Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” Projekt „Wzmacnianie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” Projekt „Wzmacnianie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 ZARZĄDZANIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH - uwarunkowania systemowe
dr Maria Węgrzyn Katedra Finansów Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Zasady działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce
zasadę solidarności społecznej, która oznacza, że wszyscy świadczeniobiorcy wpłacając składki tworzą określony fundusz, z którego finansowane są świadczenia dla potrzebujących. Udzielenie świadczeń przysługujących w systemie jest zależne jedynie od uzasadnionej potrzeby zdrowotnej, a tym samym równe dla wszystkich (nie uwzględnia się czynników tzw. „ryzyka zdrowotnego”). zasadę samofinansowania, co oznacza, że zarówno płatnik, jak i świadczeniodawcy powinni finansować swoją działalność z uzyskiwanych przychodów, zachowując równowagę finansową. Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Zasady działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce
dążenie do zapewnienia równego dostępu do świadczeń, co odpowiada, m. inn. przyporządkowaniu takiego samego zakresu świadczeń wszystkim posiadającym uprawnienia, czy też równomiernemu rozdysponowaniu (rozumianemu jako zapewnienie pokrycia kosztów udzielonych świadczeń medycznych) wszystkich zakresów świadczeń w każdym województwie; zasadę gospodarności i celowości działania; zasadę samorządności; zasada ta uległa szybkiej modyfikacji, z uwagi na wprowadzenie w 2003r ustawy, która spowodowała scentralizowanie kas chorych i wprowadzenie jednego płatnika- Narodowego Funduszu Zdrowia. Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 PRAWNE, EKONOMICZNE (FINANSOWE) DEMOGRAFICZNE SPOŁECZNE
UWARUNKOWANIA PRAWNE, EKONOMICZNE (FINANSOWE) DEMOGRAFICZNE SPOŁECZNE Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Zasady działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce- SPRZECZNOŚĆ CELÓW
PACJENT ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ/ PODMIOT LECZNICZY NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

7 Pacjent MAX USŁUG MAX JAKOŚCI
BRAK KONSEKWENCJI ZA NIESTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ ASYMETRIA INFORMACJI NA STYKU: PACJENT- LEKARZ/ZOZ Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Narodowy Fundusz Zdrowia
REPREZENTANT INTERESÓW PACJENTA, REALIZACJA WŁASNYCH PRIORYTETÓW I OBOWIĄZKÓW- ROCZNY SYSTEM BUDŻETOWY ZMIANA SPOSOBU KONTRAKTOWANIA NA PRZYSZŁE LATA Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 potrzeby (ich szacunek) a możliwości
Świadczeniodawca Realizacja zadań, ROZWÓJ PLACÓWKI MEDYCZNEJ: potrzeby (ich szacunek) a możliwości Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 4,0 5,2 Ogólna ocena zadowolenia z opieki medycznej Zadowolenie z:
A6. Proszę powiedzieć w jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) z opieki medycznej w ramach publicznej służby zdrowia? A10. Na ile ogólnie jest Pan zadowolony z prywatnej służby zdrowia ? Wyraźnie wyższy stopień zadowolenia jest wśród osób, które korzystają z płatnej opieki zdrowotnej. Zadowolenie z: bezpłatnej opieki płatnej opieki 4,0 5,2 średnia Podstawa: Cała próba CAPIBUS N=1005 (bez dodatkowej podpróby)

11 Powody korzystania z usług prywatnej służby zdrowia
A11. Proszę powiedzieć co przede wszystkim decyduje o tym, że Pan lub rodzina korzysta z usług prywatnej służby zdrowia? Powody wyboru prywatnej opieki medycznej Zdecydowanie największy wpływ na powód korzystania z prywatnej służby zdrowia mają: czas oczekiwania na wizytę lekarską, jakość oferowanych usług oraz dostępność usług Cena nie jest kryterium wyboru płatnej opieki Podstawa: Korzystający osobiście lub ktoś z rodziny z płatnej opieki zdrowotnej N=301

12 Respondent i/lub ktoś z rodziny
Korzystanie ze świadczeń medycznych: bezpłatnych vs płatnych (% w całej populacji) A7. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystał(a) Pan(i) lub ktoś z najbliższej rodziny z prywatnej służby zdrowia? / A4/A9. Ile razy korzystał(a) Pan(i) w ciągu ostatnich 12 miesięcy z … w ramach bezpłatnych świadczeń medycznych / w ramach prywatnej służby zdrowia? Bezpłatna opieka Płatna opieka Respondent i/lub ktoś z rodziny 2005 69% 2005 41% 2005 27% 2005 26% 2005 12% 2005 5% 2005 4% Podstawa: Cała próba CAPIBUS N=1005 (bez dodatkowej podpróby)

13 Uwarunkowania finansowe
N. Barr wskazuje na dwa wymiary sprawiedliwości w opiece zdrowotnej: sprawiedliwość pionową, dotyczącą zakresu w jakim opieka zdrowotna dokonuje lub powinna dokonywać redystrybucji od bogatych do ubogich; sprawiedliwość poziomą, która odnosi się do takich celów, jak minimalne normy dla pewnych dóbr i usług lub równy dostęp do nich, a także równość szans. Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Uwarunkowania finansowe
Środki finansowe generowane w systemie mają służyć zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych zgłaszanych przez społeczeństwo. Istnieją jednak duże różnice w wielkościach środków gromadzonych na ten cel w różnych państwach przy zakładanym jednakowym zapotrzebowaniu na świadczenia. Poziom wydatków na ochronę zdrowia jako % PKB w wybranych krajach przedstawia wykres. Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Uwarunkowania finansowe-%PKB
Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 W Polsce na opiekę zdrowotną przeznaczanych jest nieco ponad 7% PKB, podczas gdy w krajach OECD średnio przeznacza się na ten cel 9–10% PKB, a więc nawet o 40% więcej niż w Polsce bez uwzględniania istotnych różnic w wielkości PKB per capita.

17 Uwarunkowania finansowe
Jednak samo tylko porównanie wskaźników poziomu finansowania nie może prowadzić do formułowania wniosków. Odzwierciedla jedynie poziom możliwości finansowych danego społeczeństwa oraz jego preferencje społeczne. Nie daje natomiast podstaw do oceny efektywności wykorzystania środków, jakości systemów czy też sprawiedliwości rozkładu obciążeń finansowych. Wysoki udział wydatków w PKB kraju na opiekę zdrowotną może świadczyć o wyjątkowej zasobności społeczeństwa, ale także o dużym marnotrawstwie środków w systemie; może być też wyznacznikiem zasobnego finansowo społeczeństwa, przy wyjątkowo niskim jego poziomie zdrowotnym, czyli wymagającym wyjątkowo dużej liczby świadczeń. Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Uwarunkowania finansowe
ROK 1999 w systemie zgromadzono ok 25 mld zł ROK systemie zgromadzono ok. 65 mld zł CZY JEST LEPIEJ ? Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Uwarunkowania finansowe
W procesie finansowania systemu opieki zdrowotnej, w tym oczywiście świadczeń medycznych, wyodrębnić należy trzy niezależne od siebie składowe: sposób wygenerowania środków, sposób ich zbierania, mechanizm ich wykorzystania. PRZEDMIOT DYSKUSJI NA KOLEJNEJ KONFERENCJI Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Racjonowanie/ limitowanie
Potrzeba racjonowania: z uwagi na naturalnie ograniczone zasoby finansowe i naturalnie nieograniczony popyt na usługi zdrowotne pojawia się zjawisko ograniczenia jakości i ilości usług, nierówny dostęp do świadczeń wynikający z nierównomiernego rozmieszczenia infrastruktury ochrony zdrowia, nierówny czas dostępu do usługi. Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Racjonowanie/ limitowanie
Racjonowanie w opiece zdrowotnej oznacza więc procedurę, czy praktykę, na skutek której niektórzy pacjenci zostają wykluczeni, czy też pozbawieni leczenia przynoszącego medyczne korzyści, ze zbiorowo finansowanego systemu opieki zdrowotnej, niezależnie od tego czy decyzje o tym wykluczeniu podejmuje płatnik, czy świadczeniodawca. Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Racjonowanie/ limitowanie
Racjonowanie nieekonomiczne – uwzględnia dobro pacjenta i interes społeczny inny niż ekonomiczna oszczędność. Przykładem może być wybór terapii antybiotykami o wąskim spektrum działania, które nie powodują powstawania szczepów bakterii lekoopornych, bądź odstąpienie od uporczywej, daremnej terapii w stanach terminalnych. Jest to typ racjonowania oparty przede wszystkim na wiedzy medycznej. ROLA AOTM Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Racjonowanie/ limitowanie
Przykładowe oblicza racjonowania usług w praktyce świadczeniodawców: Kolejki oczekujących Kupowanie usług opieki zdrowotnej ze środków prywatnych Zróżnicowana jakość świadczonych usług Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Racjonowanie/ limitowanie
Przykładowe oblicza racjonowania usług w praktyce płatnika: Określnie pułapu środków finansowych zgodnych z możliwościami płatnika Określanie koniecznych warunków do uzyskania umowy z płatnikiem Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Racjonowanie/ limitowanie: podstawowe skutki:
Naruszenie zasady samofinansowania, Ograniczona dostępność do świadczeń (czas, miejsce..) I Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Racjonowanie/ limitowanie- recepta
Systemowa racjonalizacja strony wydatkowej przez płatnika: POZ i AOS a ich rola i znaczenie w systemie II Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Racjonowanie/ limitowanie- recepta
Systemowa racjonalizacja strony wydatkowej poprzez zawieranie umów ze stowarzyszonymi reprezentantami Świadczeniodawców . Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Racjonowanie/ limitowanie- recepta
Zawieranie umów ze stowarzyszonymi reprezentantami Świadczeniodawców powoduje konieczność zrzeszania się w odpowiednio do tego przygotowanych organizacjach . III Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Racjonowanie/ limitowanie- recepta
Systemowa racjonalizacja strony dochodowej: Główne źródło- fundusz płatnika Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Racjonowanie/ limitowanie
Mechanizm racjonowania usług ochrony zdrowia dotyczący poszczególnych użytkowników może odbywać się według przykładowych, następujących kryteriów: racjonowanie według kolejności zgłaszania i czasu oczekiwania, racjonowanie według nagłości przypadków, racjonowanie według potrzeb określonych prze profesjonalistów medycznych, racjonowanie według przyjętej zasady sprawiedliwości (np. pierwszeństwo dla matki , dziecka, niepełnosprawnego), racjonowanie z wykorzystaniem tzw. współpłacenia (opłat bezpośrednich) przez użytkowników ochrony zdrowia. Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Racjonowanie/ limitowanie- recepta
Systemowa racjonalizacja strony dochodowej: Główne źródło- fundusz płatnika Źródło uzupełniające – dopłaty pacjentów (opłaty bezpośrednie) ew. zastosowanie ubezpieczenia dodatkowego dla dopłat pacjentów . IV Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 Dostępność do świadczeń
Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej a informacja o rzeczywistych potrzebach Świadczeniobiorców. Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 Dziękuję za uwagę maria.wegrzyn@ue.wroc.pl
Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” Projekt „Wzmacnianie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google