Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Kraków, maj 2006r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Kraków, maj 2006r."— Zapis prezentacji:

1 Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Kraków, maj 2006r.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Realizacja wniosków o płatność Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Kraków, maj 2006r. [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

2 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]
Dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie) w formie refundacji poniesionych przez niego wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu w postaci płatności okresowych (pośrednich) i płatności końcowej. Przekazanie płatności okresowych następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej spełniającego wymogi formalne i merytoryczne wniosku beneficjenta o płatność, zwanego dalej „wnioskiem o płatność”. [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

3 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]
Beneficjent składa wniosek o płatność nie częściej niż raz w miesiącu, zgodnie z zestawieniem planowanych wydatków w ramach projektu, pisemnie (w 2 egzempl.) i na nośniku elektronicznym (dyskietka, CD). Wzór „wniosku beneficjenta o płatność” określa Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji NPR oraz trybu rozliczeń (Dz.U. nr 216 poz. 2206). [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

4 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]
ZAKŁADKI: >Finansowanie > Formularze wniosków o płatność >WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ + INSTRUKCJA [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

5 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]
IKONA ZPORR >Weryfikacja i Potwierdzanie Płatności > Dokumenty >Formularz WNIOSKU O PŁATNOŚĆ >Link do formularzy dot. REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

6 ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ: 1/4
kopie zapłaconych faktur lub potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez upoważnioną osobę, kserokopie zapłaconych faktur i/lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, [wg art ustawy o rachunkowości z dnia r. – j.t.-Dz.U.Nr 76.poz. 694 z 2002r] WYMAGANE ELEMENTY OPISU FAKTURY: a)  dane identyfikacyjne projektu (pełna nazwa, numer) b) numer umowy o dofinansowanie projektu c) informacja w ramach jakiego programu i z jakiego funduszu współfinansowany jest projekt + „z budżetu państwa” jeśli jest współfinansowany z budżetu państwa d)  tryb wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

7 cd. WYMAGANE ELEMENTY OPISU FAKTURY:
e)  data, podpis i pieczątka z numerem i zakresem uprawnień inspektora nadzoru f) zapis stwierdzający sprawdzenie faktury pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym wraz z datą, podpisem i pieczątką osoby uprawnionej do sprawdzenia g) związek wydatku z projektem (odniesienie danego wydatku do kategorii wydatków z wniosku aplikacyjnego) h) wartość faktury liczbowo i słownie i) klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział,§) j) zapis „zatwierdzono do wypłaty ze środków ....” k) data, podpis i pieczątka skarbnika/głównego księgowego Beneficjenta l) pieczątka z adresem siedziby Beneficjenta [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

8 ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ: 2/4
potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez upoważnioną osobę, kserokopie wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta lub przelewów bankowych, potwierdzających poniesienie wydatków; potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez upoważnioną osobę, kserokopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac (np. protokoły odbioru). W przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – protokoły odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania; listę osób upoważnionych do weryfikacji zapisów wniosku o płatność oraz załączników wraz z wzorami podpisów; [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

9 ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ: 3/4
w przypadku pierwszego wniosku o płatność: potwierdzenie numeru rachunku bankowego Beneficjenta; zakres rzeczowy projektu; oświadczenie Beneficjenta o możliwości odzyskania VAT; w przypadku realizacji projektów dot. sieci kanalizacyjnej – Oświadczenie dot. kosztów kwalifikowalnych przy realizacji projektu dot. sieci kanalizacyjnej, w przypadku realizacji projektów dot. sieci wodociągowej – Oświadczenie dot. kosztów kwalifikowalnych przy realizacji projektu dot. sieci wodociągowej, [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

10 (Nazwa i adres beneficjenta) (miejsce i data)
OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT W związku z ubieganiem się (nazwa beneficjenta oraz jego status prawny) o przyznanie dofinansowania ze środków (nazwa funduszu) w ramach (nazwa programu operacyjnego) na realizację projektu (nazwa projektu) (nazwa beneficjenta) oświadcza, iż realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT , którego wysokość została określona w kategorii wydatki kwalifikowalne w (nr tabeli we wniosku/pkt wniosku). Jednocześnie (nazwa beneficjenta) zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu (nazwa projektu) części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez (nazwa beneficjenta) (podpis i pieczątka) [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

11 (Nazwa i adres beneficjenta) (miejsce i data)
OŚWIADCZENIE dotyczące kosztów kwalifikowalnych przy realizacji projektu dotyczącego sieci kanalizacyjnej Oświadczam, iż w kosztach kwalifikowalnych wykazanych w punkcie E4 wniosku o dofinansowanie projektu ……………………. (numer i nazwa projektu) nie zostały ujęte koszty budowy sieci kanalizacyjnej znajdującej się na terenie nieruchomości gruntowych należących do indywidualnych użytkowników i służących bezpośrednio ich podłączeniu do sieci głównej, tzn. koszty budowy odcinków sieci kanalizacyjnej od studzienek, w tym także znajdujących się na posesji indywidualnych użytkowników, do budynków lub gdy brak studzienek – od granic posesji indywidualnych użytkowników do budynków . (podpis i pieczątka) [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

12 (Nazwa i adres beneficjenta) (miejsce i data)
OŚWIADCZENIE dotyczące kosztów kwalifikowalnych przy realizacji projektu dotyczącego sieci wodociągowej Oświadczam, iż w kosztach kwalifikowalnych wykazanych w punkcie E4 wniosku o dofinansowanie projektu ……………………. (numer i nazwa projektu) nie zostały ujęte koszty budowy sieci wodociągowej znajdującej się na terenie nieruchomości gruntowych należących do indywidualnych użytkowników i służących bezpośrednio ich podłączeniu do sieci głównej, tzn. koszty budowy odcinków sieci wodociągowej od studzienek, w tym także znajdujących się na posesji indywidualnych użytkowników, do budynków lub gdy brak studzienek – od zaworów głównych do budynków . (podpis i pieczątka) [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

13 ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ: 4/4
w przypadku wniosku o płatność końcową: sprawozdanie końcowe z realizacji projektu oraz potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego odbiór prac/dostarczenie usług; [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

14 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]
Instytucja Pośrednicząca (IP) dokonuje weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej. W przypadku stwierdzenia braków w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca wzywa Beneficjenta do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. Nie złożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nie usunięcie braków formalnych powoduje wstrzymanie dofinansowania. IP, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

15 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]
KWALIFIKOWALNOŚĆ Refundacji podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2004 r. W przypadku, gdy projekt podlega przepisom o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli zostały poniesione zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.nr 19 poz.119 z 2004r). [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

16 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]
KWALIFIKOWALNOŚĆ Informacje dot. kwalifikowalności wydatków w ramach projektów realizowanych w poszczególnych działaniach ZPORR określa Uzupełnienie ZPORR. Wykładnie przepisów wspólnotowych z zakresu kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez Beneficjentów w ramach projektów realizowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) stanowią WYTYCZNE przygotowane przez Jednostkę Monitorującą-Kontrolną EFRR. (www.kwalifikowalnosc.gov.pl). [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

17 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]
W przypadku, gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt przynosi przychody na etapie realizacji, poświadczoną kwotę wydatków kwalifikowalnych pomniejsza się o przychód uzyskany w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność. Kwotę do wypłaty pomniejsza się o środki niewłaściwie wydatkowane, a przekazane Beneficjentowi na podstawie wcześniej zrealizowanych wniosków o płatność. [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

18 Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności
Agnieszka MIKA kierownik Oddziału tel. (12) Norbert BALICKI Beata PIŚKIEWICZ tel. (12) Marzena STACHURA Katarzyna SURMA Wojciech TONDYRA tel. (12) Agnieszka MIKULSKA [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

19 Dziękuję za uwagę Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności
[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Pobierz ppt "Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Kraków, maj 2006r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google