Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ARTUR STELMACH DYREKTOR DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ DOMINIK PATORA p.o. DYREKTORA DEPARTAMENTU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ARTUR STELMACH DYREKTOR DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ DOMINIK PATORA p.o. DYREKTORA DEPARTAMENTU."— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ARTUR STELMACH DYREKTOR DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ DOMINIK PATORA p.o. DYREKTORA DEPARTAMENTU DS. PO KAPITAŁ LUDZKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 1

2 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Umowy Partnerstwa (Założenia) Poziom krajowy Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 Kontrakt Terytorialny ZAŁOŻENIA MRR DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH 2 Programy krajowe współfinansowane z UE Inne wsparcie finansowe na poziomie krajowym Programy krajowe współfinansowane z UE Inne wsparcie finansowe na poziomie krajowym Poziom regionalny RPO WŁ Inne dokumenty strategiczne szczebla regionalnego

3 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO RPO WŁ (dwufunduszowy) Osie Priorytetowe (jednofunduszowe) Oś priorytetowa VII: Wzrost zasobów pracy w regionie na rzecz przeciwdziałania depopulacji Oś priorytetowa VIII: Innowacyjna edukacja w regionie Oś priorytetowa IX: Wspieranie rewitalizacji gospodarczej i społecznej na terenie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) Oś priorytetowa XI: Pomoc techniczna - EFS EFS EFRR Cross-financing (do 10%) Oś priorytetowa I: Nowoczesne technologie na rzecz inteligentnych specjalizacji regionalnych Oś priorytetowa II: Wzrost konkurencyjności MŚP oraz rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach Oś priorytetowa III: Systemy transportowe Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna, technologie informacyjno- komunikacyjne w usługach publicznych oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów mieszkaniowych i poprzemysłowych Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów mieszkaniowych i poprzemysłowych na terenie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) Oś priorytetowa X: Pomoc techniczna – EFRR Wstępny Zarys RPO WŁ

4 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 4 PROPOZYCJA ALOKACJI RPO WŁ mln EUR KRW Rezerwa programowa

5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 5 KONCENTRACJA TEMATYCZNA EFRR I EFS

6 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Oś priorytetowa I: Nowoczesne technologie na rzecz inteligentnych specjalizacji regionalnych 15% EFRR* Oś priorytetowa II: Wzrost konkurencyjności MŚP oraz rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach 23% EFRR* Oś priorytetowa III: Systemy transportowe 25% EFRR* Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska 20% EFRR* Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna, technologie informacyjno- komunikacyjne w usługach publicznych oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów mieszkaniowych i poprzemysłowych 14% EFRR* Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów mieszkaniowych i poprzemysłowych na terenie MOF 5% EFRR* Oś priorytetowa VII: Wzrost zasobów pracy w regionie na rzecz przeciwdziałania depopulacji 46% EFS* Oś priorytetowa VIII: Innowacyjna edukacja w regionie 46 % EFS* Oś priorytetowa IX: Wspieranie rewitalizacji gospodarczej i społecznej na terenie MOF 4% EFS* Oś priorytetowa X: Pomoc techniczna – EFRR3% EFRR* Oś priorytetowa XI: Pomoc techniczna - EFS4% EFS* 6 Zarys RPO WŁ * wstępna propozycja podziału

7 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 7 Planowana interwencja w województwie łódzkim w ramach RPO w zakresie wydłużania aktywności zawodowej

8 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 8 Statystyka dot. uciążliwych warunków pracy i stanu zdrowia mieszkańców woj. łódzkiego – diagnoza

9 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 9 Praca w warunkach negatywnych dla zdrowia, Zagrożenia związane z uciążliwością pracy (wymuszona pozycja ciała, ciężki wysiłek fizyczny, szczególna uciążliwość) – zwiększenie o ok osób w latach ; odpowiednio w 2002 r. – 6297; w 2011 r osób, Zagrożenia związane z czynnikami mechanicznymi – zwiększenie o ok. 700 osób; 2002 r. – 2307; 2011 r. – 3016 osób, Zagrożenie czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy: Razem – zmniejszenie o ok osób ( 2002 r. – 21457; 2011 r. – 12270); -Substancje chemiczne – zwiększenie (2002 r. – 465; 2011 r. – 624) -Przemysłowe pyły zwłókniające – zmniejszenie ( 2002 r ; 2011 r. – 60) -Hałas – zmniejszenie ( 11510; 8332) -Wibracje – zmniejszenie( 477; 387); ale w roku 2003 – 689 -Mikroklimat gorący - zmniejszenie (1108; 183) -Mikroklimat zimny - zwiększenie - (531; 761) -Niedostateczne doświetlenie stanowisk ( 2002 r ; 2005 r. – 1038)

10 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 10 Stan zdrowia mieszkańców woj. łódzkiego najkrótsze w kraju przeciętne trwanie życia kobiet i mężczyzn – odpowiednio 79,4 lat i 70,1 lat, drugie miejsce w kraju z powodu chorób cywilizacyjnych (choroby układu krążenia, nowotwory – odpowiednio 5,6/1000 ludności oraz 2,7/1000 ludności), najwyższy w kraju wskaźnik zachorowalności na gruźlicę (3,2/10 tys. ludności), niezdrowy styl życia mieszkańców, niska świadomość prozdrowotna.

11 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 11 Prognoza trendów demograficznych zmniejszanie się liczby ludności województwa, zmniejszanie się potencjalnych zasobów pracy, starzenie się ludności województwa przy jednoczesnym spadku liczby ludzi młodych, utrzymywanie się niskiej dzietności, a tym samym niskiej liczby urodzeń, utrzymywanie się wysokiego poziomu umieralności, utrzymywanie się ujemnego salda migracji wewnętrznych i zagranicznych, szybka depopulacja stolicy województwa nierekompensowana wzrostem liczby ludności zamieszkującej miasta w obszarze metropolitarnym, niska atrakcyjność osiedleńcza stolicy województwa, nieprzyciągająca ludności spoza województwa, ale również niewystarczająca do utrzymania młodzieży z regionu chcącej studiować na jego terenie.

12 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 12 Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim – cel Odbudowa kapitału ludzkiego poprzez tworzenie sprzyjających warunków na rynku pracy, rozwój wykształcenia i kompetencji oraz poprawę jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego w perspektywie krótko i długookresowej. Proponowane działania i kierunki interwencji dotyczą w szczególności obszaru rodziny, edukacji, rynku pracy, jakości życia, zdrowia oraz aktywizacji seniorów. Mają one różne zakresy oddziaływania i interwencji w zależności od grupy docelowej, do której są skierowane.

13 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 13 Działania i kierunki interwencji w RPO spójne z założeniami Planu przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim

14 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 14 Działania w Planie przeciwdziałania depopulacji długookresowe krótkookresowe Kierunki interwencji aktywizacja społeczna - aktywizacja zawodowa i społeczna, - Wojewódzka Rada Seniorów, - wolontariat i samopomoc sąsiedzka, - srebrna gospodarka i biała gospodarka edukacja - kształcenie przez całe życie, - uniwersytety trzeciego wieku rynek pracy - aktywizacja zawodowa, - spółdzielnie socjalne, - doradztwo szkoleniowe i finansowe infrastruktura / jakość życia - przyjazna infrastruktura, - bony opiekuńcze, - usługi społeczne i socjalne zdrowie - programy profilaktyczne i prewencyjne, - rozwój geriatrii i usług opiekuńczo- zdrowotnych

15 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 15 Realizowane programy profilaktyczne w woj. łódzkim w latach Programy: Zapobieganie i wczesne wykrywanie cukrzycy typu II Wczesne wykrywanie zakażeń brodawczaka ludzkiego (HPV); (realizowane przez Dep. Pol. Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego WŁ) Promocja programów: Wczesnego wykrywania raka piersi (bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69), Wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59) Przygotowanie nowego programu: Wczesnego wykrywania jaskry dla osób w wieku Wczesnego wykrywania jaskry dla osób w wieku (kontynuacja wcześniej realizowanego programu)

16 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 16 Proponowany zakres interwencji RPO WŁ w zakresie wydłużania aktywności zawodowej Aktywne i zdrowe starzenie się Priorytet 8.10 – Aktywne i zdrowe starzenie się Cele szczegółowe: Wzrost poziomu edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz wykrywalności chorób negatywnie wpływających na zasoby rynku pracy Dostosowanie kwalifikacji osób, które pracują w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie

17 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 17 Programy przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, Priorytetowe programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące wspieraniu aktywności zawodowej, dotyczące w szczególności: układu krążenia, układu ruchu, chorób onkologicznych oraz programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) istotne w kontekście specyficznych uwarunkowań regionalnych, Programy zdrowotne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych, w zakresie wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych. Proponowany zakres interwencji RPO WŁ – typy projektów

18 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 18 Potencjalni beneficjenci: Potencjalni beneficjenci: wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) podmioty posiadające potencjał do opracowania programów profilaktycznych (np. uczelnie medyczne, szpitale kliniczne, instytuty badawcze). Potencjalne grupy docelowe: Potencjalne grupy docelowe: osoby objęte programami profilaktycznymi i programami zdrowotnymi, pracownicy długotrwale pracujący w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie. Proponowany zakres interwencji RPO WŁ – potencjalni beneficjenci i grupy docelowe

19 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 19 Wskaźnik produktu: Wskaźnik produktu: Liczba programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby rynku pracy Wskaźniki rezultatu: Wskaźniki rezultatu: Liczba osób objętych programami profilaktycznymi. Wskaźniki w fazie opracowania: Wskaźniki w fazie opracowania: Liczba programów przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach szkodliwych dla zdrowia Liczba pracowników objętych programami przekwalifikowania do zmiany stanowiska o mniejszym obciążeniu dla zdrowia Proponowany zakres interwencji RPO WŁ – wskaźniki

20 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 20 Źródło: Źródło: 100 % EFS Alokacja: Alokacja: W fazie ustalenia ( z propozycją zwiększenia alokacji w tej osi ze względu na założenia Planu przeciwdziałania depopulacji) Proponowany zakres interwencji RPO WŁ – źródło i wysokość alokacji

21 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 21 Priorytet 8.8: Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego; lub Priorytet 8.8: Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego; lub Priorytet 8.9: Adaptacja pracowników i przedsiębiorstw do zmian Priorytet 8.9: Adaptacja pracowników i przedsiębiorstw do zmian Typ projektu: wdrożenie modeli zarządzania wiekiem oraz różnorodnością Typ projektu: wdrożenie modeli zarządzania wiekiem oraz różnorodnością Źródło : 100 % EFS Alokacja: Alokacja: do ustalenia Wykorzystanie doświadczeń: możliwość wykorzystania modelu przygotowanego w ramach projektów innowacyjnych w obecnym okresie programowania (m.in. projekt beneficjenta z woj. łódzkiegoMetodyka zarządzania wiekiem jako innowacyjne rozwiązanie wspierające aktywność zawodową pracowników 50+Metodyka zarządzania wiekiem jako innowacyjne rozwiązanie wspierające aktywność zawodową pracowników 50+ Proponowany zakres interwencji RPO WŁ – zakres dyskutowany

22 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 22


Pobierz ppt "REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ARTUR STELMACH DYREKTOR DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ DOMINIK PATORA p.o. DYREKTORA DEPARTAMENTU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google