Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020"— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020
Zielona Góra, 19 listopada 2012 r.

2 Aktualizacja SRWL – podsumowanie prac
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Aktualizacja SRWL – podsumowanie prac 2 prezentacje na sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego 5 posiedzeń Rady ds. rozwoju województwa lubuskiego 12 warsztatów w lubuskich powiatach 1 debata Radnych i Parlamentarzystów 2 konferencje (Gorzów Wlkp. i Zielona Góra) 13 spotkań Zespołu ds. aktualizacji SRWL 6 dokumentów i opracowań pomocniczych dot. aktualizacji (ponad 1000 stron) 3 przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego projekty SRWL 2020

3 Konsultacje społeczne projektu SRWL 2020
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Konsultacje społeczne projektu SRWL 2020 Pre-konsultacje (marzec 2011 r.) – warsztaty w powiatach I konsultacje ustawowe (styczeń/luty 2012 r.) – spotkania otwarte II konsultacje ustawowe (czerwiec/lipiec 2012 r.) – z Prognozą oddziaływania na środowisko Główne konkluzje z konsultacji: Brak alternatywnych propozycji głównych kierunków rozwoju, celów strategicznych i operacyjnych. Niewielkie rozbieżności co do potencjałów i specjalizacji: przemysł-turystyka-inne usługi-rolnictwo. Poprawki i uzupełnienia szczegółowych zapisów w diagnozie. Kwestia wymieniania w kierunkach interwencji konkretnych przedsięwzięć (projektów) i przyjęte kryteria. Najwięcej uwag dotyczyło dopisania konkretnych inwestycji, zwłaszcza dróg i mostów, często o charakterze lokalnym. Błędne przekonanie części osób zgłaszających wnioski o wpisanie do SRWL konkretnych projektów, że jest to warunkiem uzyskania środków zewnętrznych (unijnych).

4 Analiza o charakterze oceny ex-ante projektu SRWL 2020 z 12.06.2012 r.
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Analiza o charakterze oceny ex-ante projektu SRWL 2020 z r. Cel ekspertyzy: podniesienie jakości merytorycznej i formalnej dokumentu, określenie wartości wskaźników docelowych Rekomendacje: nowa struktura Strategii uzupełnienie diagnozy uporządkowanie analizy SWOT powiązanie wyzwań rozwojowych z potencjałami województwa dopracowanie kierunków interwencji zmiana niektórych wskaźników uaktualnienie zapisów dot. krajowych dokumentów strategicznych

5 Prognoza oddziaływania SRWL 2020 na środowisko
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Prognoza oddziaływania SRWL 2020 na środowisko Cel opracowania: Identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko zapisów zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz ocena ich wpływu na środowisko naturalne z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Główne konkluzje: Bezzasadne jest przeprowadzanie postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko zapisów SRWL 2020. Wyłoniono kierunki i przedsięwzięcia, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na poszczególne elementy środowiska naturalnego województwa lubuskiego oraz wskazano jedynie możliwe ryzyko znaczących oddziaływań. Zdecydowanie korzystne skutki dla środowiska przyrodniczego przyniesie realizacja projektów związanych z rozwojem transportu kolejowego i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6 Prognoza oddziaływania SRWL 2020 na środowisko
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Prognoza oddziaływania SRWL 2020 na środowisko Analizie poddano cele, proponowane kierunki działań oraz 24 kluczowe inwestycje regionalne Przedsięwzięcia, które mogą wymagać przeprowadzenia postępowania transgranicznego: Modernizacja drogi wodnej E-30 na odcinku biegnącym wzdłuż zachodniej granicy Budowa przeprawy mostowej na Odrze w Kostrzynie Modernizacja w granicznym przejściu drogi krajowej 18: Olszyna – Forst Modernizacja w granicznym przejściu drogi krajowej 22: Kostrzyn n/O Budowa nowoczesnych systemów źródeł wytwórczych, w tym planowanej elektrowni wykorzystującej złoża węgla brunatnego

7 Potencjał inwestycyjny województwa lubuskiego
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Potencjał inwestycyjny województwa lubuskiego Wysoka atrakcyjność inwestycyjna regionu największą szansą na szybki rozwój Dogodne położenie geograficzne Dostępność (A2, A18/A4, S3, magistrale kolejowe) Tradycje przemysłowe Tereny inwestycyjne (K-SSSE, parki technologiczne, strefy przemysłowe)

8 Zgodność SRWL z dokumentami europejskimi i krajowymi
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Zgodność SRWL z dokumentami europejskimi i krajowymi Strategia Europa 2020 (czerwiec 2010 r.) Projekt pakietu legislacyjnego UE (październik 2011 r. ) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (grudzień 2011 r./kwiecień 2012 r.) Strategia Rozwoju Kraju 2020 (wrzesień 2012 r.) Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (lipiec 2010 r.)

9 Strategia a zmiany w Polityce Spójności UE 2014-2020
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Strategia a zmiany w Polityce Spójności UE 11 priorytetów tematycznych funduszy europejskich w latach 50% środków na cele: B+R+I; Technologie informacyjno-komunikacyjne; Wsparcie MSP; Gospodarka niskoemisyjna, OZE i oszczędność energii Mniej środków na infrastrukturę drogową, brak możliwości współfinansowania z funduszy UE infrastruktury sportowej, problemy z turystyką i kulturą; Kontrakt terytorialny z przedsięwzięciami uzgodnionymi przez rząd i samorząd województwa Nowy instrument dla miast – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (np. transport miejski, rewitalizacja)

10 Co nowego w projekcie SRWL 2020?
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Co nowego w projekcie SRWL 2020? Uzupełniona diagnoza strategiczna (m.in. elektryfikacja linii 203, budowa bazy HEMS na północy województwa, Gorzowski Ośrodek Technologiczny) Uporządkowane kierunki interwencji Znacząco zmodyfikowana i uproszczona lista wskaźników (podregiony) Przejrzysta struktura liniowa dokumentu: Potencjały – Wyzwania – Cele Nowe załączniki: opis kluczowych inwestycji regionalnych informacja na temat konsultacji społecznych podsumowanie oceny oddziaływania na środowisko wnioski z oceny ex-ante

11 STRUKTURA STRATEGII OSI 1 OSI 2 OSI 3 OSI 4 OSI 5 OSI 6 OSI 7 OSI 8
Obszar 1. Gospodarka regionalna i rynek pracy Wyzwania1,2,3 Obszar 2. Infrastruktura transportowa i teleinformatyczna Wyzwanie4 Obszar 3. Społeczna i terytorialna spójność regionu Wyzwanie5 Obszar 4. Zarządzanie rozwojem regionu Wyzwanie6 Cel główny Wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna Cel strategiczny 2. Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna Cel strategiczny 3. Społeczna i terytorialna spójność regionu Cel strategiczny 4. Region efektywnie zarządzany I. poziom strategii Cele operacyjne ( dla każdego z celów strategicznych) II. poziom strategii Kierunki interwencji celu operacyjnego ( dla każdego z celów operacyjnych) III. poziom strategii

12 Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020
Wizja W 2020 roku województwo lubuskie w pełni korzysta ze swojego położenia w Europie,  walorów środowiska i dostępności komunikacyjnej. Rozwinęły się konkurencyjne i innowacyjne sektory gospodarki i turystyka, a Lubuszan można już zaliczyć do społeczeństw informacyjnych. Efektywne wykorzystanie środków unijnych, aktywność samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych zapewniły wysoki poziom życia mieszkańców i dostęp do usług o dobrym standardzie. Region postrzegany  jako miejsce zdrowego stylu życia zyskuje miano „zielonej krainy nowoczesnych technologii”.

13 Obszary Strategicznej Interwencji
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Obszary Strategicznej Interwencji Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne Ośrodki subregionalne i lokalne Obszary wiejskie, szczególnie o słabym dostępie do usług publicznych Obszary przygraniczne Obszary zagrożone powodziami Obszary o najwyższych walorach kulturowych i przyrodniczych, w tym objęte ochroną prawną Obszary potencjalnej eksploatacji złóż surowców o strategicznym znaczeniu Obszary o najkorzystniejszych warunkach dla prowadzenia gospodarki rolnej

14 Obszary Strategicznej Interwencji
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Obszary Strategicznej Interwencji

15 CELE OPERACYJNE I KIERUNKI INTERWENCJI
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Cel główny Wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem Cele strategiczne 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna 2. Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna 3. Społeczna i terytorialna spójność regionu 4. Region efektywnie zarządzany CELE OPERACYJNE I KIERUNKI INTERWENCJI

16 Wskaźniki stopnia realizacji celu głównego
– dane dotyczą roku 2009 Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Wskaźniki stopnia realizacji celu głównego Lp. Nazwa wskaźnika Jedn. miary Źródło Wartości wskaźników Bazowe (2010) Docelowe (2020) 1. Produkt Krajowy Brutto per capita Polska=100 Podregion gorzowski Podregion zielonogórski % GUS 85,4 (a) 89,1 83,1 87,5 90,0 86,0 2. Produkt Krajowy Brutto per capita (w PPS) UE27=100 EUROSTAT 51,9 (a) 64,0 3. Wskaźnik zatrudnienia wg BAEL (liczba pracujących w wieku w % ogólnej liczby ludności w tym wieku) GUS (BAEL) 62,9 74,7 4. Przeciętne dalsze trwanie życia M/K lata 71,5/80,1 71,5/79,5 71,6/80,5 74/82,8 74/82,7 (a) – dane dotyczą roku 2009

17 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Schemat celów operacyjnych 1. celu strategicznego 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna 1.1 Rozwój sektora B+R oraz usprawnienie mechanizmów transferu innowacji 1.2 Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie aktywności zawodowej 1.3 Podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie go do potrzeb regionalnego rynku pracy 1.4 Rozwój funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich 1.5 Rozwój subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich 1.6 Udoskonalenie oraz rozbudowa infrastruktury energetycznej i ochrony środowiska 1.7 Rozwój potencjału turystycznego województwa 1.8 Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej

18 2. Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Schemat celów operacyjnych 2. celu strategicznego 2. Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna 2.1 Budowa nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury komunikacyjnej 2.2 Usprawnienie systemu transportu publicznego 2.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

19 3. Społeczna i terytorialna spójność regionu
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Schemat celów operacyjnych 3. celu strategicznego 3. Społeczna i terytorialna spójność regionu 3.1 Wzrost dostępności i atrakcyjności kształcenia w placówkach edukacyjnych 3.2 Zwiększenie dostępu do usług medycznych i profilaktyka zdrowotna 3.3 Zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej 3.4 Promocja włączenia zawodowego i społecznego 3.5 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 3.6 Wsparcie budowy oraz modernizacji systemów i infrastruktury zapobiegania zagrożeniom

20 4. Region efektywnie zarządzany
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Schemat celów operacyjnych 4. celu strategicznego 4. Region efektywnie zarządzany 4.1 Tworzenie atrakcyjnego wizerunku województwa i promocja marki Lubuskie 4.2 Wzmocnienie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej 4.3 Wzmocnienie potencjału kapitału społecznego oraz kształtowanie tożsamości regionalnej 4.4 Wzmocnienie integralności systemów zarządzania strategicznego i planowania przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym 4.5 Podwyższenie sprawności działania administracji samorządowej i instytucji regionalnych

21 Kluczowe inwestycje regionalne
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Kluczowe inwestycje regionalne Rozwój Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Nowym Kisielinie Rozwój Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli Utworzenie parku naukowo-przemysłowego w Gorzowie Wlkp. Budowa kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin-Brody wraz z infrastrukturą towarzyszącą Dokończenie budowy drogi ekspresowej S3 Dokończenie węzłów A2 tj. budowa węzłów: Jordanowo, Łagów i Myszęcin Przebudowa drogi nr 18 do parametrów autostradyA18 Systemowa poprawa dostępności drogowej północy województwa poprzez modernizację dróg krajowych 22 i 24 Rozwój drogi nr 27 Zielona Góra-Żary-autostrada A18 Modernizacja połączeń drogi S3 z Nowej Soli przez Kożuchów i Żagań / Szprotawę z autostradami A18/A4 Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą/północna obwodnica miasta Budowa mostu w Milsku Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim (wraz z obwodnicą) 14. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 273 (CE-59) na odcinku Głogów-Zielona Góra- Kostrzyn („Odrzanka”) 21

22 Kluczowe inwestycje regionalne
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Kluczowe inwestycje regionalne 15. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż-Gorzów Wlkp.-Kostrzyn nad Odrą 16. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku Miłkowice - Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań-Żary-Forst 17. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury i taboru transportu publicznego w obszarach funkcjonalnych Zielonej Góry (Lubuskie Trójmiasto) i Gorzowa Wlkp. 18. Rozbudowa i poprawa wyposażenia lotniska w Babimoście, w tym rozbudowa bocznicy kolejowej 19. Modernizacja lotniska w Przylepie 20. Budowa lotniska do celów biznesowych i sportowo – turystycznych w okolicach Gorzowa Wlkp. 21. Budowa bazy lotniczego pogotowia ratunkowego HEMS w północnej części województwa 22. Modernizacja odrzańskiej drogi wodnej E-30 23. Modernizacja międzynarodowej drogi wodnej E-70 24. Rozwój Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu 25. Dokończenie rozbudowy Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie oraz poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gorzowie Wlkp. 22

23 Schemat wdrażania, monitorowania i ewaluacji SRWL
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Schemat wdrażania, monitorowania i ewaluacji SRWL Poziom krajowy

24 Autorzy Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Autorzy Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Zespół ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego: Dyrektorzy Departamentów UMWL i przedstawiciele WUP, WFOŚiGW, ARR i US w Zielonej Górze Przewodniczący Zespołu: Maciej Nowicki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej UMWL Współpraca: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie Eksperci: prof. Janusz Zaleski, prof. Jacek Szlachta, prof. T. Kudłacz, dr Wojciech Dziemianowicz, dr Wojciech Jarczewski

25 Dziękuję za uwagę Maciej Nowicki
Pełnomocnik Zarządu Województwa Lubuskiego ds. Polityki Spójności we współpracy z Wydziałem ds. Rozwoju Regionu w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020"

Podobne prezentacje


Reklamy Google