Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IW INTERREG III A Program Polska – Republika Słowacka Stan realizacji w województwie małopolskim do końca IV kwartału 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IW INTERREG III A Program Polska – Republika Słowacka Stan realizacji w województwie małopolskim do końca IV kwartału 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 IW INTERREG III A Program Polska – Republika Słowacka Stan realizacji w województwie małopolskim do końca IV kwartału 2005 r.

2 Informacje podstawowe Priorytety i działania programu Priorytet 1: Rozwój infrastruktury Działanie 1.1: Rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej Działanie 1.2: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Priorytet 2: Rozwój społeczno - gospodarczy Działanie 2.1: Rozwój zasobów ludzkich i wspieranie przedsiębiorczości Działanie 2.2: Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego Działenie 2.3: Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) Priorytet 3: Pomoc techniczna Działanie 3.1: Zarządzanie, wdrażanie, monitoring i kontrola Działanie 3.2: Promocja i ocena programu

3 Wspólny Komitet Sterujący dotychczas zatwierdził: 62 projekty, w tym: 24 polskie (9 województwo małopolskie); 38 słowackich Na łączną kwotę ok. 10 mln euro z ERDF Wartość dofinansowania z ERDF dla projektów polskich ok. 6 mln euro (województwo małopolskie ok. 3 142 685,77 euro) Rozdysponowano ok. 60% środków (zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej rozdysponowano alokację na lata 2004-2005, pozostawiono alokację na 2006)

4 Wartości projektów w poszczególnych działaniach – województwo małopolskie Numer działaniaLiczba projektów Kwota dofinansowania PLN Ogółem dla województwa 1212 734 477 P.159 352 789 D.112 250 000 D.247 102 789 P.253 326 176 D.11320 000 D.231 580 041 D.311 146 135 P.3255 512 D.1141 118 D.2114 394

5 Stan realizacji Programu na 31.12.2005 Do Wojewody Małopolskiego celem podpisania umowy o dofinansowanie od WST wpłynęło: - 9 zatwierdzonych wniosków infrastrukturalnych; - 1 zatwierdzony wniosek o dofinansowanie Projektu – realizacja Mikroprojektów; - 2 zatwierdzone wnioski Euroregionu Tatry o PT

6 Stan realizacji Programu na 31.12.2005 Do końca 2005 roku Wojewoda Małopolski: podpisał 6 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 6 187 597,66 PLN (3 projekty infrastrukturalne, 1 działanie 2.1 – projekt miękki, 2 – PT); 4 umowy przesłano do beneficjentów w celu podpisania; 1 Beneficjent uaktualniał harmonogram rzeczowo – finansowy projektu Mikroprojekty - brak wzoru umowy ;

7 Wnioski o płatność Euroregion Tatry złożył w tut. Urzędzie 2 wnioski o płatność pośrednią w ramach projektów PT na łączną kwotę dofinansowania 46 060,45 PLN.

8 Problemy: Zagrożenie nie wydatkowania środków – zasada n +2; Brak wzoru umów dla działania 2.3 – Mikroprojekty pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Euroregionem oraz Euroregionem a Beneficjentem końcowym; Wzory raportów oraz innych dokumentów tj. procedury i instrukcje wymagają korekt i dostosowania ich do potrzeb instytucji zaangażowanych w proces wdrażania; Braki kadrowe

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "IW INTERREG III A Program Polska – Republika Słowacka Stan realizacji w województwie małopolskim do końca IV kwartału 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google