny 2009/2010

3

4 Powstanie Unii Europejskiej
Unia Europejska jest związkiem 27 państw Europy. Głównym zadaniem Unii Europejskiej jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami lutego 1992 roku w Maastricht podpisano traktat przez 12 państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej Traktat ten wszedł w życie 1 listopada 1993roku i wtedy została utworzona Unia Europejska (UE).

5

6 Symbole Unii Europejskiej :
Hymn Flaga Euro

7 Hymn Unii Europejskiej

8 Flaga Flaga powstała w 1950 r., pomysłodawcami flagi są: hiszpański dyplomata Salvadore de Madriaga y Rojo i francuski plastyk Arsen Heitz Od 1986 roku została ona oficjalnym symbolem Wspólnot Europejskich, a później Unii. Dwanaście gwiazd na lazurowym tle symbolizuje gwarancję pełni, jaką ma się stać zjednoczona Europa.

9 Euro Europejska waluta wprowadzona w miejsce walut krajowych. Jest prawnym środkiem płatniczym w 16 państwach tworzących strefę euro w Unii Europejskiej.

10

11 Państwa Unii Europejskiej

12 Kraje założycielskie:
- Belgia, - Francja, - Holandia, - RFN, - Włochy, - Luksemburg.

13 Kraje członkowskie: Wielka Brytania, Dania, Irlandia 1973r.,
Grecja 1981r., Hiszpania, Portugalia 1986r., Szwecja, Finlandia, Austria 1995r, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Estonia, Łotwa, Litwa, Słowenia, Malta, Cypr r., Rumunia, Bułgaria 2007r.

14 Kraje kandydujące: Macedonia, Turcja, Chorwacja

15 UNIA EUROPEJSKA Filar I Filar III Filar II
Współpraca Polityka zagraniczna Polityka wewnętrzna Gospodarcza i bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości Filar I Filar III Filar II

16 Filar I – współpraca gospodarcza
W jego obrębie realizowana jest wspólna polityka: rolna, handlowa, przemysłowa, transportowa, strukturalna, regionalna.

17 Filar II – wspólna polityka zagraniczna
Polega na koordynacji działań państw członkowskich w sprawach: bezpieczeństwa, utrzymania pokoju, obrony praw człowieka, wspierania demokracji, pomocy krajom spoza UE.

18 Filar III – koordynacja spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości
W jego ramach stworzono Urząd Policji Europejskiej dla przeciwdziałania: terroryzmowi, przestępczości. Miejsce ma także współpraca sądownictwa w sprawach cywilnych i karnych.

19

20 Fundusze unijne dla Polski
W latach 2004 – alokacja środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dla Polski wyniosła około 14 mld euro. Na dzień przewidywana alokacja dla Polski na lata 2007 –  2013 wynosi około 55,07 mld euro, czyli ok. 4 razy więcej niż na lata 2004 – 2006.  Źródło:

21 Fundusze strukturalne UE w latach 2004 - 2006
 Fundusze Unii Europejskiej   (w mln euro)  Średniorocznie w latach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   5 100 1 700  Europejski Fundusz Społeczny  2 000 667  Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej  1 055  352 Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa  200  67 Fundusz Spójności  5 600  1 867 SUMA  13 955  4 652 Źródło:

22 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest wspieranie rozwoju sfery zatrudnienia poprzez: zwiększanie szans zatrudnienia, poprawę warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywanie szans na rynku pracy (w tym równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy), tworzenie warunków do inwestowania w zasoby ludzkie.

23 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
Celem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest zmniejszanie dysproporcji pomiędzy regionami Unii Europejskiej poprzez: przyspieszanie rozwoju najmniej uprzywilejowanych regionów, w tym obszarów wiejskich, finansowanie transgranicznej i ponadnarodowej współpracy pomiędzy regionami, wspieranie rozwoju miast i okolic miejskich dotkniętych kryzysem.

24 EUROPEJSKI FUNDUSZ ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ
Celem Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej jest poprawa konkurencyjności gospodarki rolno – żywnościowej i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

25 FINANSOWY INSTRUMENT ORIENTACJI RYBOŁÓSTWA
Celem Finansowego Instrumentu Orientacji Rybołówstwa jest: dostosowanie nakładu połowowego do istniejących zasobów ryb, umocnienie konkurencyjności oraz rozwój ekonomicznie opłacalnych przedsięwzięć sektora rybnego, poprawa rynkowej podaży ryb, wzrost wartości dodanej produktów rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego oraz produktów przetwórstwa, ożywienie obszarów zależnych od rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego, pomoc socjalno-ekonomiczna dla rybaków morskich.

26 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Celem Funduszu Spójności jest zmniejszanie różnic w poziomie gospodarczo - społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej, powstających w związku z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw członkowskich, których wyniki gospodarcze odbiegają od państw najbardziej rozwiniętych. W dalszej perspektywie Fundusz Spójności powinien zapewnić równowagę gospodarczą UE po wprowadzeniu unii gospodarczo-walutowej. Z Funduszu Spójności są realizowane duże inwestycje (o wartości pow. 10 mln euro) dotyczące infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.

27 FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W POLSCE
KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W POLSCE   W ramach Funduszu Spójności w latach realizowane są przedsięwzięcia z następujących obszarów: 1. Infrastruktura transportowa modernizacja wybranych międzynarodowych linii kolejowych, budowa autostrad (i dróg ekspresowych), przebudowa dróg krajowych. Źródło: Informacja o realizacji Funduszu Spójności w IV kwartale 2005 r. opracowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

28 racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
2. Infrastruktura ochrony środowiska poprawa jakości wód powierzchniowych, polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia, racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi, poprawa jakości powietrza, poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Źródło: Informacja o realizacji Funduszu Spójności w IV kwartale 2005 r. opracowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

29 Fundusze strukturalne w latach 2007-2013
W nowym okresie programowania polityka regionalna Unii Europejskiej będzie realizowała następujące cele priorytetowe: Konwergencja, Konkurencyjność i Zatrudnienie w Regionach, Europejska Współpraca Terytorialna.

30 W latach 2007-2013 polityka regionalna UE będzie realizowana za pomocą:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS).

31 Wizyta w Urzędzie Gminy w Grodzicznie

32 Badania przeprowadzone w Urzędzie Gminy Grodziczno
Gmina Grodziczno realizowała projekty ze środków unijnych w pierwszym okresie programowania 2004 – 2006 z przeznaczeniem na remonty dróg, budowę sieci wodociągowej w poszczególnych miejscowościach, jak i budowę świetlic wiejskich np. w Montowie W drugim okresie programowania w latach 2007 – 2013 w gminie Grodziczno niektóre projekty zostały już zrealizowane, wiele jest w trakcie realizacji a jeszcze część projektów jest rozpatrywana, bądź też jest dopiero przygotowywana.

33 Dotacje dla Gminy Grodziczno z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa Kwota projektu Informacje Realizacja projektu „Szkoła dla Ciebie zadbaj o swoją przyszłość” ,00 Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zakończony „Zadbaj o swoją przyszłość ,00 Realizowany Przedszkole wokół Nas… ,00 Utworzenie 5 punktów przedszkolnych Przedszkole wokół Nas edycja II ,00 Utrzymanie poziomu edukacji przedszkolnej w gminie w dwóch punktach przedszkolnych Rozpatrywany Edukacja przygodna ,00 Zajęcia pozalekcyjne i wycieczki dla uczniów Źródło: S. Borowska, B. Napierska; Urząd Gminy w Grodzicznie

34 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lorki
Dotacje dla Gminy Grodziczno z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Nazwa Kwota projektu Informacje „Moje boisko – Orlik 2012 ,00 Zakończony „Sieć wodociągowa z przyłączeniami Lorki” ,00 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lorki „Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie ,00 Rozpatrywany „Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Świniarc” 10 104,76 Realizowany Budowa świetlicy młodzieżowej w Boleszynie 25 000,00 Szereg imprez sportowych w Gminie Grodziczno 15 000,00 „Budowa świetlicy w Boleszynie” Przygotowany Aktywna Wieś – infrastruktura (Ostaszewo) 8 000,00 Źródło: S. Borowska, B. Napierska; Urząd Gminy w Grodzicznie

35 Wizyta w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim

36 Badania przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTÓW: Nazwa projektu Wartość Projektu (zł) Projekty realizujące zadanie edukacji publicznej 2 183 286,70 Projekty realizujące zadanie: pomoc publiczna , wspierania osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy 6 939 050,05 Projekty realizujące zadanie transport drogowy i drogi publiczne 7 728 849,02 Całkowita wartość realizowanych projektów 16 851 185,77 Źródło: K. Gierszńska, R. Sosnowski, Polska w Unii Europejskiej – Powiat Nowomiejski

37 Wartość realizowanych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych realizujących zadanie edukacji publicznej Nazwa projektu Wartość projektu (zł) „Masz szansę – wykorzystaj ją” 349 843,00 „Nauka i praktyka – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego” 453 028,00 „Analiza badawcza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowomiejskim zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnych i regionalnych pracodawców” 268 800,00 „Modernizacja kotłowni węglowej na paliwo odnawialne (biomasa) W Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”. 761 766,70 Całkowita wartość realizowanych projektów 2 183 286,70 Źródło: K. Gierszńska, R. Sosnowski, Polska w Unii Europejskiej – Powiat Nowomiejski

38 Wartość projektów realizowanych przez Powiat Nowomiejski, finansowanych z funduszy strukturalnych w ramach zadań: pomoc publiczna, wspieranie osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy. Nazwa projektu Wartość Projektu (zł) „Badania i ekspertyzy potrzeb osób niepełnosprawnych i pracodawców Powiatu Nowomiejskiego” 388 426,00 „W świecie e-kompetencji. Szkolenia dla osób niepracujących i niepełnosprawnych z Powiatu Nowomiejskiego”. 654 411,00 „Od wsparcia do samodzielności” 2008 68 872,88 „Od wsparcia do samodzielności” 2009 85 744,86 „Profesjonalna kadra Powiatowego Urzędu Pracy” 390 600.00 „Moja szansa na zatrudnienie” 5 350 995,31 Całkowita wartość realizowanych projektów 6 939 050,05 Źródło: K. Gierszńska, R. Sosnowski, Polska w Unii Europejskiej – Powiat Nowomiejski

39 Wartość projektów realizowanych przez Powiat Nowomiejski, finansowanych w ramach funduszy strukturalnych w ramach zadania transport publiczny i drogi publiczne. Nazwa projektu Wartość Projektu (zł) „Budowa drogi powiatowej nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie-Kaługa na odcinku Nowe Miasto Lubawskie-Kurzętnik.” 5 026 598,30 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1299N gr.woj. (Brodnica)-Krotoszyny-Jamielnik dr nr 1333N (Radomno) na odcinku przez wsie Bielice i Krotoszyny”. 2 702 250,72 Całkowita wartość realizowanych projektów 7 728 849,02 Źródło: K. Gierszńska, R. Sosnowski, Polska w Unii Europejskiej – Powiat Nowomiejski

40 Źródło: K. Gierszńska, R. Sosnowski, Polska w Unii Europejskiej – Powiat Nowomiejski

41

42 PODSUMOWANIE - 6 Lat Polski w Unii Europejskiej
Dokonania: Budowa dróg i autostrad, Zmniejszenie bezrobocia, Fundusze na edukację, Możliwość kształcenia się w państwach unii, Swobodne przekraczanie granic państw należących do unii, Pomoc osobom niepełnosprawnym, Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy Polską a państwami unii.

43 PODSUMOWANIE - 6 Lat Gminy Grodziczno w Unii Europejskiej
Dokonania: Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, Utworzenie 5 punktów przedszkolnych, Wspieranie osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie bezrobociu, Budowa boiska, Budowa sieci wodociągowej, Budowa i przebudowa dróg, Adaptacje budynków wiejskich na świetlice.

44 PODSUMOWANIE - 6 Lat Powiatu Nowomiejskiego w Unii Europejskiej
Dokonania: Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, Wspieranie osób niepełnosprawnych, Przeciwdziałanie bezrobociu, Aktywizacja lokalnego rynku pracy, Modernizacja budynków szkolnych, Budowa i przebudowa dróg,

45 PODSUMOWANIE - 6 Lat Polski w Unii Europejskiej
Zaniedbania: Nie wprowadzono waluty euro, Wzrosły ceny towarów, Niskie zarobki pracowników w porównaniu z pracownikami innych państw unii, Nadal wysoki wskaźnik bezrobocia.

46 Wzrost pozycji Polski na arenie międzynarodowej,
PODSUMOWANIE - Najbliższa przyszłość Polski jako członka Unii Europejskiej Szanse: Wzrost pozycji Polski na arenie międzynarodowej, Wprowadzenie waluty euro, Polepszenie współpracy pomiędzy państwami unii i Polski, Gwarancja bezpieczeństwa, rozwój demokracji, Dzięki funduszom unii polepszenie warunków życia i pracy Polaków, Większe możliwości pracy we wszystkich państwach unii.

47 Ograniczenie środków unijnych i zmniejszenie dotacji,
PODSUMOWANIE - Najbliższa przyszłość Polski jako członka Unii Europejskiej Zagrożenia: Zwiększenie konkurencji w gospodarce, Poprzez swobodę przekraczania granic większe zagrożenie związane z przestępczością, narkotykami, nielegalnym przekraczaniem granicy, Ograniczenie środków unijnych i zmniejszenie dotacji, Ryzyko kryzysu gospodarczego, Zmniejszenie produkcji i ryzyko upadku niektórych firm.

48 Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa.

49

50 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

51


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google