Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ARTUR STELMACH DYREKTOR DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ARTUR STELMACH DYREKTOR DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ"— Zapis prezentacji:

1 Założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
ARTUR STELMACH DYREKTOR DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ DOMINIK PATORA p.o. DYREKTORA DEPARTAMENTU DS. PO KAPITAŁ LUDZKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

2 ZAŁOŻENIA MRR DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH
Umowy Partnerstwa (Założenia) Poziom krajowy Poziom regionalny Programy krajowe współfinansowane z UE Inne wsparcie finansowe na poziomie krajowym Kontrakt Terytorialny RPO WŁ Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 Inne dokumenty strategiczne szczebla regionalnego

3 Wstępny Zarys RPO WŁ 2014-2020 EFRR Cross-financing (do 10%) EFS
RPO WŁ (dwufunduszowy) Osie Priorytetowe (jednofunduszowe) EFRR Cross-financing (do 10%) EFS Oś priorytetowa I: Nowoczesne technologie na rzecz inteligentnych specjalizacji regionalnych Oś priorytetowa II: Wzrost konkurencyjności MŚP oraz rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach Oś priorytetowa III: Systemy transportowe Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna, technologie informacyjno-komunikacyjne w usługach publicznych oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów mieszkaniowych i poprzemysłowych Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów mieszkaniowych i poprzemysłowych na terenie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) Oś priorytetowa X: Pomoc techniczna – EFRR Oś priorytetowa VII: Wzrost zasobów pracy w regionie na rzecz przeciwdziałania depopulacji Oś priorytetowa VIII: Innowacyjna edukacja w regionie Oś priorytetowa IX: Wspieranie rewitalizacji gospodarczej i społecznej na terenie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) Oś priorytetowa XI: Pomoc techniczna - EFS

4 PROPOZYCJA ALOKACJI RPO WŁ 2014-2020
1 764 mln EUR Rezerwa programowa KRW

5 KONCENTRACJA TEMATYCZNA EFRR I EFS

6 Zarys RPO WŁ 2014-2020 * wstępna propozycja podziału
Oś priorytetowa I: Nowoczesne technologie na rzecz inteligentnych specjalizacji regionalnych 15% EFRR* Oś priorytetowa II: Wzrost konkurencyjności MŚP oraz rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach 23% EFRR* Oś priorytetowa III: Systemy transportowe 25% EFRR* Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska 20% EFRR* Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna, technologie informacyjno-komunikacyjne w usługach publicznych oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów mieszkaniowych i poprzemysłowych 14% EFRR* Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów mieszkaniowych i poprzemysłowych na terenie MOF 5% EFRR* Oś priorytetowa VII: Wzrost zasobów pracy w regionie na rzecz przeciwdziałania depopulacji 46% EFS* Oś priorytetowa VIII: Innowacyjna edukacja w regionie 46 % EFS* Oś priorytetowa IX: Wspieranie rewitalizacji gospodarczej i społecznej na terenie MOF 4% EFS* Oś priorytetowa X: Pomoc techniczna – EFRR 3% EFRR* Oś priorytetowa XI: Pomoc techniczna - EFS

7 Planowana interwencja w województwie łódzkim w ramach RPO w zakresie wydłużania aktywności zawodowej

8 Statystyka dot. uciążliwych warunków pracy i stanu zdrowia mieszkańców woj. łódzkiego – diagnoza

9 Praca w warunkach negatywnych dla zdrowia
Zagrożenia związane z uciążliwością pracy (wymuszona pozycja ciała, ciężki wysiłek fizyczny, szczególna uciążliwość) – zwiększenie o ok osób w latach ; odpowiednio w 2002 r. – 6297; w 2011 r osób, Zagrożenia związane z czynnikami mechanicznymi – zwiększenie o ok. 700 osób; r. – 2307; 2011 r. – 3016 osób, Zagrożenie czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy: Razem – zmniejszenie o ok osób ( 2002 r. – 21457; 2011 r. – 12270); Substancje chemiczne – zwiększenie (2002 r. – 465; 2011 r. – 624) Przemysłowe pyły zwłókniające – zmniejszenie ( 2002 r ; 2011 r. – 60) Hałas – zmniejszenie ( 11510; 8332) Wibracje – zmniejszenie( 477; 387); ale w roku 2003 – 689 Mikroklimat gorący - zmniejszenie (1108; 183) Mikroklimat zimny - zwiększenie - (531; 761) Niedostateczne doświetlenie stanowisk ( 2002 r ; 2005 r. – 1038)

10 Stan zdrowia mieszkańców woj. łódzkiego
najkrótsze w kraju przeciętne trwanie życia kobiet i mężczyzn – odpowiednio 79,4 lat i 70,1 lat, drugie miejsce w kraju z powodu chorób cywilizacyjnych (choroby układu krążenia, nowotwory – odpowiednio 5,6/1000 ludności oraz 2,7/ ludności), najwyższy w kraju wskaźnik zachorowalności na gruźlicę (3,2/10 tys. ludności), niezdrowy styl życia mieszkańców, niska świadomość prozdrowotna.

11 Prognoza trendów demograficznych
zmniejszanie się liczby ludności województwa, zmniejszanie się potencjalnych zasobów pracy, starzenie się ludności województwa przy jednoczesnym spadku liczby ludzi młodych, utrzymywanie się niskiej dzietności, a tym samym niskiej liczby urodzeń, utrzymywanie się wysokiego poziomu umieralności, utrzymywanie się ujemnego salda migracji wewnętrznych i zagranicznych, szybka depopulacja stolicy województwa nierekompensowana wzrostem liczby ludności zamieszkującej miasta w obszarze metropolitarnym, niska atrakcyjność osiedleńcza stolicy województwa, nieprzyciągająca ludności spoza województwa, ale również niewystarczająca do utrzymania młodzieży z regionu chcącej studiować na jego terenie.

12 Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim – cel
Odbudowa kapitału ludzkiego poprzez tworzenie sprzyjających warunków na rynku pracy, rozwój wykształcenia i kompetencji oraz poprawę jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego w perspektywie krótko i długookresowej. Proponowane działania i kierunki interwencji dotyczą w szczególności obszaru rodziny, edukacji, rynku pracy, jakości życia, zdrowia oraz aktywizacji seniorów. Mają one różne zakresy oddziaływania i interwencji w zależności od grupy docelowej, do której są skierowane.

13 Działania i kierunki interwencji w RPO spójne z założeniami „Planu przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim”

14 aktywizacja społeczna infrastruktura / jakość życia
Działania w „Planie przeciwdziałania depopulacji” długookresowe krótkookresowe Kierunki interwencji aktywizacja społeczna - aktywizacja zawodowa i społeczna, - Wojewódzka Rada Seniorów, - wolontariat i samopomoc sąsiedzka, - „srebrna gospodarka” i „biała gospodarka” edukacja - kształcenie przez całe życie, - uniwersytety trzeciego wieku rynek pracy - aktywizacja zawodowa, - spółdzielnie socjalne, - doradztwo szkoleniowe i finansowe infrastruktura / jakość życia - przyjazna infrastruktura, - bony opiekuńcze, - usługi społeczne i socjalne zdrowie - programy profilaktyczne i prewencyjne, - rozwój geriatrii i usług opiekuńczo-zdrowotnych

15 Realizowane programy profilaktyczne w woj. łódzkim w latach 2013-2014
Zapobieganie i wczesne wykrywanie cukrzycy typu II Wczesne wykrywanie zakażeń brodawczaka ludzkiego (HPV); (realizowane przez Dep. Pol. Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego WŁ) Promocja programów: Wczesnego wykrywania raka piersi (bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69), Wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59) Przygotowanie nowego programu: Wczesnego wykrywania jaskry dla osób w wieku (kontynuacja wcześniej realizowanego programu)

16 Proponowany zakres interwencji RPO WŁ 2014-2020 w zakresie wydłużania aktywności zawodowej
Priorytet 8.10 – Aktywne i zdrowe starzenie się Cele szczegółowe: Wzrost poziomu edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz wykrywalności chorób negatywnie wpływających na zasoby rynku pracy Dostosowanie kwalifikacji osób, które pracują w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie

17 Proponowany zakres interwencji RPO WŁ 2014-2020 – typy projektów
Programy przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, Priorytetowe programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące wspieraniu aktywności zawodowej, dotyczące w szczególności: układu krążenia, układu ruchu, chorób onkologicznych oraz programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) istotne w kontekście specyficznych uwarunkowań regionalnych, Programy zdrowotne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych, w zakresie wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych.

18 Proponowany zakres interwencji RPO WŁ 2014-2020 – potencjalni beneficjenci i grupy docelowe
wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) podmioty posiadające potencjał do opracowania programów profilaktycznych (np. uczelnie medyczne, szpitale kliniczne, instytuty badawcze). Potencjalne grupy docelowe: osoby objęte programami profilaktycznymi i programami zdrowotnymi, pracownicy długotrwale pracujący w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.

19 Proponowany zakres interwencji RPO WŁ 2014-2020 – wskaźniki
Wskaźnik produktu: Liczba programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby rynku pracy Wskaźniki rezultatu: Liczba osób objętych programami profilaktycznymi. Wskaźniki w fazie opracowania: Liczba programów przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach szkodliwych dla zdrowia Liczba pracowników objętych programami przekwalifikowania do zmiany stanowiska o mniejszym obciążeniu dla zdrowia

20 Proponowany zakres interwencji RPO WŁ 2014-2020 – źródło i wysokość alokacji
100 % EFS Alokacja: W fazie ustalenia ( z propozycją zwiększenia alokacji w tej osi ze względu na założenia Planu przeciwdziałania depopulacji)

21 Proponowany zakres interwencji RPO WŁ 2014-2020 – zakres dyskutowany
Priorytet 8.8: Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego; lub Priorytet 8.9: Adaptacja pracowników i przedsiębiorstw do zmian Typ projektu: wdrożenie modeli zarządzania wiekiem oraz różnorodnością Źródło : 100 % EFS Alokacja: do ustalenia Wykorzystanie doświadczeń: możliwość wykorzystania modelu przygotowanego w ramach projektów innowacyjnych w obecnym okresie programowania (m.in. projekt beneficjenta z woj. łódzkiego „Metodyka zarządzania wiekiem jako innowacyjne rozwiązanie wspierające aktywność zawodową pracowników 50+”

22 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ARTUR STELMACH DYREKTOR DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google