Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja restrukturyzacji działalności kulturalnej Miasta Skierniewice Koncepcja restrukturyzacji działalności kulturalnej Miasta Skierniewice Mariusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja restrukturyzacji działalności kulturalnej Miasta Skierniewice Koncepcja restrukturyzacji działalności kulturalnej Miasta Skierniewice Mariusz."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja restrukturyzacji działalności kulturalnej Miasta Skierniewice Koncepcja restrukturyzacji działalności kulturalnej Miasta Skierniewice Mariusz Michalski Kamila Brzezińska Sierpień 2012

2 Informacje ogólne Badanie dotyczące restrukturyzacji działalności kulturalnej Miasta Skierniewice przeprowadzono w oparciu o: ankiety w formie 1150 wywiadów ustrukturyzowanych, adresowanych do skierniewiczan (8-24.05.2012); nagrania debaty radiowej dotyczącej działalności kulturalnej Miasta Skierniewice (24.05.2012); nagrania 13 wywiadów indywidualnych z twórcami i artystami (22-23.05.2012); nagrania 10 wywiadów radiowych z twórcami i artystami (maj 2012); statuty, regulaminy organizacyjne Miejskiego Ośrodka Kultury w Skierniewicach (MOK) i Młodzieżowego Centrum Kultury w Skierniewicach (MCK); uchwałę nr XX/14/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury pod nazwą Młodzieżowe Centrum Kultury w Skierniewicach; opracowanie pt. Koncepcja restrukturyzacji działalności kulturalnej dla Miasta Skierniewice, sporządzone przez firmę Antares Corporate Finance Sp. z o.o. w maju 2012 roku.

3 Cel i zakres badania Przedmiotowe badanie przeprowadzono w celu dostarczenia Urzędowi Miasta Skierniewice analizy pod kątem zwiększenia efektywności działań restrukturyzacyjnych w obszarze kultury Skierniewic. Raport z badania objął: analizę aktualnego zakresu oferty kulturalnej Miasta Skierniewice; opis zapisów prawa lokalnego oddziałujących na stan kultury w mieście; porównanie działalności statutowej restrukturyzowanych instytucji kultury – MOK i MCK; analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej i zatrudnienia MOK i MCK; prezentację kontekstu społecznego w zakresie opinii i oczekiwań dotyczących kultury, wyrażanych przez skierniewiczan; rekomendacje dotyczące restrukturyzacji instytucji kultury oraz organizacji kultury w Skierniewicach.

4 Aktualna oferta kulturalna (1) Instytucjonalny wymiar kultury, w zakresie leżącym w gestii Miasta Skierniewice, obejmuje przedsięwzięcia realizowane w ramach działalności następujących placówek kulturalnych: Biuro Wystaw Artystycznych (BWA); Działalność: edukacja kulturalna i aktywne wychowywanie odbiorcy sztuki współczesnej, upowszechnianie współczesnych sztuk plastycznych, tj. wystawiennictwo, sprzedaż prac prezentowanych w ramach projektów BWA, wydawnictwo, organizacja plenerów artystycznych, wykładów z historii sztuki, projekcji filmów, spotkań z artystami oraz warsztatów. Izba Historii Skierniewic (IHS); Działalność: upowszechnianie oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego Ziemi Skierniewickiej, tj. organizacja spotkań z twórcami kultury oraz koncertów muzyki klasycznej, sprzedaż wydawnictw tematycznie związanych z miastem, udostępnianie księgozbioru IHS. Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta (MBP); Działalność: udostępnianie książek i czasopism (łącznie ok. 215 tys. woluminów oraz 124 tytuły czasopism bieżących i archiwalnych) oraz encyklopedii, słowników, informatorów zapisanych na płytach CD i DVD, a także programów do nauki języków obcych i programów obsługi prawnej; oferowanie dostępu do Internetu oraz stanowisk komputerowych.

5 Aktualna oferta kulturalna (2) Instytucjonalny wymiar kultury, w zakresie leżącym w gestii Miasta Skierniewice, obejmuje przedsięwzięcia realizowane w ramach działalności następujących placówek kulturalnych (cd.): Miejski Ośrodek Kultury (MOK); Inicjatywy MOK są realizowane w trzech ośrodkach: kinoteatr Polonez (działalność: projekcje repertuarowe, projekcje i dyskusje w ramach DKF Eroica, program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, spektakle w ramach Sceny Regionalnej Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi); radio RSC (działalność: rozgłośnia radiowa); klub Konstancja (działalność: zajęcia o profilu muzycznym, plastycznym, teatralnym oraz szachowe i brydżowe koła zainteresowań; siedziba: Miejskiej Orkiestry Dętej, zespołu folklorystycznego Ustronie, Światowego Związku Żołnierzy AK oraz klubów seniora: Zacisze, Zgoda i Ustronie. Młodzieżowe Centrum Kultury (MCK); Działalność: warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, taneczne oraz filmowe, fankluby, grupa teatralna Com.pl.ex, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, amatorski klub filmowy Skierniewicka Fabryka Snów, klub seniora Ara, Uniwersytet III Wieku. Wydarzenia kulturalne o charakterze cyklicznym Np.: Ogólnopolski Przegląd Teatralny Poszukiwanie alternatywy, Rock May Festival, Szorty – krótkie formy filmowe, Tosiek – festiwal z A. Nurzyńskim w tle, Harmonia – warsztaty wokalne.

6 Polityka kulturalna Trzon lokalnej polityki kulturalnej Miasta Skierniewice wyznaczają zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2000-2015. Priorytetem są: modernizacja bazy materialnej (cel: poprawa warunków zamieszkania, obsługi i wypoczynku mieszkańców oraz stanu bezpieczeństwa publicznego); rozwój kultury i sztuki w mieście (cel: wzrost rangi miasta w otoczeniu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym). Organizację kultury instytucjonalnej modyfikuje uchwała nr XX/14/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury pod nazwą Młodzieżowe Centrum Kultury w Skierniewicach: likwidacja MCK może nastąpić w drodze podjęcia kolejnej uchwały nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia zamiaru likwidacji; wprowadzenie ww. uchwały spowoduje restrukturyzację instytucji kultury poprzez połączenie MOK i MCK w drodze likwidacji drugiej placówki.

7 Ocena oferty i polityki kulturalnej Ocena oferty i polityki kulturalnej Brak wyrównanej oferty kulturalnej przeznaczonej dla mieszkańców w różnym wieku i o różnym poziomie kompetencji; Trudności z pozyskaniem dla działań organizowanych w Skierniewicach w pełni ukształtowanych odbiorców kultury wśród mieszkańców; Niedostatki w zakresie promocji i upowszechniania kultury; Niesprawna komunikacja oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami poszczególnych instytucji kultury oraz Urzędu Miasta Skierniewice; Brak wykorzystania potencjału lokalnych twórców, artystów, animatorów kultury oraz interesujących inicjatyw rozwijanych w ramach prywatnej działalności twórców kultury oraz na płaszczyźnie organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych.

8 Ocena działań MOK i MCK (1) Skierniewiczanie są pozytywnie nastawieni do propozycji połączenia MOK i MCK. Wśród mocnych stron MCK uczestnicy badań wymieniali działalność własną o charakterze edukacyjnym w zakresie sztuk plastycznych i tańca oraz współpracę z Teatrem Realistycznym, który nie prowadzi obecnie działalności w ramach wskazanej instytucji, a także pracę przy organizacji niektórych imprez masowych. MOK został pozytywnie oceniony przez badanych ze względu na prowadzenie edukacji filmowej, działalność kinoteatru Polonez oraz radia RSC. Pozytywnie oceniono również działalność dedykowaną seniorom. Respondenci negatywnie ocenili głównie organizacyjne aspekty działania instytucji: brak współpracy między ośrodkami i niski stopień koordynacji działań; brak spójnych strategii działania oraz długoterminowych planów programowych instytucji; nieefektywne zarządzanie funduszami – w efekcie ograniczone środki na działalność edukacyjną oraz eventową;

9 Ocena działań MOK i MCK (2) Respondenci negatywnie ocenili głównie organizacyjne aspekty działania instytucji (cd.): nieefektywne zarządzanie zasobami ludzkimi – rozrośnięta administracja, ograniczona liczba kompetentnych instruktorów, których działalność funkcjonuje w społecznej świadomości, skostniała struktura; niewykorzystywania przez instytucje lokalnego potencjału kulturalnego, osobowego i materialnego; niski stopień adekwatności inicjatyw instytucji do potrzeb (wynikających zarówno ze świadomego zainteresowania, jak i zapotrzebowania sięgającego źródłami do braków w zakresie edukacji kulturalnej) mieszkańców Skierniewic; niedostosowanie sposobu organizacji pracy ośrodków do potrzeb mieszkańców miasta.

10 Ocena działań BWA Badani, podkreślając specyficzny charakter zakresu kompetencji instytucji (działalność wystawiennicza, propagowanie sztuk plastycznych – gł. sztuki współczesnej), dowodzili konieczności zachowania autonomicznego charakteru BWA. Merytoryczny aspekt funkcjonowania BWA spotkał się z pozytywną oceną respondentów. Zastrzeżenia badanych dotyczą głównie organizacji działania BWA: nieefektywna, niewystarczająco prężna promocja działań instytucji oraz twórczości artystów współpracujących z BWA; hermetyczny charakter funkcjonowania BWA czyni instytucję niewystarczająco otwartą na lokalnych twórców oraz odporną na pomysły i inicjatywny z zewnątrz; brak odpowiedniej ekspozycji prezentowanych prac oraz nisko stopień upowszechniania działalności instytucji wśród mieszkańców Skierniewic.

11 Ocena działań IHS Badani uważają, że nie należy łączyć działalności IHS z innymi instytucjami kultury. Wśród skierniewiczan istnieje świadomość potrzeby pielęgnowania historii regionu oraz przekonanie o zapotrzebowaniu na niezależną instytucję, która zadanie to obejmie swoim statutem. Wśród negatywnych opinii funkcjonowania IHS pojawiły się następujące oceny respondentów: nieskuteczne działania promocyjne (archaiczne formy popularyzacji inicjatyw instytucji); mało nowoczesne formy działania, przez które instytucja nie dociera skutecznie do odbiorców; brak renowacji siedziby instytucji; brak archiwum i muzeum miejskiego.

12 Potrzeba powstania MZS 75,2% skierniewiczan biorących udział w badaniu ankietowym uważa, że powinno powstać Muzeum Ziemi Skierniewickiej (MZS), w tym: 5,9% skierniewiczan w wieku 14-18 lat; 6,0% skierniewiczan w wieku 19-25 lat; 23,7% skierniewiczan w wieku 26-35 lat; 39,6% skierniewiczan w wieku 36-55 lat. Zdaniem badanych powstanie MZS jest jednym z ważnych zagadnień dla polityki kulturalnej miasta, ale powinno znaleźć się na niższej pozycji na liście priorytetów. Respondenci są bowiem świadomi kosztów (utworzenie stosownego zaplecza technicznego oraz bazy lokalowej), jakie stanowi tego rodzaju inwestycja. W związku z sugestiami badanych rekomendowane jest rozpoczęcie prac nad projektem utworzenia MZS oraz uwzględnienie go w długoterminowym planie rozwoju miasta. Jego realizacja nie powinna mieć jednak miejsca w początkowej fazie wdrażania reformy kulturalnej Miasta Skierniewice.

13 Porównanie działalności MOK i MCK (1) Porównanie działalności MOK i MCK (1) Dokonując porównania zadań statutowych przewidzianych dla MOK i MCK, dla znacznej większości zapisów można odnaleźć odpowiednik o tożsamym brzmieniu lub odnoszący się do tego samego obszaru aktywności. Jest to 15 spośród 19 zadań zapisanych w statucie MCK oraz 16 lub 17 spośród 22 zadań zapisanych w statucie MOK. Jako przykład może posłużyć: Prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych (MCK); Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę (MOK); Prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży (MOK); Inicjowanie wspólnie z oświatą przedsięwzięć w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży (MOK). Sugerowane brzmienie zapisu: Prowadzenie lub inicjowanie wspólnie z oświatą przedsięwzięć w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

14 Porównanie działalności MOK i MCK (2) Porównanie działalności MOK i MCK (2) Dokonując porównania zadań statutowych przewidzianych dla MOK i MCK, dla znacznej większości zapisów można odnaleźć odpowiednik o tożsamym brzmieniu lub odnoszący się do tego samego obszaru aktywności (cd.) Zaledwie 4 spośród 19 zadań MCK oraz 4 lub 3 zapisy w statucie MOK mają charakter unikalny, świadczący o specyfice obydwu placówek kulturalnych. Zapisy unikalne dla dokumentów określających profil działania MOK oraz MCK powinny zostać zachowane i wpisane do statutu w brzmieniu dostosowanym do zaakceptowanej tożsamości instytucji kultury powstałej w efekcie restrukturyzacji: Prowadzenie prac nad nowymi formami w zakresie upowszechniania kultury oraz ich wdrażanie (MCK); Prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego (MCK); Tworzenie niezależnych źródeł finansowania kultury (MCK);

15 Porównanie działalności MOK i MCK (3) Porównanie działalności MOK i MCK (3) Zapisy unikalne dla dokumentów określających profil działania MOK oraz MCK powinny zostać zachowane i wpisane do statutu w brzmieniu dostosowanym do zaakceptowanej tożsamości instytucji kultury powstałej w efekcie restrukturyzacji (cd.): Gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących amatorskiego ruchu artystycznego i dokumentów społecznego życia kulturalnego (MCK); Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, odnowa i udostępnienie dóbr kultury (MOK); Tworzenie warunków dla rozwoju działalności ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką (MOK); Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego (MOK). W przypadku braku zgody na włączenie zadania 5 ze statutu MOK Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców do grupy tworzonej przez zadanie 14 ze statutu MOK oraz zadanie 14 ze statutu MCK, należy je potraktować jak zapis o charakterze unikalnym.

16 Analiza ekonomiczno-finansowa (1) Analiza ekonomiczno-finansowa (1) Wybrane parametry charakteryzujące sytuację ekonomiczno-finansową Parametr2009 rok2010 rok2011 rok MOK Zysk(strata) ze sprzedaży -1261,4 tys. zł-443,7 tys. zł-245,2 tys. zł Zysk (strata z działalności operacyjnej) -308,3 tys. zł-345,3 tys. zł-180,9 tys. zł Zysk netto-303,0 tys. zł-363,2 tys. zł-206,7 tys. zł Ogólne zadłużenie2,7%13,1%14,0% MCK Zysk (strata) ze sprzedaży -1482,4 tys. zł-35,0 tys. zł31,3 tys. zł Zysk (strata z działalności operacyjnej) -23,7 tys. zł-29,6 tys. zł42,0 tys. zł Zysk netto-23,3 tys. zł-29,4 tys. zł41,5 tys. zł Ogólne zadłużenie35,8%48,1%39,5% Dane: UM Skierniewice

17 Analiza ekonomiczno-finansowa (2) Analiza ekonomiczno-finansowa (2) Struktura dotacji dla MOK Dane: UM Skierniewice Dotacja2009 rok2010 rok2011 rok Na działalność operacyjną Urząd Miasta Skierniewice880,0 tys. zł (93,2%) 860,0 tys. zł (90,5%) 1030,0 tys. zł (94,8%) Polski Instytut Sztuki Filmowej9,0 tys. zł5,0 tys. zł21,0 tys. zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 10,0 tys. zł13,0 tys. zł7,0 tys. zł Narodowa Agencja Programu Młodzież w działaniu 15,0 tys. zł2,0 tys. zł0,0 tys. zł Razem914,0 tys. zł880,0 tys. zł1058,0 tys. zł Na działalność inwestycyjną Polski Instytut Sztuki Filmowej30,0 tys. zł70,0 tys. zł29,0 tys. zł Razem30,0 tys. zł70,0 tys. zł29,0 tys. zł Razem944,0 tys. zł950,0 tys. zł1087,0 tys. zł

18 Analiza ekonomiczno-finansowa (3) Analiza ekonomiczno-finansowa (3) Struktura dotacji dla MCK Dane: UM Skierniewice Dotacja2009 rok2010 rok2011 rok Urząd Miasta Skierniewice1320,0 tys. zł (90,9%) 1310,4 tys. zł (99,9%) 1520,0 tys. zł (100,0%) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego124,6 tys. zł0,0 tys. zł Dotacje zagraniczne7,6 tys. zł0,4 tys. zł0,0 tys. zł Razem1452,2 tys. zł1310,8 tys. zł1520,0 tys. zł

19 Analiza zatrudnienia (1) Analiza zatrudnienia (1) Stan zatrudnienia MOK i MCK Dane: UM Skierniewice XII 2009XII 2010XII 2011VI 2012 MOK Osoby30313032 Etaty27,528 28,5 MCK Osoby26252426 Etaty24232224,3

20 Analiza zatrudnienia (2) Analiza zatrudnienia (2) Zatrudnienie w MOK w czerwcu 2012 roku Dane: UM Skierniewice Nazwa stanowiska pracy (MOK / kinoteatr Polonez / radio RSC / klub Konstancja) DyrektorSpecjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń, operator filmowy Dziennikarz na 1/2 etatu Z-ca dyrektora (MOK, kinoteatr)SprzątaczkaDziennikarz na 1/2 etatu Główny księgowySprzątaczkaSpecjalista ds. montażu na 3/4 etatu Starszy księgowySprzątaczkaRedaktor techniczny, serwis naprawczy Główny instruktor filmowyRedaktor naczelnySpecjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń Starszy instruktor filmowyRedaktor muzyczny na 1/2 etatuSpecjalista ds. marketingu i reklamy Specjalista (kasjer biletowy)DziennikarzSpecjalista ds. marketingu i reklamy Specjalista (kadry, kasjer biletowy) na 3/4 etatu DziennikarzInstruktor ds. muzyki, nauczyciel muzyki Starszy referent (kasjer biletowy)DziennikarzInstruktor plastyk na 1/2 etatu Operator filmowyDziennikarz na 3/4 etatuSprzątaczka na 1/2 etatu Specjalista informatyk, operator filmowy Dziennikarz na 3/4 etatu 83 793,59 zł miesięcznie

21 Analiza zatrudnienia (3) Analiza zatrudnienia (3) Zatrudnienie w MCK w czerwcu 2012 roku Dane: UM Skierniewice Nazwa stanowiska pracy (księgowość, kadry, administracja / MCK / RATP) DyrektorInstruktor ds. tańcaStarsza woźna – sprzątaczka Główny księgowyInstruktor ds. filmu i imprez muzycznych Starsza woźna – sprzątaczka Starszy księgowyStarszy specjalista ds. plastykiPracownik gospodarczy Księgowy – kasjer na 1/2 etatuInstruktor ds. plastykiPracownik gospodarczy na 1/2 etatu Specjalista ds. organizacyjnych, kadrowych i socjalnych Instruktor plastyki na 1/3 etatuKierownik RATP Referent ds. administracyjno- biurowych (praca na zastępstwo) Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń oświetleniowych, audiowizualnych i BHP Referent ds. informacji kulturalnej RATP Główny instruktor kursów pełniący funkcję kierownika działu impresaryjno-promocyjnego Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń oświetleniowych Informatyk – grafik komputerowy Główny instruktor kursów ds. edukacji kulturalnej i informacji Specjalista ds. urządzeń elektroakustycznych i komputerowych 62 155,49 zł miesięcznie Główny instruktor ds. teatru i żywego słowa Specjalista ds. zaopatrzenia i transportu – kierowca

22 Analiza zatrudnienia (4) Analiza zatrudnienia (4) Zatrudnienie w MOK a w MCK w czerwcu 2012 roku Dane: UM Skierniewice WyszczególnienieMOKMCK Liczba pracowników3226 Administracja, biuro, kadry* Specjalista (kadry, kasjer biletowy) na 3/4 etatu * Specjalista ds. organizacyjnych, kadrowych i socjalnych * Referent ds. administracyjno- biurowych Księgowość * Główny księgowy * Starszy księgowy * Księgowy – kasjer na 1/2 etatu Obsługa i konserwacja urządzeń * Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń, operator filmowy (kinoteatr) * Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń oświetleniowych, audiowizualnych i BHP * Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń (radio) * Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń oświetleniowych Pracownicy gospodarczybrak * Pracownik gospodarczy * Pracownik gospodarczy na 1/2 etatu

23 Struktura zatrudnienia NMOK (1) Struktura zatrudnienia NMOK (1) Podstawa: badania i analizy DyrektorDyrektor Główny specjalista ds. programowo-artystycznych Zastępca dyrektora ds. kinoteatru i techniki Zespół administracyjno- finansowy Zespół radia RSC Specjalista ds. pozyskiwania funduszy Zespół ds. merytorycznej pracy ośrodka, współpracy z partnerami oraz organizacji wydarzeń i eventów Zespół Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości Zespół ds. PR, marketingu, promocji i nawiązywania kontaktów zewnętrznych z instytucjami kultury i oświaty Zespół kinoteatru Polonez Zespół ds. obsługi technicznej, nagłośnienia i konserwacji Zespół ds. sprzątania

24 Struktura zatrudnienia NMOK (2) Struktura zatrudnienia NMOK (2) Pełni zadania menedżera, koordynuje pracą wszystkich działów, jest odpowiedzialny za przedłożenie, realizację i efektywność finansową autorskiego programu działania Nowego Miejskiego Ośrodka Kultury. Ponadto odpowiada za efektywne i gospodarne zarządzanie finansami ośrodka oraz administrację. Koordynuje pracą zespołu ds. administracyjno-finansowych, specjalisty ds. pozyskiwania funduszy oraz radia RSC. DyrektorDyrektor 1 stanowisko pracy* Dyrektor MOK lub MCK lub wybrany w drodze konkursu Podstawa: badania i analizy

25 Struktura zatrudnienia NMOK (3) Struktura zatrudnienia NMOK (3) Odpowiada za operacje finansowe Nowego Miejskiego Ośrodka Kultury, obsługę księgową, kadrową i administracyjną ośrodka. 3 stanowiska pracy * Specjalista ds. organizacyjnych, kadrowych i socjalnych (MCK) lub referent ds. administracyjno-biurowych na umowę o pracę na zastępstwo (MCK) – jako specjalista ds. administracyjnych, biurowych i kadrowych * Główny księgowy MOK lub MCK * Starszy księgowy MOK lub MCK Podstawa: badania i analizy Zespół administracyjno-finansowy

26 Struktura zatrudnienia NMOK (4) Struktura zatrudnienia NMOK (4) Odpowiada za wybór, pisanie i składanie wniosków o dofinansowanie projektów Nowego Miejskiego Ośrodka Kultury oraz pomocy przy wnioskowaniu o fundusze dla projektów zewnętrznych realizowanych przy współpracy z instytucją. W ramach jego obowiązków leży także udzielanie konsultacji niezależnym animatorom kultury oraz organizacjom pozarządowym w zakresie korzystania z grantów, funduszy i konkursów. Podstawa: badania i analizy Specjalista ds. pozyskiwania funduszy 1 stanowisko pracy* Kierownik działu administracyjno-gospodarczego, specjalista ds. zamówień publicznych (MCK)

27 Struktura zatrudnienia NMOK (5) Struktura zatrudnienia NMOK (5) Odpowiada za całościową obsługę pracy radia oraz organizację zajęć z warsztatu radiowego i medialnego we współpracy z głównym specjalistą ds. programowo- artystycznych (odpowiedzialnym m.in. za merytoryczną pracę Nowego Miejskiego Ośrodka Kultury), a także organizację praktyk i staży medialnych. 9 stanowisk pracy * Redaktor naczelny (radio) * Redaktor muzyczny na 1/2 etatu (radio) * 3 x dziennikarz (radio) * 2 x dziennikarz na 3/4 etatu (radio) * 2 x dziennikarz na 1/2 etatu (radio) Podstawa: badania i analizy Zespół radia RSC

28 Struktura zatrudnienia NMOK (6) Struktura zatrudnienia NMOK (6) Jest odpowiedzialny za realizację zakładanego kierunku pracy merytorycznej ośrodka oraz bieżące jego modyfikowanie, w celu dostosowania do potrzeb mieszkańców Skierniewic i zwiększenia efektywności pracy ośrodka oraz jego wizerunku. Koordynuje pracą zespołu ds. merytorycznej pracy ośrodka, współpracy z partnerami oraz organizacji wydarzeń i eventów, zespołu Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości oraz zespołu ds. PR, marketingu, promocji i nawiązywania kontaktów zewnętrznych z instytucjami kultury i oświaty. Odpowiada za ocenę jakości zajęć i wydarzeń zamieszczanych w ofercie ośrodka. Główny specjalista ds. programowo-artystycznych 1 stanowisko pracy * Główny instruktor kursów pełniący funkcję kierownika działu impresaryjno-promocyjnego (MCK) lub wybrany w drodze konkursu Podstawa: badania i analizy

29 Struktura zatrudnienia NMOK (7) Struktura zatrudnienia NMOK (7) Jest odpowiedzialny za warsztaty i zajęcia kulturalne ośrodka, w tym prowadzenie działalności klubowej. Współpracuje z kinoteatrem Polonez w zakresie edukacji filmowej, radiem RSC w zakresie edukacji medialnej, zespołem Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości oraz zespołem zajmującym się public relations, marketingiem, promocją i nawiązywaniem kontaktów zewnętrznych z instytucjami kultury i oświaty. W ramach struktury zespołu zatrudnieni są instruktorzy odpowiedzialni za ofertę w zakresie: sztuk plastycznych, muzyki, tańca, teatru, fotografii, filmu i nowych mediów oraz ekologii. Ponadto zespół zajmuje się obsługą ze strony Nowego Miejskiego Ośrodka Kultury wydarzeń inicjowanych przez partnerów ośrodka. Ustala również kalendarz wydarzeń kulturalnych organizowanych przez NMOK we współpracy z innymi instytucjami kultury, współorganizuje je. Zespół ds. merytorycznej pracy ośrodka, współpracy z partnerami oraz organizacji wydarzeń i eventów

30 Struktura zatrudnienia NMOK (8) Struktura zatrudnienia NMOK (8) 9 stanowisk pracy Główny instruktor kursów ds. edukacji kulturalnej i informacji (MCK) Główny instruktor ds. teatru i żywego słowa (MCK) Instruktor ds. tańca (MCK) Instruktor ds. muzyki, nauczyciel muzyki (klub Konstancja) Instruktor ds. filmu i imprez muzycznych (MCK) Starszy specjalista ds. plastyki (MCK) Instruktor ds. plastyki (MCK) Instruktor plastyk na 1/2 etatu (klub Konstancja) Instruktor plastyki na 1/3 etatu (MCK) Podstawa: badania i analizy Zespół ds. merytorycznej pracy ośrodka, współpracy z partnerami oraz organizacji wydarzeń i eventów

31 Struktura zatrudnienia NMOK (9) Struktura zatrudnienia NMOK (9) Jest zobligowany do współpracy z zespołem ds. merytorycznej pracy ośrodka, współpracy z partnerami oraz organizacji wydarzeń i eventów oraz zespołem ds. PR, marketingu, promocji i nawiązywania kontaktów zewnętrznych z instytucjami kultury i oświaty. Odpowiada za świadczenie usług nastawionych na kształtowanie i rozwój kulturalnej tożsamości regionalnej oraz promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego. 3 stanowiska pracy * Kierownik RATP – jako specjalista ds. kształtowania, rozwoju oraz promocji tożsamości i dziedzictwa kulturowego w regionie * Referent ds. informacji kulturalnej RATP * Informatyk – grafik komputerowy (RATP) Podstawa: badania i analizy Zespół Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości

32 Struktura zatrudnienia NMOK (10) Struktura zatrudnienia NMOK (10) Odpowiada za komunikację w Nowym Miejskim Ośrodku Kultury, w tym za prowadzenie strony internetowej zintegrowanej z pracą innych instytucji kultury. Zajmuje się promocją NMOK – zajęć, warsztatów oraz wydarzeń i eventów, a także lokalnych twórców kultury. Odpowiada za nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z innymi ośrodkami kulturalnymi i oświatowymi w mieście, regionie, kraju oraz za granicą. 2 stanowiska pracy * 2 x specjalista ds. marketingu i reklamy (radio) – jako specjalista ds. PR, marketingu, promocji i nawiązywania kontaktów zewnętrznych z instytucjami kultury i oświaty Podstawa: badania i analizy Zespół ds. PR, marketingu, promocji i nawiązywania kontaktów zewnętrznych z instytucjami kultury i oświaty

33 Struktura zatrudnienia NMOK (11) Struktura zatrudnienia NMOK (11) Odpowiada za działalność kinoteatru Polonez oraz obsługę techniczną i gospodarczą, a także zapewnienie niezbędnego wyposażenia wszystkich zajęć, warsztatów i wydarzeń współorganizowanych przez Nowy Miejski Ośrodek Kultury oraz za sprawność urządzeń technicznych i porządek na terenie obiektów ośrodka. Zastępca dyrektora ds. kinoteatru i techniki 1 stanowisko pracy* Zastępca dyrektora MOK lub wybrany w drodze konkursu Podstawa: badania i analizy

34 Struktura zatrudnienia NMOK (12) Struktura zatrudnienia NMOK (12) Jest zobligowany do współpracy z głównym specjalistą ds. programowo- artystycznych. Zajmuje się bieżącą obsługą kinoteatru oraz edukacją filmową i wizualną we współpracy z instruktorem odpowiedzialnym za fotografie, film i nowe media. 5 stanowisk pracy * Główny instruktor filmowy (kinoteatr) * Starszy instruktor filmowy (kinoteatr) * Specjalista – kasjer biletowy (kinoteatr) * Specjalista – kadry, kasjer biletowy na 3/4 etatu (kinoteatr) - jako specjalista – kasjer biletowy na 3/4 etatu * Starszy referent – kasjer biletowy (kinoteatr) Podstawa: badania i analizy Zespół kinoteatru Polonez

35 Struktura zatrudnienia NMOK (13) Struktura zatrudnienia NMOK (13) To specjaliści zajmujący się obsługą warsztatów, zajęć i wydarzeń współorganizowanych przez Nowy Miejski Ośrodek Kultury oraz obsługą studia nagrań. Są ponadto odpowiedzialni za utrzymanie sprawności wszystkich urządzeń niezbędnych do pracy ośrodka. 10 lub 9 stanowisk pracy * Operator filmowy (kinoteatr)* Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń (radio) * Specjalista informatyk, operator filmowy (kinoteatr) * Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń oświetleniowych, audiowizualnych i BHP (MCK) * Specjalista ds. montażu na 3/4 etatu (radio) * Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń oświetleniowych (MCK) - ewentualnie * Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń, operator filmowy (kinoteatr) * Specjalista ds. urządzeń elektroakustycznych i komputerowych (MCK) * Redaktor techniczny, serwis naprawczy (radio) * Specjalista ds. zaopatrzenia i transportu – kierowca (MCK) Podstawa: badania i analizy Zespół ds. obsługi technicznej, konserwacji i nagłośnienia

36 Struktura zatrudnienia NMOK (14) Struktura zatrudnienia NMOK (14) To sprzątaczki, woźne i pracownicy gospodarczy, którzy są odpowiedzialni za utrzymanie porządku i czystości na terenie Nowego Miejskiego Ośrodka Kultury oraz w budynkach instytucji. Podstawa: badania i analizy Zespół ds. sprzątania 8 lub 7 stanowisk pracy * 3 x sprzątaczka (kinoteatr) * Sprzątaczka na 1/2 etatu (klub Konstancja) * 2 x starsza woźna – sprzątaczka (MCK) * Pracownik gospodarczy (MCK) * Pracownik gospodarczy na 1/2 etatu – ewentualnie

37 Oszczędności (1) Oszczędności z tytułu utworzenia Nowego Miejskiego Ośrodka Kultury należy poszukiwać w kosztach zatrudnienia, zwłaszcza że przewidywane koszty pracy w 2012 roku stanowią niemal połowę łącznego budżetu MOK (45,2%) i MCK (47,1%). Ponadto analizy zatrudnienia ww. instytucji kultury pozwalają dostrzec obszary, w których istnieje możliwość zmniejszenia liczby stanowisk pracy w wyniku likwidacji MCK i przejęcia jego działań przez MOK. Są bowiem stanowiska pracy, których funkcje się dublują. Dzięki temu można zlikwidować następujące stanowiska pracy: Dyrektor MOK lub MCK; Główny księgowy MOK lub MCK; Starszy księgowy MOK lub MCK; Księgowy – kasjer na 1/2 etatu (MCK); Specjalista ds. organizacyjnych, kadrowych i socjalnych (MCK); Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń oświetleniowych (MCK) – ewentualnie Pracownik gospodarczy na 1/2 etatu (MCK) - ewentualnie

38 Oszczędności (2) Projekt oszczędności z tytułu redukcji zatrudnienia po utworzeniu NMOK Stanowisko pracy w MCK Miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) Roczne oszczędności (zł)* Dyrektor5677,6581 758,16 Główny księgowy4989,6071 850,24 Starszy księgowy3545,0051 048,00 Księgowy – kasjer na 1/2 etatu951,3013 698,00 Specjalista ds. organizacyjnych, kadrowych i socjalnych1970,9428 381,54 Razem (wariant I)246 735,94 Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń oświetleniowych 2314,2033 324,48 Pracownik gospodarczy na 1/2 etatu820,8011 819,52 Razem (wariant II)291 879,94 * Roczne oszczędności = miesięczne wynagrodzenie brutto x 1,2 (narzut na fundusz płac) x 12 miesięcy Podstawa: badania i analizy

39 Pory pracy NMOK (1) Na podstawie wyników przeprowadzonych badań rekomendowane są następujące rozwiązania odnośnie organizacji zajęć w Nowym Miejskim Ośrodku Kultury: dni powszednie, do godz. 13:00 – aktywność ośrodka może mieć ograniczony zakres. W godzinach porannych i przedpołudniowych powinny być prowadzone jedynie zajęcia grupowe we współpracy ze szkołami oraz nieliczne zajęcia dla najmłodszych; dni powszednie, między godziną 13:00 a 18:00 – ośrodek powinien oferować głównie zajęcia przystosowane dla uczestników w wieku poniżej 25 lat; dni powszednie, po godzinie 19:00 – powinno się rozpoczynać większość zajęć dedykowanych osobom w wieku 26-55 lat;

40 Pory pracy NMOK (2) Na podstawie wyników przeprowadzonych badań rekomendowane są następujące rozwiązania odnośnie organizacji zajęć w Nowym Miejskim Ośrodku Kultury (cd.): w przypadku zajęć angażujących uczestników w różnym wieku, najefektywniejszym rozwiązaniem byłoby zaplanowanie ich na godziny z przedziału 16:00-20:00 oraz na weekendy; weekendy – priorytet należy nadać zajęciom dla skierniewiczan w wieku powyżej 26 lat; zajęcia przeznaczone dla kobiet należy zaplanować na weekend, na porę, która cieszy się najwyższym zainteresowaniem tej grupy odbiorców.

41 Zakres tematyczny zajęć w NMOK (1) Zakres tematyczny zajęć w NMOK (1) * Wartości procentowe nie sumują się do 100%, ponieważ każdy respondent mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

42 Zakres tematyczny zajęć w NMOK (2) Zakres tematyczny zajęć w NMOK (2) Wartości procentowe nie sumują się do 100%, ponieważ każdy respondent mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

43 Zmiany w zakresie polityki kulturalnej (1) Na podstawie badań opinii społecznej oraz analiz dotychczasowej polityki kulturalnej Miasta Skierniewice wypracowano ogólne kierunki przekształceń w zakresie organizacji kultury w mieście w czterech ogólnych obszarach: I. Edukacja Współpraca instytucji kultury z placówkami edukacyjnymi; Kształtowanie potrzeb kulturalnych i zainteresowań (wychowywanie świadomych odbiorców kultury); Edukacja regionalna, propagowanie kultury lokalnej. II. Uwzględnianie potrzeb lokalnych Proporcjonalne uwzględnianie potrzeb kulturalnych różnych grup odbiorców; Diagnozowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Skierniewic; Diagnozowanie jakości oferty kulturalnej; Bieżące dostosowywanie oferty kulturalnej do zapotrzebowania mieszkańców Skierniewic i specyfiki regionalnej.

44 Zmiany w zakresie polityki kulturalnej (2) Na podstawie badań opinii społecznej oraz analiz dotychczasowej polityki kulturalnej Miasta Skierniewice wypracowano ogólne kierunki przekształceń w zakresie organizacji kultury w mieście w czterech ogólnych obszarach: III. Współpraca Koordynacja działań skierniewickich ośrodków kultury oraz współpraca przy organizowaniu wydarzeń kulturalnych; Współpraca i wymiana doświadczeń między instytucjami kultury, lokalnymi politykami, organizacjami pozarządowymi oraz niezależnymi twórcami kultury; Wielopłaszczyznowa współpraca z ośrodkami kultury w kraju i za granicą. IV. Promocja Integracja promocji działań wszystkich miejskich instytucji kultury; Kompleksowa informacja na temat oferty kulturalnej miasta (foldery, tablice ogłoszeń, strona internetowa); Promocja lokalnej kultury i jej twórców w kraju i za granicą.

45 Przedstawiona koncepcja restrukturyzacji działalności kulturalnej Miasta Skierniewice powinna być traktowana wyłącznie jako propozycja, która jest kierowana do konsultacji.

46 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Koncepcja restrukturyzacji działalności kulturalnej Miasta Skierniewice Koncepcja restrukturyzacji działalności kulturalnej Miasta Skierniewice Mariusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google