Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z ADIUNKTAMI, ASYSTENTAMI I DOKTORANTAMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z ADIUNKTAMI, ASYSTENTAMI I DOKTORANTAMI"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z ADIUNKTAMI, ASYSTENTAMI I DOKTORANTAMI
27 września 2012

2 Zaangażowanie się w sprawy Wydziału
Wydział Prawa i Administracji UWM jest podstawowym miejscem pracy. Do obowiązków pracownika należy nie tylko prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej, ale również według art Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

3 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym
Art Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani: 1) kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym; 2) prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną; 3) uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.

4 Dokumentacja zaangażowania na rzecz Wydziału
Nadal będzie prowadzony ranking aktywności naukowej i zaangażowania się pracowników w życie Wydziału. W tym drugim przypadku osobami odpowiedzialnymi będą nadal: Dr Elżbieta Zębek Dr Urszula Szymańska

5 Podziękowanie Pragnę podziękować tym, którzy włączyli się w pracę dydaktyczną oraz naukową, a także udzielali się organizacyjnie na rzecz Wydziału w kadencji Osoby, o których pragnę wspomnieć:

6 Dr Joanna Juchniewicz Dr Paweł Polaczuk Dr Bogumił Pahl Dr Sebastian Bentkowski Dr Adam Biegalski Dr Jakub Zięty Dr Małgorzata Szwejkowska Mgr Katarzyna Jaworska

7 Komisje Wydziałowe Dziękuję aktywnym członkom:
Komisji programowych na kierunku prawo, administracja i bezpieczeństwo wew. Komisji konkursowo-kadrowej Komisji ds. ankietyzacji i kategoryzacji Komisji ds. jakości kształcenia Komisji oceny systemu jakości kształcenia Komisji oceniającej pracowników

8 Koordynatorzy Erasmusa
Dr Jakub Szczerbowski Dr Aldona Jurewicz Dr Oksana Cabaj Mgr Magdalena Zielińska

9 Uczestnictwo w pracach organizacyjnych Wydziału
Liczba osób aktywnych i pracujących na rzecz Wydziału zwiększa się. Jest jednak ciągle zbyt mała. Jest to grupa licząca ok. 50 członków na 160 pracowników zatrudnionych na Wydziale. Jest to stanowczo za mało, aby Wydział sprostał nowym zadaniom. Praca na Wydziale musi zatem absorbować więcej czasu i poświęcenia. Nie może to być jedynie okazja do zarobienia kieszonkowego, zdobycia lepszej marki dla swojej kancelarii lub też awansu w administracji publicznej. Będę powierzał do zrealizowania nowe zadania na rzecz Wydziału.

10 Uczestnictwo w pracach organizacyjnych Wydziału
Pełnomocnicy powołani w kadencji : Dr Paweł Polaczuk – ds. Badań Naukowych Dr Joanna Juchniewicz – ds. Jakości Kształcenia Dr Olga Łachacz – ds. Kół Naukowych Dr Małgorzata Augustyniak – ds. Osób Niepełnosprawnych Dr Lech Grochowski – ds. Absolwentów i Karier Zawodowych, ds. Studiów Podyplomowych Dr Benedykt Puczkowski – ds. Strategii Rozwoju Wydziału Dr Bogumił Pahl – ds. Ewidencji Dorobku Naukowego Mgr Magdalena Zielińska – ds. Praktyk Krajowych i Zagranicznych Mgr Katarzyna Jaworska – ds. Promocji i Reklamy WPiA UWM

11 Koordynatorem Programu Erasmus w kadencji 2012-2016 została
mgr Dagmara Barańska. Biuro Erasmusa znajduje się w pok. 202 w CK.

12 Badania naukowe Prowadzone badania naukowe nie mogą ograniczać się tylko do badań podstawowych. Należy poszukiwać możliwości prowadzenia badań interdyscyplinarnych, np. z naukami medycznymi, ekonomicznymi, technicznymi - badania interdyscyplinarne to przyszłość. Wydział posiada trzy kierunki kształcenia, a zatem można również prowadzić badania w zakresie wszystkich kierunków.

13 Zespoły badawcze tworzone są nie tylko wokół pracowników samodzielnych, ale także młodszych pracowników, np. wokół doktora z wysokimi osiągnięciami naukowymi. Czas pracy indywidualnej już minął. Praca naukowa musi być systematyczna, nie powinna mieć charakteru dorywczego. Udział w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych na Wydziale. Udział w ogólnowydziałowych seminariach doktoranckich. Udział w publicznych obronach prac doktorskich.

14 W pok. 202 CK gromadzone są tylko legalne zbiory prac naukowych naszych pracowników.
Proszę, aby składać w Kancelarii oryginalne prace celem ich umieszczenia w pok. 202 CK. Kwestia cytowań: w pracach naukowych należy powoływać się na opracowania naukowe naszych pracowników - index Hirsha.

15 Czasopisma Wydziałowe
Na Wydziale są trzy czasopisma naukowe: Studia Prawnoustrojowe (punktowane, 6 pkt) – redaktorem jest dr M. Szwejkowska Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego (punktowane, pkt 4) – przewodniczącym komitetu redakcyjnego jest prof. dr hab. T. Jasudowicz UWM Law Review (punktowane, 3 pkt) – redaktorem jest dr J. Szczerbowski

16 Konferencje i seminaria
Przejawem działalności naukowej są konferencje i seminaria. Każda katedra powinna raz w roku takie przedsięwzięcie zorganizować. Organizacja konferencji i seminariów wymaga spełnienia kilku formalności, tak jak to wynika z przepisów powszechnie i wewnętrznie obowiązujących. Konferencje i seminaria należy zgłosić na odpowiednich formularzach. Informację w tym zakresie udziela kancelaria Wydziału (pok. 11). Kancelaria jednak nie zajmuje się wypełnianiem dokumentów czy załatwianiem formalności.

17 Finansowanie konferencji - należy szukać zewnętrznych źródeł finansowania: granty, sponsorzy, fundacje i inne. Ostatecznie mogą być wykorzystywane środki wydziałowe. W tym zakresie na początku nowej kadencji zostaną opracowane nowe zasady pozyskiwania środków finansowych.

18 Konferencje planowane
Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego: III konferencja prawa porównawczego - konferencja międzynarodowa, wręczenie doktora HC prof. Ch. von Barowi – odpowiedzialny dr J. Szczerbowski III Międzynarodowa Konferencja Prawa Rzymskiego w Castellon – odpowiedzialny dr A. Świętoń XII Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka - odpowiedzialny prof. B. Sitek

19 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Standardy traktowania cudzoziemców w prawie międzynarodowym – międzynarodowa, czerwiec dr Olga Łachacz, dr Oksana Cabaj Koło Naukowe Ekonomii i Prawa Prawo w wehikule innowacji i transferu wiedzy- krajowa, 6-7 grudnia 2012 – mgr Jerzy Kawa

20 II Ogólnowydziałowa Konferencja Naukowa
Temat konferencji Władza w prawie

21 Granty Każdy naukowiec powinien zabiegać o granty oraz inne stypendia.
Można składać wnioski do NCN i NCBR. Należy korzystać z innych projektów i programów. Każdy naukowiec powinien w tym zakresie być biegły. Taka ścieżka finansowania jest przyszłością utrzymania etatu w dalszych etapach reformy szkolnictwa wyższego w Polsce.

22 Kształcenie i wychowywanie studentów
Prowadzenie seminariów zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Seminaria mogą odbywać się wyłącznie na terenie Uniwersytetu. Dyżury ustala się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału. Zajęcia należy odbywać zgodnie z planem zajęć i w salach wyznaczonych. Wszelkie zmiany powinny być zgłaszane pisemnie u dziekana prof. P. Krajewskiego.

23 Wykłady powinny być prowadzone w oparciu o najnowszą wiedzę i własne badania.
Piszemy podręczniki i skrypty. Należy wychodzić z inicjatywą nowych przedmiotów. Na pracowniku ciąży obowiązek odbywania zajęć zgodnie z planem oraz ich punktualne rozpoczęcie i zakończenie.

24 Obrony prac licencjackich i magisterskich
Obrony prac muszą odbywać się przed komisją składającą się z promotora, recenzenta i przewodniczącego komisji, tj. jednego z prodziekanów. Ponadto musi być sekretarz - asystent lub doktorant. Obrona powinna odbywać się z powagą i godnością. Student winien losować pytania, które umieszczone są wcześniej na stronie internetowej. Niedopuszczalne jest ustawianie pytań i odpowiedzi. Takie zachowanie nie licuje z godnością pracownika naukowego.

25 Polityka kadrowa Nie będzie przedłużania umów poza ustawowe ramy czasowe. Zostanie powołana Komisja ds. postępu nad pracami doktorskimi i habilitacyjnymi. Częściowa wymiana kadry podniesie jakość Wydziału i jego prestiż. Rotacja w każdym zakładzie pracy jest zjawiskiem całkowicie naturalnym.

26 Struktura organizacyjna administracji UWM
Rektor – prof. dr hab. Ryszard Górecki Prorektor ds. kadr – prof. dr hab. Grzegorz Białuński Prorektor ds. ekonomicznych – dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM Prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką – prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski Prorektor ds. studenckich – prof. dr hab. Janusz Piechocki Prorektor ds. rozwoju kształcenia – dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

27 Struktura organizacyjna administracji UWM
PROJEKT Struktura organizacyjna administracji UWM Rektor Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju Prorektor ds. Nauki Prorektor ds. Kształcenia Prorektor ds. Studenckich Prorektor ds. Kadr Kanclerz Kwestor

28 Rektor Zespół Kontroli Wewnętrznej Biuro Rektora
Dyrektor Gabinetu Rektora Zespół Kontroli Wewnętrznej Biuro Rektora Biuro ds. Mediów i Promocji Pełnomocnicy i Doradcy Rektora Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych Audytor Wewnętrzny Biuro Strategicznych Analiz Ekonomicznych Rzecznik Patentowy Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Zespół Radców Prawnych Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

29 Prorektor ds. Kadr Biuro ds. Kadr Biuro ds. Socjalnych Archiwum-Muzeum

30 Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju
Dział Obsługi Projektów Europejskich Centrum Innowacji i Transferu Technologii Regionalne Centrum Informatyczne Fundacja im. M. Oczapowskiego Fundacja na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zakład Produkcyjno- Doświadczalny „Bałcyny” sp. z o.o. Zakład Produkcyjno- Doświadczalny „Pozorty” sp. z o.o.

31 Prorektor ds. Nauki Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką
Centrum Badań Europy Wschodniej UWM Biuro Współpracy Międzynarodowej Centrum Badań Rozwoju Mleczarstwa UWM Biblioteka Uniwersytecka Centrum Badań Społecznych UWM Wydawnictwo Uniwersyteckie Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej UWM Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich UWM Stacja Dydaktyczno-Badawcza z Siedzibą w Łężanach Centrum Badań Energii Odnawialnej UWM Stacja Dydaktyczno-Badawcza z Siedzibą w Bałdach

32 Prorektor ds. Kształcenia
Biuro ds. Kształcenia Centrum Kultury Języka Polskiego Dla Cudzoziemców Biuro Informatycznej Obsługi Studentów Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM Zamiejscowy Wydział w Ełku Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli Studium Języków Obcych Uniwersytet Dzieci Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych Uniwersytet III Wieku

33 Prorektor ds. Studenckich
Biuro ds. Studenckich Akademickie Centrum Szkolenie Sportowego Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych Akademicki Zespół Sportowy Samorząd Studencki Fundacja Samorządu Studenckiego Studium Wychowania Fizycznego Fundacja ŻAK Ośrodek Kultury Studenckiej

34 Kanclerz Biuro Kanclerza Zespół Planowania i Analiz Kwestura
Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych i Gospodarczych Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych Dział Gospodarki Nieruchomościami Dział Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia Dział Zabezpieczenia Logistycznego Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego Dział Zamówień Publicznych Dział Inwentaryzacji Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni Dział Obsługi Technicznej i Utrzymania Infrastruktury Zakład Poligraficzny Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami Stanowisko ds. Ppoż Rozdzielnia Korespondencji Stanowisko ds. Energetycznych Dział Informatyzacji Administracji i Telekomunikacji

35 Kwestor Biuro kwestora Sekcja Rozliczeń Podatkowych
Zastępca Kwestora ds. Działalności Naukowo-Badawczej Zastępca Kwestora ds. Finansowo-Księgowych Sekcja Rozliczeń Podatkowych Dział Kontroli Finansowej Dział Płac Dział Obsługi Finansowej Projektów Inwestycyjnych Dział Rozliczeń Działalności Badawczej i Zleconej Dział Finansowo-Księgowy Dział Rozliczeń i Archiwizacji Projektów Zagranicznych Dział Ewidencji Majątku Sekcja Płatności Zagranicznych Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

36 Kanclerz Dział Zamówień Publicznych Biuro Kanclerza
Pion Kwestora Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych i Gospodarczych Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych Zespół Planowania i Analiz Zakład Poligraficzny Biuro kwestora Dział Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia Dział Zabezpieczenia Logistycznego Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego Dział Gospodarki Nieruchomościami Rozdzielnia Korespondencji Dział Obsługi Finansowej Projektów Inwestycyjnych Dział Inwentaryzacji Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni Dział Obsługi Technicznej i Utrzymania Infrastruktury Dział Informatyzacji Administracji i Telekomunikacji Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych Stanowisko ds. Ppoż Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami Zastępca Kwestora ds. Działalności Naukowo-Badawczej Zastępca Kwestora ds. Finansowo-Księgowych Stanowisko ds. Energetycznych Sekcja Rozliczeń Podatkowych Dział Kontroli Finansowej Dział Płac Dział Rozliczeń i Archiwizacji Projektów Zagranicznych Dział Finansowo-Księgowy Sekcja Płatności Zagranicznych Dział Ewidencji Majątku Dział Rozliczeń Działalności Badawczej i Zleconej

37 Wykaz dorobku naukowego pracownika Referuje dr hab. Piotr Majer, prof
Wykaz dorobku naukowego pracownika Referuje dr hab. Piotr Majer, prof. UWM Postulowany układ wykazu dorobku naukowego pracownika WPiA UWM – do umieszczenia na stronie WPiA UWM; preferowana kolejność chronologiczna w obrębie poszczególnych działów.

38 I. Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation  Reports
II. Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez European Reference Index for the Humanities III. Publikacje w czasopismach recenzowanych wymienionych w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Majer P., Policja w służbie państwa polskiego na tle osiemdziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości, w: „Przegląd Policyjny” 1998, nr 3-4, s 30 – 37;

39 IV. Autorstwo (współautorstwo) monografii
opublikowane przed habilitacją  P. Majer, Polska i świat w latach 1989 – Kalendarium przełomu. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 1993 r., s. 272; opublikowane po habilitacji P. Majer, Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w rozwoju dziejowym, Szczytno 2012, s. 462  V. Redaktor naczelny wieloautorskich monografii (podręczników akademickich) Między I a IV Rzeczypospolitą. Z dziejów lustracji na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. M. Korybut-Marciniak i P. Majera, Wydawnictwo UWM w Olsztynie 2009, s. 184 (praca recenzowana);

40 VI. Autorstwo (współautorstwo) rozdziału w monografii
Majer P., Geneza Policji Państwowej, w: Rok 1918: odrodzona Polska w nowej Europie, pod red. nauk. A. Ajnenkiela, Warszawa 1999, wyd. Instytut Historii PAN, s. 212 – 220;  VII. Inne publikacje Majer P., Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej w strukturze szkolnictwa policyjnego w pierwszych latach powojennych, w: Szkolnictwo policyjne w latach 1918 – 1954; materiały sympozjum naukowego, Słupsk 1995, wyd. Szkoła Policji w Słupsku, s. 102 – 114;  Majer P., Święto Ludowe 1946 roku (w świetle sprawozdań aparatu bezpieczeństwa publicznego), w: „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 1998, nr 12, s 145 – 156;

41 VIII. Udział w konferencjach naukowych z zaznaczeniem: funkcji organizatora, współorganizatora, formy uczestnictwa (bierna, czynna – tytuł zgłoszonego referatu)  Organizator i współorganizator konferencji – po habilitacji Między I a IV Rzeczypospolitą. Lustracja w dziejach Polski i Polaków, zorganizowana przez Wydział Humanistyczny i Wydział Prawa i Administracji UWM w dniach października 2007 r.  Uczestnik konferencji – po habilitacji „Tradycje i przyszłość polskiego konstytucjonalizmu” – konferencja zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wlkp. oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Gorzowie Wlkp. w dniach 18 – maja r.; referat: Prawne podstawy organizacji policji w Polsce (od polowy XVIII wieku do końca II wojny światowej).

42 IX. Kształcenie kadr naukowych (chronologicznie)
1.Promotorstwo prac doktorskich  Promotorstwo pracy doktorskiej Moniki Piotrowskiej pt. Harcerstwo polskie na obczyźnie w latach ; obrona 24 maja r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; 2. Recenzje w przewodach doktorskich oraz w postępowaniach habilitacyjnych i o tytuł.  Ocena dorobku naukowego dr Tadeusza Zycha i jego rozprawy habilitacyjnej pt. „Tarnobrzeg pod okupacja niemiecką ”, Tarnobrzeg , ss – kolokwium habilitacyjne na Wydziale Humanistycznym UWM w dn. 6 października 2009 r.;

43 X. Podnoszenie kwalifikacji
 Stopień doktora nauk humanistycznych - nadany w 1984 r., przez Radę Naukową Wojskowego Instytutu Historycznego, na podstawie pracy „Historiografia i stan badań nad dziejami aparatu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wojsk wewnętrznych.”; otrzymała nagrodę III stopnia, ministra szkolnictwa wyższego.  Stopnień doktora habilitowanego nauk humanistycznych - nadany 16 czerwca r. przez Radę Wydziału Humanistycznego Akademii Świętokrzyskiej; podstawą praca, Milicja Obywatelska – Geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy, Olsztyn 2004, s

44 XI. Inne formy aktywności
 Granty Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Projekt badawczy własny pt. Ministerstwo Administracji Publicznej ; uzyskał pozytywne recenzje z rekomendacją do realizacji. Końcowa decyzja nr 0310/B/H03/2008/33, odmowna z uwagi na zbyt dużą liczbę wniosków.  Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych Przegląd Polsko – Polonijny, półrocznik Stowarzyszenia Naukowego „Polska w Świecie” w Gorzowie Wlkp oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie w Londynie – członek Rady Naukowej;  Działalność na rzecz Uczelni i Wydziału Członek rady Archiwalnej UWM w kadencji ; Członek Rady Wydziału w kadencji: 2004 – 2008, 2008 – 2012,

45 XII. Nagrody i wyróżnienia
Złoty Krzyż Zasługi – 2002 r.; Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2011 r.;  Nagroda indywidualna I i II stopnia Rektora UWM za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej – kilkakrotnie; Nagroda komendanta głównego Policji za całokształt dorobku ; Złoty Laur dziekana WPiA UW-M – 2011;

46 Dokumentowanie dorobku naukowego Referuje dr Bogumił Pahl
Nowe kryteria i tryb przyznawania kategorii naukowej (osiągnięcia naukowe i twórcze)

47 Ocena osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej obejmuje:
Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu ministra (JCR) Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu ministra Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu ministra (ERIH) Recenzowane publikacje o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim, zamieszczone w zagranicznym czasopiśmie naukowym niewymienionym w wykazie czasopism naukowych (4 pkt.)

48 Monografie, autorstwo rozdziału w monografii naukowej, redakcja naukowa monografii (punktacja)
1. Autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 25 pkt. 2. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt. 3. Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt.

49 Monografie Monografie naukowe, w szczególności; edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki; 1) stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe; 2) zawierają bibliografię naukową; 3) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych; 4) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy; 5) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. Rozdział w monografii – objętość co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego!!!

50 Zasady uwzględniania monografii przy ocenie WPiA
Liczba monografii naukowych uwzględniana przy kompleksowej ocenie w grupie nauk humanistycznych i społecznych nie może przekroczyć 40% wszystkich publikacji uwzględnianych przy kompleksowej ocenie.

51 Publikacje, których się nie uwzględnia przy ocenie WPiA
Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej nie zalicza się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach (innych niż wykazie A,B,C), skryptów i podręczników akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowych.

52 Zasady obliczania liczby N
Ważona liczba publikacji, o których mowa była mowa powyżej oraz liczba pozostałych osiągnięć naukowych i twórczych (patenty), uwzględnianych przy kompleksowej ocenie łącznie, nie mogą być większe niż 3N, gdzie N jest średnią arytmetyczną, z okresu objętego ankietą, liczby pracowników zatrudnionych w jednostce naukowej w poszczególnych latach przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w odniesieniu do całorocznego okresu zatrudnienia, ustaloną na podstawie corocznie składanych przez pracowników oświadczeń do celów ubiegania się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową będących pracownikami naukowymi i naukowo – dydaktycznymi.

53 Obniżenie liczby N – pracownicy niepublikujący
Liczbę 3N pomniejsza się o liczbę 2N0, gdzie N0 jest liczbą pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, uwzględnianych przy określaniu liczby N, którzy byli zatrudnieni w jednostce naukowej przez cały okres podlegający kompleksowej ocenie i nie byli autorami lub współautorami osiągnięć naukowych lub twórczych. Liczba N0 nie obejmuje pracowników inżynieryjno-technicznych.

54 Konferencje naukowe – które będą uwzględniane
Organizacja lub współorganizacja konferencji krajowych, w których wzięli udział przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych, lub konferencji międzynarodowych, w których co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe.

55 Studenci niepełnosprawni Referuje dr Małgorzata Augustyniak
CEL POMOCY Umożliwienie studentom niepełnosprawnym UWM równego dostępu do oferty dydaktycznej uczelni, niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

56 WARUNEK OTRZYMANIA POMOCY
Występowanie zależności między niepełnosprawnością a trudnościami w realizacji procesu studiów. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

57 FORMY POMOCY pomoc asystenta studenta niepełnosprawnego,
pomoc psychologiczna, pomoc tłumacza języka migowego, pracownia komputerowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego, pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów w związanych z procesem dydaktycznym

58 WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNYCH STANOWISK
klawiatury dostosowane do osób mających problemy z obsługą tradycyjnej klawiatury, myszka Big Track (sterowana za pomocą ruchu głowy), program udźwiękawiający, regulowane stoliki, drukarka brajlowska, powiększalnik stacjonarny i przenośny, dyktafon (do wypożyczenia), notatnik brajlowski (do wypożyczenia).

59 NIEDOGODNOŚCI infrastruktura (budynek tzw. inkubatora)
wynikająca z planu zajęć konieczność częstego przemieszczania się do oddalonych od siebie miejsc w Kortowie (zwłaszcza studenci niestacjonarni) brak wydziałowej wypożyczalni specjalistycznego sprzętu brak na stronie wydziałowej informacji dla studentów niepełnosprawnych

60 Nauka Referuje dr Paweł Polaczuk
Wytyczne Senatu z 30 marca 2012 r: zwiększenie aktywności naukowej w pozyskiwaniu środków na badania naukowe spoza budżetu UWM, obowiązek afiliowania publikacji zgodnie z podstawowym miejscem pracy, tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

61 Wytyczne ze Strategii Rozwoju UWM, przyjętej 17 grudnia 2010 r:
badania prowadzone w ramach programów międzynarodowych i krajowych, zorientowanie na badania interdyscyplinarne, wzrost jakości badań oraz wzrost ich innowacyjności, opracowywanie i wdrażanie mechanizmów transferu bądź metod popularyzowania efektów badań naukowych, badania (w obszarze dogmatyki) zintegrowane z otoczeniem społeczno- gospodarczym Wydziału.

62 Wytyczne wynikające z kryteriów oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej:
dobór wykładowców wg kryterium zgodności dorobku naukowego z zakładanymi efektami kształcenia, przenoszenie rezultatów prowadzonych badań do procesu kształcenia, uczestnictwo studentów w badaniach naukowych, umiędzynarodowienie badań.

63 Wytyczne wynikające z rozporządzenia MNiSW z 13 lipca 2012 r:
z kryterium „ocena osiągnięć naukowych” wynika konieczność upubliczniania rezultatów badań naukowych w czasopismach naukowych (A, B, C z wykazu MNiSW), monografiach naukowych, recenzowanych publikacjach naukowych recenzowane publikacje naukowe do 10% publikacji! zmiana w objętości monografii naukowych (od 6 arkuszy) oraz recenzowanych publikacji naukowych (od 0,5 arkusza).

64 z parametrów do kryterium „ocena potencjału naukowego” wynika m. in
z parametrów do kryterium „ocena potencjału naukowego” wynika m.in. konieczność zabiegania o członkowstwo w międzynarodowych zespołach eksperckich, z parametrów do kryterium „ocena materialnych efektów działalności naukowej jednostki” wynika konieczność realizowania projektów naukowych finansowanych ze źródeł międzynarodowych oraz projektów finansowanych w ramach krajowych procedur konkursowych

65 z parametrów kryterium „ocena pozostałych efektów” wynikają wskazania dotyczące warunków aplikacji wyników badań w otoczeniu jednostki (upowszechnianie wiedzy poprzez organizację imprez popularnonaukowych takich jak festiwale nauki, konkursy itp.) z parametrów kryterium „ocena pozostałych efektów” wynikają wskazania dotyczące warunków organizacji konferencji (krajowe, jeśli reprezentowanych jest przynajmniej 5 jednostek naukowych, międzynarodowe, jeśli co najmniej 1/3 prelegentów z zagranicznych ośrodków naukowych)

66 Prace dyplomowe Referuje dr Joanna Juchniewicz

67 Przepisy regulujące zasady dyplomowania:
Regulamin Studiów – Załącznik do Uchwały Nr 99 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 30 czerwca r. ze zm. Uchwała nr 5 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z 29 września 2008 r. w sprawie zasad prowadzenia seminariów magisterskich i dyplomowych

68 Tematy prac dyplomowych:
Temat pracy powinien odpowiadać seminarium w ramach którego student przygotowuje pracę dyplomową Praca magisterska przygotowywana przez studentów studiów II stopnia nie powinna być powtórzeniem pracy licencjackiej

69 Oceny pracy dyplomowej dokonuje:
Promotor Recenzent powołany przez Dziekana Par. 42 ust. 3 Regulaminu Studiów: W przypadku sprawowania opieki nad pracą dyplomową lub dziełem artystycznym na studiach jednolitych magisterskich i studiach drugiego stopnia - magisterskich przez nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora, doktora sztuki, a także kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, dziekan powołuje na recenzenta nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, profesora sztuki lub stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, a także kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

70 Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce – materiał przygotowany przez Zespół ds. dobrych praktyk akademickich, działający przy MNiSW ublikacje/ _MNISW_broszura_210x210.pdf

71 Ocena instytucjonalna WPiA
W dniach maja 2012 na WPiA została przeprowadzona przez Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej kontrola instytucjonalna. Ocena została przeprowadzona w oparciu o kryteria: strategia rozwoju, wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, zasoby kadrowe, materialne i finansowe, prowadzenie badań naukowych, współpraca krajowa i międzynarodowa, system wsparcia studentów i doktorantów, przepisy wewnętrzne normujące proces zapewnienia jakości kształcenia.

72 Wydział Prawa i Administracji uzyskał
ocenę pozytywną

73 Wybrane wytyczne oraz kryteria oceny zapewnienia jakości funkcjonowania Wydziału Prawa i Administracji Referuje dr Sebastian Bentkowski

74 Podstawa prawna Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005r., Nr 164, poz. 1365) Uchwała nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Uchwała nr 355 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z 26 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Uchwała Rady Wydziału w sprawie przyjęcia Modelu Zarządzania Wydziałem Prawa i Administracji w Olsztynie

75 Cele Przedstawione wytyczne i kryteria ocen służą zapewnieniu jakości wewnętrznej i zewnętrznej Wydziału Prawa i Administracji, w tym realizację celów sformułowanych w Modelu Zarządzania Wydziałem, przyjętym uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji: podniesieniu jakości obsługi i rozliczania studentów, poprawy jakości i efektywności kształcenia oraz badań naukowych, racjonalizacji podstawowych procesów obsługi toku studiów, poprawy obsługi badań naukowych, integracji procesów w obrębie uczelni, poprawy zarządzania kadrami.

76 Obszary działalność dydaktyczna i obsługa studentów
Wytyczne i kryteria oceny zapewnienia jakości dotyczą następujących obszarów: działalność dydaktyczna i obsługa studentów prowadzenie badań naukowych oraz pozyskiwanie środków na ich finansowania publikacje wyników badań naukowych organizacja konferencji i seminariów naukowych oraz doktoranckich inna działalność na rzecz Wydziału

77 Adresaci Adresatami niniejszych wytycznych i standardów są:
kierownictwo Wydziału pracownicy naukowo-dydaktyczni doktoranci

78 WYTYCZNE, KRYTERIA I METODY OCENY

79 1. Działalność dydaktyczna i obsługa studentów
Ogólne kryteria oceny jakości działalności dydaktycznej i obsługi studentów terminowość i punktualność, fachowość, dostępność i komunikatywność, sumienność i dokładność, uprzejmość, uwzględnienie oczekiwań studentów dotyczących

80 Terminowość i punktualność
pracownicy powinni realizować zajęcia w terminach określonych w planie studiów, tj. m.in. zajęcia powinny rozpoczynać się punktualnie i kończyć się o zaplanowanej godzinie każda nieobecność pracownika naukowo-dydaktycznego powinna być usprawiedliwiona i udokumentowana (wniosek urlopowy, zwolnienie lekarskie, zgoda na przełożenie zajęć, wyjazd służbowy itp.) egzaminy i zaliczenia powinny być przeprowadzane w terminach wcześniej ustalonych, zgodnie z regulaminem studiów i decyzjami Dziekana Wydziału, każda zmiana w planie zajęć z przyczyn leżących po stronie pracownika powinna być poprzedzona stosownym wnioskiem pracownika i zgodą Dziekana

81 Monitoring realizacji wytycznych:
Okresowe udokumentowane wizytacje/hospitacje na zajęciach/dyżurach przeprowadzone przez kierownictwo, Utworzenie aplikacji zawierającej informacje dotyczące rodzaju, terminu, miejsca i czasu zajęć prowadzonych przez pracownika, Spotkania kierownictwa z przedstawicielami studentów Ankiety

82 Fachowość realizacja treści programowych zgodnie z zakresem określonym w sylabusach uwzględnienie przy realizacji zajęć obowiązujących obszarów i efektów kształcenia (KRK) oraz form i sposobów weryfikacji wyników kształcenia, skoncentrowanie metod dydaktycznych na m.in. praktyczne aspekty wykorzystania wiedzy Monitoring realizacji wytycznych: okresowe wizytacje/hospitacje na zajęciach przeprowadzone przez kierownictwo, spotkania kierownictwa z przedstawicielami studentów ankiety

83 Dostępność i komunikatywność
obowiązek wyznaczenia terminów konsultacji i seminariów z częstotliwością (co najmniej jeden na 2 tygodnie) oraz przestrzeganie tych terminów wyznaczenie terminów seminariów w innych terminach niż konsultacji, ustalenie ze studentami formy kontaktu poza konsultacjami i seminariami ( , tel.,) aktualizacja informacji dotyczących terminów konsultacjami , seminariów udzielanie niezwłocznie odpowiedzi na pytania studentów dotyczące zajęć, prac dyplomowych i magisterskich itp. zaangażowanie się pracowników w działalność Studenckiej Poradni Prawnej – udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie świadczonych przez studentów bezpłatnych porad prawnych

84 Monitoring realizacji wytycznych:
Sprawdzenie realizacji obowiązków w zakresie wyznaczania terminów dyżurów i seminariów Spotkania kierownictwa z przedstawicielami studentów Ankiety

85 Uwzględnienie oczekiwań studentów
Uwzględnienie w treści programowych do propozycji i sugestii studentów w zakresie tematów Uzgadnianie ze studentami w miarę możliwości terminów zaliczeń i egzaminów w trakcie sesji egzaminacyjnej Monitoring realizacji wytycznych: Spotkania kierownictwa z przedstawicielami studentów Ankiety

86 2. Prowadzenie badań naukowych oraz pozyskiwanie środków na ich finansowanie
Wytyczne: Zintensyfikowanie działań w zakresie składania wniosków o granty naukowe, Wprowadzenie (w przypadku pracowników niesamodzielnych) obowiązku złożenia (samodzielnie lub w ramach zespołu) co najmniej jednego na rok wniosku o przyznanie środków na badania – granty zewnętrzne Tworzenie zespołów badawczych między katedralnych i międzywydziałowych ukierunkowanych na pozyskiwanie środków finansowych,

87 Zaangażowanie pracowników naukowych w pozyskiwanie środków na badania naukowe z uwzględnieniem następującego podziału zadań: - Pracownicy samodzielni – wskazanie tematów oraz ogólny nadzór nad sporządzeniem wniosków o sfinansowanie badań naukowych - Adiunkci – odpowiedzialność i nadzór nad przygotowaniem wniosków o sfinansowanie badań naukowych - Asystenci i doktoranci – wyszukiwanie programów, sporządzanie wniosków o przyznanie środków na badania

88 Monitoring realizacji wytycznych:
Składanie przez pracowników okresowych sprawozdań (półrocznych i rocznych) z efektów działań związanych z pozyskiwaniem środków na badania naukowe

89 3. Publikacje wyników badań naukowych
Wytyczne: zwiększenie liczby publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji w czasopismach „punktowanych”, publikowanie w czasopismach WPiA i Uniwersytetu, informowanie kierownictwa o planach publikacji w danym roku monografii prowadzenie polityki „cytowań” Monitoring realizacji wytycznych: Składanie przez pracowników okresowych sprawozdań (półrocznych i rocznych) dotyczących liczby publikacji itp.

90 4. Organizacja konferencji i seminariów naukowych oraz doktoranckich
Wytyczne: Zintensyfikowanie działań w zakresie organizowania konferencji i seminariów naukowych (na WPIA oraz ogólnopolskich i międzynarodowych) Obowiązek zorganizowania co najmniej jednej konferencji/seminarium przez każdą katedrę Wydziału Przygotowywanie oraz aktywny udział w seminariach doktoranckich Przekazywanie informacji na początku roku kalendarzowego o terminach, tematach i źródłach finansowania planowanych konferencji i seminariów

91 Wizytacje kierownictwa na seminariach doktoranckich
Monitoring realizacji wytycznych: Składanie przez kierowników katedr okresowych sprawozdań (półrocznych i rocznych) dotyczących zorganizowanych konferencji i seminariów Wizytacje kierownictwa na seminariach doktoranckich

92 5. Inna działalność na rzecz Wydziału
obowiązek udziału pracowników w posiedzeniach komisji, na wyznaczonych spotkaniach, pozyskiwanie źródeł finansowania działalności naukowo-badawczej Wydziału przedstawienie rocznych planów działalności laboratorium sądowego oraz laboratorium kryminalistycznego zaangażowanie się w działalność Studenckiej Poradni Prawnej, Rady Patronackiej oraz w działania wynikające z zawartych porozumień

93 Monitoring realizacji wytycznych:
Składanie przez pracowników niesamodzielnych okresowych sprawozdań (kwartalnych, półrocznych i rocznych) sprawozdań na temat pozostałej działalności na rzecz Wydziału (ze wskazaniem terminów i rodzaju konkretnych działań)

94 Podsumowanie Wytyczne i kryteria oraz metody oceny: stanowią integralną część Modelu Zarządzania Wydziału Prawa i Administracji, powinny być wprowadzone stosowną uchwałą Rady Wydziału, ocena ich realizacji przez pracownika może stanowić jednym z czynników uwzględnianych w sprawach prowadzonych przez Komisję kadrową oraz przy przyznawaniu nagród

95 Promocja Wydziału Referuje mgr Katarzyna Jaworska

96 Plany na rok akademicki 2012/2013:
spotkania w szkołach w ramach przedmiotu Street Law spotkania w szkołach w ramach akcji rektoratu wykłady otwarte opracowanie identyfikacji graficznej WPiA zwiększenie aktywności na FB opracowanie wspólnej kampanii reklamowej studiów podyplomowych

97 Informacje z Dziekanatu Referuje mgr Sebastian Witczak

98 Od roku akademickiego 2012/2013:
wszyscy studenci objęci są programem USOS; nie obowiązują karty egzaminacyjne; W związku z powyższym oceny należy wpisywać do indeksów oraz systemu USOS

99 Wydawane będą karty egzaminacyjne za rok 2011/2012 (poprzedni rok akademicki) dla osób wracających z wymiany międzyuczelnianej w ramach programów ERASMUS oraz MOST. Wydawane będą karty egzaminacyjne tylko na: RÓŻNICE PROGRAMOWE oraz POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW

100 Oceny należy wpisywać bezwzględnie do programu USOS w następujących terminach w sesji zimowej:
do 27 stycznia 2013 roku z: ĆWICZEŃ przedmiotów nie kończących się egzaminem do 17 lutego 2013 roku z: EGZAMINÓW

101 W przypadku braku choćby jednego wpisu w systemie USOS (zaliczenia z ćwiczeń, wykładów bądź egzaminów): nie będą przygotowywane dokumenty do obrony; studenci nie będą mogli złożyć wniosków o przyznanie stypendiów; studenci nie będą mogli ubiegać się o przyznanie stypendium ministra studenci nie będą mogli wyjechać na program ERASMUS i MOST

102 Dziekanat nie może: rozliczyć studentów w systemie; przedłużyć legitymacji studentom; wystawić zaświadczenia potwierdzającego studiowanie; wystawić zaświadczenia do kredytu studenckiego; wyliczyć średniej.

103 Indywidualny plan studiów
Student legitymujący się co najmniej dobrymi wynikami w nauce może studiować według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia. Szczegółowe zasady studiowania w w/w sposób ustala i zatwierdza Rada Wydziału, która powołuje również opiekuna naukowego. Rada Wydziału może przekazać swoje uprawnienia w tym zakresie dziekanowi.

104 Osiągnięcia 2011/2012

105 Doktoraty Na Wydziale Prawa i Administracji UWM wypromowano 20 doktorów nauk prawnych W tym 7 pracowników WPiA Wszczęto 34 przewody doktorskie

106 Habilitacje Habilitacje uzyskane przez pracowników UWM:
Piotr Krajewski Mariola Lemonnier (nostryfikacja habilitacji zagranicznej) Lech Mażewski Jarosław Moszczyński Magdalena Sitek

107 Wszczęte postępowania dotyczące nadania stopnia doktora habilitowanego
Przemysław Palka Denis Sołodow Benedykt Puczkowski Joanna Banach - Gutierrez

108 Wszczęte postępowania dotyczące nadania tytułu profesora
Jerzy Kasprzak – Uniwersytet w Białymstoku Piotr Majer – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

109 Konferencje i wykłady otwarte organizowane przez WPiA UWM
krajowe - 9 międzynarodowe – 3 Wykłady otwarte: pracownicy wydziału – 5 goście zaproszeni - 15

110 Goście zagraniczni, którzy uczestniczyli w konferencjach, seminariach i wykładach otwartych
W wydarzeniach tych uczestniczyło ok. 50 osób m.in. z Hiszpanii, Włoch, Albanii, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Czech, Niemiec, Szwecji. Wśród nich: Prof. Christian von Bar - Dyrektor Instytutu Prawa Europejskiego z Osnabruck (Niemcy) Prof. Carlos Flores - Profesor z Uniwersytetu na Gran Canaria (Hiszpania) Prof. Ksenofon Krisafi - Profesor z Uniwersytetu w Tiranie (Albania) Prof. Swietlana Zapara – Dziekan Wydziału Prawa Sumskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego (Ukraina) Prof. Stanisław Mraz – Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacji) Prof. Jerzy Sarnecki – szwedzki kryminolog polskiego pochodzenia

111 Mobilność pracowników i studentów
Kadra WPiA UWM, która wyjechała na obce uniwersytety w ramach programu ERASMUS (teaching staff mobility) - 17  Kadra zagraniczna, która przyjechała w ramach programu ERASMUS (teaching staff mobility) – 5 Studenci wyjeżdżający w ramach programu ERASMUS – 112 Studenci przyjeżdżający w ramach programu ERASMUS – 57  Studenci wyjeżdżający na praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS – 16

112 Inne ważne wydarzenia W roku 2011 Wydział Prawa i Administracji obchodził X-lecie istnienia We wrześniu 2011 roku zorganizowano Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa w Polsce Powołano Radę Patronacką, która jest ciałem doradczym ws. dostosowania programu dydaktycznego i jego jakości celem kształcenia kadr dla potrzeb nowoczesnej gospodarki województwa warmińsko – mazurskiego, Polski i Unii Europejskiej Każdy rok na danym kierunku posiada opiekuna roku Cyklicznie organizowane spotkania Dziekana WPiA ze studentami Na WPiA jest 17 kierunków studiów podyplomowych, Szkoły Prawa Obcego, kursy językowe

113 Ranking Wydział Prawa i Administracji zajął 8 miejsce w rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej  W rankingu liczyły się trzy kategorie: potencjał naukowy (kadra i jej osiągnięcia) jakość kształcenia współpraca z zagranicą

114 Stan finansowy Środki przyznane na dydaktykę przeznaczone są na zakup materiałów biurowych jednostek wydziału (katedr, dziekanatów i sekretariatów) oraz na opłaty telefonów stacjonarnych znajdujących się na terenie WPiA. Środki przyznane na badania statutowe przeznaczone są na opłaty konferencyjne, seminaryjne, rozliczenia delegacji, publikacje.

115 Środki przyznane na dydaktykę
Finanse Wydziału – stan na 04 września 2012r. l.p. Nazwa Katedry Środki przyznane na dydaktykę 1. Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego 171 2. Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej 442,2 3. Katedra Prawa Karnego Materialnego 245,2 4. Katedra Kryminologii Polityki Kryminalnej 1212,08 5. Katedra Historii Państwa i Prawa 686,95 6. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 652,74 7. Katedra Prawa Cywilnego 1089,02 8. Katedra Postępowania Cywilnego -205,94 9. Katedra Prawa Gospodarczego -1086,43 10. Katedra Prawa Administracyjnego 1181,09 11. Katedra Postępowania Administracyjnego 918,25 12. Katedra Teorii Filozofii Państwa i Prawa 1045,01 13. Katedra Bezpieczeństwa 1588,56 14. Katedra Prawa Finansowego 1678,79 15. Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego 1566,48 16. Katedra Teorii 133,11 17. Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego 231,1 18. Katedra Procesu Karnego 71,25 19. Katedra Prawa Konstytucyjnego 877,3 20. Katedra Ekonomii i Administrowania Instytucjami Publicznymi 638,94 21. Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego 2044,86

116

117 Środki statutowe przyznane w roku 2012
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 9 lutego 2012 r. przyznało Wydziałowi 280 240 zł I rata w wysokości 35 928 zł wpłynęła na konto Wydziału 20 lutego 2012 r. II rata w wysokości 35 928 zł wpłynęła na konto Wydziału 7 maja 2012 r. III rata w wysokości 35 928 zł wpłynęła na konto Wydziału 2 lipca 2012 r. IV rata w wysokości 35 928 zł wpłynęła na konto Wydziału 27 sierpnia 2012 r.

118 Środki przyznane na dydaktykę w roku 2012
W dniu 12 stycznia 2012 r. na konto Wydziału wpłynęło zł

119 Zmiany w finansowaniu pracowników
W czerwcu 2012 r. nastąpiły zmiany w procesie finansowania pracowników WPiA- ze środków pochodzących z dotacji na działalność statutową (wyjazdy na konferencje, sympozja, kwerendy biblioteczne) finansowane są tylko osoby, które na podstawie sprawozdania z badań naukowych złożonego na drugi rok w trzyletnim planie zostały zakwalifikowane do Grupy A Środki pieniężne, które pozostały na koncie katedry przed wprowadzonymi zmianami są do dyspozycji pracowników katedry po uprzedniej zgodzie jej kierownika

120 WYZWANIA STOJĄCE PRZED WYDZIAŁEM
wprowadzenie i ujednolicenie Krajowych Ram Kwalifikacji wdrażanie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) wdrażanie ogólnouczelnianej instrukcji kancelaryjnej zmiany w regulaminie studiów podyplomowych uruchomienie studiów prawniczych w języku angielskim, co związane jest z potrzebą pozyskiwania studentów zagranicznych

121 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie z ADIUNKTAMI, ASYSTENTAMI I DOKTORANTAMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google