Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie ID grupy: 96/84_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa. Semestr/rok szkolny: II, rok szkolny 2009/2010

3

4 Powstanie Unii Europejskiej Unia Europejska jest związkiem 27 państw Europy. Głównym zadaniem Unii Europejskiej jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami. 7 lutego 1992 roku w Maastricht podpisano traktat przez 12 państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Traktat ten wszedł w życie 1 listopada 1993roku i wtedy została utworzona Unia Europejska (UE).

5

6 Hymn Flaga Euro Symbole Unii Europejskiej :

7 Hymn Unii Europejskiej

8 Flaga Flaga powstała w 1950 r., pomysłodawcami flagi są: hiszpański dyplomata Salvadore de Madriaga y Rojo i francuski plastyk Arsen Heitz. Od 1986 roku została ona oficjalnym symbolem Wspólnot Europejskich, a później Unii. Dwanaście gwiazd na lazurowym tle symbolizuje gwarancję pełni, jaką ma się stać zjednoczona Europa.

9 Euro Europejska waluta wprowadzona w miejsce walut krajowych. Jest prawnym środkiem płatniczym w 16 państwach tworzących strefę euro w Unii Europejskiej.

10

11 PaństwaUnii Europejskiej

12 Kraje założycielskie: - Belgia, - Francja, - Holandia, - RFN, - Włochy, - Luksemburg.

13 Kraje członkowskie: Wielka Brytania, Dania, Irlandia 1973r., Grecja 1981r., Hiszpania, Portugalia 1986r., Szwecja, Finlandia, Austria 1995r, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Estonia, Łotwa, Litwa, Słowenia, Malta, Cypr - 1.05.2004r., Rumunia, Bułgaria 2007r.

14 Kraje kandydujące: Macedonia, Turcja, Chorwacja

15 UNIA EUROPEJSKA Współpraca Polityka zagraniczna Polityka wewnętrzna Gospodarcza i bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości Filar I Filar II Filar III

16 Filar I – współpraca gospodarcza W jego obrębie realizowana jest wspólna polityka: rolna, handlowa, przemysłowa, transportowa, strukturalna, regionalna.

17 Filar II – wspólna polityka zagraniczna Polega na koordynacji działań państw członkowskich w sprawach: bezpieczeństwa, utrzymania pokoju, obrony praw człowieka, wspierania demokracji, pomocy krajom spoza UE.

18 Filar III – koordynacja spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości W jego ramach stworzono Urząd Policji Europejskiej dla przeciwdziałania: terroryzmowi, przestępczości. Miejsce ma także współpraca sądownictwa w sprawach cywilnych i karnych.

19

20 Fundusze unijne dla Polski - 2004-2006 W latach 2004 – 2006 alokacja środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dla Polski wyniosła około 14 mld euro. - 2007-2013 Na dzień 30.06.2006 przewidywana alokacja dla Polski na lata 2007 – 2013 wynosi około 55,07 mld euro, czyli ok. 4 razy więcej niż na lata 2004 – 2006. Źródło: http://www.dotacjeue.org.pl/default.aspx?docId=8712 http://www.dotacjeue.org.pl/default.aspx?docId=8712

21 Fundusze strukturalne UE w latach 2004 - 2006 Fundusze Unii Europejskiej 2004-2006 (w mln euro) Średniorocznie w latach 2004-2006 (w mln euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 5 1001 700 Europejski Fundusz Społeczny 2 000667 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 1 055 352 Finansowy Instrument Orientacji Ryboł ó wstwa 200 67 Fundusz Sp ó jności 5 600 1 867 SUMA 13 955 4 652 Źródło: http://www.dotacjeue.org.pl/default.aspx?docId=8712 http://www.dotacjeue.org.pl/default.aspx?docId=8712

22 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest wspieranie rozwoju sfery zatrudnienia poprzez: zwiększanie szans zatrudnienia, poprawę warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywanie szans na rynku pracy (w tym równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy), tworzenie warunków do inwestowania w zasoby ludzkie.

23 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Celem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest zmniejszanie dysproporcji pomiędzy regionami Unii Europejskiej poprzez: przyspieszanie rozwoju najmniej uprzywilejowanych regionów, w tym obszarów wiejskich, finansowanie transgranicznej i ponadnarodowej współpracy pomiędzy regionami, wspieranie rozwoju miast i okolic miejskich dotkniętych kryzysem.

24 EUROPEJSKI FUNDUSZ ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ Celem Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej jest poprawa konkurencyjności gospodarki rolno – żywnościowej i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

25 FINANSOWY INSTRUMENT ORIENTACJI RYBOŁÓSTWA Celem Finansowego Instrumentu Orientacji Rybołówstwa jest: dostosowanie nakładu połowowego do istniejących zasobów ryb, umocnienie konkurencyjności oraz rozwój ekonomicznie opłacalnych przedsięwzięć sektora rybnego, poprawa rynkowej podaży ryb, wzrost wartości dodanej produktów rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego oraz produktów przetwórstwa, ożywienie obszarów zależnych od rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego, pomoc socjalno-ekonomiczna dla rybaków morskich.

26 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Celem Funduszu Spójności jest zmniejszanie różnic w poziomie gospodarczo - społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej, powstających w związku z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw członkowskich, których wyniki gospodarcze odbiegają od państw najbardziej rozwiniętych. W dalszej perspektywie Fundusz Spójności powinien zapewnić równowagę gospodarczą UE po wprowadzeniu unii gospodarczo-walutowej. Z Funduszu Spójności są realizowane duże inwestycje (o wartości pow. 10 mln euro) dotyczące infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.

27 KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W POLSCE W ramach Funduszu Spójności w latach 2004-2006 realizowane są przedsięwzięcia z następujących obszarów: 1. Infrastruktura transportowa modernizacja wybranych międzynarodowych linii kolejowych, budowa autostrad (i dróg ekspresowych), przebudowa dróg krajowych. Źródło: Informacja o realizacji Funduszu Spójności w IV kwartale 2005 r. opracowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

28 2. Infrastruktura ochrony środowiska poprawa jakości wód powierzchniowych, polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia, racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi, poprawa jakości powietrza, poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Źródło: Informacja o realizacji Funduszu Spójności w IV kwartale 2005 r. opracowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

29 Fundusze strukturalne w latach 2007-2013 W nowym okresie programowania 2007-2013 polityka regionalna Unii Europejskiej będzie realizowała następujące cele priorytetowe: Konwergencja, Konkurencyjność i Zatrudnienie w Regionach, Europejska Współpraca Terytorialna.

30 W latach 2007-2013 polityka regionalna UE będzie realizowana za pomocą: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS).

31 Wizyta w Urzędzie Gminy w Grodzicznie

32 Badania przeprowadzone w Urzędzie Gminy Grodziczno Gmina Grodziczno realizowała projekty ze środków unijnych w pierwszym okresie programowania 2004 – 2006 z przeznaczeniem na remonty dróg, budowę sieci wodociągowej w poszczególnych miejscowościach, jak i budowę świetlic wiejskich np. w Montowie. W drugim okresie programowania w latach 2007 – 2013 w gminie Grodziczno niektóre projekty zostały już zrealizowane, wiele jest w trakcie realizacji a jeszcze część projektów jest rozpatrywana, bądź też jest dopiero przygotowywana.

33 Dotacje dla Gminy Grodziczno z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa Kwota projektu InformacjeRealizacja projektu Szkoła dla Ciebie zadbaj o swoją przyszłość 230 870,00Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zakończony 01.11.2008-30.07.2009 Zadbaj o swoją przyszłość 450 000,00Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Realizowany 01.09.2009-31.08.2011 Przedszkole wokół Nas…437 500,00Utworzenie 5 punktów przedszkolnych Realizowany 01.01.2010-31.08.2011 Przedszkole wokół Nas edycja II 200 000,00Utrzymanie poziomu edukacji przedszkolnej w gminie w dwóch punktach przedszkolnych Rozpatrywany 01.08.2011 31.07.2012 Edukacja przygodna500 000,00Zajęcia pozalekcyjne i wycieczki dla uczniów Rozpatrywany 01.01.2011-30.08.2010 Źródło: S. Borowska, B. Napierska; Urząd Gminy w Grodzicznie

34 Dotacje dla Gminy Grodziczno z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Nazwa Kwota projektu Informacje Moje boisko – Orlik 2012 500 000,00Zakończony Sieć wodociągowa z przyłączeniami Lorki2 038 203,00Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lorki Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie 200 000,00Rozpatrywany Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Świniarc 10 104,76Realizowany Budowa świetlicy młodzieżowej w Boleszynie 25 000,00Rozpatrywany Szereg imprez sportowych w Gminie Grodziczno 15 000,00Rozpatrywany Budowa świetlicy w Boleszynie 500 000,00Przygotowany Aktywna Wieś – infrastruktura (Ostaszewo) 8 000,00Realizowany Źródło: S. Borowska, B. Napierska; Urząd Gminy w Grodzicznie

35 Wizyta w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim

36 Badania przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Nazwa projektuWartość Projektu (zł) Projekty realizujące zadanie edukacji publicznej 2 183 286,70 Projekty realizujące zadanie: pomoc publiczna, wspierania osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy 6 939 050,05 Projekty realizujące zadanie transport drogowy i drogi publiczne 7 728 849,02 Całkowita wartość realizowanych projektów 16 851 185,77 WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTÓW: Źródło: K. Gierszńska, R. Sosnowski, Polska w Unii Europejskiej – Powiat Nowomiejski

37 Wartość realizowanych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych realizujących zadanie edukacji publicznej Nazwa projektuWartość projektu (zł) Masz szansę – wykorzystaj ją349 843,00 Nauka i praktyka – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego 453 028,00 Analiza badawcza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowomiejskim zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnych i regionalnych pracodawców 268 800,00 Modernizacja kotłowni węglowej na paliwo odnawialne (biomasa) W Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. 761 766,70 Całkowita wartość realizowanych projektów 2 183 286,70 Źródło: K. Gierszńska, R. Sosnowski, Polska w Unii Europejskiej – Powiat Nowomiejski

38 Wartość projektów realizowanych przez Powiat Nowomiejski, finansowanych z funduszy strukturalnych w ramach zadań: pomoc publiczna, wspieranie osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy. Nazwa projektuWartość Projektu (zł) Badania i ekspertyzy potrzeb osób niepełnosprawnych i pracodawców Powiatu Nowomiejskiego 388 426,00 W świecie e-kompetencji. Szkolenia dla osób niepracujących i niepełnosprawnych z Powiatu Nowomiejskiego. 654 411,00 Od wsparcia do samodzielności 200868 872,88 Od wsparcia do samodzielności 200985 744,86 Profesjonalna kadra Powiatowego Urzędu Pracy 390 600.00 Moja szansa na zatrudnienie5 350 995,31 Całkowita wartość realizowanych projektów6 939 050,05 Źródło: K. Gierszńska, R. Sosnowski, Polska w Unii Europejskiej – Powiat Nowomiejski

39 Wartość projektów realizowanych przez Powiat Nowomiejski, finansowanych w ramach funduszy strukturalnych w ramach zadania transport publiczny i drogi publiczne. Nazwa projektuWartość Projektu (zł) Budowa drogi powiatowej nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie-Kaługa na odcinku Nowe Miasto Lubawskie- Kurzętnik. 5 026 598,30 Przebudowa drogi powiatowej nr 1299N gr.woj. (Brodnica)-Krotoszyny-Jamielnik dr nr 1333N (Radomno) na odcinku przez wsie Bielice i Krotoszyny. 2 702 250,72 Całkowita wartość realizowanych projektów 7 728 849,02 Źródło: K. Gierszńska, R. Sosnowski, Polska w Unii Europejskiej – Powiat Nowomiejski

40

41

42 PODSUMOWANIE - 6 Lat Polski w Unii Europejskiej Dokonania: Budowa dróg i autostrad, Zmniejszenie bezrobocia, Fundusze na edukację, Możliwość kształcenia się w państwach unii, Swobodne przekraczanie granic państw należących do unii, Pomoc osobom niepełnosprawnym, Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy Polską a państwami unii.

43 PODSUMOWANIE - 6 Lat Gminy Grodziczno w Unii Europejskiej Dokonania: Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, Utworzenie 5 punktów przedszkolnych, Wspieranie osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie bezrobociu, Budowa boiska, Budowa sieci wodociągowej, Budowa i przebudowa dróg, Adaptacje budynków wiejskich na świetlice.

44 PODSUMOWANIE - 6 Lat Powiatu Nowomiejskiego w Unii Europejskiej Dokonania: Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, Wspieranie osób niepełnosprawnych, Przeciwdziałanie bezrobociu, Aktywizacja lokalnego rynku pracy, Modernizacja budynków szkolnych, Budowa i przebudowa dróg,

45 Zaniedbania: Nie wprowadzono waluty euro, Wzrosły ceny towarów, Niskie zarobki pracowników w porównaniu z pracownikami innych państw unii, Nadal wysoki wskaźnik bezrobocia. PODSUMOWANIE - 6 Lat Polski w Unii Europejskiej

46 PODSUMOWANIE - Najbliższa przyszłość Polski jako członka Unii Europejskiej Szanse: Wzrost pozycji Polski na arenie międzynarodowej, Wprowadzenie waluty euro, Polepszenie współpracy pomiędzy państwami unii i Polski, Gwarancja bezpieczeństwa, rozwój demokracji, Dzięki funduszom unii polepszenie warunków życia i pracy Polaków, Większe możliwości pracy we wszystkich państwach unii.

47 PODSUMOWANIE - Najbliższa przyszłość Polski jako członka Unii Europejskiej Zagrożenia: Zwiększenie konkurencji w gospodarce, Poprzez swobodę przekraczania granic większe zagrożenie związane z przestępczością, narkotykami, nielegalnym przekraczaniem granicy, Ograniczenie środków unijnych i zmniejszenie dotacji, Ryzyko kryzysu gospodarczego, Zmniejszenie produkcji i ryzyko upadku niektórych firm.

48 Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa.

49

50 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

51 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google