Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Andrzej Czernikiewicz 14.11.2011 2 Schizofrenia - podstawowe fakty Na schizofrenię choruje co setny człowiek typowy wiek zachorowania na schizofrenię

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Andrzej Czernikiewicz 14.11.2011 2 Schizofrenia - podstawowe fakty Na schizofrenię choruje co setny człowiek typowy wiek zachorowania na schizofrenię"— Zapis prezentacji:

1

2 Andrzej Czernikiewicz 14.11.2011

3 2 Schizofrenia - podstawowe fakty Na schizofrenię choruje co setny człowiek typowy wiek zachorowania na schizofrenię to u mężczyzn 20-25 lat, u kobiet 26-35 lat 10% osób chorych na schizofrenię ginie śmiercią samobójczą koszty leczenia chorych na schizofrenię to ok.. 5% wszystkich kosztów opieki medycznej wg NIMH (1997)

4 3 czym jest schizofreniaczym nie jest schizofrenia trzecią pod względem częstości psychozą - 1% ludzi choruje na sch. bardzo rzadką chorobą psychiczną na sch. chorują ludzie ze wszystkich grup społecznych na sch. choruje tylko osoby zdolne i dużo się uczące u 1/3 chorych uzyskuje się długie remisje, kolejna 1/3 nieźle funkcjonuje sch. jest nieuleczalna większość chorych jest leczona ambulatoryjnie wszyscy chorzy na sch. wymagają długotrwałego leczenia szpitalnego

5 4 Schizofrenia - czynniki ryzyka to: mieć co najmniej jednego krewnego 1-o stopnia lub co najmniej dwu krewnych II-o stopnia ze schizofrenią być stanu wolnego być mieszkańcem dużego miasta lub obywatelem uprzemysłowionego państwa urodzić się w zimie być członkiem niższej klasy socjoekonomicznej mieć problemy zdrowotne w okresie prenatalnym doświadczyć w ostatnim okresie stresującego zdarzenia wg APA (1997)

6 Kraepelin (1896) Kraepelin (1896) dementia praecox dementia praecox Bleuler (1911) (grupa schizofrenii) Bleuler (1911) (grupa schizofrenii) schizofrenia = rozszczepienie umysłu schizofrenia = rozszczepienie umysłu 5

7 6 Schizofrenia - wybrane kryteria diagnostyczne wg DSM IV Dwa lub więcej objawy z listy podanej niżej, trwające co najmniej miesiąc (lub mniej jeżeli były efektywnie leczone): 1. Urojenia 2. Omamy 3. Zdezorganizowane wypowiedzi 4. Zdezorganizowane lub katatoniczne zachowanie 5. Objawy negatywne Znaczące pogorszenie funkcjonowania socjalnego lub zawodowego wg APA (1995)

8 urojenia urojenia charyzmatyczne charyzmatyczne kontroli kontroli prześladowcze prześladowcze odnoszące odnoszące 7

9 Luźne skojarzenia Luźne skojarzenia Zbaczanie Zbaczanie Ubóstwo treści Ubóstwo treści dźwięczenie dźwięczenie neologizmy neologizmy rozkojarzenie rozkojarzenie 8

10 Zaburzona percepcja Zaburzona percepcja Omamy Omamy Słuchowe Słuchowe Wzrokowe Wzrokowe Dotykowe Dotykowe Pseudohalucynacje Pseudohalucynacje Halucynacje psychiczne Halucynacje psychiczne 9

11 Płaski afekt Płaski afekt Niedostosowanie afektywne Niedostosowanie afektywne Anhedonia Anhedonia 10

12 Utrata motywacji Utrata motywacji Izolacja socjalna Izolacja socjalna 11

13 Objawy pozytywne Objawy pozytywne Widoczne, nieobecne u ludzi psychicznie zdrowych Widoczne, nieobecne u ludzi psychicznie zdrowych Objawy negatywne Objawy negatywne Nieobecne normalne zachowania Nieobecne normalne zachowania Złe przystosowanie przedchorobowe Złe przystosowanie przedchorobowe Gorsze rokowanie Gorsze rokowanie Brak redukcji po klasycznych LAP Brak redukcji po klasycznych LAP 12

14 13 Objawy pozytywne w Skali PANSS: P1. UROJENIA P2. FORMALNE ZABURZENIA MYŚLENIA P3. OMAMY P4. PODNIECENIE P5. POSTAWA WIELKOŚCIOWA P6. PODEJRZLIWOŚĆ I UROJENIA PRZEŚLADOWCZE P7. WROGOŚĆ

15 Stępienie afektywne Wycofanie emocjonalne Zubożenie kontaktu Apatia Zaburzenia myślenia abstrakcyjnego Brak spontaniczności i płynności konwersacji Stereotypia myślenia 14

16 Autyzm Ambiwalencja Zblednięcie Afektywne Zaburzenia Asocjacji 15

17 16 Schizofrenia - trzy zespoły Zespół błędnej oceny rzeczywistości (objawy pozytywne): urojenia i omamy Zespół objawów deficytowych (objawy negatywne): ubóstwo mowy, spłaszczenie afektu,zubożenie psychomotoryczne, spadek inicjatywy Zespół dezorganizacji: objawy dezorganizacji myślenia, zdezorganizowane zachowanie Liddle(1987) APA (1997) Czernikiewicz (1999)

18 17 Schizofrenia - fazy psychozy - fazy terapii Faza ostra (psychotyczna) Faza stabilizacji Faza stabilnego funkcjonowania (remisji) wg APA (1997)

19 18 Schizofrenia - faza ostra Jest to faza w której pacjent wykazuje wyraźne objawy psychotyczne. Cele terapii to zapobieganie przejawom zagrażającym pacjentowi i jego otoczeniu, uzyskanie kontroli nad zachowaniem, redukcja objawów, a w efekcie szybki powrót do normalnego poziomu funkcjonowania... Niebezpieczeństwa: 10% osób ze schizofrenią ginie śmiercią samobójczą, u 60% leczonych w tej fazie rozwijają się objawy pozapiramidowe. wg APA (1997)

20 19 Schizofrenia - faza stabilizacji Jest to faza obejmująca pierwszych 6 miesięcy (lub więcej) od początku epizodu psychotycznego, w czasie której dochodzi do stopniowej redukcji objawów ostrych. Cele terapii to wczesne zapobieganie nawrotowi psychozy, readaptacja pacjenta w jego środowisku, dalsza redukcja objawów, utrwalanie remisji... Niebezpieczeństwa: mechanizm drzwi obrotowychwg APA (1997)

21 20 Schizofrenia - faza remisji Jest to faza w której objawy psychotyczne są minimalne lub nieobecne. Cele terapii to poprawa funkcjonowania i minimalizacja ryzyka nawrotu psychozy i jego konsekwencji.... Niebezpieczeństwa: u 40-60% leczonych w okresie roku występuje nawrót psychozy. wg APA (1997)

22 0.2-2% populacji ogólnej (1%) 0.2-2% populacji ogólnej (1%) 23 tysiące osób ze schizofrenią na Lubelszczyźnie 23 tysiące osób ze schizofrenią na Lubelszczyźnie 40-60% przyjęć do szpitali psychiatrycznych 40-60% przyjęć do szpitali psychiatrycznych Początek zachorowania – typowy - trzecia dekada życia Początek zachorowania – typowy - trzecia dekada życia Kobiety = Mężczyźni Kobiety = Mężczyźni Mężczyźni Mężczyźni Wcześniejsze zachorowanie Wcześniejsze zachorowanie Gorsze rokowanie Gorsze rokowanie Więcej objawów negatywnych Więcej objawów negatywnych 21

23 · społeczna izolacja · pogorszenie funkcjonowania w podstawowych rolach zawodowych i domowych · dziwne zachowania (zbieranie odpadków, mówienie do siebie) · pogorszenie w dbaniu o własną higienę · blady, niedostosowany afekt · dziwaczne wypowiedzi · dziwne przekonania (myślenie magiczne, "jasnowidzenie, szósty zmysł") · niezwykłe doswiadczenia zmysłowe (iluzje, świadomość działania obcych sił) · spadek inicjatywy, zainteresowań, energii 22

24 Ma niewielkie objawy psychozy w okresie poprawy (remisji) lub nie ma ich wtedy wcale Miał tylko jeden lub dwa epizody psychozy do 45 roku życia Systematycznie przyjmuje zalecone przez psychiatrę leki 23

25 Miał kilka epizodów psychozy przed 45 rokiem życia, zwykle w okresie zwiększonego stresu Ma pewne, umiarkowane objawy pomiędzy epizodami (w okresie remisji) Rzadko zdarzają mu się okresy kiedy nie przyjmuje leków, lub przyjmuje je niesystematycznie 24

26 Nawroty występują często, nawet co kilka miesięcy W okresie remisji występują wyraźne objawy, które zakłócają codzienne funkcjonowanie Zwykle nie bierze zaleconych mu leków, sprzeciwia się dalszemu leczeniu Ma dodatkowe problemy psychiczne (np. nadużywanie alkoholu, czy narkotyków) lub somatyczne (dodatkowe choroby np. serca, czy nerek), które utrudniają mu powrót do zdrowia. 25

27 10% prawie ciągłe hospitalizacje 10% prawie ciągłe hospitalizacje < 30% remisje – około 5 lat < 30% remisje – około 5 lat 60% przebieg epizodyczny 60% przebieg epizodyczny 26

28 Paranoidalna Paranoidalna Omamy i urojenia Omamy i urojenia Brak formalnych zaburzeń myślenia Brak formalnych zaburzeń myślenia Lepsze rokowanie Lepsze rokowanie Późniejszy początek Późniejszy początek 27

29 katatoniczna katatoniczna Zaburzenia zachowania ruchowego Zaburzenia zachowania ruchowego Postać hipokinetyczna Postać hipokinetyczna Postać hiperkinetyczna Postać hiperkinetyczna 28

30 Zdezorganizowana (hebefreniczna) Zdezorganizowana (hebefreniczna) Dezorganizacja myślenia, afektywna, zachowania Dezorganizacja myślenia, afektywna, zachowania Złe rokowanie Złe rokowanie Wczesny początek Wczesny początek 29

31 Tylko objawy osiowe (negatywne) Brak (epizodyczne) objawy dodatkowe (pozytywne) 30

32 niezróżnicowana niezróżnicowana Pacjent nie spełnia kryteriów pozostałych zaburzeń Pacjent nie spełnia kryteriów pozostałych zaburzeń 31

33 Kryteria diagnostyczne depresji w przebiegu schizofrenii Po-psychotyczne zaburzenie depresyjne w schizofrenii wg DSM-IV Spełnione są kryteria dużego epizodu depresyjnego Duży epizod depresyjny jest dominujący, w czasie jego trwania, nad objawami schizofrenii i występuje w czasie fazy rezydualnej schizofrenii Epizod depresyjny nie jest efektem nadużywania substancji psychoaktywnej lub schorzenia somatycznego Po-schizofreniczna depresja wg ICD-10 Obecność objawów schizofrenii w okresie ostatnich 12 miesięcy Pewne objawy schizofrenii są nadal obecne Depresyjne objawy są znaczące, spełniają kryteria epizodu depresyjnego i trwają co najmniej 2 tygodnie

34 · z typowymi objawami schizofrenii konkurują wyraźne objawy afektywne (manii lub depresji) · w przebiegu choroby był co najmniej 2- tygodniowy okres choroby, w którym objawy afektywne nie występowały · przebieg choroby jest zawsze epizodyczny 33

35

36 5. uczucie oszołomienia 6. hyperrefleksyjność 9. blokowanie myśli 10. pustka myślowa 16. natłok myśli Raballo i in. 2009

37 3.Poziom umiarkowanych zaburzeń 3.Poziom umiarkowanych zaburzeń – wypowiedzi nieco dziwaczne, drobiazgowe, częściowo z utratą celu; kłopoty w zrozumieniu adresowanych do chorego tekstów. 4.Poziom zaburzeń umiarkowanych / ciężkich 4.Poziom zaburzeń umiarkowanych / ciężkich – zbaczanie, uskokowość, postępująca frustracja w rozmowie z powodu kłopotów komunikacyjnych Yung i in. 2002; Yung i in. 2004

38 Juckel i Morosini Curr Op Psychiatry 2008:4

39 7. zobojętnienie 13. anhedonia Raballo i in. 2009

40 Wyróżniające chorych na schizofrenię postawy emocjonalne: Postawa awersyjna w odniesieniu do bodźców pozytywnych Postawa awersyjna do bodźców neutralnych Cohen i Minor 2008

41 Obserwują cię

42 1. Zaburzenia identyfikacji seksualnej / lęk przed staniem się homoseksualistą 2. Lęk przed tym, czy nie jest się istotą pozaziemską 8. Lęk przed tym, czy naprawdę się żyje 11. Uczucie, że przestaje się istnieć 12. Poczucie braku granic z otoczeniem 17. Poczucie dziwności myśli 18. Odsłonięcie myśli 19. Poczucie zmian w wyglądzie Raballo i in. 2009

43 Związek subiektywnej realności halucynacji z aktywacją motorycznej kory słuchowej (pola 44 i 45 wg Brodmana i ich prawostronnych odpowiedników) Raij i in. 2009

44 Badana nr 20, wypowiedź na temat mój przyjaciel. No lubię każdego. lubię każdego jak nie wiem. ładnie panie. prawdziwego przyjaciela ja mam. prawdziwych przyjaciół panie mam na ziemi. prawdziwych przyjaciół mam panie doktorze. w imię ojca syna. w imię ojca syna i ducha świętego. panem dziękuję. prawdziwych przyjaciół mam. skąd mi to dziecko. bo W.. dobra jest. ona przyjdzie i wstanie i zrobi. podokuczać może ale taka głupia. co mówisz. no nie. dobra. cicho. bada mnie pan doktór. no cicho bardzo. jak oni przyjadą tak wirają i noszą bo moje jest. no mówię normalnie. przynoszą i zabierają. choć to w jednej i drugiej stronie. pieronie nie tak. nie spęta. ona przywiezie. nie trzyma. a ona dorosła. jaka ona dorosła to nie wiem... Czernikiewicz 2004

45 Dystres związany z pierwotnymi omamami zwiększa czterokrotnie ryzyko formowania wtórnych urojeń Hansen i in. 2005

46 Rozwiercająca schizofrenia 1988

47 Nastawienier=p= Jeśli nie wiedzie mi się w pracy, to ja jestem tego przyczyną 0,437.001 Można czerpać przyjemność z jakiegoś zajęcia, bez względu na jego końcowy efekt -0.425.001 Powinienem być zdenerwowany, jeśli się pomylę0.374.005 Jeśli zadaję pytanie, to znaczy, że jestem gorszy od innych0.374.004 Rector i in. 2005

48 Przekonania o Niskiej skuteczności Niskim odczuwaniu przyjemności Niskiej akceptacji Niskich zasobach własnych Płaski afekt Jeśli pokaże swoje uczucia będzie to odebrane jako coś niewłaściwego Nie czuję tego jak dawniej Moja twarz nie wyraża żadnych emocji Już nie potrafię wyrażać swoich emocji Alogia Nie potrafię znaleźć właściwych słów aby wyrazić siebie Zajmuje mi dużo czasu, żeby po kolei o wszystkim powiedzieć To co powiem będzie głupie i dziwne Trudno jest mi zmusić się do mówienia Awolicja Nie będę nic robił, żeby innym nie przeszkadzać To jest bardziej kłopotliwe, niż warte zachodu Najlepiej w nic się angażować Zrobienie czegokolwiek jest dla mnie ogromnym wysiłkiem Rector i in. 2005

49 Objawy negatywne Niskie oczekiwanie co do przyjemności Niskie oczekiwanie sukcesu Przekonanie o ograniczonych możliwościach Niskie oczekiwania co do akceptacji

50 Haldol wepchnął mnie w najgorszy dół objawów ubocznych jaki kiedykolwiek miałem haldol zrobił ze mnie Tin Mana z the Wizard of Oz …jeszcze raz cię zapuszkują – powiedziały mi moje głosyHaldol wepchnął mnie w najgorszy dół objawów ubocznych jaki kiedykolwiek miałem haldol zrobił ze mnie Tin Mana z the Wizard of Oz …jeszcze raz cię zapuszkują – powiedziały mi moje głosy * * The Day the Voices Stopped Ken Steele Basic Books, 2001, s.93

51 01020304050 Niepokój Drżenie % chorych Weiden P, Mackell J. 152nd Annual Meeting of the APA; May 15-20,1999; Washington, DC. LAPIIG LAPIG LAPIIGl LAPIG

52 Remisja : stan w którym pacjent doświadcza poprawy w zakresie kluczowych objawów choroby w takim stopniu, iż objawy te nie wpływają w sposób istotny na jego zachowanie i są poniżej poziomu koniecznego dla wstępnej diagnozy (schizofrenii) Andreasen i in. AJP, 2005, 162, 441-449 Remisja w ocenie pacjentów i ich rodzin: zdolność do prowadzenia niezależnego życia, w warunkach zaprzeczających iluzji klinicznej Davidson i in. Schizophr Bull 2007

53 Bez tytułu 1945

54 Evidence based medicine podejście subiektywno-obiektywne Badanie Kolekcjonowanie wiedzy Dążenie do obiektywizmu Budowanie uniwersalnego, uporządkowanego modelu choroby Podejście subiektywne (antropologiczne) Kolekcjonowanie narracji Poszukiwanie ich znaczenia Wymiana subiektywnych przeżyć Akceptacja chaosu

55 Tylko my, ludzie, potrafimy uzyskać wiedzę o sobie, o każdym z nas. Mamy również zdolność do wątpienia w swoją tożsamość, odrębność … jeśli w jakimś okresie naszego życia te wątpliwości nas zdominują to zewnętrzny obserwator nazwie to psychozą. Tak więc jeśli ktoś jest psychotyczny, to nie jest to obcy z K-Pax, ale człowiek, który przez swoją psychozę staje się jeszcze bardziej ludzki. Tylko my, ludzie, potrafimy uzyskać wiedzę o sobie, o każdym z nas. Mamy również zdolność do wątpienia w swoją tożsamość, odrębność … jeśli w jakimś okresie naszego życia te wątpliwości nas zdominują to zewnętrzny obserwator nazwie to psychozą. Tak więc jeśli ktoś jest psychotyczny, to nie jest to obcy z K-Pax, ale człowiek, który przez swoją psychozę staje się jeszcze bardziej ludzki.

56 Każde doświadczenie psychotyczne jest jednostkowe Standardy nie leczą; nie leczy się diagnozy, ale zaburzenia konkretnej osoby Psychoza to kryzys osoby podatnej na zranienie Psychoza to nie tylko zaburzenie funkcji receptorów Nie można uniknąć stresorów, a jeśli nawet się to uda to będzie to unikanie życia Subiektywne rozumienie psychozy Zaburzenie wewnętrznej równowagi (termin używany przez większość chorych

57

58 Populacja ogólna 1% Populacja ogólna 1% Ciotka 2% Ciotka 2% Rodzic 6% Rodzic 6% Rodzeństwo 9% Rodzeństwo 9% Dziecko dwu probandów46% Dziecko dwu probandów46% 57

59 Gottesman (1991) przegląd 13 prac Gottesman (1991) przegląd 13 prac DZ = 17%MZ = 48% DZ = 17%MZ = 48% Torrey (1994) przegląd 8 prac Torrey (1994) przegląd 8 prac DZ = 6%MZ = 28% DZ = 6%MZ = 28% Wyższe ryzyko zachorowania, jeśli proband ma ciężki przebieg choroby Wyższe ryzyko zachorowania, jeśli proband ma ciężki przebieg choroby 58

60 Większe ryzyko zachorowania na schizofrenię, jeśli na schizofrenię chorował krewny biologiczny – w porównaniu z chorym krewnym adopcyjnym Większe ryzyko zachorowania na schizofrenię, jeśli na schizofrenię chorował krewny biologiczny – w porównaniu z chorym krewnym adopcyjnym Kety (1968) Kety (1968) Biologiczni krewni probanda = 8.9% concordance Biologiczni krewni probanda = 8.9% concordance Adopcyjni krewni probanda = 1.9% concordance Adopcyjni krewni probanda = 1.9% concordance 59

61 60 Geny i białka synatetyzowane przez nie a schizofrenia i ChAD ChAD Dysbindin (6p) Neuregulin 1 COMT ? G72 COMT ? Schizophrenia

62 Obecność czynnika rodzinnego w niektórych przypadkach Obecność czynnika rodzinnego w niektórych przypadkach Znaczenie czynnika dziedzicznego w 10% przypadków schizofrenii Znaczenie czynnika dziedzicznego w 10% przypadków schizofrenii Transmisja poligeniczna Transmisja poligeniczna Co jest dziedziczone? Co jest dziedziczone? 61

63 Hipoteza dopaminowa Hipoteza dopaminowa Nadaktywność dopaminowa --> schizofrenia Nadaktywność dopaminowa --> schizofrenia Wysokie poziomy DA Wysokie poziomy DA Więcej receptorów DA Więcej receptorów DA Większa czułość receptorów DA Większa czułość receptorów DA 62

64 Leczenie Leczenie Neuroleptyki blokują receptory DA Neuroleptyki blokują receptory DA Redukcja objawów schizofrenii Redukcja objawów schizofrenii Amfetamina powoduje wzrost DA Amfetamina powoduje wzrost DA Nasilenie objawów psychotycznych Nasilenie objawów psychotycznych Psychozy eksperymentalne Psychozy eksperymentalne Psychozy po fenmetrazynie Psychozy po fenmetrazynie L-Dopa powoduje wzrost DA L-Dopa powoduje wzrost DA Objawy psychotyczne Objawy psychotyczne 63

65 64 Nadmiar podkorowej DA hyperstymulacja receptorów D 2 objawy pozytywne Deficyt prefrontalnej DA hipostymulacja receptorów D 1 objawy negatywne i kognitywne Dopamine pathways Schizofrenia Zaburzenia połączeń w PFC (hipofunkcja NMDA)

66 Prenatalny uraz biologiczny Prenatalny uraz biologiczny 8% wzrost zachorowań u osób urodzonych w zimie 8% wzrost zachorowań u osób urodzonych w zimie Choroba defektu związanego z drugim trymestrem ciąży? Choroba defektu związanego z drugim trymestrem ciąży? Więcej objawów negatywnych Więcej objawów negatywnych 65

67 Pre- i perinatalne urazy Pre- i perinatalne urazy anoksja --> strukturalne uszkodzenia mózgu anoksja --> strukturalne uszkodzenia mózgu Więcej objawów negatywnych Więcej objawów negatywnych Przewlekły przebieg Przewlekły przebieg Wśród schizofrenicznych probandów, pochodzących od rodziców ze schizofrenią – 2x większe obciążenie urazami pre- i perinatalnymi Wśród schizofrenicznych probandów, pochodzących od rodziców ze schizofrenią – 2x większe obciążenie urazami pre- i perinatalnymi 66

68 67 Motoryczne i językowe funkcjonowanie osób chorych na schizofrenią w okresie dziecięcym Mary Cannon i in., Arch Gen Psych, 2002, 59, 449-556 -4.0 -3.0 -2.0 0.0 1.0 2.0 Rozwój motoryczny Mowa Rozumienie mowy IQ

69 Struktury mózgu Struktury mózgu Powiększenie komór Powiększenie komór 20-25% pacjentów ze schizofrenią 20-25% pacjentów ze schizofrenią Więcej objawów negatywnych, bardziej przewlekły przebieg Więcej objawów negatywnych, bardziej przewlekły przebieg Ale, powiększenie komór występuje w również w innych chorobach Ale, powiększenie komór występuje w również w innych chorobach 68

70 69 Redukcja objętości struktur mózgowych w schizofrenii

71 70 Zmiany w objętości istoty szarej w pierwszym roku PEP Objętość istoty szarej(cm 3 ) pacjenciGrupa kontrolna 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Cahn i in.. 2002

72 Biologiczna podatność na stres + stres Biologiczna podatność na stres + stres 71

73 1950-schizofrenogenna matka 1950-schizofrenogenna matka Nadopiekuńczość i odrzucenie Nadopiekuńczość i odrzucenie 1970s-Podwójne związanie 1970s-Podwójne związanie Predyktor początku psychozy Predyktor początku psychozy 1980-2000 EE 1980-2000 EE Predyktor nawrotu Predyktor nawrotu 72

74 Brady 2004 USA Życie w niepewności i niezrozumieniu Poświęcenie (matki) Poczucie straty Pogłębiająca deterioracja w obszarze spędzania wolnego czasu Angermeyer i in. 2003 Niemcy Poczucie dyskryminacji i dezintegracji społecznej Psychiatrzy identyfikowani jako źródło stygmatyzacji

75 Znaczenie rodzinnej sieci Wielkość sieci rodzinnej Jest mniejsza w chwili pierwszego epizodu psychozy Zmniejsza się gwałtownie po pierwszym epizodzie Stopniowo zmniejsza się wraz z przewlekłością psychozy Sieć rodzinna Buforuje stresory Determinuje współpracę Jest predyktorem nawrotów Jest związana ze mechanizmami radzenia sobie

76 Dystres rodzinny i nasilenie psychozy Dystres rodzinny nasilenienasilenie Niski wysoki McFarlane i in. 2004

77 Niski status socjoekonomiczny Niski status socjoekonomiczny Teoria socjogenności Teoria socjogenności Teoria dryfu socjalnego Teoria dryfu socjalnego 76

78 77


Pobierz ppt "Andrzej Czernikiewicz 14.11.2011 2 Schizofrenia - podstawowe fakty Na schizofrenię choruje co setny człowiek typowy wiek zachorowania na schizofrenię"

Podobne prezentacje


Reklamy Google