Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fot. Fundacja Orange Warsztat doradztwa rodzinnego dla rodziców © Ewa Morawska i Jacek Morawski 2010 – 2011 V edycja programu społecznego Szkoła bez przemocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fot. Fundacja Orange Warsztat doradztwa rodzinnego dla rodziców © Ewa Morawska i Jacek Morawski 2010 – 2011 V edycja programu społecznego Szkoła bez przemocy."— Zapis prezentacji:

1 Fot. Fundacja Orange Warsztat doradztwa rodzinnego dla rodziców © Ewa Morawska i Jacek Morawski 2010 – 2011 V edycja programu społecznego Szkoła bez przemocy

2 Fot. Fundacja Orange Autoprezentacja dlaczego tu jestem? co chcę, aby inni o mnie wiedzieli, moje doświadczenia zawodowe, moje doświadczenia z rodzicami uczniów moje oczekiwania dotyczące warsztatu

3 Fot. Fundacja Orange Rodzice mają większy wpływ na zachowanie swoich dzieci, niż szkoła. Współdziałanie rodziców ze szkołą, uczestniczenie w pracach szkoły, jest ważnym czynnikiem sukcesu uczniowskiego. Rodzice mogą skutecznie zachęcać swoje dzieci do uczestnictwa w samorządach, organizacjach i projektach szkolnych. Całość wyników: www.szkolabezprzemocy.pl/996 Diagnoza rodziców 2009

4 Fot. Fundacja Orange Wspólnota szkolna Wspólnota szkolna, której członkami są wszyscy uczestnicy szkolnego życia - nauczyciele, uczniowie oraz rodzice uczniów, oparta na wspólnym poszanowaniu, pozwoli na sprawne funkcjonowanie szkoły w klimacie bezpieczeństwa i porozumienia.

5 Fot. Fundacja Orange Inne punkty widzenia Niektórzy nauczyciele uważają, że nie są władni lub zdolni do zwiększenia uczestnictwa rodziców Niektórzy rodzice uważają, że nauczanie ich dzieci jest wyłącznym obowiązkiem nauczycieli jako profesjonalistów, i odmawiają współpracy Niektórzy dyrektorzy szkół ograniczają uczestnictwo rodziców w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu szkołą

6 Fot. Fundacja Orange Współpraca z rodzicami (to, co konieczne – orientacja zadaniowa) Partnerstwo rodziców i szkoły (to, co pożądane – orientacja rozwojowa) Wspólnota to współpraca i partnerstwo

7 Fot. Fundacja Orange Budowanie wspólnoty szkolnej to zmiana sposobów i form komunikowania się. Wymaga ona wysiłków: Nauczycieli Uczniów Rodziców uczniów Budowanie wspólnoty

8 Fot. Fundacja Orange Jak ważne są dla Pana/i relacje partnerskie z nauczycielami i szkołą? Proszę ocenić w skali od 1 (nie ważne) do 10 (bardzo ważne) Motywacja do partnerstwa

9 Fot. Fundacja Orange 1 – 3 stadium prekontemplacyjne 4 – 6 stadium zastanawiania się 7 – 10 stadium gotowości do partnerstwa Interpretacja motywacji do partnerstwa

10 Fot. Fundacja Orange Argumenty za utrzymaniem obecnej sytuacji Co można by zmienić i dlaczego Stadium prekontemplacji nic nie zmieniajmy

11 Fot. Fundacja Orange Jeżeli coś zmieniać, to co i jakimi sposobami? Zastanawianie się nad zmianą

12 Fot. Fundacja Orange Od czego zacznę działanie? Gotowość do zmiany

13 Fot. Fundacja Orange Rodzic i uczeń mogą robić wszystko to, czego im prawo wyraźnie nie zakazuje (nie jest zbyt wiele, niestety). Nauczyciel jest urzędnikiem publicznym i działa na podstawie prawa i w tych tylko granicach, jakie prawo dla niego przewiduje. Nauczyciel, inaczej niż rodzic, robi w szkole tylko to, w takim zakresie i przy użyciu takich środków, na jakie mu prawo wyraźnie pozwala (nie jest zbyt wiele, niestety). Jest to podstawowa i fundamentalna różnica, na której opiera się państwo prawa. Reguła praworządności

14 Fot. Fundacja Orange W szkołach i placówkach działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. W skład rad rodziców wchodzą w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności. (Art. 53 ustawy o systemie oświaty) Rady Rodziców

15 Fot. Fundacja Orange Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Do kompetencji rady rodziców należy: 1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki; 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. (Art. 54 ustawy o systemie oświaty) Rady rodziców dok.

16 Fot. Fundacja Orange Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych; 4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu; 5) powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie. (Art. 18 ustawy o systemie oświaty) Ustawowe obowiązki rodziców

17 Fot. Fundacja Orange Szkoła jest dostępna i otwarta na uczestnictwo rodziny; rodzice są informowani jak i dlaczego mogą uczestniczyć w życiu szkoły Szkoła nie może żądać obowiązkowego uczestnictwa rodziny Rodzice są poinformowani o systemie edukacji i jego ograniczeniach Założenia partnerstwa

18 Fot. Fundacja Orange Co się dzieje, kiedy rodzic lub uczeń otwarcie mówi o problemach szkolnych albo się skarży? Czy, kto i jak często prowadzi diagnozę sytuacji w szkole? Czy rodzice i uczniowie są informowani o wynikach diagnozy sytuacji w szkole? W jaki sposób? Klimat otwartości

19 Fot. Fundacja Orange Klimat szkolny jest podstawą partnerstwa rodziców w edukacji ich dziecka Nauczyciele, dyrekcja i personel niepedagogiczny doceniają wagę pozytywnego klimatu szkolnego dla partnerstwa z rodziną Nauczyciele, dyrekcja i personel wiedzą, jak kreować pozytywny klimat szkolny i są spójni w działaniu Rodzice są zapraszani do szkoły. Wiedzą, że są cenni i uzyskają pomoc w angażowaniu się Rodzice współdziałają w kształceniu swoich dzieci Rodzice współuczestniczą w działalności szkoły i kierowaniu szkołą Podstawy kształtowania partnerstwa

20 Fot. Fundacja Orange Czy w szkole odbywają się zajęcia z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych oraz radzenia sobie z trudnościami? Jakiego rodzaju są to zajęcia - profilaktyczne, interwencyjne? Kiedy ostatnio odbywały się takie zajęcia i dla kogo? Podstawy kształtowania partnerstwa dok.

21 Fot. Fundacja Orange Podstawą partnerstwa rodziny i szkoły jest otwarta komunikacja. Komunikacja partnerska

22 Fot. Fundacja Orange Komunikujemy: bezpośrednio dyrektywnie behawioralnie pozytywnie odważnie zastępując ocenę informacją zwrotną Reguły partnerskiej komunikacji

23 Fot. Fundacja Orange Fakty – co widzę i słyszę Uczucia – co czuję Konsekwencje – faktów i uczuć (przerwanie jakiejś aktywności, zwrócenie się do drugiej osoby, powiedzenie i zrobienie czegoś) Oczekiwania – co jest moim celem Zaplecze – co mi daje prawo do Oczekiwań (przepisy i regulaminy, relacje, prawdopodobne bliskie następstwa) Komunikat odważny FUKOZ

24 Fot. Fundacja Orange Złość jest naturalną reakcją organizmu Złość jest sygnałem, a nie rozwiązaniem Złość tylko informuje o wystąpieniu problemu Kontrolowanie złości Złość jest sygnałem

25 Fot. Fundacja Orange Nikt i nic nie może Cię zezłościć. Złościsz się zawsze sam/a. Ty i tylko Ty jesteś całkowicie Odpowiedzialna/y za swoją złość; nikt i nic poza Tobą, Twoim sposobem myślenia i działania, nie ma wpływu na powstanie złości, jej przebieg i skutki. Odpowiedzialność za złość

26 Fot. Fundacja Orange Złość informuje mnie, że mam problem Zastanawiam się, jak mogę go rozwiązać Potem coś mówię lub robię Sprawdzam rezultat tego działania Jeżeli nie powiodło mi się za pierwszym razem, próbuję inaczej rozwiązać problem, lub Jeżeli moje działanie odniosło oczekiwany efekt, pozwalam złości przeminąć. Łańcuch zdrowej złości

27 Fot. Fundacja Orange Złość informuje mnie, że wszystko jest problemem Myślę o tym bez przerwy Potem posuwam się za daleko w tym, co mówię, lub robię Ignoruję informacje o porażkach Nie koryguję swoich działań Nie pozwalam, aby moja złość odeszła. Łańcuch przewlekłej złości

28 Fot. Fundacja Orange 1. Wyzwalacze –zewnętrzne –wewnętrzne 2. Sygnały 3. Reduktory 4. Monity 5. Samoocena Użycie umiejętności społecznej Kroki kontroli złości

29 Fot. Fundacja Orange opisz sytuację (spójrz w myśli na sytuację tak, jak patrzysz na fotkę lub film) przemyśl nieracjonalne wyobrażenia (np. wrogość otoczenia) skieruj uwagę na sygnały braku wrogości zdekatastrofizuj sytuację zmniejsz przeżywanie sytuacji wyzwalającej złość zmniejsz wyobrażenie wydarzenia powodującego złość przemyśl alternatywy wybierz alternatywy odważne rozważ skutki zaplanuj i wykonaj rozwiązanie prospołeczne, krok po kroku. Samodzielny trening kontroli złości

30 Fot. Fundacja Orange Rada rodziców Spotkania z rodzicem Informator dla rodziców Listy do rodziców Rozmowy telefoniczne – 2x w miesiącu Popołudniowe zajęcia dla rodziców Bank źródeł pomocy dla rodziców (instytucje, nazwiska, telefony itp.) Gazetka szkolna Sposoby komunikacji z rodzicami

31 Fot. Fundacja Orange Notatki dla domu - codzienne Koperty pracy - raz w tygodniu lub co dwa tygodnie Tygodniowy raport klasowy Kontrakty z rodzicami Dni otwartych drzwi (rodzice mogą zwiedzać szkołę i uczestniczyć w pokazowych lekcjach) Kartki okolicznościowe do rodziców Prace domowe dla rodziców (dostarczanie rodzicom artykułów na temat wychowania z prośbą o komentarz) Utworzenie ośrodka dla rodziców w szkole Sposoby komunikacji z rodzicami dok.

32 Fot. Fundacja Orange Jak często, w jakich okolicznościach i w jakich formach inicjujesz kontakt z nauczycielem? Sposoby komunikacji rodziców ze szkołą

33 Fot. Fundacja Orange Jaką wiedzę i umiejętności moje dziecko ma nabyć w tym roku? Jakie standardy osiągnięć obowiązują uczniów w tym roku, chcę je zobaczyć. Jak będzie oceniane moje dziecko? Za co wystawia się w tej klasie stopnie? Jakie są kryteria przejścia do kolejnej klasy? Co mogę zrobić, aby pomóc dziecku w nauce? Jak będę informowana o pracach domowych? Jak traktuje się różnice w uczeniu się? Co się robi dla uczących się wolniej, a co dla pojętniejszych, którzy się nudzą na lekcjach? Jakie są zajęcia dodatkowe? Jak przygotowuje się uczniów starszych klas do samodzielności? Czy omawia się z nimi ich przyszłą karierę zawodową? 5 pytań na spotkanie z nauczycielem

34 Fot. Fundacja Orange Zapoznaj się ze statutem szkoły i wymogami programowymi Bierz udział w pracach Rady Rodziców Dowiedz się, jak pomagać dziecku w odrabianiu prac, zadanych do domu Inicjuj badania opinii rodziców i uczniów i pilnuj wykorzystania ich wyników Pomagaj swojemu dziecku Ceń naukę, szanuj nauczycieli i podkreślaj znaczenie szkoły Oczekuj od swojego dziecka jak najlepszych wyników w nauce Wskazówki dla rodziców

35 Fot. Fundacja Orange Literatura i kontakty. Informacje dodatkowe

36 Fot. Fundacja Orange Cindy J. Christopher: Nauczyciel - rodzic. Skuteczne porozumiewanie się. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004 Gordon Dryder, Jeannette Vos: Rewolucja w uczeniu. Poznań 2000 Stanton E. Samenow: Zanim będzie za późno. Poradnik dla rodziców i wychowawców dzieci trudnych. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001 James O. Prochaska, John C. Norcross, Carlo C. Diclemente: Zmiana na dobre. Rewolucyjny program zmiany w sześciu stadiach, który pomoże ci przezwyciężyć złe nawyki i nada twojemu życiu właściwy kierunek. Instytut Amity, Warszawa 2008 Goldstein A.P., Glick B., Gibbs J.C.: ART. Program Zastępowania Agresji. Instytut Amity, Warszawa 2004. McGinnis E., Goldstein A.P.: Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka. Instytut Amity, Warszawa 2003 Małgorzata Marcjanik: Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivreu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 Ellis A., Tafrate R.C.: Jak opanować złość zanim ona opanuje ciebie. Media Rodzina 1999 Potter-Efron R.: Życie ze złością. GWP 1999 Literatura

37 Fot. Fundacja Orange Szkolenia i Terapia Zachowania – mgr ped. Ewa Morawska; adres E-mail: ewa@amity.pl,ewa@amity.pl tel. kom.:+48 505 143 733 Instytut Amity – dr n. prawn. Jacek Morawski; adres E-mail: amity@amity.pl,amity@amity.pl tel. kom.: +48 602 249 837 www.amity.pl www.agresja.pl Kontakt


Pobierz ppt "Fot. Fundacja Orange Warsztat doradztwa rodzinnego dla rodziców © Ewa Morawska i Jacek Morawski 2010 – 2011 V edycja programu społecznego Szkoła bez przemocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google