Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania rynku pracy www.biostat.com.pl. Prezentacja firmy BioStat jest firmą proponującą swoim Klientom kompleksowe rozwiązania w przygotowaniu i realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania rynku pracy www.biostat.com.pl. Prezentacja firmy BioStat jest firmą proponującą swoim Klientom kompleksowe rozwiązania w przygotowaniu i realizacji."— Zapis prezentacji:

1 Badania rynku pracy www.biostat.com.pl

2 Prezentacja firmy BioStat jest firmą proponującą swoim Klientom kompleksowe rozwiązania w przygotowaniu i realizacji badań opinii, oceny zjawisk społeczno-gospodarczych oraz analizy pozyskanych danych. Naszą ofertę kierujemy do: Instytucji rynku pracy (wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy) Jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym www.biostat.com.pl 2 Prezentacja firmy

3 Obszary badawcze Przedsiębiorczość Bezrobocie Edukacja i kształcenie zawodowe Współpraca z lokalnymi instytucjami rynku pracy Obszary badawcze3 www.biostat.com.pl

4 Obszary badawcze Przedsiębiorczość Bezrobocie Edukacja i kształcenie zawodowe Współpraca z lokalnymi instytucjami rynku pracy Charakterystyka sektora lokalnej przedsiębiorczości Określenie kondycji przedsiębiorstwa Prognozowane zachowanie popytu na produkty/usługi Ocena lokalnego rynku pracy Badanie pożądanych usług szkoleniowych Wielkość i rodzaj zatrudnienia w lokalnych przedsiębiorstwach Zmiany w poziomie zatrudnienia Identyfikacja podmiotów zagrożonych redukcją zatrudnienia lub likwidacją Zapotrzebowanie na określonego rodzaju pracowników wśród lokalnych przedsiębiorców. Elastyczność popytu na pracowników Zapotrzebowanie na określonego typu zawody Oczekiwania wobec przyszłych i obecnych pracowników Poszukiwane kompetencje lub umiejętności na rynku pracy Konstrukcja profilu pożądanego pracownika Obecność planów inwestycyjnych i ich wpływu na wielkość zatrudnienia Obszary badawcze4 www.biostat.com.pl

5 Obszary badawcze Przedsiębiorczość Bezrobocie Edukacja i kształcenie zawodowe Współpraca z lokalnymi instytucjami rynku pracy Struktura osób bezrobotnych (płeć, wiek, wykształcenie, status społeczny) Charakterystyka posiadanych kwalifikacji zawodowych i własnej przydatności zawodowej Zainteresowanie wybranymi kierunkami szkoleniowymi Charakterystyka pożądanej tematyki szkoleniowej oraz ram organizacyjnych Dotychczasowy udział w szkoleniach osób bezrobotnych Przyczyny i skutki utraty pracy. Postawa osób bezrobotnych wobec zatrudnienia oraz przyczyny jego niepodjęcia Określenie rzeczywistej stopy bezrobocia i sporządzenie prognoz na lata następne Charakterystyka osób bezrobotnych pod względem płci. Szanse, bariery, zagrożenia Mobilność przestrzenna i zawodowo-edukacyjn a osób bezrobotnych Rozmiar tzw. szarej strefy Obszary badawcze5 www.biostat.com.pl

6 Obszary badawcze Przedsiębiorczość Bezrobocie Edukacja i kształcenie zawodowe Współpraca z lokalnymi instytucjami rynku pracy Charakterystyka absolwentów szkół z badanego terenu na podstawie analizy wybranych roczników Ocena uzyskanego poziomu przygotowania edukacyjno-zawodowego Adekwatność pozyskanych umiejętności do trendów panujących n a lokalnym rynku pracy Przydatność zawodowa różnych typów placówek oświatowych z badanego terenu i charakterystyka kierunków kształcenia Aktywność zawodowa absolwentów Udział i zainteresowanie udziałem absolwentów w dodatkowych kursach/szkoleniach podnoszących poziom posiadanych kwalifikacji Mobilność przestrzenna i zawodowo-edukacyjna absolwentów Zjawisko tzw. eurosierot Lokalny rynek pracy w ocenie absolwentów i dyrekcji szkół Subiektywna ocena poziomu kształcenia przez dyrekcję szkół z badanego terenu Rola placówek oświatowych w przygotowaniu zawodowym uczniów oraz absolwentów Obszary badawcze6 www.biostat.com.pl

7 Obszary badawcze Przedsiębiorczość Bezrobocie Edukacja i kształcenie zawodowe Współpraca z lokalnymi instytucjami rynku pracy Poziom i ocena współpracy lokalnych instytucji rynku pracy ( Urząd Pracy) z przedsiębiorcami Urząd Pracy w ocenie bezrobotnych Ocena kompetencji, ofert pracy, proponowanych kursów/szkoleń Znajomość oferty lokalnej instytucji rynku pracy wśród absolwentów szkół. Jej ocena i stopień adekwatności do ukończonych kierunków kształcenia Współpraca z placówkami oświatowymi, doradztwo zawodowe i pozostałe formy kooperacji Ocena zgodności i przydatności wdrażanych szkoleń/kursów w odniesieniu do zapotrzebowania lokalnego ryku pracy Ocena pozostałych działań realizowanych przez instytucje rynku pracy (Urząd Pracy) Szczegółowa analiza ofert proponowanych przez Urząd Pracy pod k ą tem wszystkich grup biorących udział w badaniu Obszary badawcze7 www.biostat.com.pl

8 Obszary badawcze Przedsiębiorczość Bezrobocie Edukacja i kształcenie zawodowe Współpraca z lokalnymi instytucjami rynku pracy Czynniki tworzące każdy z danych obszarów można skorelować wewnątrz badanego obszaru, jak też poza nim, z innymi obszarami badawczymi i profilem społeczno-demograficznym badanych populacji. W ten sposób otrzymywany jest szczegółowy i wielkowymiarowy obraz badanego zjawiska. Obszary badawcze8 www.biostat.com.pl

9 Metodologia www.biostat.com.pl 9Metodologia 1. Ustalenie celów 2. Przygotowanie metodologii badawczej 3. Opracowanie odpowiednich narzędzi badawczych 4. Przygotowanie akcji informacyjnej 5. Analiza danych zastanych (desk research) 6. Przeprowadzenie badania 7. Przygotowanie baz danych, weryfikacja i kodowanie materiału empirycznego 8. Opracowanie raportu końcowego i rekomendacji

10 Raport końcowy Treść raportu końcowego stanowią wyniki analizy danych jakościowych, analizy danych zastanych (desk research), a także analizy porównawczej z innymi obszarami na terenie kraju (punkty odniesienia – benchmark). Dodatkowy element raportu stanowi Analiza SWOT. Efektem końcowym analizy jest diagnoza, opierająca się o wszystkie czynniki związane z każdym spośród czterech badanych obszarów. Metodologia10 www.biostat.com.pl

11 Analiza SWOT www.biostat.com.pl 11Analiza SWOT Mocne stronySłabe strony SzanseZagrożenia Analiza SWOT

12 Metoda analizy SWOT jest, w odniesieniu do planów o charakterze społeczno-gospodarczym, najlepszym sposobem zidentyfikowania, sklasyfikowania, oceny i zdiagnozowania czynników wpływających na rozwój danego obszaru i opracowania na tej podstawie najkorzystniejszej strategii. www.biostat.com.pl 12Analiza SWOT

13 Benchmark Szereg projektów, które nasza firma zrealizowała na terenie całego kraju, pozwoliły na określenie średnich wartości dla zagadnień charakteryzujących określony projekt badawczy. Średnie te stanowią swego rodzaju punkty odniesienia (benchmarki), w kontekście których zaprezentowane zostaną wyniki otrzymane dla terenu objętego badaniem. Analiza SWOT13 www.biostat.com.pl

14 Benchmark Szereg projektów, które nasza firma zrealizowała na terenie całego kraju, pozwoliły na określenie średnich wartości dla zagadnień charakteryzujących określony projekt badawczy. Średnie te stanowią swego rodzaju punkty odniesienia (benchmarki), w kontekście których zaprezentowane zostaną wyniki otrzymane dla terenu objętego badaniem. Wybrane punkty odniesienia: Kondycja przedsiębiorstwa Prognozowane zachowanie popytu Zadowolenie z kwalifikacji zatrudnionych pracowników Prognozy zatrudnienia Poszukiwane zawody Skala współpracy z instytucjami lokalnego rynku pracy Zainteresowanie i skala uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Urząd Pracy Deklarowana tematyka szkoleniowa Analiza SWOT14 www.biostat.com.pl

15 Przykładowe rozwiązania (1) Problem badawczy: Kondycja przedsiębiorczości na danym obszarze. Grupa docelowa: Przedsiębiorcy i instytucje prowadzące działalność na danym terenie. Dobór próby reprezentatywny ze względu na wielkość przedsiębiorstwa. Cele badania: Określenie profilu przedsiębiorczości, przewidywana kondycja przedsiębiorstw w ciągu 12 miesięcy, obecny poziom zatrudnienia i jego planowane zmiany, obecność planów inwestycyjnych. www.biostat.com.pl 15Przykładowe rozwiązania

16 Przykładowe rozwiązania (1) Problem badawczy: Kondycja przedsiębiorczości na danym obszarze. Realizacja celów badania: Projekt zostanie wykonany z wykorzystaniem metody Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych (IDI). Operat przedsiębiorstw zostanie dobrany za pomocą próby losowo-kwotowej. Udział w badaniu biorą przedstawiciele kadry kierowniczej. www.biostat.com.pl 16Przykładowe rozwiązania Z wyników badania sporządzony zostanie raport końcowy. Jego treść stanowić będą wyniki analizy danych jakościowych, oraz sytuacji przedsiębiorczości na przestrzeni ostatnich kilku lat poprzez zastosowanie analizy danych zastanych (desk research), a także analizy porównawczej z innymi obszarami na terenie naszego kraju (punkty odniesienia – benchmark). Dodatkowy element raportu stanowić będzie także Analiza SWOT.

17 Przykładowe rozwiązania (2) Problem badawczy: Adekwatność kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Grupa docelowa: 1) Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z badanego terenu. 2) Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z badanego terenu. Cele badania: Celem badania jest określenie poziomu adekwatności kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Dyrektorzy szkół zostaną zapytani o innowacyjne kierunki kształcenia, znajomość sytuacji na rynku pracy, programy dla uczniów szczególnie uzdolnionych, pozaustawową rolę placówek edukacyjnych w pomocy dla przyszłych uczestników rynku pracy, etc. Absolwenci natomiast oceniają ukończone kierunki kształcenia, zdobyte doświadczenie zawodowe i możliwość dalszej samorealizacji zawodowej przy ich pomocy. www.biostat.com.pl 17Przykładowe rozwiązania

18 Przykładowe rozwiązania (2) Problem badawczy: Adekwatność kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Realizacja celów badania: Absolwenci – ankieta telefoniczna CATI, wspomagana ankietą papierową PAPI, próba losowa na podstawie danych przekazanych przez dyrekcje szkół z badanego terenu. Dyrektorzy – indywidualne wywiady pogłębione IDI, próba losowo-kwotowa lub populacyjna. Dobór próby następuje w oparciu o liczbę badanych podmiotów oraz wielkość badanego terenu. www.biostat.com.pl 18Przykładowe rozwiązania Produktem finalnym zrealizowanego projektu będzie raport końcowy, opracowany na podstawie analizy statystycznej absolwentów (także wg wieku, płci, ukończonego kierunku) oraz analizy jakościowej odpowiedzi dyrekcji. Zestawienie obydwu grup oraz analiza danych zastanych (desk research) dotycząca wielkości grupy absolwentów m.in. z podziałem według ukończonych kierunków pozwoli na efektywne sformułowanie wniosków oraz rekomendacji.

19 Badania ewaluacyjne19 www.biostat.com.pl Badania ewaluacyjne Projekty organizowane w ramach działań, związanych z Unią Europejską i jej funduszami, a także dofinansowaniem ze strony pozostałych instytucji administracji publicznej, wymagają często stałego monitoringu oraz badania ich efektywności.

20 Badania ewaluacyjne20 www.biostat.com.pl Ewaluacje ex ante (przed rozpoczęciem realizacji) Ewaluacje bieżące (w trakcie realizacji) Ewaluacje ex post (po zakończeniu realizacji) Ewaluacje jako ocena strategii przyjętej dla realizacji określonych projektów Ewaluacje jako dodatkowe wsparcie dla obecnie wdrażanych systemów monitoringu i nadzoru Badania ewaluacyjne

21 Ocena: Efektów realizowanych projektów Szans i zagrożeń związanych z projektem Celowości przyjętych procedur Poziomu satysfakcji uczestników Stanu komunikacji wewnątrz instytucji oraz poza nią Poziomu sprawności w zarządzaniu projektem Zestawienie faktycznych wyników projektu z założeniami przyjętymi przed jego wdrożeniem Badania ewaluacyjne21 www.biostat.com.pl Badania ewaluacyjne

22 Metody ilościowe: Bezpośrednie Standaryzowane Wywiady Kwestionariuszowe (PAPI) Wywiady Telefoniczne Wspomagane Komputerowo (CATI) Ankiety internetowe (CAWI) Metody jakościowe: Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI) Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) Studium Przypadku (Case Study) Dodatkowe techniki obserwacyjne: Badanie jakości obsługi (Mystery Client) Badanie jakości obsługi teleinformacyjnej (Mystery Calling) Analiza forów internetowych Badania ewaluacyjne22 www.biostat.com.pl

23 Analizy 23 www.biostat.com.pl Sporządzamy analizy, stanowiące etap procesu ubiegania się o dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów przeciwdziałania bezrobociu.

24 Analizy W roku 2010 grupy docelowe finansowanych programów to: Osoby do 30 roku życia Osoby w wieku 45/50+ Bezrobotni zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracowników Bezrobotni z terenów, na których miały miejsce klęski żywiołowe Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy Beneficjenci programów związanych z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości Analizy24 www.biostat.com.pl Sporządzamy analizy, stanowiące etap procesu ubiegania się o dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów przeciwdziałania bezrobociu.

25 Analizy W roku 2010 grupy docelowe finansowanych programów to: Osoby do 30 roku życia Osoby w wieku 45/50+ Bezrobotni zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracowników Bezrobotni z terenów, na których miały miejsce klęski żywiołowe Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy Beneficjenci programów związanych z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości Analizy25 www.biostat.com.pl wyłonienie grupy docelowej, wymagającej objęcia szczególnymi formami wsparcia ze strony lokalnych instytucji rynku pracy, charakterystyka wybranej grupy pod kątem rzeczywistej sytuacji na rynku pracy, zarówno na tle lokalnej populacji bezrobotnych, jak i w odniesieniu do innych regionów kraju identyfikacja głównych barier utrudniających podjęcie zatrudnienia lub rozwój przedsiębiorczości w regionie nakreślenie kierunków przyszłych działań aktywizacyjnych oraz rozwiązań problemu zawodowego.

26 Zrealizowane projekty Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Analiza rozwoju rynku pracy strefy przygranicznej w ramach projektu Współpraca transgraniczna urzędów Polski i Słowacji w celu promocji zatrudnienia, przedsiębiorczości i rozwoju instytucji rynków pracy. Projekt w ramach INTERREG IIIA. Powiatowy Urząd Pracy w Rykach Badanie potrzeb przedsiębiorców z terenu powiatu ryckiego, zainteresowanych zatrudnieniem osób posiadających określone kwalifikacje zawodowe. Badanie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych z terenu powiatu ryckiego, w świetle dotychczasowej efektywności szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Badanie sytuacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Badanie i analiza lokalnego rynku pracy na terenie powiatu słubickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Badanie i analiza lokalnego rynku pracy na terenie powiatu limanowskiego. Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Badanie lokalnego rynku pracy w powiecie stalowowolskim. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Popyt na pracę w powiecie ostrowskim. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu Analiza lokalnego rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach Analiza lokalnego rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej Konsultacje projektu badawczego. Zrealizowane projekty26 www.biostat.com.pl

27 Dziękuję za uwagę Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszego serwisu: www.biostat.com.pl


Pobierz ppt "Badania rynku pracy www.biostat.com.pl. Prezentacja firmy BioStat jest firmą proponującą swoim Klientom kompleksowe rozwiązania w przygotowaniu i realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google