Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji"— Zapis prezentacji:

1 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji
Zastosowania PERO Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

2 Platforma Elektroniczna
Rynku Obligacji Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Platforma jest interaktywnym narzędziem umożliwiającym przygotowanie, obsługę i monitoring obrotu krótkoterminowymi papierami dłużnymi (kpd) dostępnym na stronie internetowej, której operatorem jest Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o.o. w Katowicach. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

3 Platforma Elektroniczna
Rynku Obligacji Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Platforma poprzez wykorzystanie interaktywnego, szyfrowanego dostępu do stron internetowych https://www.pero.wpw.pl zapewnia pełne bezpieczeństwo informatyczne aktywnym uczestnikom obrotu obligacjami: Emitentowi, Inwestorowi/Nabywcy oraz Agentowi płatniczemu. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

4 Platforma Elektroniczna
Rynku Obligacji Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Rozwiązanie dedykowane jest dla transakcji na lokalnym rynku kapitałowym w obrocie niepublicznym emitentom, dla których Zakład Ekspertyz Gospodarczych jest Organizatorem emisji oraz Agentem płatniczym. Obsługiwany rynek jest lokalnym rynkiem kapitałowym będącym strukturą powiązań opartą na utrwalonych i zweryfikowanych kontaktach gospodarczych występujących w relacjach branżowych oraz organizacyjnych (klastry) wykorzystującą narzędzia i instrumenty finansowe we wzajemnych transakcjach. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

5 Platforma Elektroniczna
Rynku Obligacji Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Platforma obsługuje obrót obligacjami ze szczególnym uwzględnieniem 360-dniowych, niezabezpieczonych obligacji dyskontowych (zerokuponowych) na okaziciela. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

6 Rozwiązanie modelowe Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji
Autorskie rozwiązanie Zakładu Ekspertyz Gospodarczych bazujące na najwyższych standardach informatycznych służące organizacji obrotu krótkoterminowymi papierami dłużnymi (kpd) notowanymi na Platformie PERO. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

7 Podstawy prawne Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji
Wszystkie normy i zasady procedurowe odwzorowane zostały na stosowanych rozwiązaniach uregulowanych obowiązującym ustawodawstwem ze szczególnym uwzględnieniem ustaw: Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania i instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, a także Rozporządzeń Ministra Finansów dotyczących emisji i obrotu obligacjami w tym zakresie jaki wytycza standardy i normy dla rynku pieniężnego, będące punktem odniesienia dla wdrażanych rozwiązań. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

8 Finansowanie pozakredytowe
Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Finansowanie pozakredytowe Platforma umożliwia: podmiotom gospodarczym pozyskanie finansowania pozakredytowego, nabywcom/inwestorom (zarówno osobom fizycznym jak i prawnym) osiągnięcie dochodu w krótkoterminowym horyzoncie inwestycyjnym Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

9 Korzystne inwestowanie
Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Korzystne inwestowanie Pozwala instytucjom finansowym na dynamiczne formy zaangażowania kapitału, poprzez umożliwienie inwestowania i reinwestowania w wartościowe papiery dłużne (obligacje), bez ponoszenia wysokich nakładów na uruchamianie systemów obsługi wtórnego rynku. Kontrolowanie ryzyka możliwego do oceny i zweryfikowania przez pryzmat dotychczasowych doświadczeń wynikających z utrwalonych relacji gospodarczych między podmiotami funkcjonującymi w obrębie lokalnego rynku kapitałowego. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

10 Formy finansowania Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji
Aktywne zarządzanie finansami w rozliczeniach wspólnych przedsięwzięć między uczestnikami konsorcjów. Wzajemne współfinansowanie krótkoterminowych celów inwestycyjnych poprzez zagospodarowanie czasowej nadpłynności Inwestorów. Korzystniejsze od lokat bankowych płynne krótkoterminowe depozyty dłużne. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

11 Perspektywy zastosowań
Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Perspektywy zastosowań Możliwość współfinansowania wspólnych inwestycji samorządowych z gwarancją dochodu z zainwestowanego kapitału. Źródło wkładu własnego do realizacji inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

12 Przewaga konkurencyjna
Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Przewaga konkurencyjna Możliwość rozliczeń niepieniężnych pomiędzy aktywnymi uczestnikami poprzez prowadzenie bazy uwierzytelnień w odróżnieniu od banku będącego Agentem płatniczym, który zapewnia uznanie rozliczeń wyłącznie w obrocie gotówkowym poprzez rachunek bankowy. Autonomiczność rozwiązania pozwala instytucjom finansowym na wdrożenia systemów obsługi wtórnego rynku dla papierów dłużnych bez ponoszenia wysokich nakładów. Poszerzenie form oddziaływania na lokalny rynek kapitałowy poprzez objęcie funkcji Agenta płatniczego przez instytucje wspierające takie jak: Agencja Rozwoju Przemysłu, Fundusz Górnośląski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

13 Bankowość internetowa
Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Bankowość internetowa Wykorzystanie rozwiązań bankowości internetowej opartej na wdrożonych systemach interaktywnego zarządzania kontem klienckim w największych bankach komercyjnych (w przypadku Platformy – ING Bank Śląski SA) pozwalających Agentowi płatniczemu dysponującemu wyspecjalizowanym oprogramowaniem na uruchamianie i obsługę wyodrębnionych modułów Platformy. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

14 Aplikacja informatyczna
Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Aplikacja informatyczna Autorski program („Emitent”) pozwalający Agentowi płatniczemu pozyskiwanie i przetwarzanie danych z dokumentów źródłowych, gwarantujący niezaprzeczalność zapisów w prowadzonej Książce obligacji. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

15 Serwis informacyjny PERO
Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Serwis informacyjny PERO Serwis informacyjny prezentuje: ofertę Platformy, rozwiązania narzędziowe, zasady dostępu do usług Platformy, bezpieczeństwo dla emitenta i inwestora, podstawowe terminy i procedury Platformy. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

16 Serwis transakcyjny PERO
Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Serwis transakcyjny PERO Dostępny dla uprawionych użytkowników będących emitentami lub inwestorami/nabywcami. Serwis zawiera: Dokumenty informacyjne na wzór standardów określonych ustawowo dla rynku publicznego: Informacja o Emitencie i emisji (zamiast Memorandum informacyjnego), Informacja inwestycyjna (zamiast Prospektu emisyjnego). Narzędzia umożliwiające określenie bieżącej lub przyszłej wartości rynkowej obligacji oraz wygenerowanie dokumentów transakcyjnych. Moduły informacyjne: Informacja ofertowa, Książka obligacji, Rejestr udostępnień, Statystyki, Baza rentowności, Klasyfikacja rentowności i Uprawnienia. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

17 Dostęp kwalifikowany Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji
PERO umożliwia zainteresowanym podmiotom i osobom fizycznym nabywanie dostępnych w ofercie obligacji poprzez wcześniejsze uzyskanie uprawnień do informacji w trybie zgodnym z wymogami ustawowymi. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

18 Uprawnieni Inwestorzy/Nabywcy Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji
Deklaracja zainteresowania nabywaniem krótkoterminowych papierów dłużnych obsługiwanych przez PERO skutkuje wpisem na listę Uprawnionych nabywców, którym będą składane oferty określonych emitentów z zachowaniem zasady nieprzekraczania 99 ofert (zdefiniowanych nabywców) dla wyodrębnionej emisji krótkoterminowych papierów dłużnych (kpd). Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

19 Ochrona dostępu Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji
Wpis na listę skutkuje wydaniem Uprawnionemu nabywcy Elektronicznego Urządzenia Dostępowego EUD PQI dającego chroniony dostęp do Serwisu transakcyjnego. Sposób posługiwania się urządzeniem dostępowym określony jest Regulaminem korzystania z elektronicznych kanałów dostępu dla Użytkowników Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

20 EUD PQI Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji
Elektroniczne Urządzenie Dostępowe umożliwiające automatyczne logowanie się do serwisu transakcyjnego. Wprowadzenie przepisami prawa elektronicznego podpisu zaawansowanego umożliwi wykorzystanie do uwierzytelnień dokumentów wystawionych między stronami urządzenia dostępowego EUD PQI. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

21 Uprawnienia użytkowników
Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Uprawnienia użytkowników Dostęp do informacji związanej z każdą z określonych emisji wymaga posiadania odrębnych uprawnień podstawowych (nadawanych przy pierwszym uprawnieniu wraz z urządzeniem dostępowym EUD PQI) lub rozszerzających (nadawanych dla kolejnych emisji Uprawnionemu nabywcy posiadającemu uprawnienie podstawowe). Uprawnienia wobec określonych emisji notowanych na PERO nadawane są do wyczerpania limitu 99 osób uprawnionych, określonych Ustawą (Dz. U. Nr 187 poz. 1539 z późn. zm.). O nadaniu uprawnień decyduje Emitent. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

22 Informacja inwestycyjna
Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Informacja inwestycyjna Zachowując standardy informacyjne rynku publicznego, Platforma udostępnia Inwestorowi/Nabywcy Informację o Emitencie i emisji obligacji na okaziciela zamiast Memorandum a Informację inwestycyjną, stanowiącą propozycję nabycia obligacji dyskontowych na okaziciela, zamiast Prospektu emisyjnego. Dokumenty w formie elektronicznej dostępne są na stronach serwisu transakcyjnego. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

23 Informacja ofertowa Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji
Załącznik aktualizujący Informację inwestycyjną Emitenta, dostępną na stronie głównej Serwisu transakcyjnego, opatrzony sygnaturą emisji oraz numerem tygodnia jaki obejmuje z oznaczeniem nominału ofertowanych obligacji. Dokument ten jest generowany przez Emitenta lub serwisanta PERO. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

24 Tabela rentowności Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji
Tabelarycznie w ujęciu tygodniowym określonym dla danego tygodnia roku przedstawiana jest propozycja Emitenta skierowana do uprawnionych Inwestorów/ Nabywców ceny transakcyjnej dla wskazanej rentowności i określonego nominału oraz osiąganego przez Inwestora/ Nabywcę dochodu. Tabela zawiera również przykładowe wyliczenia tych wartości dla wybranych ilości oferowanych do nabycia obligacji. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

25 Otwarcie transakcji Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji
Inwestor/Nabywca zainteresowany ofertą i akceptujący proponowane przez Emitenta parametry transakcji może złożyć Operatorowi zlecenie wystawienia Oferty wraz ze Zleceniem nabycia dostępnych obligacji w interesującej go ilości, posługując się narzędziem GTR Inwestor (Generator Tabel Rentowności) udostępnionym na stronie głównej Serwisu w module Narzędzia. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

26 Ocena ryzyka inwestycyjnego
Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Ocena ryzyka inwestycyjnego Operator Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji opracował prywatną klasyfikację ratingową (private rating), która może być pomocna w ocenie ryzyka przy nabywaniu krótkoterminowych papierów dłużnych (obligacji) przez Inwestorów/Nabywców z obszaru lokalnego rynku kapitałowego Emitenta. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

27 Klasyfikacja rentowności
Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Klasyfikacja rentowności Wykorzystanie w ocenie możliwości spełnienia zobowiązań obligacyjnych przez Emitenta dotychczasowych doświadczeń i relacji gospodarczych między współpracującymi podmiotami w obszarze lokalnego rynku kapitałowego zdefiniowanego rozpoznanymi stosunkami biznesowymi między partnerami obrotu gospodarczego. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

28 Wewnętrzny rating Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji
Weryfikacja klasyfikacji ratingowej możliwa jest poprzez ocenę jakości inwestycyjnej (rekomendowanej) przez obiektywny podmiot zewnętrzny wskazany przez Emitenta i zaakceptowany przez Operatora PERO. Zalecane jest wykorzystanie wewnętrznej klasyfikacji ratingowej dla rekomendacji inwestycyjnej przy plasowaniu obligacji wśród inwestorów z obszaru lokalnego rynku kapitałowego Emitenta. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

29 Rentowność obligacji Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji
Emitent ustala rentowność oferowanych obligacji w oparciu o bazę, którą stanowią średnie stawki WIBOR z tygodnia poprzedzającego termin transakcji. Baza rentowności powiększona mnożnikiem z dodaniem współczynników korygujących dla poszczególnych nominałów obligacji lub poziomu zaangażowania inwestora tworzy rentowność oferowanej obligacji w stosunku rocznym (dla 360 dniowego okresu zapadalności). Użycie skali mnożnika bazy wynika z zakwalifikowania Emitenta do określonej kategorii i nadania odpowiadającego dla tej kategorii stopnia według zaakceptowanej przez Emitenta wewnętrznej klasyfikacji ratingowej. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

30 Książka obligacji Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji
W rejestrze odnotowane są wszystkie obligacje znajdujące się w obrocie Emitenta, lub w portfelu Inwestora/Nabywcy oraz przypisane im dokumenty transakcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem potwierdzeń spełnienia świadczenia jakimi są: potwierdzenia nabycia i potwierdzenia odkupu. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

31 Obligacje Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji
Druki obligacji objęte są normą Good Delivery Standards giełdy londyńskiej. Zawierają oznaczenie Wydawnictwa Papierów Wartościowych w tle litograficznym z barwnym przejściem irysowym, mikrodruku oraz hologramie. Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

32 Stosowane zabezpieczenia
Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Stosowane zabezpieczenia druków obligacji Obszar poddruku świecący w świetle UV Tło litograficzne wielobarwne, z płynnym przejściem kolorów Włókna niewidoczne w strukturze papieru, świecące kolorowo w świetle UV Papier z wielotonalnym znakiem wodnym Wzór giloszowy w formie rozety Druk stalorytowy (intaglio) Obszar o zmiennej liniaturze, zabezpieczający przed skanowaniem Hologram wielopłaszczyznowy) Mikrodruk Latent image (ukryty obraz – efekt kątowy) Nadruk srebrem metalicznym, zabezpieczający przed kopiowaniem optycznym i optoelektronicznym Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

33 Depozyt wyemitowanych
Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Depozyt wyemitowanych obligacji Wszystkie wyemitowane blankiety obligacji określonych nominałów zostają złożone w depozycie bankowym za świadectwem depozytowym w banku prowadzącym rachunek Emitenta dla obligacji (ING Bank Śląski SA Oddział w Tychach). Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.

34 Dziękujemy za uwagę Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji
Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. ul. Dąbrowskiego 8 Katowice Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o.


Pobierz ppt "Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google