Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipi ń ski, Wiktor Cicho ń ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec Tel. 17/ 773 30 40 www.wektor.org.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipi ń ski, Wiktor Cicho ń ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec Tel. 17/ 773 30 40 www.wektor.org.pl."— Zapis prezentacji:

1 Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipi ń ski, Wiktor Cicho ń ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec Tel. 17/ 773 30 40 www.wektor.org.pl

2

3 Pod wod ą – specjalistyczne kursy nurkowania dla słu ż b ratowniczych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa projektu: Pod wod ą – specjalistyczne kursy nurkowania dla słu ż b ratowniczych Termin realizacji: 02.01.2012 – 31.10.2012 Kierownik projektu: Sylwia Cicho ń Asystent projektu: Anna Kuszal Tel. 501 388 569, 17/ 773 30 48

4 Pod wod ą – specjalistyczne kursy nurkowania dla słu ż b ratowniczych Do kogo kierowany jest projekt? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupa docelowa Projekt skierowany jest do osób, które: pracują w Państwowej Straży Pożarnej, pracują na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej i jednocześnie są członkami w jednostkach: Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego, posiadają co najwyżej wykształcenie średnie, ukończyły 18 lat, wyrażą chęć wniesienia 10% wkładu własnego. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności w zawodzie płetwonurka- ratownika.

5 Pod wod ą – specjalistyczne kursy nurkowania dla słu ż b ratowniczych Do kogo kierowany jest projekt? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupa docelowa Ze względu na zatrudnienie z projektu wykluczone są osoby: - prowadzące działalność gospodarczą - rolnicy ubezpieczeni w KRUS - bezrobotne

6 Pod wod ą – specjalistyczne kursy nurkowania dla słu ż b ratowniczych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasada równych szans Z uwagi na niewielką liczbę kobiet pracujących w systemie ratownictwa będą one brane pod uwagę w pierwszej kolejności (dodatkowe 2 pkt przy rekrutacji). Grupy promowane Strażacy zawodowi z PSP, wcześniej niż inne grupy zawodowe przechodzą na emeryturę. Doświadczenie zawodowe w połączeniu z nowo zdobytymi kwalifikacjami pozwoli tym osobom znaleźć zatrudnienie (poza służbami mundurowymi) na regionalnym rynku pracy. Warunkiem uznania premii pkt. (dodatkowo 1pkt) będzie udokumentowany czas pozostający do osiągnięcia wieku emerytalnego (do 24 m-cy) - weryfikowane na podstawie oświadczenia od Komendanta. Grupa docelowa z wykształceniem co najwyżej średnim – osoby o niskich kwalifikacjach w dobie spowolnienia gospodarczego najmocniej odczuwają skutki restrukturyzacji w zakładach pracy i najbardziej zagrożone są utratą pracy.

7 Pod wod ą – specjalistyczne kursy nurkowania dla słu ż b ratowniczych Problemy istotne z punktu widzenia projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Różne potrzeby grupy wsparcia: szkolenia dofinansowane z budżetu Państwa dla strażaków nie zawsze pokrywają się z ich zainteresowaniami i oczekiwaniami, ratownicy z OSP czy WOPR muszą podnosić swoje kwalifikacje na własny koszt; niewystarczające zarobki ochotników pracujących etatowo w różnych branżach. Dostępność szkoleń: ze względu na odległość i czas trwania szkolenia, względy finansowe. Działalność WOPR i OSP(stowarzyszenia) opiera się na pracy społecznej jej członków: bieżąca działalność; brak środków na organizowanie nieodpłatnych szkoleń dla ochotników; członkowie WOPR-u - dodatkowo zobligowani do podnoszenia kwalifikacji ratownika wodnego, aby móc awansować w strukturze organizacji. Sezonowość pracy ratowników WOPR-u: podwyższone kwalifikacje na np. instruktora pozwoliłyby BO na poprawę sytuacji zawodowej poprzez poszerzenie uprawnień i pracę całoroczną.

8 Pod wod ą – specjalistyczne kursy nurkowania dla słu ż b ratowniczych Przewidywane korzyści dla wykwalifikowanych ratowników: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Większa szansa na pracę przy ochronie publicznych kąpielisk, większa skuteczność akcji ratowniczych. Powstawanie w OSP jednostek płetwonurkowych złożonych z wyszkolonych PR. Dodatkowo wyższe kwalifikacje mogą pomóc ochotnikom w zmianie sytuacji zawodowej. To przepustka do zawodowych służb ratowniczych w PSP, ale także w coraz szybciej rozwijającej się branży turystycznej. Szkolenie płetwonurków ma szczególnie istotne znaczenie dla woj. podkarpackiego, ponieważ w województwie jest jedynie 5 jednostek, które posiadają przeszkolonych PR. Największe zapotrzebowanie deklarują OSP: nowy sprzęt do ratownictwa przeciwpowodziowego, duży deficyt wykwalifikowanej kadry do jego obsługi.

9 Pod wod ą – specjalistyczne kursy nurkowania dla słu ż b ratowniczych Cele projektu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nabycie przez 96 BO z woj. Podkarpackiego specjalistycznych kwalifikacji i umiejętności ratowniczych : wyposażenie 96 BO z woj. Podkarpackiego w umiejętności i kwalifikacje pozwalające na samodzielne wykonywanie zawodu płetwonurka ratownika, wyposażenie 96 BO z woj. Podkarpackiego w umiejętności udzielania pomocy tlenowej niezbędnej w zawodzie płetwonurka ratownika, Projektodawca oszacował liczbę BO, którzy skorzystają ze wsparcia, na poziomie 96 osób.

10 Pod wod ą – specjalistyczne kursy nurkowania dla słu ż b ratowniczych Wybór podwykonawcy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CENTRUM SZKOLENIOWE PIERWSZEJ POMOCY LIFE

11 Pod wod ą – specjalistyczne kursy nurkowania dla słu ż b ratowniczych Etapy realizacji projektu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Część merytoryczna projektu została podzielona na 3 tożsame edycje, w każdej weźmie udział 32 BO. Ośrodki: Mielec, 03. 2012 – 05.2012 Rzeszów, 05.2012 – 07.2012 Przemyśl, 07.2012 – 09.2012 Promocja Rekrutacja Realizacja kursu nurkowania PADI OWD (Professional Association of Diving Instructor Open Water Diver) Realizacja szkolenia DAN Ratownika Tlenowego (Divers Alert Network Oxygen Provider – Pierwsza Pomoc Tlenowa)

12 Pod wod ą – specjalistyczne kursy nurkowania dla słu ż b ratowniczych Rekrutacja: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETAP I Nabór ETAP II Spotkanie informacyjne ETAP III Badania lekarskie Kandydaci do uczestnictwa w projekcie kontaktują się z lekarzami, którzy mają uprawnienia do przeprowadzania badań dla płetwonurków. Za badania płaci Kandydat, a w późniejszym czasie, po pozytywnym ich przejściu oraz po wpłacie wymaganego wkładu na konto projektu, już jako Uczestnik projektu otrzyma zwrot. Zwrot kosztów badań lekarskich będzie się odbywał na podstawie złożonego przez Uczestnika w Biurze projektu wniosku o zwrot kosztów badań lekarskich z dołączonym do niego imiennym rachunkiem za badania. Osoby, które nie przeszły wymaganych badań lekarskich, zostają skreślone z listy kandydatów, a ich miejsce zajmują kolejno osoby z listy rezerwowej. Zebranie Formularzy rekrutacyjnych od osób zainteresowanych udziałem w projekcie. W czasie trwania rekrutacji Kandydaci zobowiązani są dostarczyć do Biura projektu: oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopię dowodu osobistego lub dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie województwa podkarpackiego, kserokopię legitymacji PSP/OSP/WOPR. Przedstawienie zakresu oferowanego wsparcia, Przypomnienie zapisów Regulaminu Rekrutacji i Regulaminu uczestnictwa w projekcie, Podpisanie Regulaminów przez Kandydatów, Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie. W oparciu o kryteria rekrutacji Zespół projektu sporządzi listę Kandydatów do projektu: Lista podstawowa: 37 Uczestników projektu Lista rezerwowa: 8 osób

13 Pod wod ą – specjalistyczne kursy nurkowania dla słu ż b ratowniczych Rekrutacja: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kontakt z osobami znajdującymi się na liście podstawowej i poinformowanie ich o terminach wpłaty wymaganego wkładu własnego. Kandydaci z listy podstawowej, którzy przeszli pozytywnie badania lekarskie otrzymają formularz Informacja o wpłacie z podanym nr konta, na który zobowiązani są wpłacić kwotę w wysokości 270 zł. Osoby, które nie wpłacą wymaganego wkładu własnego w określonym terminie, zostają skreślone z listy kandydatów, a ich miejsce zajmują osoby z listy rezerwowej. Każdy uczestnik zostanie ubezpieczony polisą NNW na okres trwania kursu. Wyłonienie ostatecznej listy podstawowej Uczestników projektu. Każda osoba z ostatecznej listy podstawowej będzie zobligowana do podpisania Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Deklaracji udziału w projekcie. Uczestnik zobowiązany jest również do podpisania oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

14 Pod wod ą – specjalistyczne kursy nurkowania dla słu ż b ratowniczych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BADANIA LEKARSKIE Badanie u lekarza medycyny sportowej (wykaz załączony do oświadczenia medycznego) Centrum medyczne PROMEDICA wykonuje kompleksowe usługi medyczne związane z badaniami płetwonurków. lek.med. Piotr Compała Plac Wolności 17, Rzeszów tel. (+48) - 017 859 20 20 Godziny przyjęć: poniedziałek oraz piątek: od 08:20 do 12:00 Należy zachować rachunki za badania lekarskie. TERMIN DOSTARCZENIA BADAŃ LEKARSKICH DO BIURA PROJEKTU: do 14 MAJA 2012.

15 Pod wod ą – specjalistyczne kursy nurkowania dla słu ż b ratowniczych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WKŁAD WŁASNY W dniu dostarczenia rachunków za badania do Biura projektu Kandydaci otrzymują informację o numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić wkład własny w wysokości 270 zł. Termin wpłacania wkładu własnego dla osób skierowanych na badania: do 18 maja 2012 r.

16 Pod wod ą – specjalistyczne kursy nurkowania dla słu ż b ratowniczych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ W RAMACH KURSU PADI OWD 26.05.2012 – przewidywany termin pierwszych zajęć

17 Pod wod ą – specjalistyczne kursy nurkowania dla słu ż b ratowniczych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizacja kursu nurkowania PADI OWD (Professional Association of Diving Instructor Open Water Diver) Realizacja szkolenia DAN Ratownika Tlenowego (Divers Alert Network Oxygen Provider – Pierwsza Pomoc Tlenowa) Osoby biorące udział w projekcie otrzymają materiały szkoleniowe.

18 Pod wod ą – specjalistyczne kursy nurkowania dla słu ż b ratowniczych Realizacja kursu nurkowania PADI OWD (Professional Association of Diving Instructor Open Water Diver) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach 3 edycji z kursu nurkowania PADI OWD (Open Water Diver) z kursu skorzysta każdorazowo 32BO w 4grupach szkoleniowych. Łącznie będzie to 96BO. Kurs nurkowania PADI trwać będzie łącznie 45h zajęć; teoret. i prakt. W ramach kursu przewidziane jest: -10h zajęć teoret. (5dni szkol.) -15h nurkowych zajęć prakt. w basenie (w gr. 8os.)-5dni szkol. -20h nurkowych zajęć prakt. na zalewie w Machowie lub Zakrzówku k. Krakowa (w gr. 8os.)-2dni szkol. Szkolenie zakończy się egzaminem, który potwierdzony zostanie międzynarodowym certyfikatem PADI OWD, uprawniającym do: -nurkowania bez nadzoru instruktora -nurkowania do 18 metrów Uprawnienia te pozwolą BO wykonywać zawód płetwonurka (Kod zawodu:754105).

19 Pod wod ą – specjalistyczne kursy nurkowania dla słu ż b ratowniczych Realizacja szkolenia DAN Ratownika Tlenowego (Divers Alert Network Oxygen Provider – Pierwsza Pomoc Tlenowa) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs DAN Ratownika Tlenowego, jest szkoleniem podstawowym mającym na celu przedstawienie urazów nurkowych i nauczenie pierwszej pomocy tlenowej w przypadkach podtopień. Celem kursu jest zapoznanie PR i wyszkolenie ich, aby mogli zastosować terapię tlenową wraz z dalszą pomocą. Kurs dostarczy też informacji na temat rozpoznawania i postępowania z urazami nurkowymi i podtopieniami. Szkolenia Ratownika Tl. DAN aktualne są przez 2lata!!! Osoba kończąca kurs DAN Ratownik Tlenowy zostanie wyszkolona, aby móc udzielić pierwszej pomocy podczas oczekiwania na jednostki ratownicze. W ramach wsparcia zostanie przeprowadzonych 12h zajęć teoret. (2dni szkol.). Kurs zakończy się egzaminem, który potwierdzony zostanie międzynarodowym Certyfikatem Oxygen First Aid Provider.

20 Dziękujemy za uwagę!

21 HARMONOGRAM ZAJĘĆ SOBOTA NIEDZIELA Abasen11.15 - 14.15Cbasen08.15 - 11.15 A,Bteoria14.15 - 16.15C,Dteoria11.15 - 13.15 Bbasen16.30 - 19.30Dbasen13.30 - 16.30


Pobierz ppt "Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipi ń ski, Wiktor Cicho ń ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec Tel. 17/ 773 30 40 www.wektor.org.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google