Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jerzy Rembeza Politechnika Koszalińska. Problemy Analiza ekonomiczna ceł Pozataryfowe ograniczenia handlowe Ekonomia integracji Handel międzynarodowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jerzy Rembeza Politechnika Koszalińska. Problemy Analiza ekonomiczna ceł Pozataryfowe ograniczenia handlowe Ekonomia integracji Handel międzynarodowy."— Zapis prezentacji:

1 Jerzy Rembeza Politechnika Koszalińska

2 Problemy Analiza ekonomiczna ceł Pozataryfowe ograniczenia handlowe Ekonomia integracji Handel międzynarodowy a rozwój ekonomiczny

3 Rodzaje ceł 1.Ad valorem – procent wartości importu 2.Specyficzne – kwota w przeliczeniu na fizyczną jednostkę importu (sztukę, tonę itp.) 3.Mieszane – zawierają składnik ad valorem i specyficzny Jakie dominują? USA – specyficzne i ad valorem UE – ad valorem

4 Poziom cen na wybrane produkty w 2004 % ProduktUSAUEJaponiaChinyIndiaRosja Drewno, papier0,41,10,95,727,513,1 Tekstylia, odzież8,77,96,712,928,010,8 Metale1,61,91,07,029,09,5 Prd. Chemiczne3,24,52,56,829,37,0 Śr. Transportu3,14,10,013,137,010,5 Prd. Elektryczne1,92,50,29,024,812,2 Ryby1,111,65,711,530,010,5 Paliwa-3,13,55,118,05,0 Średnio3,34,02,59,527,910,1 WTO 2005

5 Efekty ceł dla cząstkowej równowagi PxPx X S D S A,B S A,B +T E ABCDF G HJ Efekty cła: - rosną ceny na rynku krajowym - spada krajowa konsumpcja (z AF do GJ) - rośnie krajowa produkcja (z AB do GH) - spada import (z BF do HJ) - rosną dochody z cła (CDJH)

6 Wpływ ceł na nadwyżkę konsumenta i producenta PxPx X S D S A,B S A,B +T E ABCDF G HJ Spadek nadwyżki konsumenta Wzrost nadwyżki producenta Wzrost wpływów budżetowych

7 Efekty ceł dla krajowej gospodarki 1.Wzrost krajowych cen, spadek krajowej konsumpcji, wzrost krajowej produkcji 2.Spadek nadwyżki konsumenta, wzrost nadwyżki producenta, wzrost dochodów budżetu 3.Redystrybucja dochodów od krajowych konsumentów do krajowych producentów 4.Źródła ujemnego efektu netto wzrostu ceł: - Produkcyjny składnik kosztów protekcji – wynika z alokacji części zasobów z bardziej efektywnej produkcji na eksport do mniej efektywnej produkcji dobra chronionego wyższymi cłami - Przejście na niższy poziom użyteczności konsumentów w wyniki zaburzenia relacji cen

8 Ekonomiczne efekty ceł w USA (mln $) ProduktcłoKoszt konsum. Przychód z ceł Korzyści produc. Utracone koszty Koszt konsum. na miejsce pracy (tys. $) Dachówki19,013992452401 Mrożony sok pomarańcz. 30,02811451013557 Gumowe obuwie 20,02081415512122 Torebki damskie 13,51581191613191 Haufbauer i Elliott 1994

9 Ekonomiczne efekty ceł w UE (mln ) ProduktcłoKoszt konsum. Przychód z ceł Korzyści produc. Utracone koszty Koszt konsum. na miejsce pracy tys. Układy scalone 47,62187548139564366 Stal21,91626229397333316 Samochody osobowe 17,12101979278276569 Tekstylia21,4709617422678668180 Odzież31,37103169617121079214 Messerlin 2001

10 Stopa efektywnej protekcji S.e.p. – obliczana jest na bazie wartości dodanej t – nominalne cła na dobro finalne a 1 – udział kosztów importu surowca w cenie produktu finalnego przy zerowym cle t i - nominalne cło na importowany surowiec (półprodukt) Oblicz s.e.p. jeżeli t i =0, cena produktu finalnego przy zerowym cle = 200; koszt surowców importowanych (na jednostkę dobra finalnego) = 120, cło na dobro finalne t=10% s.e.p.= [0,1 – (120/200) * 0]/(1 – 120/200) = 0,1/0,4= 0,25 czyli 25% Stopa protekcji efektywnej jest znacznie większa niż stopa cła !

11 Struktura ceł w wybranych krajach w 2000 r. ProduktUSAUEJaponia abcabcabc Drewno, papier itp.. 0,00,7 0,01,00,50,11,90,6 Tekstylia, odzież 2,89,1 2,66,69,72,65,98,3 Skóra, guma0,02,311,70,12,47,00,110,420,7 Metale0,81,12,90,01,22,80,01,00,9 Chemikalia0,04,12,30,05,23,40,02,91,0 Minerały0,61,35,30,02,43,70,20,51,8 Ryby0,71,74,011,213,314,15,210,47,9 a – surowce b – półprodukty c- produkty finalne Źródło: WTO 2001

12 Efekty ceł w małej gospodarce Kraj zasobny w kapitał – eksportuje Y, importuje X Wprowadza 100% cła na X – rośnie relatywna cena X A – stan autarkii P=2 Początkowo produkcja w punkcie B, konsumpcja w punkcie C. Po wprowadzeniu cła produkcja w punkcie B, konsumpcja a punkcie C, a jeśli wpływy z ceł redystrybuowane zostaną do konsumentów to konsumpcja w punkcie C. Do którego punktu dojdziemy ciągle podnosząc cła? C B Y X P=1 B C A C Redystrybucja dochodów z ceł

13 Teorem Stolpera-Samuelsona T S-S: wzrost w poziomie cen relatywnych towaru (np. na skutek wzrostu ceł) zwiększa wynagrodzenie z czynnika wykorzystywanego intensywnie w produkcji dobra. Realna stopa zwrotu z rzadkiego czynnika produkcji rośnie z nałożeniem ceł.

14 Teorem S-S Przykład: jeżeli kraj A, zasobny w kapitał, wprowadzi cła na import dobra X, intensywnego względem pracy, cena P X/Y wzrośnie i wzrośnie realna płaca w gospodarce. Cła na X kraj zwiększa produkcję X zmniejszając produkcję Y następuje alokacja pracy z działalności Y do X, wymaga to wzrostu L w produkcji X w większym stopniu niż dałby to spadek L w produkcji Y relacja płac do stóp % rośnie kapitał zastępuje pracę i K/L rośnie w produkcji obu dóbr rośnie produktywność pracy i płace. Czy związki zawodowe będą popierały w krajach rozwiniętych wprowadzanie ceł na produkty pracochłonne?

15 Teorem S-S : uwaga Zgodnie z t. S-S nałożenie ceł na produkty pracochłonne w kraju zasobnym w kapitał zwiekszy płace, ale ogólna suma dochodów w kraju (z pracy i kapitału) spadnie! Teorem S-S prawdziwy zawsze dla małej gospodarki i zwykle prawdziwy dla dużej.

16 Efekty ceł w dużej gospodarce Istotna różnica: duża gospodarka wpływa na ceny światowe! Nałożenie ceł obniża popyt dużej gospodarki na dany produkt, a to skutkuje spadkiem cen światowych danego produktu. Wprowadzenie ceł w dużej gospodarce ma dwojaki skutek: - obniża wolumen handlu redukując poziom bogactwa kraju jako całości - zmienia terms of trade w sposób korzystny dla dużego kraju wpływając na wzrost jego bogactwa Ostateczny wpływ ceł na gospodarkę zależy od tego, który z tych efektów przeważa. W małej gospodarce zawsze jest ujemny.

17 Efekty ceł w dużej gospodarce Y X E E C D D P E – punkt wyjścia. Wzrost ceł powoduje obrót krzywej kontraktu w prawo, ceny w handlu międzynarodowym spadają do P w. Równowaga w punkcie E ( w małej gospodarce byłoby to D). Jednak na rynku wewnętrznym dużego kraju ceny są wyższe niż światowe – P h, na czym konsumenci krajowi tracą PwPw PhPh

18 Paradoks Metzlera Sytuacja, w której teorem S-S jest odrzucony (wzrost ceł na produkt o intensywnym wykorzystaniu danego czynnika zmniejsza wynagrodzenie tego czynnika) Warunki wystąpienia paradoksu: - duża gospodarka - wprowadzenie ceł powoduje spadek ceny płaconej przez konsumentów (cena światowa musi wystarczająco mocno spaść)

19 Optymalne cła w dużej gospodarce Interpretacja pojęcia: optymalne cło to takie, które maksymalizuje korzyści netto z wprowadzenia cła : różnicę pomiędzy korzyściami z poprawy terms of trade w stosunku do strat wynikających z ograniczenia handlu. Wprowadzenie cła przez jedną gospodarkę naraża jednak na działania odwetowe ze strony drugiej gospodarki. I wtedy niezależnie od poziomu ceł wszyscy tracą

20 Optymalne cła i odwet 1 2 Y X Kraj A Kraj B Wojna celna rozpoczęta przez kraj B spotyka się z odwetem kraju A, na co może znowu zareagować kraj B i ostatecznie handel międzynarodowy sprowadzony zostanie do zera – wszyscy stracą.

21 Bariery pozataryfowe handlu i instrumenty neoprotekcjonizmu Kwoty importowe Dobrowolne ograniczenia eksportowe Techniczne, administracyjne i inne regulacje Kartele międzynarodowe Dumping Subsydia eksportowe

22 Konsekwencje kwoty importowej PXPX PfPf PqPq P q1 S D D1D1 X P f – cena w warunkach wolnego handlu. Konsumpcja krajowa AE, produkcja AB, import BE P q – cena w warunkach kwoty (lub cła P q – P f ). Konsumpcja krajowa FH, produkcja FG, import wg kwoty GH. P q1 – cena w warunkach kwoty po wzroście krajowego popytu. Konsumpcja krajowa JL, Produkcja JK, import KL (kwota). Przy cle P q – P f wzrost popytu: cena bez zmian, konsumpcja FI, produkcja krajowa FG, import GI A BCDE FGHI JKL E

23 Kwota importowa a cło Przy określonej kwocie wzrost krajowego importu powoduje, ze ceny i krajowa produkcja są wyższe niż w ekwiwalentnych ograniczeniach przez cła (dla warunków wyjściowego popytu) W warunkach kwot pojawia się problem ich rozdziału. Jeżeli jest to robione w trybie pozaaukcyjnym importerzy uzyskujący dostęp do kwoty uzyskują zyski monopolowe Kwota daje pewność obniżenia importu do określonej wielkości, wpływ ceł na import nie jest pewny (elastyczności krajowej podaży i popytu nie są znane dokładnie)

24 Inne ograniczenia handlu 1.Dobrowolne ograniczenia eksportowe – w ramach umowy bilateralnej eksporter dobrowolnie wprowadza limity eksportowe. W odróżnieniu od kwot ograniczenia eksportowe są administrowane przez kraj eksportujący, renta z tyyułu przyznania prawa eksportu trafia do firm kraju eksportującego. Przykłady: - ograniczenie przyjęte przez Japonię w eksporcie do USA - ograniczenie w eksporcie stali do USA Runda Urugwajska zobligowała do wygaśnięcia takich ograniczeń do końca 1999 i zakazuje wprowadzania nowych 2. Kartele międzynarodowe – porozumienia krajów eksportujących limitujące poziom eksportu w celu zwiększenia(maksymalizacji) zysków członków kartelu. Przykład: OPEC. Próby podobnych w przypadku eksporterów kakao, obecnie starania do utworzenia kartelu eksporterów gazu ziemnego.

25 3. Postępowania antydumpingowe – podejmowane gdy ceny w imporcie są poniżej poziomu uznanego za mający uzasadnienie ekonomiczne ( poniżej kosztów). Często poziom cen uznany za dumping jest ustalony arbitralnie (np. w USA w imporcie stali cen poniżej ceny producenta o najniższych kosztach – Korei Pd.) Liczba postępowań antydumpingowych w 2004: Razem1349 USA293 India216 UE165 Kanada85 RPA84 Argentyna76 Meksyk58 Chiny56 Brazylia54 Turcja53 Około połowa postępowań jest zawieszana.

26 4. Subsydia eksportowe – bezpośrednie lub pośrednie (ulgi podatkowe, tanie kredyty) dla firm eksportujących i/lub preferencyjne kredyty dla importerów importujących produkty z kraju. Instrument formalnie zakazany ale w praktyce stosowany w formie zaowalowanej, np. subsydia dla producentów (rolnictwo) KrajMld $Subsydia jako % produkcji rolniczej 2002200420022004 USA39,146,518 UE91,4133,43633 Japonia44,248,75856 Kanada4,85,721 Australia1,1 54 Szwajcaria4,95,87368 Ogółem kraje rozwinięte 226,5279,53130

27 Równowaga cząstkowa przy subsydiach eksportowych PxPx X DXDX SXSX PwPw P w +S Straty konsumentów: obszar czerwony + zielony Korzyści producentów: obszar czerwony +zielony + fioletowy Wydatki budżetu: obszar zielony + fioletowy + żółty Efekt netto - straty : obszar zielony + żółty

28 Fałszywe/wątpliwe/do uwzględnienia argumenty na rzecz protekcjonizmu Błędne: - Chroni krajową siłę roboczą przed tańszą, zagraniczną – nawet jeżeli płace są wyższe koszty, dzięki wyższej produktywności, mogą być niższe, można realizować korzyści na bazie korzyści komparatywnych -Naukowe cło, wyrównujące konkurencyjnośc cenową – eliminacja róznic cenowych eliminuje wymiane handlową Wątpliwe: - Protekcja zmniejsza krajowe bezrobocie – przy retorsji brak efekty, a wszyscy sa biedniejsi - Chroni bilans płatniczy kraju – j.w. Do uwzględnienia: - Argument wieku dziecięcego – chronimy przejściowo branżę, która po uzyskaniu odpowiedniego rozwoju poradzi sobie bez ochrony (dotyczy głównie krajów rozwijających się, ale problem wskazania jakie branże na to zasługują, ryzyko utrzymywania barier za długo)


Pobierz ppt "Jerzy Rembeza Politechnika Koszalińska. Problemy Analiza ekonomiczna ceł Pozataryfowe ograniczenia handlowe Ekonomia integracji Handel międzynarodowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google