Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt TalentGame Metodyka i narzędzia badania predyspozycji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt TalentGame Metodyka i narzędzia badania predyspozycji"— Zapis prezentacji:

1 Projekt TalentGame Metodyka i narzędzia badania predyspozycji
i zainteresowań zawodowych uczniów Warszawa, maj 2011

2 Opis Projektu Projekt „TalentGame” – metodyka i narzędzia diagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów Projekt europejski realizowany w ramach POKL na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowany ze środków EFS - konkurs 4/POKL/3.4.3 Nr projektu UDA-POKL /08-00 Wartość projektu: 2,25 mln PLN (+ sponsoring zewnętrzny) Okres realizacji: – Zasięg geograficzny: cała Polska

3 Partnerzy Projektu Partnerzy projektu:
IDEA! Management Consulting – Lider Projektu UseLab Sp. z o.o. – partner technologiczny Frontier Sp. z o.o. – partner technologiczny W projekcie bierze udział kadra naukowa z wiodących uczelni w tym: SWPS, SGH i UW.

4 Kadra naukowa Projektu
KLUCZOWE OSOBY Dr Jacek Zakrzewski -  Kierownik Naukowy Projektu TalentGame - wykładowca SWPS (psycholog i specjalista od teorii i praktyki doradztwa zawodowego), ponad 15 lat doświadczeń na rynku doradztwa personalnego i edukacji. Dr Aneta Brzezicka, koordynator Laboratorium Badań Psychofizjologicznych i Eksperymentalnych SWPS, Instytut Psychologii PAN, specjalizacja metodologia badań, neurokogniwistyka

5 Kadra naukowa Projektu
KONSULTACJE METODOLOGICZNE Dr Anna Paszkowska-Rogacz - pracownik naukowy Zakładu Psychologii Pracy i Doradztwa Zawodowego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca SWPS, autorka 50 artykułów i 6 książek poświęconych teorii i praktyce doradztwa zawodowego, współtwórca uniwersyteckiego programu kształcenia doradców zawodowych na zlecenie MIPS, doradca zawodowy Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek - adiunkt w Katedrze Rozwoju kapitału Ludzkiego SGH (Szkoła Główna Handlowa) - specjalizacja metodyka pomiaru i rozwoju kompetencji społeczno-psychologicznych, Dr Anna Marianowska - adiunkt w Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki UW (Uniwersytet Warszawski), specjalizacja metodyka pracy dydaktycznej

6 Czym jest TalentGame? TalentGame to jedno z najbardziej nowatorskich przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych na rzecz polskich dzieci i młodzieży. TalentGame to projekt innowacyjny na skalę europejską nie mający swojego odpowiednika w innych krajach. TalentGame to projekt , który ma pomóc uczniom w poszukiwaniu i rozwijaniu talentów oraz w podejmowaniu kluczowych wyborów życiowych. TalentGame to projekt, który pomoże promować doradztwo zawodowe w Polsce, uświadamiać jego rolę i znaczenie.

7 Cele Projektu Stworzenie oraz masowe upowszechnienie innowacyjnego narzędzia diagnozy zainteresowań i uzdolnień uczniów wraz z funkcją generowania raportu dot. Preferencji i predyspozycji zawodowych dziecka - narzędzia w postaci diagnostycznej gry komputerowej „TalentGame” Stworzenie oraz masowe upowszechnienie innowacyjnej metodyki doradztwa edukacyjno-zawodowego do zastosowania przez rodziców, nauczycieli i doradców zawodowych, której elementem jest gra komputerowa Poprawa samoświadomości uczniów w zakresie oceny własnych predyspozycji zawodowych oraz wsparcie narzędziowe i metodologiczne doradztwa zawodowego.

8 Grupy docelowe Grupy docelowe:
Uczniowie w trzech grupach wiekowych: 7+, 12+ i 16+ Rodzice Nauczyciele, pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi oraz Instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe Szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Grupy docelowe wybrane zostały ze względu na realną potrzebę korzystania z rozwiązań wspierających diagnozę predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów, zaangażowanie w proces doradztwa zawodowego.

9 Rezultaty Projektu Rezultaty główne Projektu: Wystandaryzowane i znormalizowane komputerowe narzędzie diagnostyczne TalentGame do badania predyspozycji zawodowych uczniów (DVD) Materiały metodyczne „Mój Talent” wspomagające uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych Materiały metodyczne „Doradztwo Zawodowe w praktyce” wspomagające rodziców, nauczycieli i doradców zawodowych w rozpoznawaniu predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów. Pozostałe rezultaty: artykuły prasowe, raporty z badań .

10 Działania w Projekcie Najważniejsze działania realizowane w Projekcie: Opracowanie modeli metodycznych doradztwa zawodowego Badanie potrzeb, pretesty narzędzi Stworzenie prototypu narzędzia TalentGame Standaryzacja wstępna narzędzia TalentGame Produkcja narzędzia TalentGame Standaryzacja ostateczna narzędzia TalentGame Normalizacja narzędzia TalentGame Opracowanie finalne materiałów metodycznych

11 Koncept gry komputerowej
Gra jest bardzo szeroko zakrojoną produkcją, łączącą elementy gry komputerowej i filmu animowanego ze znormalizowanym narzędziem diagnostycznym, zawierającą dodatkowe elementy edukacyjne. Tytuł gry: „Tajemnice Aeropolis”. Inspirację do stworzenia konceptu gry stanowiła teoria typów osobowości zawodowej Hollanda Fabuła gry ma charakter przygodowy i osadzona jest w konwencji realistycznej. Uczeń/Gracz wędruje przez 6 światów, symbolizujących różne nastawienia zawodowe. Podczas gry uczeń przeżywa pasmo przygód, w trakcie których wykonuje zadania diagnostyczne (minitesty) oraz poznaje swoje uzdolnienia w różnych dziedzinach i przejawach życia.

12 Koncept gry komputerowej – cd.
Po ukończeniu gry uczeń i jego rodzice będą mogli zapoznać się z raportem nt. preferencji i predyspozycji, poziomu tzw. kluczowych kompetencji ucznia. Będą też mogli poprosić o interpretację wyników pedagoga lub doradcę zawodowego Istnieje możliwość udostępnienia doradcy zawodowemu „surowych danych” ucznia Gra tworzona jest zgodnie z zasadami tworzenia narzędzi psychometrycznych. Poddana została standaryzacji a będzie poddana następnie normalizacji na grupie 1000 uczniów z całej Polski.

13 Raport z gry Po zakończeniu gry, gracz może wygenerować 2 wersje raportu : skrócony feedback na ekranie (z możliwością drukowania) oraz pełny raport w pdf do druku Raport zawiera opis preferencji oparty na wyborze światów symbolizujących nastawienie zawodowe oraz opis predyspozycji/kompetencji zawodowych na podstawie pomiarów wyników minitestów badane zmienne w minitestach: kompetencje poznawcze (pamięć, uwaga, zdolności językowe, zdolności analitycznego myślenia), kompetencje społeczne, koordynacja wzrokowo-ruchowa, wytrzymałość, zdolności muzyczne

14 Normalizacja narzędzia
Zapraszamy doradców zawodowych z całej Polski do współpracy w przeprowadzeniu normalizacji narzędzia TalentGame (ok. 12 osób). Terminy działań związanych z normalizacją narzędzia: 1-szy tydzień czerwca - spotkanie instruktażowe z doradcami w Warszawie 2-gi tydzień czerwca – przeprowadzenie gry w szkołach 3-ci tydzień czerwca – podsumowanie wyników 4-ty tydzień czerwca – obliczenia

15 Normalizacja narzędzia – c.d.
Organizacja działań związanych z normalizacją narzędzia: zaprosimy doradców do Warszawy na jednodniowy warsztat instruktażowy zwracamy koszty podróży i zapewniamy catering w trakcie warsztatu wyposażymy doradców w płyty z grą komputerową doradcy zorganizują wskazane grupy, które przetestują grę doradcy przekażą wyniki gry do Biura Projektu via Internet lub przez kuriera (na koszt Projektu)

16 Przykłady z grafiki gry

17 Przykłady z grafiki gry

18 Koncept metodyki Opracowywana metodyka koncentruje się wokół dostarczenia rodzicom, nauczycielom i doradcom zawodowym przewodnika zawierającego praktyczne wskazówki jak krok po kroku pomóc uczniowi rozpoznać własny Talent i pokierować dalszą edukacją i rozwojem zawodowym. Zawiera zalecenia dot. doradztwa zawodowego (DZ): warunki prowadzenia DZ, kompetencje DZ, etapy DZ, stosowanie narzędzi diagnostycznych, w tym narzędzia komputerowego TalentGame, odpowiedzialność DZ Podejście metodyczne oparto na kompetencjach zawodowych, a nie na klasyfikacji zawodów wg krajowych standardów kwalifikacji zawodowych.

19 Upowszechnianie rezultatów
Masowa dystrybucja płyty DVD z bezpłatną grą komputerową – szkoły, inserty do gazet Druk materiałów metodycznych Promocja w mediach, artykuły prasowe Bezpośrednie spotkania z kuratoriami, doradcami zawodowymi, organami szkół Konferencje

20 Strona projektu: www.talentgame.pl
Kontakt Biuro Projektu: Hanna Łabęda - Menedżer Projektu Małgorzata Dąbrowska – Specjalista ds. Promocji IDEA! Management Consulting Sp. z o.o. ul. Drużynowa 3/1 Warszawa Tel: (22) Fax: +48 (22) Normalizacja narzędzia: Beata Salamończyk UseLab Sp. z o.o. ul. Żurawia 26 lok. 10 Warszawa Tel: (22) Kom Strona projektu: Strona projektu: ww

21 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "Projekt TalentGame Metodyka i narzędzia badania predyspozycji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google