Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej trudne zadanie dla bibliotekarza Barbara Barańska-Malinowska Politechnika Częstochowska Biblioteka Główna Biblioteka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej trudne zadanie dla bibliotekarza Barbara Barańska-Malinowska Politechnika Częstochowska Biblioteka Główna Biblioteka."— Zapis prezentacji:

1 Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej trudne zadanie dla bibliotekarza Barbara Barańska-Malinowska Politechnika Częstochowska Biblioteka Główna Biblioteka Główna

2 Cel referatu: Próba przedstawienia możliwości i sposobu pozyskania środków finansowych przez biblioteki w ramach działania Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Cel referatu: Próba przedstawienia możliwości i sposobu pozyskania środków finansowych przez biblioteki w ramach działania Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Teza: Pozyskanie środków z Funduszy Strukturalnych dla polskich bibliotek jest dużą szansą przełamania trudności finansowych i wykorzystania ich do dalszego rozwoju. Teza: Pozyskanie środków z Funduszy Strukturalnych dla polskich bibliotek jest dużą szansą przełamania trudności finansowych i wykorzystania ich do dalszego rozwoju.

3 PODEJMOWANE W REFERACIE ZAGADNIENIA Cele interwencji funduszy strukturalnej Unii Europejskiej Cele interwencji funduszy strukturalnej Unii Europejskiej Priorytety i działania w ramach ZPORR dla bibliotek Priorytety i działania w ramach ZPORR dla bibliotek Zasady postępowania przy ubieganiu się o fundusze z UE Zasady postępowania przy ubieganiu się o fundusze z UE Wyniki ankiety dotyczącej starań o pozyskanie funduszy z UE w polskich bibliotekach Wyniki ankiety dotyczącej starań o pozyskanie funduszy z UE w polskich bibliotekach

4 Programy operacyjne, fundusze strukturalne funkcjonujące w Polsce Programy operacyjne, fundusze strukturalne funkcjonujące w Polsce Program operacyjny Fundusz strukturalny Instytucja zarządzająca SPO Rozwój zasobów ludzkich Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIBR) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

5 Priorytety i działania w ramach ZPORR z których mogą skorzystać biblioteki: Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów: Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów: Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna Poddziałanie1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna Poddziałanie1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

6 Najważniejsze cele i rodzaje wsparcia w działaniu 1.3.1. Cele: Cele: Podniesienie poziomu życia poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej i edukacyjnej Podniesienie poziomu życia poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej i edukacyjnej Wzmocnienie roli szkół wyższych w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej Wzmocnienie roli szkół wyższych w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej Rodzaje wsparcia: Rodzaje wsparcia: budowa,rozbudowa,modernizacja szkół - w tym pomieszczeń dydaktycznych,bibliotek,laboratoriów oraz wyposażenia innych obiektów prowadzących działalność naukową i badawczą, obiektów sportowych, campusów budowa,rozbudowa,modernizacja szkół - w tym pomieszczeń dydaktycznych,bibliotek,laboratoriów oraz wyposażenia innych obiektów prowadzących działalność naukową i badawczą, obiektów sportowych, campusów

7 Najważniejsze cele i rodzaje wsparcia w działaniu 1.5. Cele Cele Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz technik informatycznych: Wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz technik informatycznych: - pomiędzy regionami w Polsce i UE - pomiędzy regionami w Polsce i UE - pomiędzy dużymi ośrodkami a obszarami wiejskimi i małymi miastami - pomiędzy dużymi ośrodkami a obszarami wiejskimi i małymi miastami Rodzaje wsparcia Rodzaje wsparcia Zapewnienie dostępu do Internetu w miejscach publicznych, tzw. publiczne punkty dostępu do internetu, np. w: Zapewnienie dostępu do Internetu w miejscach publicznych, tzw. publiczne punkty dostępu do internetu, np. w: - bibliotekach - bibliotekach - domach i centrach kultury - domach i centrach kultury

8 1 krok. Pozyskuj informacje, rzetelnie analizuj programy UE i szukaj w nich możliwości otrzymania funduszy dla bibliotek. 1 krok. Pozyskuj informacje, rzetelnie analizuj programy UE i szukaj w nich możliwości otrzymania funduszy dla bibliotek. 2 krok. Zmień mentalność myślenia – myśl w kategoriach strategicznych 2 krok. Zmień mentalność myślenia – myśl w kategoriach strategicznych 3. krok. Ustal, co zamierzasz zrobić i co chcesz poprzez to osiągnąć? 3. krok. Ustal, co zamierzasz zrobić i co chcesz poprzez to osiągnąć? 4 krok. Powołaj zespół zadaniowy, którego celem jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie 4 krok. Powołaj zespół zadaniowy, którego celem jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie 5. Krok. Rzetelnie przystąp do opracowania studium wykonalności 5. Krok. Rzetelnie przystąp do opracowania studium wykonalności Zasady postępowania przy ubieganiu się o środki z UE

9 1 krok. Pozyskuj informacje, rzetelnie analizuj programy UE i szukaj w nich możliwości otrzymania funduszy dla bibliotek. Niezbędne informacje na temat funduszy strukturalnych dostępne są na stronach : Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl http://www.zporr.gov.pl Urząd Marszałkowski danego Województwa Urząd Marszałkowski danego Województwa Ministerstwo Gospodarki i Polityki Społecznej http://www.mgips.gov.pl Ministerstwo Gospodarki i Polityki Społecznej http://www.mgips.gov.pl http://www.mgips.gov.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu http://www.menis.gov.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu http://www.menis.gov.plhttp://www.menis.gov.pl Urząd Komitetu Integracji Europejskiej http://www.ukie.gov.pl Urząd Komitetu Integracji Europejskiej http://www.ukie.gov.plhttp://www.ukie.gov.pl Centrum Integracji Europejskiej http://www.cie.gov.pl Centrum Integracji Europejskiej http://www.cie.gov.pl Pomocnym źródłem informacji są także organizowane : kursy, seminaria, szkolenia z ekspertami krajowymi i zagranicznymi

10 2 krok. Zmień mentalność myślenia – myśl w kategoriach strategicznych Przygotowanie do zmian Przygotowanie do zmian Nowoczesne zarządzanie i planowanie Nowoczesne zarządzanie i planowanie Prognozowanie przyszłości Prognozowanie przyszłości Efektywność i skuteczność działania Efektywność i skuteczność działania

11 3. krok. Ustal, co zamierzasz zrobić i co chcesz poprzez to osiągnąć? Analiza potrzeb i koniecznych zmian: Analiza potrzeb i koniecznych zmian: Diagnoza stanu obecnego biblioteki i jej otoczenia, np. analiza SWOT Diagnoza stanu obecnego biblioteki i jej otoczenia, np. analiza SWOT ankiety, wywiady ankiety, wywiady wyznaczenie celu działania i sposobu jego osiągnięcia planowanie zgodne z logiką interwencji UE: produkt – rezultat - oddziaływanie

12 4 krok. Powołaj zespół zadaniowy, którego celem jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie Wyspecjalizowana firma zewnętrzna czy własny uczelniany zespół zadaniowy Wyspecjalizowana firma zewnętrzna czy własny uczelniany zespół zadaniowy Właściwy dobór członków zespołu – szansą na przygotowanie rzetelnego wniosku Właściwy dobór członków zespołu – szansą na przygotowanie rzetelnego wniosku Konieczność ścisłej współpracy działów administracji Uczelni z powołanym zespołem Konieczność ścisłej współpracy działów administracji Uczelni z powołanym zespołem

13 5. Krok. Rzetelnie przystąp do opracowania studium wykonalności Studium wykonalności - biznes plan musi wykazać: Studium wykonalności - biznes plan musi wykazać: - celowość wyboru, - zgodność podjętych działań z dziedzinami interwencji funduszy strukturalnych UE, strategią rozwoju miasta,gminy,województwa itp. Wskazać konkretne produkty jakie poprzez to osiągniemy, uzasadnić wybór danego rozwiązania technicznego Wskazać konkretne produkty jakie poprzez to osiągniemy, uzasadnić wybór danego rozwiązania technicznego Przedstawić rezultaty jakie powstaną w wyniku działań Przedstawić rezultaty jakie powstaną w wyniku działań Opisać oddziaływanie rezultatów na użytkowników końcowych po zakończeniu przedsięwzięcia (w perspektywie 3-5 lat) Opisać oddziaływanie rezultatów na użytkowników końcowych po zakończeniu przedsięwzięcia (w perspektywie 3-5 lat) Przedstawić wartości poszczególnych wskaźników (dla produktów i rezultatów –bazowe w chwili przygotowywania wniosku i docelowe w chwili zakończenia inwestycji) wskaźniki oddziaływania - w okresie 5 kolejnych lat po zakończeniu inwestycji) Przedstawić wartości poszczególnych wskaźników (dla produktów i rezultatów –bazowe w chwili przygotowywania wniosku i docelowe w chwili zakończenia inwestycji) wskaźniki oddziaływania - w okresie 5 kolejnych lat po zakończeniu inwestycji) Lista załączników (niezbędnych do złożenia wniosku): Lista załączników (niezbędnych do złożenia wniosku): - oświadczenie o zapewnienie wkładu własnego w wysokości 25-30% wartości projektu - montaż finansowy (najlepiej z kilku źródeł)

14 Podsumowanie Nowe możliwości pozyskania funduszy szansą dla bibliotek Nowe możliwości pozyskania funduszy szansą dla bibliotek Skomplikowana i nowa procedura starań o ich uzyskanie trudnym wyzwaniem dla bibliotekarzy Skomplikowana i nowa procedura starań o ich uzyskanie trudnym wyzwaniem dla bibliotekarzy Powołanie Ogólnopolskiego Zespołu Bibliotekarzy, listy dyskusyjnej, celem wymiany doświadczeń na temat funduszy UE – próbą pomocy dla bibliotek starających się o dofinansowanie Powołanie Ogólnopolskiego Zespołu Bibliotekarzy, listy dyskusyjnej, celem wymiany doświadczeń na temat funduszy UE – próbą pomocy dla bibliotek starających się o dofinansowanie

15 Wyniki badań ankietowych na temat wykorzystywania funduszy UE w bibliotekach Pytania do ankietyOdpowiedziLiczba bibliotek W ramach jakiego programu biblioteki występowały o fundusze z UE? ZPORR Europejski Fundusz Społeczny TEMPUS-Phare Kultura 2000 7011 Na jakie cele biblioteki zamierzają przeznaczyć te fundusze? Budowa nowej biblioteki Modernizacja budynku Digitalizacja zbiorów Wyposażenie Zakup sprzętu komputerowego 32321 Kto współfinansuje zamierzaną inwestycję? (oprócz środków własnych) MENIS Konsorcjum bibliotek Urząd Miasta 612 Kto przygotowywał ankietę do projektu i studium wykonalności? Pracownicy biblioteki Zespół bibliotekarzy i innych specjalistów uczelni Wyspecjalizowana firma z zewnątrz 352 Który etap przygotowania dokumentów do złożenia całego projektu o dofinansowanie był najtrudniejszy? Ankieta projektu Studium Wykonalności Analiza finansowa 351

16 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę Barbara Barańska-Malinowska Politechnika Częstochowska Barbara Barańska-Malinowska Politechnika Częstochowska Biblioteka Główna 42-200 Częstochowa Al. Armii Krajowej 36 e-mail: bbaranska@adm.pcz.czest.pl Biblioteka Główna 42-200 Częstochowa Al. Armii Krajowej 36 e-mail: bbaranska@adm.pcz.czest.pl


Pobierz ppt "Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej trudne zadanie dla bibliotekarza Barbara Barańska-Malinowska Politechnika Częstochowska Biblioteka Główna Biblioteka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google