Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Park Chopina w Drawsku Pomorskim Moje miejsce na ziemi – skarby regionu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Park Chopina w Drawsku Pomorskim Moje miejsce na ziemi – skarby regionu."— Zapis prezentacji:

1 Park Chopina w Drawsku Pomorskim Moje miejsce na ziemi – skarby regionu

2 Galgen - Anger Czyli b ł onia szubieniczne. Bo tak ą oto smutn ą funkcj ę pe ł ni ł teren pó ź niejszego Gaju Luizy i Parku Chopina od za ł o ż enia miasta w ś redniowieczu a ż do XVIII w. Miejsce to s ł u ż y ł o jeszcze jako cmentarz dla skaza ń ców, ale tak ż e dla miejscowych katolików, których nie wolno by ł o grzeba ć na miejskim cmentarzu ewangelickim. W innej cz ęś ci parku funkcjonowa ł jeszcze cmentarz ż ydowski, ale wskutek ataku grupy miejscowych chuliganów zniszczono oko ł o 40 nagrobków, do dzi ś nie zachowa ł y si ę ż adne fragmenty. Gdy teren zacz ął si ę osusza ć i zaprzestano tam egzekucji, miejsce przekszta ł cono w ma ł y park, nazwany pó ź niej…

3 Gaj królowej Luizy Nazwa pochodzi od królowej Luizy Pruskiej, która odwiedzi ł a Drawsko (wtedy Dramburg) w roku 1808. Nocowa ł a u pewnej bogatej miejskiej rodziny, która za swoim folwarkiem posiada ł a ma ł y skrawek terenu, urz ą dzony jako park. Ponadto, królowa spa ł a w pokoju, którego ś ciany pomalowane by ł y malowid ł ami kwiatów ró ż y. Pami ą tk ą po tej wizycie by ł marmurowy obelisk, na którym widnia ł wizerunek królowej (widokówka na kolejnym slajdzie). By ł on umiejscowiony w po ł udniowej cz ęś ci parku na pi ę knym skwerku. Niestety sam obelisk nie zachowa ł si ę do dzi ś. Najprawdopodobniej zosta ł skradziony, albo zniszczony, kiedy bardzo niech ę tnie podchodzono do wszelkich niemieckich zabytków w mie ś cie.

4 Pomnik królowej Luizy

5 Plac królowej Luizy

6 Pierwsze fragmenty parku urz ą dzono w latach 1865 – 1870. Oficjalnie jednak obiekt otwarto w roku 1875, razem z mostem na Drawie. Most nosi ł pó ź niej nazw ę parkowego, lub szkolnego (od pobliskiej szko ł y miejskiej). Za za ł o ż yciela parku uznaje si ę Juliusza Nossa, na jego cze ść postawiono w mie ś cie kamienny pomniczek, niestety nie dotrwa ł on do naszych czasów, ale widnieje na jednej z widokówek (kolejne slajdy). Wa ż n ą postaci ą dla rozwoju Gaju Luizy by ł doktor Jahn, nauczyciel z pobliskiego gimnazjum. Jemu równie ż ustawiono ma ł y pomniczek, na placu jego imienia (widokówka na kolejnych slajdach). Tymczasem wraz z osuszaniem si ę kolejnych fragmentów terenu na terenie parku powstawa ł y ró ż ne atrakcje, m.in. boiska sportowe (nazwane pó ź niej Starym Placem Sportowym). Obok parku przy korycie Drawy znajdowa ł y si ę jeszcze lekko podmok ł e łą ki, które zim ą by ł y idealnymi lodowiskami dla dzieci. Ogromn ą rol ę w tworzeniu i rozwijaniu si ę parku odegra ł Zwi ą zek Upi ę kszania Miasta. Przygotowywano klomby i wytyczano nowe alejki, na których pó ź niej stawiano pi ę kne ł aweczki.

7 Po lewej stronie pomniczek na cze ść Juliusza Nossa, w tle restauracja Brunona Sauera.

8 Placyk i pomnik doktora Jahna

9 Pomniczek doktora Jahna

10 Aleja bukowa w Gaju Luizy

11 Rozwidlenie alejki. Widok od strony mostu strzeleckiego.

12 Most szkolny (parkowy) a w tle cz ęść budynku gimnazjum.

13 W pi ę knie przystrojonym i zadbanym parku zacz ęł o wkrótce dochodzi ć do ataków wandali, a naprawy poch ł ania ł y du ż o pieni ę dzy, dlatego z czasem park zacz ął zarasta ć i przypomina ć bardziej dziki zagajnik, ni ż pi ę kny miejski park, ale znów Zwi ą zek Upi ę kszania Miasta zaj ął si ę za ł atwieniem tej sprawy. Sprowadzono architekta krajobrazu z Po ł czyna Zdroju, uko ń czono proces osuszania terenu, wyci ę to dzikie krzewy, a na ich miejscu posadzono du ż o drzew i zrobiono pi ę kne klomby. Nied ł ugo pó ź niej pojawi ł si ę kolejny problem, mianowicie straszny wieczorny zgie ł k w parku, który przeszkadza ł mieszka ń com miasta. Od tamtego czasu park patrolowa ł a policja. W parku znajdowa ł o si ę du ż o budynków i miejsc przeznaczonych do sp ę dzania czasu wolnego. Jednym z bardzo charakterystycznych budynków, jest wspania ł y szachulcowy budynek, który s ł u ż y ł jako siedziba superintendenta (miejscowej g ł owy ko ś cio ł a ewangelickiego; nast ę pny slajd)

14 Widok z mostu parkowego na budynek siedziby superintendenta (dzi ś siedziba stra ż y miejskiej)

15 Kolejnym wa ż nym budynkiem w parku by ł a restauracja Luisenhein (Gaj Luizy) nale żą ca do Brunona Sauera (wida ć j ą na widokówce wy ż ej, obok pomnika Juliusza Nossa). Restauracja mia ł a bardzo okaza łą werand ę, a niedaleko znajdowa ł si ę ogród koncertowy, który zim ą zamieniany by ł na lodowisko, miejsce by ł o wi ę c bardzo wszechstronne i lubiane. Po pewnym czasie Sauer zbudowa ł ma łą muszl ę koncertow ą (dzi ś jest wi ę ksza), a pó ź niej kr ę gielni ę. Niedaleko lokalu znajdowa ł si ę pomnik L.F. Jahna i Stary Plac Sportowy (boiska przetrwa ł y do dnia dzisiejszego i poddane by ł y renowacji w programie Orlik 2012). W Drawsku funkcjonowa ł te ż M ę ski Zwi ą zek Gimnastyczny. Ich siedzib ą by ł a restauracja Sauera, zawsze odbywa ł y si ę tam klubowe ś wi ę ta. Szczególnie obchodzono Bo ż e Narodzenie. Ciekawostk ą jest równie ż to, ż e w lokalu zorganizowano pierwsze kino w Drawsku, które od 1931 roku wy ś wietla ł o równie ż filmy kolorowe. Mniej chlubn ą ciekawostk ą jest to, ż e odbywa ł y si ę tam równie ż spotkania drawskiej grupy NSDAP. Lokal niestety nie przetrwa ł do naszych czasów.

16 Kolejnym obiektem znajduj ą cym si ę tu ż za mostem wyznaczaj ą cym granic ę parku by ł a strzelnica, dom strzelca (Sh ü tzenhaus). Niestety i ten obiekt nie zachowa ł si ę do dzi ś, chocia ż fragmenty domu strzelca s ą wbudowane w dzisiejszy budynek mieszkalny, który stoi na tym miejscu obecnie. Dobrze zachowa ł si ę natomiast kulochwyt, jeszcze niedawno temu organizowano tam podobne zawody. Nie by ł to zawody tak du ż e i hucznie obchodzone jak jeszcze na prze ł omie XIX i XX w. Wtedy by ł o to miejscowe ś wi ę to. Organizowane by ł o co roku w Zielone Ś wi ą tki, oraz cz ęś ciej latem. Uczestnicy szli wtedy ulicami miasta, oraz parkiem w pochodzie, a pó ź niej oprócz konkursu strzeleckiego trwa ł a biesiada oraz ró ż ne rozrywki dla dzieci. Dzie ń taki zawsze ko ń czy ł si ę wyborami. W Zielone Ś wi ą tki wybierano Króla Strzelców (tytu ł roczny) a latem, kiedy zawody organizowane by ł y cz ęś ciej – króla dnia. Niedaleko domu strzelca sta ł pomnik Hermana Assmussa, wieloletniego przewodnicz ą cego Drawskiego Zwi ą zku Strzeleckiego. Okazuje si ę, ż e ten pami ą tkowy kamie ń dalej istnieje, ale o tym troch ę dalej.

17 Dom strzelca i most strzelecki na pierwszym planie. W oddali wida ć kulochwyt.

18 Ciekawostki na temat parku Stary d ą b, stoj ą cy na ś rodku polany w parku po roku 1870 zosta ł nazwany seda ń skim, na cze ść wygranej bitwy pod Sedanem. W parku, niedaleko restauracji Sauera sta ł pomnik J.F. Jahna. Sk ł ada ł si ę on z wielu kamieni, po ś wi ę conych nie tylko Jahnowi, ale te ż Teodorowi Koernerowi i Karolowi Fryderykowi Friesenowi. Inne kamienie zosta ł y do ł o ż one dla upami ę tnienia wybitnych cz ł onków Zwi ą zku Gimnastycznego, a na samej górze le ż a ł najwi ę kszy kamie ń, z literami pomalowanymi z ł ot ą farb ą – upami ę tnia ł on 100 rocznic ę bitwy pod Lipskiem. W ś ród kamieni na polanie wokó ł d ę bu znajduj ą si ę pozosta ł o ś ci pomnika Jahna, oraz pomnika Assmussa.

19 Park Chopina to nie tylko zielone p ł uca Drawska Pomorskiego. To pi ę kne miejsce, w którym du ż o si ę dzieje przez ca ł y rok. Jest to popularne miejsce spotka ń mieszka ń ców w ró ż nym wieku, od dzieci i m ł odzie ż y a ż po ludzi starszych. Odbywaj ą si ę tam w sezonie ró ż ne ś wi ę ta, organizowane s ą koncerty, zawody sportowe czy inne wyst ę py i pokazy. Miejsce jest bardzo zadbane, przyst ę pne dla turystów, jest siedliskiem wielu gatunków zwierz ą t, znale źć tam mo ż na wiele gatunków ro ś lin (m.in. Sosna Czarna). Teren parku jak i przyleg ł e tereny i obiekty maj ą bardzo du ż o nawi ą za ń historycznych, przytoczy ł em tylko cz ęść z nich.

20 Bibliografia Przy opracowywaniu mojej pracy korzysta ł em g ł ównie z informacji zawartych w publikacji pana Jaros ł awa Leszcze ł owskiego pt. Pojezierze Drawskie zakl ę te w starej widokówce. Cz ęść I – Drawsko Pomorskie Korzysta ł em równie ż z wiedzy w ł asnej i osób starszych. Dzi ę ki uprzejmo ś ci nauczyciela historii z ZSP w Drawsku Pomorskim uzyska ł em dost ę p do starych widokówek, które zeskanowa ł em i umie ś ci ł em w pracy.


Pobierz ppt "Park Chopina w Drawsku Pomorskim Moje miejsce na ziemi – skarby regionu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google