Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny"— Zapis prezentacji:

1 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
Wytyczne do sporządzenia Studium wykonalności Działanie 6.1 „ Turystyka” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

2 Spis treści: I. Wnioski ze Studium Wykonalności
II. Wnioskodawca i charakterystyka jego działalności Projekt i jego otoczenie IV. Analiza instytucjonalna i prawna inwestycji V. Analiza techniczna / technologiczna VI. Logika interwencji VII. Analiza specyficzna dla sektora VIII. Analiza finansowa i ekonomiczna IX. Analiza wrażliwości i ryzyka X. Analiza oddziaływania na środowisko XI. Promocja i informacja XII. Załączniki do studium wykonalności

3 ZASADY OGÓLNE Zgodność danych SW z danymi we wniosku o dofinansowanie
Zgodność z dokumentami: - WRPO, - Uszczegółowienie WRPO, - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności - Przewodnik CBA (kosztów i korzyści) - Wytyczne krajowe w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym projektów generujących dochód, - Dokument roboczy nr 4. Źródła pozyskanych danych (wiarygodne i realne, nie starsze niż 2 lata)

4 Wszyscy wnioskodawcy zobowiązani są do sporządzenia Studiów Wykonalności w formie tabelarycznej, zgodnie z przedstawionym schematem. Sporządzając Studium Wykonalności należy stosować czcionkę Arial, rozmiar 10, z pojedynczymi odstępami pomiędzy wierszami. Przy wypełnianiu tabel należy usunąć opisy stanowiące wskazówki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do poszczególnych pozycji Studium Wykonalności (uwagi w kolorze szarym). Integralną częścią Studium jest załącznik w formie arkusza kalkulacyjnego (w formacie przygotowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) służący przedstawieniu analizy finansowej i ekonomicznej. Arkusz zawiera formuły i powiązania ułatwiające przeprowadzenie obliczeń, z których należy korzystać. W razie wątpliwości co do kształtu zastosowanych formuł należy skontaktować się z Oddziałem Oceny Merytorycznej Projektów Infrastrukturalnych.

5 Wnioski ze Studium Wykonalności
Krótkie streszczenie całego opracowania i przedstawienie wniosków z przeprowadzanych w całym studium analiz. Wstęp jest elementem wynikowym, którego sporządzanie należy rozpocząć po przygotowaniu całego studium wykonalności. Ta część SW również przedstawiona jest w formie tabelarycznej. Wstęp powinien zawierać w szczególności następujące elementy: Nazwę Programu, Priorytetu, Działania, Schematu Nazwę Wnioskodawcy Tytuł projektu Cele projektu Koszt projektu Wysokość stopy dyskontowej Założenia do analizy finansowej Zastosowany okres odniesienia Rzeczywisty poziom i kwota dofinansowania

6 II. Wnioskodawca i charakterystyka jego działalności
Charakterystyka Wnioskodawcy (w tym doświadczenie we wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków europejskich, krótka charakterystyka działalności) - Wnioskodawca - Operator Dane osób do kontaktu, Dane autora sporządzającego Studium Wykonalności. Dla jednostek innych niż JST dodatkowo Liczba pracowników, suma bilansowa).

7 III. Projekt i jego otoczenie
Tytuł projektu Charakterystyka projektu Geneza projektu Specyfikacja kupowanego sprzętu uzasadnienie potrzeby realizacji projektu charakterystyka projektu lokalizacja, komplementarność, polityki horyzontalne Charakterystyka otoczenia projektu (otoczenie społeczne, potencjał obszaru, otoczenie gospodarcze, zidentyfikowane problemy).

8 IV. Analiza instytucjonalna i prawna inwestycji.
Instytucje zaangażowane w realizację projektu Beneficjenci końcowi Zdolność organizacyjna, Struktura zatrudnienia w jednostce Ocena długoterminowej trwałości finansowo- instytucjonalnej projektu, Uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i/lub cele projektu, Inne uwarunkowania prawne.

9 IV. Analiza instytucjonalna i prawna inwestycji.
Występowanie pomocy publicznej Przesłanki występowania pomocy publicznej Pomoc de minimis Udzielanie zamówień publicznych Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Daty rozpoczęcia/zakończenia procedury

10 V. Analiza techniczna i technologiczna
Analiza opcji technicznych Wariant bezinwestycyjny Wariant minimum 2 Warianty inwestycyjne Charakterystyka wybranego wariantu inwestycyjnego, Specyfika kupowanego sprzętu, Harmonogram realizacji projektu. Efekt zachęty

11 VI. Logika interwencji W ramach rozdziału Wnioskodawca powinien opisać cele projektu. Podczas identyfikacji celów projektu należy zachować spójność z celami WRPO na lata oraz celami Działania 6.1. W dalszej części rozdziału Logika interwencji należy przedstawić wskaźniki osiągnięć projektu – wskaźniki produktu oraz rezultatu z podziałem na wskaźniki kluczowe oraz uzupełniające. Zasady przedstawiania wskaźników w studium wykonalności są takie same jak we wniosku o dofinansowanie.

12 VII. Analiza specyficzna dla sektora.
Charakterystyka sektora zasobów w jakim realizowany jest projekt (potencjał, struktura, silne i słabe strony, Wpływ projektu na wykorzystanie potencjału turystycznego i kulturalnego oraz budowanie nowego wizerunku regionu, Charakterystyka infrastruktury turystycznej na obszarze objętym projektem, Systemy informacji turystycznej, Opis programu/oferty turystycznej dostępnej na danym obszarze. Dane historyczne (przychody dotychczasowe)

13 VIII. Analiza finansowa i ekonomiczna
Analiza finansowa i ekonomiczna stanowi najważniejszą i najobszerniejszą część przygotowywanego Studium Wykonalności. Wszelkie tabele Studium należy załączyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie MS Excel. Część tabel jest dostępna w wersji elektronicznej jako załącznik do wytycznych (w tym przypadku należy stosować tylko i wyłącznie podane przez UMWW schematy). Odpowiednie dane, obliczenia, tabele itd. (wymagane elementy wyszczególnione są w załączniku - arkuszu kalkulacyjnym) należy sporządzić zarówno w wersji papierowej (jako załącznik), jak i elektronicznej. Przesłanie danych w innej formie niż narzucona przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego może skutkować odrzuceniem wniosku.

14 Założenia do analizy finansowej
Ujmowanie wielkości finansowych (PLN, z punktu widzenia podmiotu eksploatującego przedsięwzięcie) Wartość rezydualna (historyczna) Stopa dyskontowa (5%, 5,5%) Amortyzacja Podatek VAT Ceny stałe Przepływy środków pieniężnych (bez amortyzacji) Okres referencyjny

15 oraz nakłady odtworzeniowe (wykazywane w fazie operacyjnej projektu).
Konieczne jest przedstawienie tutaj całkowitych nakładów inwestycyjnych obejmujących: nakłady przedinwestycyjne oraz inwestycyjne w podziale na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne oraz nakłady odtworzeniowe (wykazywane w fazie operacyjnej projektu). W punkcie tym należy przedstawić harmonogram rzeczowo-finansowy nakładów wraz z określeniem źródła szacunku (np., przetarg, kosztorys, oferty, a w przypadku braku powyższych- doświadczenie inwestora). Należy pamiętać aby przedstawiony harmonogram był zbieżny z innymi ewentualnymi elementami przedstawionymi w studium. Źródła finansowania inwestycji

16 Projekcja przychodów operacyjnych
Szacowanie przychodów operacyjnych należy przedstawić (w zależności od charakteru projektu) w podziale na rodzaj produktów/usług/towarów lub grupy odbiorców. Obliczony poziom przychodów musi wynikać wprost z planowanej ilości sprzedaży oraz wysokości przyjętych opłat. Ten punkt analizy finansowej jest wymagany jedynie w przypadku inwestycji, w wyniku których będą w okresie eksploatacji świadczone odpłatne usługi, bądź dostarczane odpłatnie wyroby gotowe i towary. Opracowanie tego punktu wymagane jest więc dla projektów generujących przychody (nie mylić z dochodami), bez względu na to, czy są one mniejsze czy większe od generowanych kosztów.

17 Szacowanie kosztów operacyjnych - według układu rodzajowego
Amortyzacja Usługi obce Zużycie materiałów i energii Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Podatki i opłaty Pozostałe koszty rodzajowe

18 Dotacja UE = EC x Max CRpa(pp)
Wyznaczenie poziomu dofinansowania Czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej? TAK Ustalenie poziomu dofinansowania w oparciu o zasady i limity wskazane we właściwym programie pomocy publicznej. Dotacja UE = EC x Max CRpa(pp) NIE Przejście do kolejnego pytania

19 Czy całkowity koszt projektu przekracza Dotacja UE = EC x MaxCRpa
1 mln EUR? NIE Ustalenie dofinansowania w oparciu o wyznaczony w Uszczegółowieniu WRPO poziom. Obliczamy wg schematu: Dotacja UE = EC x MaxCRpa MaxCRpa – maksymalna stopa współfinansowania określona w Uszczegółowieniu WRPO TAK Przejście do kolejnego pytania

20 Dotacja UE = EC x Max CRpa
Czy projekt generuje dochód? Dochód rozumiany jest tu jako nadwyżka przychodów operacyjnych z projektu (wraz z wartością rezydualną) nad jego kosztami operacyjnymi (bez amortyzacji) NIE Ustalenie poziomu dofinansowania w oparciu o zasady i limity wskazane w uszczegółowieniu WRPO. Dotacja UE = EC x Max CRpa TAK Ustalamy poziom w oparciu o metodę luki w finansowaniu (4 etapy)

21 Dotacja UE = DA x MaxCRpa
Etap 1 – wskaźnik luki finansowej (Lf) R = MaxEE / DIC x 100% Etap 2 – określenie kwoty decyzji (KD) DA = EC x R Etap 3 – określenie maks. dotacji UE Dotacja UE = DA x MaxCRpa Etap 4 określenie wsk. rzeczywist. dofin. Wrzf = Dotacja UE / EC x 100% lub alternatywnie Wrzf = R x MaxCRpa

22 Finansowa trwałość Na podstawie skumulowanych przepływów pieniężnych
Kluczowe oraz przedsiębiorcy – pełna analiza wraz z bilansem, RZiS, RPP (2 kategorie inwestycji - Inwestycje podzielić można na dwie kategorie. Rozróżnienie to stosuje się w zależności od możliwości oddzielenia strumienia wpływów i wydatków projektu od wpływów i wydatków Beneficjenta. Zastosowany sposób określenia przepływów pieniężnych uzależniony jest więc od odpowiedzi na następujące pytania. Trwałość projektu Trwałość jednostki operującej infrastrukturą + projekt Trwałość finansowa JST (wnioskodawca JST jednocześnie operator, jednostka budżetowa)

23 Wskaźniki efektywności (opłacalności, rentowności)
Do obliczenia rentowności projektu należy posłużyć się przepływami pieniężnymi projektu w kolejnych latach okresu referencyjnego. Stosować należy następujące wskaźniki do obliczania efektywności inwestycji: finansowa bieżąca wartość netto (FNPV), finansowej stopy zwrotu (FRR), wskaźnika Korzyści/Koszty z inwestycji (B/C),

24 Analiza Ekonomiczna Celem analizy ekonomicznej jest dokonanie oceny wkładu projektu z punktu widzenia społeczności jako całości. Za jej pomocą należy sprawdzić, czy inwestycja jest uzasadniona z ogólnospołecznego punktu widzenia, jeżeli nawet z finansowego punktu widzenia (wyniki analizy finansowej) pociąga za sobą koszt netto. Metoda stosowanej analizy ekonomicznej uzależniona jest od całkowitej wartości projektu. w zależności od wartości projektu będzie wykonana w formie: analizy wielokryterialnej (wartość projektu poniżej 20 mln PLN) analizy kosztów i korzyści (wartość projektu powyżej 20 mln PLN).

25 IX. Analiza wrażliwości i ryzyka
Analiza powinna wykazać, czy określone czynniki ryzyka nie spowodują utraty płynności finansowej projektu. Celem tej analizy jest identyfikacja kluczowych czynników, zarówno jakościowych jak i ilościowych, mogących mieć wpływ na zakres, harmonogram, efektywność finansowo-ekonomiczną przedsięwzięcia oraz trwałość finansową. Spadek popytu na usługi o 20% Zwiększenie nakładów o 10% Spadek cen oferowanych produktów (usług) 10% Wzrost najwyższego kosztu eksploatacyjnego o 15% Analiza ryzyka (prawdopodobieństwo niskie, średnie, wysokie)

26 X. Analiza oddziaływania na środowisko
wpływ realizacji inwestycji na środowisko ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary objęte programem NATURA 2000 - jeśli Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOS) nie jest wymagana należy zawrzeć krótkie określenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko, czy projekt może spowodować: - zagrożenia dla środowiska w fazie budowy, - zagrożenia dla środowiska w fazie eksploatacji projektu. XI. Promocja i informacja Rozdział ten powinien zawierać informacje na temat jawności i publicznej świadomości dotyczącej realizacji działań finansowanych przy udziale Funduszy Strukturalnych UE XII. Załączniki do Studium Wykonalności.

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google