Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie w Środowisku Windows Architektura API Win32.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie w Środowisku Windows Architektura API Win32."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie w Środowisku Windows Architektura API Win32

2 Programowanie w Środowisku Windows Plan wykładu Aplikacja okienkowa Okna Podstawowe zagadnienia Tworzenie okien Komunikaty Funkcja okienkowa Obsługa okien

3 Aplikacja okienkowa Aplikacja konsolowa Interakcja z użytkownikiem – linia poleceń Funkcja main() Wykonanie programu Przykład... Programowanie w Środowisku Windows

4 Aplikacja okienkowa Interakcja z użytkownikiem Funkcja WinMain() Argumenty Windows.h MessageBox Przykład... Programowanie w Środowisku Windows

5 Aplikacja okienkowa Tworzenie projektu Win32 Przykład... Prostszy przykład - WindowApp Programowanie w Środowisku Windows

6 Aplikacja okienkowa - programowanie Notacja węgierska Typy CHAR, WCHAR, TCHAR Handle DWORD, INT, FLOAT, BYTE WPARAM, LPARAM Programowanie w Środowisku Windows

7 Okna Elementy okna Title bar Client area Menu Tool bar Status bar Programowanie w Środowisku Windows

8 Okna Klasa okna i jej rejestracja (RegisterClassEx() ) Tworzenie okna (CreateWindowEx() ) Wyświetlenie i schowanie okna (ShowWindow() ) Przykładowa aplikacja – analiza Programowanie w Środowisku Windows

9 Okna - rejestracja Struktura WNDCLASSEX Funkcja obsługi komunikatów Ikony, kursor, menu Identyfikator klasy Klasy systemowe RegisterClassEx() Funkcja GetLastError() Programowanie w Środowisku Windows

10 Okna - tworzenie CreateWindowEx() Różnice względem CreateWindow() – dodatkowe style Identyfikator klasy Położenie Styl okna – WS_*** Uchwyty Programowanie w Środowisku Windows

11 Okna - style WS_CAPTION WS_HSCROLL WS_MAXIMIZEBOX / WS_MINIMIZEBOX WS_SYSMENU WS_TABSTOP Programowanie w Środowisku Windows

12 Okna - typy WS_OVERLAPPED zwykłe okno WS_OVERLAPPEDWINDOW WS_POPUP title bar nie jest wymagany WS_CHILD obszar roboczy rodzica Programowanie w Środowisku Windows

13 Okna - hierarchia Zasady Z-order – lista okien Top-most i top-level Sterowanie WS_EX_TOPMOST BringWindowToTop() SetWindowPos() – wymuszenie hierarchii Programowanie w Środowisku Windows

14 Komunikaty Akcje użytkownika Np. skalowanie okna Format – typ MSG Identyfikator WM_*** Parametry – WPARAM, LPARAM Adresat Źródła komunikatów Komunikaty własne – WM_USER Programowanie w Środowisku Windows

15 Kolejka komunikatów Priorytety Dodawanie do kolejki PostMessage() SendMessage() Pobieranie z kolejki GetMessage() i PeekMessage() Komunikat WM_QUIT i WM_PAINT Przykład... Programowanie w Środowisku Windows Komunikaty - kolejka

16 Komunikaty - obsługa Pętla obsługi komunikatów TranslateMessage() i DispatchMessage() TranslateAccelerator() – WM_COMMAND Przykład... Funkcja obsługi komunikatów Wywoływana przez system Przykład... Programowanie w Środowisku Windows

17 Komunikaty - obsługa Funkcja obsługi komunikatów Zwracana wartość DefWindowProc() Uwagi Deklaracje przed switch Trwałość zmiennych Funkcje Namespace Programowanie w Środowisku Windows

18 Obsługa okien Komunikaty dotyczące obsługi okien Tworzenie i niszczenie Rysowanie Skalowanie Funkcje pomocne w sterowaniu Programowanie w Środowisku Windows

19 Obsługa - tworzenie WM_GETMINMAXINFO Ustalenie rozmiaru okna lParam – wskaźnik na MINMAXINFO Przykład... WM_NCCREATE WM_NCCALCSIZE WM_CREATE (CREATESTRUCT) WM_SHOWWINDOW Programowanie w Środowisku Windows

20 Obsługa - wyświetlenie WM_SHOWWINDOW WM_WINDOWPOSCHANGING WM_ACTIVATEAPP WM_NCACTIVATE WM_GETTEXT WM_ACTIVATE WM_SETFOCUS WM_NCPAINT WM_WINDOWPOSCHANGED WM_SIZE WM_MOVE Programowanie w Środowisku Windows

21 Obsługa - rysowanie Rysowanie na żądanie systemu Komunikat WM_PAINT Graphics Device Interface - GDI Programowanie w Środowisku Windows

22 Obsługa - niszczenie WM_DESTROY Akcja użytkownika PostQuitMessage() WM_QUIT Przykład... Programowanie w Środowisku Windows

23 Obsługa – zmiana stylu GetWindowLong() GWL_STYLE GWL_EXSTYLE GWL_WNDPROC SetWindowLong() Programowanie w Środowisku Windows

24 Obsługa - funkcje EnableWindow() Blokowanie komunikatów Przydatne przy tworzeniu kontrolek IsWindow() GetWindowRect() i GetClientRect() ScreenToClient() / ClientToScreen() Programowanie w Środowisku Windows

25 Obsługa - funkcje MoveWindow() WM_WINDOWPOSCHANGED WM_MOVE WM_SIZE Get / SetWindowPlacement() Ustawienie trybu wyświetlenia okna Programowanie w Środowisku Windows

26 Podsumowanie Odmienna filozofia funkcjonowania aplikacji Sterowanie poprzez komunikaty Okno – forma komunikacji z użytkownikiem Programowanie w Środowisku Windows

27 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Programowanie w Środowisku Windows Architektura API Win32."

Podobne prezentacje


Reklamy Google