Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE ID grupy: 96/55_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE ID grupy: 96/55_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE ID grupy: 96/55_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość
Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim ID grupy: 96/55_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Zakładanie i prowadzenie firmy. Restauracja ,,Ratuszowa” Semestr/rok szkolny: I

3 Zakładanie i prowadzenie firmy
Restauracja ,,Ratuszowa" Autorzy: M. Pogorzelska, K. Latos, S. Karwecka, M. Popa, J. Najdowska, M. Miklasz, D. Grochowska, K. Krzeczkowski, M. Grochowski, J. Ratajczak, J. Rutkowska, W. Kędzia Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim

4 Plan prezentacji Etapy zakładania firmy Budżet na otwarcie restauracji
Pozyskanie finansów na własną restaurację Biznes plan Podstawowe cele i usługi Badanie rynku Klienci Reklama i marketing Wybrane potrawy z naszego menu

5 Etapy zakładania firmy
Urząd Gminy Urząd Statystyczny (REGON) Pieczątka Bank Urząd Skarbowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowa Inspekcja Pracy Sanepid

6 Rejestracja firmy w jednym okienku
Zgodnie z ustawą wydaną 31 marca 2009 roku wraz z nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej weszła w życie koncepcja tzw. „Jednego okienka”. Wprowadzone zmiany ułatwiły nam procedurę rejestracji firmy.

7 Wypełnienie wniosku EDG-1
Wniosek ten zawiera: wpis do ewidencji działalności gospodarczej wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON – Urząd Statystyczny) zgłoszenie identyfikacyjne podatników i płatników (NIP– Urząd Skarbowy), Wniosek o rejestrację firmy są zwolnione z opłaty.

8 Wniosek EDG-1

9 Nadanie nr REGON W urzędzie wypełniamy wniosek RG-1
W formularzu wpisaliśmy: nazwę firmy, adres siedziby, nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i numer PESEL, formę prawno-organizacyjną (Np.: sp. jawna, sp. z o.o., S.A.), stan aktywności prawnej i ekonomicznej, rodzaj prowadzonej działalności wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) ; dla naszej restauracji PKD to: 56.10A Wraz z wnioskiem RG złożyliśmy kopię wpisu do rejestru.

10 Pieczątka firmowa Pieczątka firmowa jest niezbędna do dokumentowania zawieranych transakcji między firmą i jej kontrahentami, potwierdzania dokumentów urzędowych, zatwierdzania operacji bankowych. Standardowo każda pieczątka powinna zawierać następujące dane: - pełną nazwę firmy, - dane teleadresowe firmy - NIP - REGON Wyrobienie pieczątki kosztuje w granicach: zł.

11 Zakładanie konta bankowego
Niezbędne będzie zabranie ze sobą do banku: dowodu osobistego - ksera wpisu do ewidencji (oryginał do wglądu) - ksera dokumentu nadania numeru REGON (oryginał do wglądu)

12 Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) nadawany jest podatnikowi będącemu osobą fizyczną na całe życie. W formularzu, który złożymy w urzędzie skarbowym podajemy następujące dane: - imiona, nazwisko, imiona rodziców - PESEL, - płeć, - rodzaj i numer dowodu tożsamości, - obywatelstwo, - adres miejsca zamieszkania i zameldowania, - dane kontaktowe, - datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, - numer REGON, - rodzaj przeważającej działalności, kod PKD, - numer rachunku bankowego, - rodzaj prowadzonej dokumentacji podatkowej i podmiot prowadzący taką dokumentację, - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

13 Podatki Przedsiębiorca musi zdecydować, w jakiej formie chce płacić podatek dochodowy: - w formie karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego, - na zasadach ogólnych, wypełniając księgę przychodów i rozchodów. UWAGA! Przed wizytą w urzędzie skarbowym musimy podjąć decyzję, czy prowadzimy sami księgowość, czy zlecimy to jakiejś firmie. Prowadzenie księgowości samemu nie jest trudne, ale wymaga pewnej wiedzy na ten temat. W naszym przypadku założyliśmy, że prowadzeniem księgowości zajmie się Biuru Rachunkowe.

14 Zgłoszenie w ZUS Przedsiębiorca ma obowiązek samodzielnego opłacania składek na następujące ubezpieczenia społeczne i zdrowotne: emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne, dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy

15 Zgłoszenie w ZUS Dane potrzebne przy zgłoszeniu w ZUS:
- REGON firmy, - numer wpisu do ewidencji i nazwę organu prowadzącego rejestr, - numer rachunku bankowego firmy, - dane personalne, - numery NIP, - dokumentów tożsamości. Wizyta w ZUS-ie nie uszczupli naszego portfela. Za zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nie są bowiem pobierane żadne opłaty.

16 ubespieczenia społeczne
Składki na ubespieczenia społeczne UWAGA NIŻSZE SKŁADKI Dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

17 Państwowa Inspekcja Pracy
Gdy zakładajmy firmę zatrudniamy także pracowników to jesteśmy zobowiązani w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej zawiadomić na piśmie Państwową Inspekcję Pracy (PIP) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Zarówno zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy jak i sanepidu nie wiąże się z żadnymi opłatami. Pracownicy restauracji przed rozpoczęciem pracy muszą skierować się na badania wstępne (nosicielstwo, aktualna książeczka zdrowia, zaświadczenie od lekarza).

18 Sanepid Zgłoszenie do sanepidu obejmuje:
- złożenie wniosku - przedstawienie inwentaryzacji wraz z opisem technologicznym - przedstawienie planów architektonicznych pomieszczenia - udostępnienie do wglądu danych dotyczących pomieszczenia: powierzchnia i wysokość lokalu, liczba okien, dostęp do wody itp.

19 Koncesja, licencje, pozwolenia
W przypadku prowadzenia restauracji potrzebna nam będzie koncesja na sprzedaż alkoholu. Będzie to nas kosztowało około 3 tyś. złotych. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać: - dane dotyczące przedsiębiorcy, adres zamieszkania, siedziba firmy - numer w rejestrze przedsiębiorców, - informacje o rodzaju i zakresie wykonywania działalności.

20 Odbiór lokalu Po zakończeniu robót, w celu dokonania odbioru wykonanych prac należy powiadomić, następujące służby: Straż Pożarna PIP (BHP) Nadzór Budowlany Urzędu Gminy Sanepid Odbiór budowlany dokonywany jest przez inspektorów Wydziału Architektury Gminy. Do dokonania tego odbioru konieczny jest wcześniejszy odbiór przez Straż Pożarną i PIP. Sanepid wydaje opinię, która służy potem do wydania decyzji stwierdzającej spełnienie wymagań sanitarnych koniecznych do zapewnienia higieny przy prowadzeniu działalności gastronomicznej.

21 Budżet na otwarcie restauracji
Na otwarcie i początek działalności restauracji potrzebujemy ok.90 tysięcy złotych: Nakłady na remont, dostosowanie i wyposażenie lokalu – 40,400zł Wynagrodzenie pracowników – 7801,95 zł Koszty związane z personelem (badanie lekarskie, szkolenie BHP) – 2,000zł Zakup produktów – 12,000zł Marketing – 1,000zł Opłata na opłacenie biura rachunkowości – 200zł Koszty koncesji – 2,200zł Czynsz za lokal wynajęty od gminy – 1,000zł Koszty mediów - 2,000zł Elementy wystroju i ubioru pracowników – 5,000zł Fundusze na pierwszy okres działalności – ok. 16,000zł

22 Nakłady inwestycyjne remont lokalu 5 500 zł
sprzęt AGD: kuchenka gazowa, kuchenka mikrofalowa, chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka, krajalnica, robot kuchenny, ekspres do kawy, czajnik bezprzewodowy) – zł. meble kuchenne – zł sprzęt kuchenny (sztućce, zastawa obiadowa na 40 osób, zastawa szklana i przybory kuchenne) – zł. regały barowe szklane – zł. meble barowe (wysoka lada barowa, stołki barowe 5 szt.) – zł. stoliki kute 8 szt. – zł. krzesła kute 40 szt. – zł. Założyliśmy kupno używanych mebli i sprzętu.

23 Plan kadrowy Firma zatrudni 5 pracowników :
Na początek przewidujemy płacę minimalną + premie! Kucharz 1560,39 zł Pomocnik kucharza 1560,39zł Kelner 1560,39 zł Kelner/barman 1560,39 zł Sprzątaczka 1560,39 zł

24 Pozyskanie pieniędzy na własny biznes
Urzędu Pracy – ,,Praca na własny rachunek” – 18,500zł Preferencyjny kredyt bankowy – 25,000zł Dotacje ze środków Unii Europejskiej – 40,000zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Na pierwszy okres działalności potrzebne również będą pewne fundusze ponieważ restauracja nie od razu będzie przynosiła duże zyski.

25 Warunki stawiane przedsiembiorcom przez Urząd Pracy
,,Praca na własny rachunek” – 18,500zł Złożenie deklaracji uczestnictwa w programie Statut osoby bezrobotnej d) Nie otrzymanie dotychczas z Funduszu Pacy bezpowrotnych środków Ukończenie szkolenia ,,ABC Biznesu’’ Brak wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Przedstawienie sposobu zabezpieczenia zwrotu środków Niekaralność za przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu Zamiar prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Powiatu Bydgoskiego.

26 Kredyt bankowy Kwota kredytu – 25,000zł
Kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej Kredyt w Banku Spółdzielczym w Koronowie Karencja w spłacie kapitału do 12 m-cy Zabezpieczenie np. poręczenie, weksel lub hipoteka Oprocentowanie przy udziale własnym – 8,85% Okres spłaty do 8 lat

27 Dotacja na własny biznes w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Dotacje ze środków UE Dotacja na własny biznes w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unijna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 40tyś. zł Warunki uzyskania dotacji: osoba bezrobotna, najlepiej do 25 lat, mieszkająca na wsi lub w małym mieście nie posiadanie zarejestrowanej działalności w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadzenie firmy przez minimum 12 miesięcy. przeznaczenie środków na pokrycie wydatków inwestycyjnych Można uzyskać również co miesiąc na pół roku dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie 1,1 tys. zł (z możliwością przedłużenia do roku).

28 Biznes plan Uzyskanie finansowania wiąże się z przedstawieniem biznes planu! Podstawowy biznes plan zawiera Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 1. Dane o właścicielach 2. Podstawowe cele działalności 3. Formę usług Plan marketingowy 1. Oferta firmy 2. Klienci 3. Konkurencja 4. Cele, które firma chce osiągnąć na wybranym rynku docelowym: 5. Strategia marketingowa 6. Oddziaływanie na rynek Plan techniczny Struktura, organizacja i plan zatrudnienia

29 Podstawowe cele i usługi
- Zaspokojenie kulinarnych i kulturalnych potrzeb mieszkańców i turystów umacnianie pozycji na rynku lokalnym, Usługi: IMPREZY- organizowanie wesel, komunii, studniówek, urodzin RESTAURACJA- posiłki o każdej porze dnia: kuchnia polska, dania kuchni regionalnej, oraz w weekendy kuchnia francuska, niemiecka, włoska) SZKOLENIA- szkolenie kucharzy, kelnerów, barmanów DOSTAWA ŻYWNOŚCI NA ZAMÓWIENIE- catering: dania obiadowe, przekąski, kanapki, oraz wynajmowanie obsługi.

30 Badanie rynku Postanowiliśmy przeprowadzić analizę rynku.
W Koronowie istnieje 5 restauracji, ale żadna nie znajduje się na rynku. Koronowo leży nad Zalewem Koronowski gdzie często przyjeżdża mnóstwo turystów. W dni targowe miasto odwiedzane jest przez mieszkańców okolicznych miejscowości. W pobliżu Koronowa jest również kilka ogródków działkowych.

31 Klienci naszej restauracji
Mieszkańcy Koronowo i okolic Turyści Działkowicze Urzędnicy pobliskiego Urzędu Miasta Pracownicy pobliskich firm

32 Reklamowanie naszej restauracji
reklama w gazetach stworzenie strony internetowej naszej restauracji reklama radiowa reklama w telewizji lokalnej ulotki reklamowe plakaty reklamowe kalendarz na bieżący rok z adresem restauracji akcje promocyjne

33 Menu naszej restauracji
Kuchnia polska Kuchnia regionalna Kuchnia niemiecka Kuchnia włoska Kuchnia francuska Koktajle, desery i napoje

34 Polecamy z naszego menu
Pierogi Żur kujawski Gęś nadziewana Łosoś we francuskim cieście

35 Polecamy z naszego menu
Przegrzebki z pomidorową Salsą Vierge Eintopf z wędliną i fasolką Lasagne Pizza

36 Zaproszenie Restauracja ,,Ratuszowa”
Serdecznie zapraszamy na otwarcie naszej restauracji . Dla pierwszych 20 klientów przewidziane są specjalne zniżki na najlepsze potrawy z naszego menu. Specjalnie dla naszych klientów przygrywać będzie zespół muzyczny ,,Mewa”. Piwo lub drink dla każdego klienta gratis! Serdecznie zaprasza restauracja ,,Ratuszowa” Plac Zwycięstwa 7

37 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

38


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE ID grupy: 96/55_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google