Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły:
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku ID grupy: 98/79_P_G1_agnieszka.kowalczyk Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkowstwa. Semestr/rok szkolny: 2009/2010, semestr pierwszy

3 Nasze motto Samodzielność jest warunkiem skuteczności uczenia się.
7 i 8 czerwca 2003 roku, gdy Polacy w referendum opowiedzieli się za wstąpieniem do Unii Europejskiej mieliśmy zaledwie po 7 lat. W naszej świadomości Europejczykami jesteśmy od zawsze. O obawach Polaków związanych z wejściem do Wspólnoty dowiedzieliśmy się z opowiadań rodziców, z lekcji w szkole, poszukiwań w Internecie, a nawet ze starego podręcznika do geografii z 2001 roku. Decydując się na udział w projekcie postanowiliśmy poszerzyć własną wiedzę o Unii Europejskiej na drodze samodzielnych poszukiwań i badań. W celu uzyskania jak najpełniejszej odpowiedzi na pytanie o dokonania i zaniedbania w trakcie sześciu lat członkowstwa w UE posłużyliśmy się różnorodnymi metodami badawczymi, jednak zawsze w poszukiwaniach przyświecało nam hasło: Samodzielność jest warunkiem skuteczności uczenia się. To co usłyszę – zapomnę To co zobaczę – zapamiętam To co zrobię – będę umieć!

4 ZAKRES DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ
CZĘŚĆ 1 ZAKRES DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ

5 Czym jest Unia europejska?
Unia Europejska (oficjalny skrót w Polsce: UE) – powstały 1 listopada 1993 na mocy Traktatu z Maastricht gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich (dwudziest u siedmiu od 1 stycznia 2007 r.), będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po drugiej wojnie światowej. Jest unikatową formą tego typu na świecie mającą 30% udział w światowym PKB. Źródło: wikipedia

6 Jakie są cele unii europejskiej?
Głównym celem jest poprawa życia ludności, umożliwienie obywatelom państw członkowskich swobodnego osiedlania się i podejmowania pracy w dowolnym miejscu, na obszarze Unii oraz zapewnienie stabilnego i harmonijnego rozwoju gospodarczego. promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi, wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej,

7 powiększenie standardów życia
dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii, rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych, ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów, powiększenie standardów życia stworzenie przeciwwagi dla gospodarczej potęgi USA Źródło: wapedia.mobi

8 Kraje Unii europejskiej 2010
Lp. Przed 2004r. Od 2004r. Od 2007r. 1 Francja Polska Bułgaria 2 Niemcy Czechy Rumunia 3 Włochy Słowacja 4 Belgia Węgry 5 Holandia Słowenia 6 Luksemburg Litwa 7 Austria Łotwa 8 Wielka Brytania Estonia 9 Irlandia Cypr 10 Dania Malta 11 Hiszpania Kraje kandydujące: 12 Portugalia JRM 13 Grecja Chorwacja 14 Szwecja Turcja 15 Finlandia źródło: radaeuropy.org.pl tabela: opracowanie własne

9 DZIAŁALNOŚĆ Unii EUROPEJSKIEJ OPIERA SIĘ NA TRZECH Filarach:
I filar unia gospodarcza i walutowa, rynek wewnętrzny oraz wspólna polityka Euro II filar Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, wspólna polityka obronna III filar współpraca w zakresie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, ochrona środowiska

10 Filary Unii europejskiej
źródło:

11 narzędziem umożliwiającym realizację celów unii europejskiej są Swobody unijne:
Swoboda przepływu KAPITAŁU Swoboda przepływu OSÓB Swoboda przepływu TOWARÓW Swoboda przepływu USŁUG

12 1. Swoboda przepływu KAPITAŁU
Obywatele Unii Europejskiej maja prawo do dokonywania wszelkich operacji bankowych i finansowych we wszystkich państwach członkowskich (np. prawo do posiadania konta osobistego w bankach państw UE, prawo zakupu i sprzedaży papierów wartościowych przedsiębiorstw całej UE). Zasada ta dotyczy samodzielnych transakcji finansowych, które nie mają bezpośrednich związków z przemieszczaniem się ludzi, towarów czy usług. Swoboda ta oznacza możliwość przepływu zysków z jednego kraju członkowskiego UE do drugiego oraz prawo inwestowania i nabywania wszelkich walorów rzeczowych i finansowych za granica bez żadnych przeszkód. Oznacza też swobodę przepływu kapitału z tytułu likwidacji lub zmiany inwestycji i wszystkich zysków z tego wynikających, jak również przepływ kapitału o charakterze osobistym (np. spadek). Źródło:

13 2. Swoboda przepływu OSÓB
Wszyscy obywatele Unii Europejskiej maja prawo do przemieszczania się bez konieczności posiadania wiz i zezwoleń, osiedlania się, podejmowania działalności gospodarczej i pracy w dowolnym kraju Wspólnoty. Obywatele jednego państwa UE podejmujący pracę lub inna działalność ekonomiczna w innym państwie UE musza być traktowani przez to państwo w taki sam sposób, w jaki to państwo traktuje swoich obywateli. Zasada ta oznacza jednakowe traktowanie wszystkich obywateli państw UE, m.in. w dostępie do pracy, w zakresie wynagrodzenia oraz innych warunków pracy. Realizacja swobody przepływu osób odnosi się do: 1. praw wyborczych, 2. dostępu do rynku pracy, 3. uznawania dyplomów i kwalifikacji zawodowych, 4. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Istotną kwestię stanowi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, która zakłada równe traktowanie obywateli państw członkowskich UE w dostępie do świadczeń, wynikających z krajowych systemów zabezpieczenia społecznego (emerytury, zasiłki) źródło:

14 3. Swoboda przepływu towarów
Oznacza, że na danym obszarze istnieje swoboda obrotu (eksportu i importu) towarami. Nie istnieją kontrole graniczne, ograniczenia ilościowe i jakościowe w przepływie towarów, a towar, który został wprowadzony legalnie na teren któregoś z państw członkowskich Wspólnot, może być sprzedawany na terytorium każdego innego państwa UE. Zniesiono punkty kontroli granicznych. Swobodny przepływ towarów jest ułatwiony także dzięki ujednoliceniu waluty – wprowadzeniu strefy Euro. źródło:

15 4. Swoboda przepływu usług
Swobodny przepływ usług może mieć różny charakter i rodzaj: · aktywna swoboda świadczenia usług - usługodawca udaje się przejściowo do kraju usługobiorcy, a więc sam przekracza granicę w celu wykonania usługi w innym kraju członkowskim (np. instalacja aparatury); · pasywna swoboda usług - odbiorca usługi udaje się do kraju usługodawcy, by tam przyjąć jego świadczenia (np. turyści, osoby korzystające z opieki medycznej); · swoboda przepływu produktu usługi - usługodawca i usługobiorca przebywają w swoich krajach, a tylko produkt przekracza granice (np. nadawanie programów telewizyjnych lub radiowych). . Swobodny przepływ usług opiera się w dużej mierze na wzajemnym uznawaniu narodowych przepisów prawnych dotyczących tych kwestii. źródło:

16 Organy unii europejskiej:
W toku rozwoju procesów integracji europejskiej powstały trzy instytucje centralne wspólne dla wszystkich członków Unii : • Parlament Europejski - składa się 626 przedstawicieli wybieranych we wszystkich krajach wspólnoty, proporcjonalnie do ilości ludności. Jego uprawnienia nie są duże, ale w ostatnim okresie znacznie wzrosły : - sprawuje kontrolę nad pozostałymi organami Unii, - współdziała z Radą Europejską w zakresie konstrukcji budżetu, przedkłada tzw. "stanowisko" wobec innych spraw, • Rada Unii Europejskiej (to nie to samo co Rada Europy) - organ przedstawicielski, każde państwo posiada swoich przedstawicieli pod przewodnictwem państwa które przewodzi Unii rotacyjnie co 6 miesięcy. Rada ocenia i ewentualnie przyjmuje przedłożenia Komisji Europejskiej, w wielu kwestiach musi to być decyzja jednogłośna. W niektórych kwestiach zwraca się o ocenę do Parlamentu, którego stanowisko nie jest dla niej wiążące, • Komisja Europejska - organ wykonawczy składający się z przedstawicieli państw, którzy nie decydują w imieniu tego państwa, lecz jako komisarze wykonują konkretne zadania w ramach przydzielonego im obszaru działań (forma ministerstwa). Komisję Europejską można nazwać formą rządu europejskiego, którego zadaniami są : - wykonywanie postanowień traktatowych - realizacja budżetu, podejmowanie decyzji administracyjnych, - reprezentowanie Unii Europejskiej w sprawach zewnętrznych, - wykonywanie prac integracyjnych, zarówno prowadzenie negocjacji z nowymi kandydatami, jak i działania na rzecz pogłębiania integracji wewnętrznej. źródło: sciaga.nauka.pl 

17 Jakie nadzieje wiązali polacy z wejściem polski do unii europejskiej przed 1 maja 2004 r.?
Poprawienie warunków życia. Otwarcie granic na Zachód. Przestrzeganie praw człowieka według norm unijnych. Zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli. Zezwolenia na pracę, podjęcie nauki, założenie firmy i zamieszkanie w dowolnym państwie Unii. Podróżowanie bez kontroli granicznej.

18 Jakie nadzieje wiązali polacy z wejściem polski do unii europejskiej przed 1 maja 2004 r.?- (cz.II)
Dostęp do funduszy Unii. Wzrost PKB wynikający z rozwoju handlu i produkcji. Bezpośredni dostęp do największego rynku świata. Wzrost eksportu towarów polskiego rolnictwa. Godny byt przyszłych pokoleń. Otwarcie granic na Zachód (możliwość pracy, nauki, zmiany miejsca zamieszkania) Rozwój handlu

19 CZEGO OBAWIALI SIĘ POLACY PRZED WSTĄPIENIEM DO UNII EUROPEJSKIEJ W 2004?
Obaw było wiele jednak największe spośród dotyczyły tego, że : przedsiębiorstwa polskie nie będą w stanie konkurować z silnymi koncernami i przedsiębiorstwami zagranicznymi. rynek polski po zlikwidowaniu cel, zostanie zalany tanimi produktami z wysokorozwiniętych krajów członkowskich. Staniemy się po prostu rynkiem zbytu dla różnych towarów, których jakość jest o wiele niższa od jakości produktów produkowanych na rynki Europy Zachodniej (integracja-europejska.wiedza.diaboli.pl). mogą załamać się małe, nie doinwestowane gospodarstwa rolne oraz niektóre gałęzie produkcji rolnej i przetwórczej. nastąpi utrata suwerenności – uzależnienie od innych państw

20 Co zwyciężyło, Nadzieje czy obawy?
Jak widzimy wejście Polski do Unii Europejskiej niosło ze sobą wiele nadziei, ale równie wiele obaw i niepokojów. 1 maja 2004 roku był krokiem w nieznane. Dziś po 6 latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej możemy zweryfikować w dużej części spodziewane korzyści oraz zagrożenia. W dalszej części pracy spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, które z obaw i nadziei potwierdziły się, a które nie?

21 SZEŚĆ LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ – DOKONANIA I ZANIEDBANIA
CZĘŚĆ 2 SZEŚĆ LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ – DOKONANIA I ZANIEDBANIA

22 Metody badań, na podstawie których dokonaliśmy podsumowania 6 lat Polski w UE:
Wyszukiwanie informacji w Internecie i innych dostępnych źródłach, gromadzenie informacji w postaci multimedialnej bazy danych Przeprowadzenie debaty z przedstawicielami Urzędu Gminy w Opatówku na temat szans i zagrożeń Polski w UE. Zorganizowanie wycieczki do Urzędu Pracy w Kaliszu. Przeprowadzenie rozmów, pozyskanie informacji. Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Opatówek. Analiza uzyskanych wyników badań.

23 Wyszukiwanie informacji w Internecie i innych dostępnych źródłach, gromadzenie informacji w postaci multimedialnej bazy danych W oparciu o wiadomości uzyskane z Internetu określiliśmy zakres działania Unii Europejskiej. Uzyskaliśmy informacje na temat zasad jej funkcjonowania oraz poznaliśmy Instytucje Unii Europejskiej. Zgromadzona baza danych posłużyła nam do stworzenia pierwszej części powyższego dokumentu. Na podstawie danych wyszukanych w Internecie opracowana została przez nas mapa dokonań, zaniedbań, szans i zagrożeń.

24 Przeprowadzenie debaty z przedstawicielami Urzędu Gminy w Opatówku na temat szans i zagrożeń Polski w Unii europejskiej: Podczas spotkania z Sekretarzem Gminy p.Krzysztofem Dziedzicem uzyskaliśmy informacje na temat znaczenia i wykorzystania funduszy unijnych w gminie Opatówek. Władze gminne podzieliły się również z nami informacjami na temat obaw i zagrożeń wynikających z wstąpienia Polski do Unii. Przedstawiliśmy własne propozycje projektów unijnych, które zostały zweryfikowane przez p. Dziedzica pod względem możliwości i ograniczeń w ich ewentualnej realizacji.

25 W drodze na spotkanie z sekretarzem gminy opatówek i … już na spotkaniu

26 SEKRETARZ Gminy P. Krzysztof dziedzic udzielił nam szczegółowych informacji na temat wykorzystania środków unijnych w naszej gminie

27 Zorganizowanie wycieczki do Urzędu Pracy w Kaliszu
Zorganizowanie wycieczki do Urzędu Pracy w Kaliszu. Przeprowadzenie rozmów, pozyskanie informacji. Jedną z partnerskich instytucji, z którą szkoła nawiązała kontakt był Urząd Pracy w Kaliszu. Z uwagi na to, że polityka społeczna Unii Europejskiej stanowi jeden z zasadniczych aspektów działania UE uznaliśmy, że informacje tu uzyskane będą cenne i przydatne dla naszego projektu. Dzięki przychylności dyrektora urzędu pana Artura Szymczaka zostaliśmy szczegółowo zapoznani z działaniem tej instytucji, a co najważniejsze poznaliśmy wspierającą rolę UE w przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizowaniu przedsiębiorczości.

28 Spotkanie w Urzędzie Pracy w Kaliszu
Dzięki wizycie w Urzędzie Pracy już teraz możemy się zastanawiać kim zostaniemy w przyszłości.

29 Mogliśmy także przedstawić swoje plany na przyszłość a nawet wysłuchać porad.

30 W tej Sali można sprawdzić jakie kwalifikacje należy posiadać, aby uzyskać wymarzony zawód

31 Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Opatówek.
Ankieta została ułożona samodzielnie przez nas. Przeprowadziliśmy ją wśród mieszkańców Opatówka oraz okolicznych wiosek. Jej celem było ustalenie stopnia zadowolenia społeczności naszej gminy z członkowstwa Polski w UE. Ankietowanym zadaliśmy następujące pytania: Czy jest Pani/Pan zadowolony z wejścia Polski do UE? Dlaczego? Czy dostrzega Pan korzyści z członkowstwa Polski w UE? Jakie? Czy korzystała Pani/Pan z dotacji lub projektów unijnych? Czy dostrzega Pani/Pan zagrożenia dla Polski wynikające z członkowstwa w UE? Jeśli tak to jakie? Jakie zmiany nastąpiły w Opatówku w ciągle ostatnich 6 lat? Czy jest to zasługa Unii Europejskiej? Samodzielne przeprowadzenie badań było prawdziwym wyzwaniem i nowym doświadczeniem. Z niecierpliwością czekaliśmy, aż ruszymy w teren! Wątpliwości, czy sobie poradzimy nie mieliśmy – w końcu jesteśmy PRZEDSIĘBIORCZY!

32 Wywiad z mieszkańcami Opatówka.
Wszyscy oczekiwaliśmy na ten dzień. Bardzo chcieliśmy wcielić się w rolę reporterów. Było to dla nas nowe doświadczenie.

33 Wywiad - ankietowanych zostało 40 osób
Wywiad - ankietowanych zostało 40 osób. na ogół ankietowaliśmy przygodnie napotkane osoby, jednak wielu informacji dostarczyli członkowie naszych rodzin. wywiad okazał się tą formą zbierania informacji, która oprócz cennych wiadomości dostarczyła nam najwięcej emocji. zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu. pokaz powinien rozpocząć się automatycznie.

34 WYNIKI BADAŃ:

35 Urząd gminy - Korzyści Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic zwrócił uwagę że wykorzystanie środków unijnych z roku na rok jest coraz większe. Środki Unii Europejskiej są wykorzystywane na: Zmniejszenie bezrobocia w gminie Opatówek Ochronę środowiska Budowę dróg, chodników i ścieżek rowerowych Wyposażenie i modernizację szkół Rewaloryzację parku Odnowienie zabytków – mostek, brama Remont biblioteki Realizację projektów edukacyjnych jak np. „Dać szansę młodym” , „Żyć zdrowo i sportowo”.

36 Zagrożenia związane z wstąpieniem Polski do ue wyłonione podczas debaty z przedstawicielem władz gminy opatówek – sekretarzem K.Dziedzicem Niebezpieczeństwo przeinwestowania, tzn. możliwość realizacji projektów, które nie będą w stanie się zwrócić i zapracować na swoje utrzymanie. Nie bez zdziwienia dowiedzieliśmy się, że jedną z takich inwestycji byłaby np. zaproponowana przez nas budowa basenu w naszej miejscowości. Środki na budowę mogłyby zostać pozyskane bez większego problemu. Jednak nie ma szans, aby w przyszłości eksploatacja i utrzymanie obiektu były opłacalne. Lokowanie funduszy unijnych musi być niezwykle starannie i mądrze planowane. Normy unijne np. dotyczące ilości emisji CO2- nie są możliwe w chwili obecnej do realizacji. Ich radykalne narzucenie mogłoby zaowocować koniecznością zamknięcia wielu gospodarstw rolnych i zakładów pracy w Polsce

37 Zagrożenia związane z wstąpieniem Polski do ue wyłonione podczas debaty z przedstawicielem władz gminy opatówek – sekretarzem K.Dziedzicem (c.d.) Wszystkie kraje UE wspólnie ponoszą konsekwencje kryzysu gospodarczego Mieszanie się kultur – do Polski przenikają modele życia pozostające w sprzeczności w wartościami i kulturą polską Zagrożenia chrześcijańskich wartości Niezgoda poglądów prowadzi do niepotrzebnych konfliktów międzyludzkich

38 Korzyści Z CZŁONKOSTWA W ue na podstawie informacji uzyskanych od pracowników Urzędu Pracy w Kaliszu: możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego możliwość pracy na terenie innych krajów Unii zwiększenie oferty szkoleń pomoc w wypełnianiu wniosków projekty unijne dla osób bezrobotnych wspieranie przedsiębiorczości spadek bezrobocia (tabela) PRZEDSTAWICIELE URZEDU PRACY ZWRÓCILI UWAGĘ NA FAKT, ŻE WEDŁUG NICH NIE MA ZAGROŻEŃ Z WIĄZANYCH Z WEJŚCIEM POLSKI DO UE.

39 Bezrobocie w Polsce w latach 2002 – 2010
ROK STOPA BEZROBOCIA: 2002 20% 2003 2004 19% 2005 17,6 2006 14,8% 2007 11,2% 2008 9,5% 2009 11,9% 2010 źródło: GUS

40 Analiza ilościowa badań ankietowych mieszkańców opatówka
Liczba osób biorących udział w ankiecie. Kobiety 31 Mężczyźni 9 Razem 40 Czy jest Pan/Pani zadowalona/y z wejścia Polski do UE? Tak 32 Nie 5 Nie mam zdania 3 Czy dostrzega Pan/Pani korzyści z członkostwa? 34 4 2 Czy korzystał/a Pan/Pani z dotacji unijnych? 12 28 Czy dostrzega Pan/Pani zagrożenia wynikające z członkostwa Polski w UE? 1 37 Jeśli tak to jakie? kryzys gospodarczy, gorzej się żyje, otwarcie granic ułatwia przemyt alkoholu i narkotyków, eurosieroctwo Jakie zmiany nastąpiły w Opatówku w ciagu ostatnich 6 lat? nowe ładne chodniki, oświetlenie w parku, Orlik, nowe drogi, ścieżka rowerowa do Józefowa, poprawa wizerunku gminy Czy jest zasługa UE? 20 Nie wiem 16 opracowanie własne

41 Analiza jakościowa badań ankietowych mieszkańców opatówka
W ankiecie wzięło udział 40 osób, w tym 31 kobiet i 9 mężczyzn. Większość ankietowanych osób wyraziło zadowolonych z wejścia Polski do UE, ale 5 osób wyraziło niezadowolenie, a 2 osoby nie miały zdania na ten temat. Korzyści z członkostwa w UE zauważyły 34 osoby, jedynie 4 ich nie dostrzegają. Dwie osoby nie potrafiły odpowiedzieć na to pytanie. Aż 30% z ankietowanych skorzystało z dotacji unijnych. Tylko jedna osoba uznała, że dostrzega zagrożenia wynikające z członkostwa Polski w UE, dwie osoby nie odpowiedziały na to pytanie. Reszta ankietowanych nie dostrzegła takich zagrożeń. Niemal wszyscy zauważają pozytywne zmiany, które zaszły w ciągu ostatnich lat w Opatówku, takie jak: oświetlenie w parku, nowe chodniki, ścieżka rowerowa, ogólna poprawa wizerunku Opatówka. 50% badanych jest zdania, że jest to zasługa Unii Europejskiej. Nikt nie wskazał negatywnych przemian w przestrzeni.

42 Korzyści wynikające z członkowstwa polski w ue wskazane przez społeczność opatówka:
32 osoby na 40 badanych wyraziły zadowolenie z członkowstwa w UE. 34 dostrzegają wymierne korzyści związane z przynależnością do UE. Należą do nich: możliwość legalnej pracy w innych krajach europejskich możliwość wyboru miejsc nauki na terenie UE poprawa warunków życia możliwość skorzystania z dotacji otwarcie granic, stwarzające możliwość podróży i poznawania świata

43 Korzyści wynikające z członkowstwa polski w ue dostrzeżone przez społeczność opatówka (ciąg dalszy):
swobodny przepływ towarów, zniesienie punktów kontroli granicznych i ceł ułatwia znacznie handel kształcenie języków obcych możliwość podróży po krajach Unii bez paszportów zjednoczenie się z innymi narodami powstaje wspólnota państw wsparcie i nowe perspektywy dla młodych pomoc od innych krajów ulepszenie dróg

44 zagrożenia wynikające z członkowstwa polski w ue wskazane przez mieszkańców opatówka:
Tylko 5 osób na 40 badanych stwierdziła, że nie jest zadowolona z wejścia Polski do UE. Jedna wskazała na zagrożenia wynikające z członkowstwa w Unii. Jako powód niezadowolenia badani wskazywali: kryzys gospodarczy gorzej się żyje otwarcie granic ułatwia przemyt alkoholu i narkotyków utrata samodzielności Polski poważnym problemem stało się zagrożenie eurosieroctwem

45 CZĘŚĆ 3 SZANSE I ZAGROŻENIA DLA POLSKI NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ JAKO CZŁONKA UNII EUROPEJSKIEJ

46 Na podstawie wyników badań spróbowaliśmy określić szanse i zagrożenia dla Polski na najbliższą przyszłość. Staraliśmy się dociec, które spośród nadziei i obaw Polaków potwierdziły się. Spostrzeżenia przedstawimy w dalszej części naszej prezentacji. Trudnym zadaniem było stworzenie mapy szans i zagrożeń z podziałem na województwa. Ostatecznie posłużyliśmy się wskaźnikiem wykorzystania funduszy unijnych według województw.

47 statystyka dokonań, szans i zagrożeń Polski w unii europejskiej
Najlepszym wskaźnikiem dla określenia szans i zagrożeń Polski w UE jest statystyczne ujęcie wykorzystania środków unijnych według województw. Wykorzystanie środków unijnych małe średnie duże źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, funduszestrukturalne.gov.pl

48 Analiza mapy Na mapie wyraźnie można dostrzec, że większość środków lokowana jest w województwach o trudniejszej sytuacji gospodarczo – ekonomicznej jak np. warmińsko – mazurskie czy gorzowskie. Mniej w województwach takich jak wielkopolskie. Nie dopatrujemy się jednak tutaj braku umiejętności wykorzystania pomocy unijnej, przeciwnie - świadczy to według nas o wspomagającej roli Unii w równomiernym rozwoju regionów. Województwa zasobniejsze jak np. wielkopolskie, nie wymagają tak dużej lokacji środków, jak pozostałe obszary.

49 Podsumowanie wyników badań
We wszystkich naszych badaniach przeprowadzonych po 6 latach członkostwa Polski w UE, na plan pierwszy wybijają się korzyści wynikające z przynależności do wspólnoty. Spełniła się większa część nadziei jakie wiązali Polacy z członkostwem w Unii. Ogólnie daje się zauważyć, że: Nastąpiła poprawa ogólnego standardu życia obywateli Unia stworzyła możliwości dla przeprowadzenia nowych inwestycji

50 Podsumowanie wyników badań:
Duża część społeczeństwa korzysta z rożnych form środków unijnych. Nastąpiła poprawa warunków ekonomicznych Poprawiła się estetyka otoczenia (nowe drogi, plac zabaw dla dzieci, uatrakcyjnienie skweru przy Placu Wolności w Opatówku) Urząd Pracy zwrócił uwagę na silną rolę UE w walce z bezrobociem w Polsce Tylko w małej części nadzieje nie potwierdziły się. Wyniki badań zestawiliśmy w tabeli.

51 Tabela nadziei polaków związanych z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej
POTWIERDZIŁY SIĘ: NIE POTWIERDZIŁY SIĘ: nastąpił rozwój gospodarczy kraju Ograniczenie bezrobocia nie nastąpiło w zakresie tak dużym jak się spodziewano. Wskaźnik 11,9% nie jest wciąż wartością zadowalającą. Poprawa warunków życia jest procesem bardzo powolnym. Dla niektórych obywateli warunki życia uległy wręcz pogorszeniu w związku np. ze wzrostem cen. Wbrew oczekiwaniom nie powstała sieć autostrad. Polacy wykorzystują środki unijne, powstają nowe inwestycje poprawiające poziom rozwoju gospodarczego i społecznego naszego kraju Nastąpił wzrost PKB Wiele tysięcy naszych rodaków znalazło legalną pracę za granicą Nastąpiła tendencja spadkowa bezrobocia (od 20% w 2002 roku do 2010 – 11,9% wg. GUS) Nastąpił ogólny wzrost poziomu życia większości mieszkańców

52 zagrożenia Tylko pojedyncze osoby wśród badanych wskazują na zagrożenia wynikające z członkostwa Polski w UE. Wiele obaw okazało się niesłusznych (patrz tabela) Niektórzy, jak pracownicy UP w ogóle nie wymieniają zagrożeń. Często podkreślane były zagrożenia społeczne (jak np. obce kulturowo dla Polski poglądy), natomiast znacznie rzadziej wymieniano zagrożenia ekonomiczne. Trudno jednak zbagatelizować zagrożenie jakim jest narażenie Polski na ponoszenie skutków kryzysu w krajach Unii, pomimo dobrych wyników ekonomicznych naszego kraju.

53 Tabela obaw polaków związanych z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej
POTWIERDZIŁY SIĘ: NIE POTWIERDZIŁY SIĘ: Wiele przedsiębiorstw polskich upadło z uwagi na silną konkurencję firm zachodnich Wbrew obawom wiele przedsiębiorstw potrafiło elastycznie dostosować się do wymogów Unii i skorzystać z możliwości jakie dają swobody unijne Wiele gospodarstw musiało zmienić profil swojej działalności, aby sprostać wymaganiom rynku europejskiego Małe gospodarstwa rolne nie upadły. Rolnicy stanowią jedną z liczniejszych grup d których spływają w różnej formie fundusze unijne np. dopłaty bezpośrenie Polska pozostała suwerennym państwem Wzrost cen spowodował pogorszenie warunków życia niektórych obywateli

54 Przyszłość polski w unii europejskiej
Na podstawie analizy wyników badań możemy spróbować określić kierunki rozwoju Polski w Unii Europejskiej: Nastąpi dalszy wzrost wykorzystania funduszy unijnych Poziom rozwoju gospodarczego i społecznego województw ulegnie stopniowemu wyrównaniu Nastąpi wzmocnienie się gospodarcze Polski, w tym dofinansowanie rolnictwa. Część ludności rolniczej będzie znajdzie zatrudnienie w rozwijającym się sektorze usług Polska poprawi swą infrastrukturę. Powstanie sieć dróg i miejmy nadzieję autostrad

55 Dzięki sprzyjającej polityce społecznej emigracja z kraju w poszukiwaniu pracy ulegnie zahamowaniu. Polacy częściej dostrzegali będą perspektywy prowadzenia działalności i pracy na terenie własnego kraju, pomogą im w tym np. Urzędy Pracy Niestety w dalszym ciągu Polska narażona będzie na ponoszenie kosztów ewentualnych kryzysów gospodarczych na terenie Unii. Wejście Polski do strefy Euro spowoduje niewątpliwie wzrost cen i kryzys finansowy, który miejmy nadzieję będzie krótkotrwały i zaniknie, wraz z umacnianiem się gospodarki Polski.

56 Rola instytucji państwowych
Ważnym jest, aby społeczeństwo polskie i polscy przedsiębiorcy umieli wykorzystać środki jakie oferuje im Unia Europejska. Ważną rolę odgrywają tu instytucje państwowe. Ich zadanie powinno polegać na wychodzeniu z ofertą unijną w stronę odbiorców indywidualnych, rolników, przedsiębiorców, szkół. Nieocenionym byłoby stworzenie możliwości uzyskania szczegółowej informacji na temat projektów w odpowiednim terminie, pomoc w pisaniu i składaniu wniosków. Niestety nie wszystkie urzędy gminy dysponują sprawnym systemem informacji unijnej, co owocuje mniejszym niż założone wykorzystaniem środków unijnych. Liczymy na to, że w przyszłości wszystkie środki jakie oferuje nam Unia Europejska zostaną wykorzystane. A my postaramy się w tym pomóc.

57 Źródła: H.Powęska, M.Rościszewski, F.Szlajfer – „Świat, Europa, Polska” – geografia dla gimnazjum, Nowa Era 2001r. wikipedia europa.eu unia.realnet.pl wapedia.mobi Gazeta Prawna

58 ZA UWAGĘ serdecznie dziękują:

59 SKŁAD GRUPY: Olszewska Monika, Prus Joanna, Skowroński Mateusz, Pietrzak Lidia, Stelmasiak Patryk, Stępień Marta, Świerek Agata, Witczak Marlena, Wojtaszek Hubert, Wojtysiak Justyna, Jaźwiec Weronika Opiekun grupy: Agnieszka Kowalczyk


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google