Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z małopolskimi samorządowcami Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z małopolskimi samorządowcami Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z małopolskimi samorządowcami Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

2 Informacja o projekcie DiAMEnT - dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Lider projektu - Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Partner krajowy - Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu Partner ponadnarodowy - National-Louis University w Chicago Projekt powstał z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego i jest realizowany jako systemowy projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1.2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Opracowanie i testowe wdrożenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w całej Małopolsce. Przygotowanie zasobów ludzkich służących wspieraniu rozwoju uzdolnień poznawczych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: twórcze myślenie, język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne. Adresaci projektu: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą nauczyciele, kadra kierownicza szkół, wizytatorzy, przedstawiciele JST Cel projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 1. ETAP PRZYGOTOWANIA ( 1.03-31.12.2009) Zostały przygotowane wszystkie produkty projektu: Koncepcja wspierania uzdolnień uczniów w województwie małopolskim. Założenia metodologiczne i organizacyjne systemu diagnozy uzdolnień uczniów, w tym – arkusze nominacji nauczycielskich. Testy do diagnozy uzdolnień uczniów z zakresu 4 kompetencji kluczowych do 3 etapów kształcenia(21 testów). Programy zajęć pozaszkolnych opartych na metodzie projektu z zakresu 4 kompetencji kluczowych (12 programów). Materiały pomocnicze do realizacji programów (12 poradników metodycznych). Program uzupełniający z zakresu rozwijania twórczego myślenia dla kl. 1-3 SP. Programy e-learningowych kół naukowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu 4 kompetencji kluczowych (4 programy). Programy Letniej Szkoły Młodych Talentów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2 programy). 2. ETAP WDROŻENIA ( 1.01.2010- 31.12.2013) Etapy projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Diagnoza dzieci i młodzieży pod kątem uzdolnień w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, TI z wykorzystaniem nominacji nauczycielskich i testów (grupa ok. 35 000 uczniów- od 4 kl. szkoły podstawowej) luty- czerwiec 2010 Utworzenie w powiatach i gminach województwa sieci 186 Powiatowych Ośrodków Wspierania Uczniów Zdolnych ( 1076 grup uczniów) luty- lipiec 2010 Realizacja różnych form wsparcia dla uczniów zdolnych wrzesień 2010- czerwiec 2012 Kluczowe działania projektowe na etapie wdrożenia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 W badaniach mogą uczestniczyć wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne kończące się maturą z terenu Małopolski. Etapy diagnozy: 1.Przekazanie do szkół informacji o rozpoczęciu diagnozy wraz z arkuszem nominacji nauczycielskich do wyłonienia w szkołach uczniów o uzdolnieniach kierunkowych w obszarach: matematyka, TI, przedsiębiorczość, j. angielski (luty 2010) 2.Przeprowadzenie przez nauczycieli wstępnej diagnozy w szkołach na podstawie arkusza nominacji (luty 2010) 3.Przesłanie wypełnionych arkuszy nominacji uczniów do Biura Merytorycznego projektu (luty 2010- marzec 2010) 4.Stworzenie list uczniów zakwalifikowanych na podstawie nominacji do badań testowych (marzec 2010) 5.Kolportaż do szkół poprzez Kuratorium Oświaty i przeprowadzenie w szkołach testów uzdolnień kierunkowych uczniów (marzec 2010) 6.Poprawa testów przez komisje powiatowe powołane przez MCDN (kwiecień-maj 2010) 7.Stworzenie list uczniów zakwalifikowanych do zajęć w POWUZ (czerwiec 2010) Diagnoza dzieci i młodzieży pod kątem uzdolnień w zakresie kompetencji kluczowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 POWUZ - pozaszkolne ośrodki wspierające rozwój uzdolnień poznawczych w obszarze kompetencji kluczowych. W POWUZ uczniowie szkół podstawowych (od kl.4), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zakwalifikowani na podstawie testów diagnostycznych, będą realizować projekty edukacyjne pod opieką przeszkolonych nauczycieli, według opracowanych wcześniej programów, w zakresie matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i technologii informacyjnej (spotkania raz w miesiącu, 5 godzin dydaktycznych, lata szkolne 2010/11, 2011/12). POWUZ będą tworzone we współpracy z tymi organami prowadzącymi szkoły, które zadeklarują chęć uruchomienia na swoim terenie ośrodków dla zdolnych dzieci z terenu powiatu/gminy. Ośrodki będą działać z wykorzystaniem bazy wybranych szkół w danym rejonie i oferować zajęcia dla zakwalifikowanych dzieci ze wszystkich szkół w powiecie/gminie. Utworzenie w powiatach i gminach województwa sieci POWUZ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 bezpłatne programy i materiały metodyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami wyłonionymi drogą diagnozy; środki na wynajem sal w szkołach; doposażenie szkół, w których zostaną uruchomione POWUZ, w zestawy do projekcji multimedialnych (po zakończeniu projektu zostaną przekazane szkołom); bezpłatny dowóz na zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenach wiejskich; wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami; bieżąca koordynacja pracy POWUZ; bezpłatna opieka ze strony ekspertów i specjalistów projektu; konkursy i nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i grup uczniów objętych zajęciami w POWUZ; certyfikaty dla organów prowadzących i szkół współpracujących w prowadzeniu POWUZ w powiatach i gminach. UWAGA: Uruchomienie POWUZ nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony JST Zasady funkcjonowania POWUZ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 LICZBA ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIA NAUCZYCIELI POWUZ ŁĄCZNIE W POWIATACH (stan na 26.01) A PLANOWANA LICZBA POWUZ I LICZBA GRUP Powiat ZGŁOSZ. POWUZ SP ZGŁOSZ. POWUZ GIM ZGŁOSZ POWUZ SPGRazem zgłoszeń Planowana liczba POWUZ Planowana liczba grup bocheński773 17 6 36 brzeski5612 23 5 28 chrzanowski12106 28 6 36 dąbrowski1000 3 16 gorlicki13180 31 7 40 krakowski1783 28 9 60 limanowski20186 44 9 52 miechowski1020 12 2 myślenicki17224 43 8 44 nowotarski71514 36 10 60 nowosądecki37277 71 12 72 olkuski821 11 7 40 oświęcimski6194 29 9 52 proszowicki16130 29 2 12 suski4144 22 5 32 tarnowski17810 35 9 56 tatrzański526 13 9 24 wadowicki1312 16 9 52 wielicki11205 36 4 32 Miasto Kraków 1215 42 41 220 Miasto Nowy Sącz 111516 42 8 44 Miasto Tarnów 81617 41 11 56 RAZEM 266258135 6591861076

11 Oprócz realizacji zajęć dla uczniów zdolnych w ramach POWUZ w projekcie przewidziano w latach szkolnych 2010/11 i 2011/12: Realizację programu z zakresu twórczego myślenia w klasach 1-3 (min. 700 szkół) Realizację e-learningowych kół naukowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ( 640 godz.) Realizację szkół letnich ( 200 uczniów, 40 godz. każda edycja) Realizacja pozostałych form wsparcia dla uczniów zdolnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działania 7.1.1 oraz 7.2.2 Projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej System wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce

13 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej alokacja na lata 2010 – 2012: 135 259 092 zł Kwota gwarantowana: 300 000 zł Średnia wartość projektu: 743 182 zł Wartość wkładu własnego 13,87 % wartości projektu. Środki przeznaczone na upowszechnianie pracy socjalnej: 54 103 636 zł (do 40 % wartości projektu). Cross-financing – do 15 % wartości projektu. Projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej

14 Efekty realizacji Projektów: nowa jakość w pracy socjalnej. poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej, wzmocnienie potencjału kadrowego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej: wzmocnienie jakościowe - kompetentni, wyszkoleni pracownicy socjalni i kadra zarządzająca jednostek pomocy społecznej, wzmocnienie ilościowe – pracownicy socjalni zatrudnieni i finansowani w ramach projektu, wzmocnienie potencjału technicznego ośrodków pomocy społecznej: możliwość dostosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy, doposażenie ośrodka pomocy społecznej w meble i nowoczesny sprzęt biurowy.

15 95,6% małopolskich ośrodków pomocy społecznej przystąpiło do realizacji projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powiatowe centra pomocy rodzinie w 100% realizują projekty systemowe. * Stan na dzień 3 lutego 2010 r.

16 Projekt ROPS Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej Specjalistyczne doradztwo w zakresie opracowania i realizacji projektów: konsultant ds. projektów EFS udziela stałych porad pracownikom ośrodków pomocy społecznej realizującym projekty, doradztwo indywidualne i grupowe w formie: on-line, osobistych konsultacji, telefonicznie oraz w siedzibie beneficjenta w gminie. Profesjonalne szkolenia dla kadry ośrodków pomocy społecznej: wsparcie metodyczne i merytoryczne m. innymi w zakresie sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej, rozwoju instrumentów integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej, różnorodne formy kształcenia ustawicznego: szkolenia jednodniowe, kilkudniowe, kursy kilkumiesięczne i roczne, wizyty studyjne. Zaplanowano ponad 100 grup szkoleniowych, około 2000 godzin dydaktycznych. Wsparcie w ramach specjalistycznego doradztwa oraz udział w szkoleniach finansowane są w ramach projektu ROPS. Kontakt z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej: 12/ 639 14 40

17 Wsparcie ekonomii społecznej (ES) Adresowanie oferty projektów do każdej z grup docelowych wskazanych w SzOP PO KL - minimalizacja ryzyka dublowania wsparcia. Koordynacja działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych. Wyłączenie z realizacji działań, które obecnie są wdrażane w Małopolsce. Optymalizacja lokalizacji punktów wsparcia ES w celu maksymalnego poszerzenia kręgu odbiorców. Cel główny: budowa spójnego systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie małopolskim.

18 Mapa punktów wsparcia ekonomii społecznej

19 doradztwo oraz szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ES doradztwo finansowe, w tym opracowywanie biznesplanów usługi prawne, w tym opracowywanie statutów PUNKTY WSPARCIA Ekonomii Społecznej CEL: profesjonalna, bezpłatna, zindywidualizowa na pomoc w powoływaniu, prowadzeniu i rozwijaniu PES.

20 Spółdzielnia socjalna z udziałem osób prawnych – nowa możliwość aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Osoby fizyczne (minimum 5 osób) Organizacja pozarządowa lub kościelna osoba prawna Jednostka samorządu terytorialnego Dotacja z Funduszu Pracy (max. 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia na 1 os. – około 12 455,44 zł*) Dotacja w ramach Działania 6.2 POKL (20 000 zł na jednego członka spółdzielni) Dotacja z PFRON (max. 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia na 1 os.- około 46 707,90 zł*) * Przeciętne wynagrodzenie 3113,86 zł – stan na 2009 rok

21 Korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z prowadzenia spółdzielni socjalnej Możliwość zlecania zadań gminy (np. usług opiekuńczych, utrzymania zieleni, prowadzenia stołówki, itp.) Preferencje w udzielaniu zamówień publicznych (klauzula społeczna) dla spółdzielni socjalnych Powrót na lokalny rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Dostarczenie konkurencyjnych usług i produktów o charakterze użyteczności publicznej mieszkańcom społeczności lokalnej Partnerska formuła działania na rzecz przeciwdziałania problemom społecznym i rozwoju społeczności lokalnej.

22 Dobry przykład: spółdzielnia socjalna OPOKA w Kluczach Pierwsza w Polsce spółdzielnia socjalna założona z udziałem dwóch osób prawnych. Realizacja działań zleconych w zakresie: przygotowywania i rozwożenia posiłków do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej oraz świadczenia usług opiekuńczych. Realizacja działań zleconych w ramach Projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – Etap I koordynowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w zakresie: Organizacji szkoleń i doradztwa z zakresu spółdzielczości socjalnej Obsługi organizacyjno-cateringowej szkoleń

23 Procedura wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji dróg wojewódzkich planowanych do zgłoszenia do MRPO

24 PODSTAWA PRAWNA: UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Nr 24/10 z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zasad współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu infrastruktury drogowej planowanych do zgłoszenia do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Procedura wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji dróg wojewódzkich planowanych do zgłoszenia do MRPO

25 1. Finansowanie zadań planowanych do zgłoszenia do MRPO w ramach udziału krajowego z budżetu Województwa Małopolskiego: a) koszty modernizacji, budowy, przebudowy nawierzchni dróg – 90 % wkładu krajowego, b) koszty modernizacji, budowy, przebudowy obiektów inżynieryjnych, prac odwodnieniowych oraz robót z zakresu inżynierii ruchu – 100 % wkładu krajowego, c) koszty instalacji ekranów akustycznych i innych urządzeń drogowych związanych z ochroną przed nadmierną emisją hałasu – 25 % wkładu krajowego, d) koszty krawężników chodnikowych, w przypadku gdy nie jest budowany chodnik – 50 % wkładu krajowego. Zasady współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu infrastruktury drogowej planowanych do zgłoszenia do MRPO

26 2. Finansowanie zadań planowanych do zgłoszenia do MRPO w ramach udziału krajowego z budżetów jednostek samorządu lokalnego: a) koszty modernizacji, budowy, przebudowy nawierzchni dróg – 10 % wkładu krajowego, b) koszty instalacji ekranów akustycznych i innych urządzeń drogowych związanych z ochroną przed nadmierną emisją hałasu – 75 % wkładu krajowego, c) koszty krawężników chodnikowych, w przypadku gdy nie jest budowany chodnik – 50 % wkładu krajowego, ewentualnie d) koszty modernizacji, budowy, przebudowy chodników – 100 % wkładu krajowego. 3. W przypadku, gdy przy zastosowaniu powyższych zasad wysokość udzielanej przez jednostki samorządu lokalnego pomocy finansowej przekroczy 5% wartości całkowitej inwestycji, na wniosek jednostki samorządu lokalnego Zarząd Województwa Małopolskiego indywidualnie rozpatrzy zasady przystąpienia tej jednostki do wspólnej realizacji inwestycji. Zasady współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu infrastruktury drogowej planowanych do zgłoszenia do MRPO

27 PODSTAWA PRAWNA: UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Nr 315/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zasad współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań inwestycyjnych z zakresu przygotowania budowy, przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich oraz większych obiektów infrastruktury drogowej typu obwodnice. Procedura wspólnego przygotowania zadań inwestycyjnych dotyczących budowy, przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich oraz większych obiektów infrastruktury drogowej typu obwodnice

28 Zasady współfinansowania przez jst zadań inwestycyjnych z zakresu przygotowania budowy, przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich oraz większych obiektów infrastruktury drogowej typu obwodnice, w ramach kosztów własnych, ponoszonych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz udziału krajowego przy współfinansowaniu zadań ze strony UE: 1) Finansowanie zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz pozyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji, opinii i uzgodnień: a) Województwo – 50 % kosztów, b) Jednostki samorządu lokalnego – 50 % kosztów. 2) Finansowanie zadań z zakresu nabywania nieruchomości niezbędnych do realizacji obiektów infrastruktury drogowej: a) Województwo – 50 % kosztów, b) Jednostki samorządu lokalnego – 50 % kosztów. Zarząd Województwa Małopolskiego, w uzasadnionych przypadkach, może odstąpić od przyjętych zasad.

29 PODSTAWA PRAWNA: UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Nr 546/09 z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie procedury prowadzenia zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych wspólnie przez Województwo Małopolskie oraz samorządy lokalne Procedura prowadzenia zadań przez ZDW z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych wspólnie przez Województwo Małopolskie oraz Samorządy Lokalne lub realizowanych przy udziale środków pozabudżetowych (tzw. Procedura Inicjatyw Samorządowych)

30 Załącznik do Uchwały ZWM nr 546/09, stanowiący procedurę prowadzenia zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych wspólnie przez Województwo Małopolskie oraz Samorządy Lokalne, określa warunki i zasady realizacji zadań inwestycyjnych polegających na budowie chodników przy drogach wojewódzkich. Warunkiem wstępnym jest złożenie stosownego wniosku przez Inicjatora zadania oraz spełnienie przez niego wszelkich wymogów formalnych i materialno-prawnych określonych w przedmiotowej procedurze. Procedura wskazuje także warunek finansowy ciążący na Inicjatorze zadania – udział Inicjatora w finansowaniu całości inwestycji powinien wynosić co najmniej 50 % wartości zadania, przy czym w udziale ogólnym może zawierać się także udział rzeczowy (niefinansowy) Inicjatora (robocizna, sprzęt, materiały, koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub inne koszty poniesione na przygotowanie inwestycji). Wskazaną procedurę wraz ze wszystkimi załącznikami znaleźć można na stronie internetowej www.zdw.krakow.pl Zasady realizacji zadań inwestycyjnych w trybie procedury IS

31 Modernizacja dróg gminnych 2010 O dotację mogą ubiegać się gminy z Województwa Małopolskiego. Każda gmina może zgłosić wyłącznie jeden wniosek inwestycyjny obejmujący przebudowę, remont lub modernizację drogi gminnej. Każda gmina może starać się o dofinansowanie modernizacji, przebudowy lub remontu drogi w wysokości do 150 000 zł. Na realizację zadania w 2010 Województwo zabezpieczyło w budżecie kwotę 5 000 000 zł. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się gminy, które są beneficjentami Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 na rok 2010. Wnioski o dofinansowanie można składać do 22 lutego 2010 r.

32 Kryteria oceny wniosków Droga ma skrzyżowanie z drogami wyższej kategorii: wojewódzką/krajową/powiatową 0 – 3 pkt. Inwestycja obejmuje budowę lub modernizację chodnika 1 pkt. Wprowadzenie lub remont oświetlenia ulicznego1 pkt. Istniejące przy drodze obiekty użyteczności publicznej 0 – 2 pkt Droga jest wykorzystywana przez komunikację zbiorową 1 pkt. Modernizacja mostu lub przepustu1 pkt. Wprowadzenie lub remont przejść dla pieszych1 pkt. Wpływ modernizowanej drogi na zrównoważony rozwój Województwa 0 - 2 pkt. (ocenia ZWM)


Pobierz ppt "Spotkanie z małopolskimi samorządowcami Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google