Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Zastosowania PERO Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Zastosowania PERO Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji."— Zapis prezentacji:

1 Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Zastosowania PERO Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji

2 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Platforma jest interaktywnym narzędziem umożliwiającym przygotowanie, obsługę i monitoring obrotu krótkoterminowymi papierami dłużnymi (kpd) dostępnym na stronie internetowej, której operatorem jest Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o.o. w Katowicach. Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji

3 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Platforma poprzez wykorzystanie interaktywnego, szyfrowanego dostępu do stron internetowych https://www.pero.wpw.pl zapewnia pełne bezpieczeństwo informatyczne aktywnym uczestnikom obrotu obligacjami: Emitentowi, Inwestorowi/Nabywcy oraz Agentowi płatniczemu. Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji

4 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Rozwiązanie dedykowane jest dla transakcji na lokalnym rynku kapitałowym w obrocie niepublicznym emitentom, dla których Zakład Ekspertyz Gospodarczych jest Organizatorem emisji oraz Agentem płatniczym. Obsługiwany rynek jest lokalnym rynkiem kapitałowym będącym strukturą powiązań opartą na utrwalonych i zweryfikowanych kontaktach gospodarczych występujących w relacjach branżowych oraz organizacyjnych (klastry) wykorzystującą narzędzia i instrumenty finansowe we wzajemnych transakcjach. Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji

5 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Platforma obsługuje obrót obligacjami ze szczególnym uwzględnieniem 360-dniowych, niezabezpieczonych obligacji dyskontowych (zerokuponowych) na okaziciela. Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji

6 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Autorskie rozwiązanie Zakładu Ekspertyz Gospodarczych bazujące na najwyższych standardach informatycznych służące organizacji obrotu krótkoterminowymi papierami dłużnymi (kpd) notowanymi na Platformie PERO. Rozwiązanie modelowe

7 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Wszystkie normy i zasady procedurowe odwzorowane zostały na stosowanych rozwiązaniach uregulowanych obowiązującym ustawodawstwem ze szczególnym uwzględnieniem ustaw: – Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, – Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania i instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, – Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, a także Rozporządzeń Ministra Finansów dotyczących emisji i obrotu obligacjami w tym zakresie jaki wytycza standardy i normy dla rynku pieniężnego, będące punktem odniesienia dla wdrażanych rozwiązań. Podstawy prawne

8 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Platforma umożliwia: – podmiotom gospodarczym pozyskanie finansowania pozakredytowego, – nabywcom/inwestorom (zarówno osobom – fizycznym jak i prawnym) osiągnięcie dochodu w krótkoterminowym horyzoncie inwestycyjnym Finansowanie pozakredytowe

9 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Pozwala instytucjom finansowym na dynamiczne formy zaangażowania kapitału, poprzez umożliwienie inwestowania i reinwestowania w wartościowe papiery dłużne (obligacje), bez ponoszenia wysokich nakładów na uruchamianie systemów obsługi wtórnego rynku. Kontrolowanie ryzyka możliwego do oceny i zweryfikowania przez pryzmat dotychczasowych doświadczeń wynikających z utrwalonych relacji gospodarczych między podmiotami funkcjonującymi w obrębie lokalnego rynku kapitałowego. Korzystne inwestowanie

10 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Aktywne zarządzanie finansami w rozliczeniach wspólnych przedsięwzięć między uczestnikami konsorcjów. Wzajemne współfinansowanie krótkoterminowych celów inwestycyjnych poprzez zagospodarowanie czasowej nadpłynności Inwestorów. Korzystniejsze od lokat bankowych płynne krótkoterminowe depozyty dłużne. Formy finansowania

11 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Możliwość współfinansowania wspólnych inwestycji samorządowych z gwarancją dochodu z zainwestowanego kapitału. Źródło wkładu własnego do realizacji inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich. Perspektywy zastosowań

12 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Możliwość rozliczeń niepieniężnych pomiędzy aktywnymi uczestnikami poprzez prowadzenie bazy uwierzytelnień w odróżnieniu od banku będącego Agentem płatniczym, który zapewnia uznanie rozliczeń wyłącznie w obrocie gotówkowym poprzez rachunek bankowy. Autonomiczność rozwiązania pozwala instytucjom finansowym na wdrożenia systemów obsługi wtórnego rynku dla papierów dłużnych bez ponoszenia wysokich nakładów. Poszerzenie form oddziaływania na lokalny rynek kapitałowy poprzez objęcie funkcji Agenta płatniczego przez instytucje wspierające takie jak: Agencja Rozwoju Przemysłu, Fundusz Górnośląski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przewaga konkurencyjna

13 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Wykorzystanie rozwiązań bankowości internetowej opartej na wdrożonych systemach interaktywnego zarządzania kontem klienckim w największych bankach komercyjnych (w przypadku Platformy – ING Bank Śląski SA) pozwalających Agentowi płatniczemu dysponującemu wyspecjalizowanym oprogramowaniem na uruchamianie i obsługę wyodrębnionych modułów Platformy. Bankowość internetowa

14 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Autorski program (Emitent) pozwalający Agentowi płatniczemu pozyskiwanie i przetwarzanie danych z dokumentów źródłowych, gwarantujący niezaprzeczalność zapisów w prowadzonej Książce obligacji. Aplikacja informatyczna

15 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Serwis informacyjny prezentuje: – ofertę Platformy, – rozwiązania narzędziowe, – zasady dostępu do usług Platformy, – bezpieczeństwo dla emitenta i inwestora, – podstawowe terminy i procedury Platformy. Serwis informacyjny PERO

16 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Dostępny dla uprawionych użytkowników będących emitentami lub inwestorami/nabywcami. Serwis zawiera: Dokumenty informacyjne na wzór standardów określonych ustawowo dla rynku publicznego: – Informacja o Emitencie i emisji (zamiast Memorandum informacyjnego), – Informacja inwestycyjna (zamiast Prospektu emisyjnego). Narzędzia umożliwiające określenie bieżącej lub przyszłej wartości rynkowej obligacji oraz wygenerowanie dokumentów transakcyjnych. Moduły informacyjne: Informacja ofertowa, Książka obligacji, Rejestr udostępnień, Statystyki, Baza rentowności, Klasyfikacja rentowności i Uprawnienia. Serwis transakcyjny PERO

17 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl PERO umożliwia zainteresowanym podmiotom i osobom fizycznym nabywanie dostępnych w ofercie obligacji poprzez wcześniejsze uzyskanie uprawnień do informacji w trybie zgodnym z wymogami ustawowymi. Dostęp kwalifikowany

18 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Deklaracja zainteresowania nabywaniem krótkoterminowych papierów dłużnych obsługiwanych przez PERO skutkuje wpisem na listę Uprawnionych nabywców, którym będą składane oferty określonych emitentów z zachowaniem zasady nieprzekraczania 99 ofert (zdefiniowanych nabywców) dla wyodrębnionej emisji krótkoterminowych papierów dłużnych (kpd). Uprawnieni Inwestorzy/Nabywcy

19 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Wpis na listę skutkuje wydaniem Uprawnionemu nabywcy Elektronicznego Urządzenia Dostępowego EUD PQI dającego chroniony dostęp do Serwisu transakcyjnego. Sposób posługiwania się urządzeniem dostępowym określony jest Regulaminem korzystania z elektronicznych kanałów dostępu dla Użytkowników Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji. Ochrona dostępu

20 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Elektroniczne Urządzenie Dostępowe umożliwiające automatyczne logowanie się do serwisu transakcyjnego. Wprowadzenie przepisami prawa elektronicznego podpisu zaawansowanego umożliwi wykorzystanie do uwierzytelnień dokumentów wystawionych między stronami urządzenia dostępowego EUD PQI. EUD PQI

21 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Dostęp do informacji związanej z każdą z określonych emisji wymaga posiadania odrębnych uprawnień podstawowych (nadawanych przy pierwszym uprawnieniu wraz z urządzeniem dostępowym EUD PQI) lub rozszerzających (nadawanych dla kolejnych emisji Uprawnionemu nabywcy posiadającemu uprawnienie podstawowe). Uprawnienia wobec określonych emisji notowanych na PERO nadawane są do wyczerpania limitu 99 osób uprawnionych, określonych Ustawą (Dz. U. Nr 187 poz. 1539 z późn. zm.). O nadaniu uprawnień decyduje Emitent. Uprawnienia użytkowników

22 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Zachowując standardy informacyjne rynku publicznego, Platforma udostępnia Inwestorowi/Nabywcy Informację o Emitencie i emisji obligacji na okaziciela zamiast Memorandum a Informację inwestycyjną, stanowiącą propozycję nabycia obligacji dyskontowych na okaziciela, zamiast Prospektu emisyjnego. Dokumenty w formie elektronicznej dostępne są na stronach serwisu transakcyjnego. Informacja inwestycyjna

23 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Załącznik aktualizujący Informację inwestycyjną Emitenta, dostępną na stronie głównej Serwisu transakcyjnego, opatrzony sygnaturą emisji oraz numerem tygodnia jaki obejmuje z oznaczeniem nominału ofertowanych obligacji. Dokument ten jest generowany przez Emitenta lub serwisanta PERO. Informacja ofertowa

24 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Tabelarycznie w ujęciu tygodniowym określonym dla danego tygodnia roku przedstawiana jest propozycja Emitenta skierowana do uprawnionych Inwestorów/ Nabywców ceny transakcyjnej dla wskazanej rentowności i określonego nominału oraz osiąganego przez Inwestora/ Nabywcę dochodu. Tabela zawiera również przykładowe wyliczenia tych wartości dla wybranych ilości oferowanych do nabycia obligacji. Tabela rentowności

25 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Inwestor/Nabywca zainteresowany ofertą i akceptujący proponowane przez Emitenta parametry transakcji może złożyć Operatorowi zlecenie wystawienia Oferty wraz ze Zleceniem nabycia dostępnych obligacji w interesującej go ilości, posługując się narzędziem GTR Inwestor (Generator Tabel Rentowności) udostępnionym na stronie głównej Serwisu w module Narzędzia. Otwarcie transakcji

26 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Operator Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji opracował prywatną klasyfikację ratingową (private rating), która może być pomocna w ocenie ryzyka przy nabywaniu krótkoterminowych papierów dłużnych (obligacji) przez Inwestorów/Nabywców z obszaru lokalnego rynku kapitałowego Emitenta. Ocena ryzyka inwestycyjnego

27 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Wykorzystanie w ocenie możliwości spełnienia zobowiązań obligacyjnych przez Emitenta dotychczasowych doświadczeń i relacji gospodarczych między współpracującymi podmiotami w obszarze lokalnego rynku kapitałowego zdefiniowanego rozpoznanymi stosunkami biznesowymi między partnerami obrotu gospodarczego. Klasyfikacja rentowności

28 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Weryfikacja klasyfikacji ratingowej możliwa jest poprzez ocenę jakości inwestycyjnej (rekomendowanej) przez obiektywny podmiot zewnętrzny wskazany przez Emitenta i zaakceptowany przez Operatora PERO. Zalecane jest wykorzystanie wewnętrznej klasyfikacji ratingowej dla rekomendacji inwestycyjnej przy plasowaniu obligacji wśród inwestorów z obszaru lokalnego rynku kapitałowego Emitenta. Wewnętrzny rating

29 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Emitent ustala rentowność oferowanych obligacji w oparciu o bazę, którą stanowią średnie stawki WIBOR z tygodnia poprzedzającego termin transakcji. Baza rentowności powiększona mnożnikiem z dodaniem współczynników korygujących dla poszczególnych nominałów obligacji lub poziomu zaangażowania inwestora tworzy rentowność oferowanej obligacji w stosunku rocznym (dla 360 dniowego okresu zapadalności). Użycie skali mnożnika bazy wynika z zakwalifikowania Emitenta do określonej kategorii i nadania odpowiadającego dla tej kategorii stopnia według zaakceptowanej przez Emitenta wewnętrznej klasyfikacji ratingowej. Rentowność obligacji

30 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl W rejestrze odnotowane są wszystkie obligacje znajdujące się w obrocie Emitenta, lub w portfelu Inwestora/Nabywcy oraz przypisane im dokumenty transakcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem potwierdzeń spełnienia świadczenia jakimi są: potwierdzenia nabycia i potwierdzenia odkupu. Książka obligacji

31 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Druki obligacji objęte są normą Good Delivery Standards giełdy londyńskiej. Zawierają oznaczenie Wydawnictwa Papierów Wartościowych w tle litograficznym z barwnym przejściem irysowym, mikrodruku oraz hologramie. Obligacje

32 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Stosowane zabezpieczenia druków obligacji Tło litograficzne wielobarwne, z płynnym przejściem kolorów Obszar poddruku świecący w świetle UV Wzór giloszowy w formie rozety Druk stalorytowy (intaglio) Obszar o zmiennej liniaturze, zabezpieczający przed skanowaniem Latent image (ukryty obraz – efekt kątowy) Hologram wielopłaszczyznowy) Mikrodruk Nadruk srebrem metalicznym, zabezpieczający przed kopiowaniem optycznym i optoelektronicznym Włókna niewidoczne w strukturze papieru, świecące kolorowo w świetle UV Papier z wielotonalnym znakiem wodnym

33 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Wszystkie wyemitowane blankiety obligacji określonych nominałów zostają złożone w depozycie bankowym za świadectwem depozytowym w banku prowadzącym rachunek Emitenta dla obligacji (ING Bank Śląski SA Oddział w Tychach). Depozyt wyemitowanych obligacji

34 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. ul. Dąbrowskiego 8 40-032 Katowice www.zeg.wpw.pl www.pero.wpw.pl e-mail: platforma@pero.wpw.plplatforma@pero.wpw.pl Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o. o. www.pero.wpw.pl Zastosowania PERO Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google