Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Partnerski Grundtviga:. Koordynator projektu: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu Projekt współfinansowano z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Partnerski Grundtviga:. Koordynator projektu: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu Projekt współfinansowano z."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Partnerski Grundtviga:

2 Koordynator projektu: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu Projekt współfinansowano z : Czas trwania projektu: 2008 – 2010

3 Koordynatorem projektu jest wojewódzka biblioteka publiczna i centrum animacji kultury w poznaniu. Projekt współfinansowano z Programu unii europejskiej – grundtvig Szczegółowe informacje nt. Programu Grundtvig, nt. poszczególnych akcji programu i mozliwości uczestniczenia w nich – opowie Państwu nieco pozniej Pan dariusz bieranowski z fundacji systemu rozwoju edukacji w warszawie. Realizację projektu rozpoczeliśmy dokładnie w sierpniu 2008 roku – projekt kończymy po 2 latach realizacji - w lipcu roku 2010.

4 Z pomysłem projektu wystąpiła biblioteka wojewódzka z Poznania. Krótki opis zamierzeń projektu w języku angielskim został przesłany do Narodowej Agencji Grundtviga. Agencja rozesłała dokument do wszystkich krajów uczestniczących w programie Grundtvig. W miesiącach listopad 2007 – luty 2008 trwała intensywna korespondencja mailowa pomiędzy WBPiCAK a potencjalnymi organizacjami partnerskimi. Po ukształtowaniu się grupy partnerów wszystkie instytucje zajęły się przygotowaniem Formularza Aplikacyjnego Projektu.

5 O mo ż liwosci wzi ę cia udziału w programie grundtvig dowiedzielismy si ę dzieki uczestnictu w mi ę dzynarodowej konferencji – READCOM- Kluby czytelnicze dla dorosłych. Biblioteka publiczna Gminy ursus miasta st. Warszawy zorganizowała w listopadzie 2007 roku 2-dniowa konferencj ę podsumowuj ą ca zrealizowany projekt partnerski grundtviga. O projekcie tym jako przykladzie dobrej praktyki opowie Pa ń stwu pani Kołodzieczyk która zabierze głos w 2 czesci konferencji. Po powrocie z konferencji przyst ą pilismy do pracy nad projektem. Mamy nadziej ę, ż e dzisiejsza konferencja b ę dzie dla pa ń stwa - podobnie jak dla nas konferencja READCOM – impulsem do zainteresowania si ę programem grundtvig.

6 Projekt Partnerski Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy dotyczy współpracy pi ę ciu instytucji, które zajmuj ą si ę edukacj ą ludzi dorosłych i chc ą stworzy ć lub poszerzy ć swoj ą ofert ę edukacyjn ą. Podczas trwania Projektu powstanie i zostanie przeprowadzonych 6 programów kursów dla dorosłych słuchaczy. Powstanie 6 pakietów edukacyjnych, gdzie ka ż dy pakiet składa ć si ę b ę dzie z cz ęś ci opisowej oraz narz ę dzi dydaktycznych. Programy przygotowane zostan ą na takim poziomie dydaktycznym aby w charakterze trenera mogła wyst ą pi ć osoba z przygotowaniem pedagogicznym i ogóln ą wiedz ą humanistyczn ą i techniczn ą. Projekt zakłada zaanga ż owanie słuchaczy: aktywn ą rol ę odegraj ą tu sami słuchacze – oni oraz personel instytucji partnerskich wezm ą udział w tworzeniu zawarto ś ci programów. 1 program dotyczy ć b ę dzie zastosowania nowoczesnych technologii ICT w edukacji dorosłych oraz nauki podstawowych kompetencji informatycznych. Pozostałe 5 programów dla dorosłych b ę dzie dotyczy ć edukacji w zakresie: komunikacji w j ę zykach obcych, poczucia przedsi ę biorczo ś ci, rozwoju indywidualnego słuchaczy poprzez literatur ę i kultur ę. Partnerzy omówi ą opracowane tematy szkole ń i przeka żą je sobie wzajemnie. Informacja o Projekcie b ę dzie dost ę pna dla przedstawicieli ś rodowisk edukacji dorosłych w poszczególnych krajach.

7 Celem głównym projektu: Europejskie biblioteki… jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie edukacji osób dorosłych; poszerzenie oferty edukacyjnej organizacji partnerskich poprzez przygotowanie i upowszechnienie nowych programów szkoleniowych składających się z programu nauczania i narzędzi dydaktycznych.

8 Celem głównym projektu: Europejskie biblioteki… jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie edukacji osób dorosłych – jest to Cel przyświecający wielu projektom partnerskim grundtviga; podczas realizacji projektu wymienialiśmy pomysły dotyczące tematów oferty edukacyjnej dla osób dorosłych – sposobów ich ujęcia, zastosowanych metod i narzędzi dydaktycznych; dyskutowaliśmy na temat formalnych kwestii organizacji kursów czy szkoleń. Wymiana doświadczeń była cennym Elementem współpracy szczególnie przy tworzeniu nowej oferty w temacie informatycznym- gdyż Podnoszenie umiejętności informatycznych osób dorosłych było tematem szkoleń przygotowanych przez każdego z partnerów. Celem projektu było również poszerzenie oferty edukacyjnej organizacji partnerskich poprzez przygotowanie i upowszechnienie nowych programów szkoleniowych składających się z programu nauczania i narzędzi dydaktycznych. Programy przygotowane zostały na takim poziomie dydaktycznym aby w charakterze trenera mogła wystąpić osoba z przygotowaniem pedagogicznym i ogólną wiedzą humanistyczną i techniczną. Powstawały przy zaangażowaniu dwóch grup osób: Personelu instytucji partnerskich oraz dorosłych słuchaczy którzy brali udział w tworzeniu zawartości programów.

9

10 Wbpicak w poznaniu do realizacji projektu zaprosiła 3 biblioteki Partnerskie: biblioteke publiczn ą miasta umea ze Szwecji; bibliotek ę regionaln ą z telszy na litwie; bibliotek ę miasta Amalfi we włoszech; Do grupy partnerskiej dołaczyło stowrzyszenie Skarabeusz z Livorno we włoszech – organizacja działajaca na polu kultury i edukacji ustawicznej. Podczas dzisiejszej konferencji poszczególni partnerzy zaprezentuja Działania które zrealizowali w projekcie.

11 indywidualna praca każdego partnera w projekcie - zespoły robocze w składzie: personel instytucji oraz dorośli słuchacze, pracowały nad stworzeniem, przetestowaniem i ulepszeniem programów szkoleń. bieżąca współpraca pomiędzy organizacjami partnerskimi – poczta e-mail; komunikator Skype, wspólne tworzenie treści na stronie Internetowej projektu. spotkania partnerskie – czterokrotnie realizatorzy projektu bezpośrednio spotykali się w swoich siedzibach.

12 Projekt realizowano zgodnie z harmonogramem działań przedstawionym we wniosku aplikacyjnym: Na poziomie lokalnym, krajowym poszczególne zespoły realizatorów W specjalnie powołanych zespołach roboczych pracowały nad stworzeniem, przetestowaniem i ulepszeniem programów szkoleń. partnerzy na bieżąco współpracowali ze sobą korzystając z możliwości jakie daja współczesne technologie informacyjno-komunikacyjne ICT: Poprzez poczte elektroniczą, komunikator Skype, Stowarzyszenie Skarabeusz prezentowało reszcie wyniki swych działań poprzez Strony internetowe : platformy e-lerningowe, strony videoblogu. Partnerzy współracowali także przy tworzeniu zawartości samodzielnej strony internetowej projektu Ważnym elementem realizacji projekty były spotkania partnerów (obecnie trwa właśnie czwarte spotkanie partnerskie).

13 Programy szkoleń informatycznych (wykorzystanie nowych technologii ICT w edukacji dorosłych): Umeå, Szwecja – nauka obsługi programu Photoshop, programu Microsfoft Outlook Livorno, Włochy – komputer w komunikowaniu, platformy e-learningowe Amalfi, Włochy – Telsiai, Litwa – Poznań, Polska - ogół umiejętności potrzebnych podczas pracy z komputerem i Internetem oraz urządzeniami elektronicznymi

14 Najważniejsze produkty w projekcie- czyli programy szkoleniowe. Programy szkoleń informatycznych dotyczące nauki umiejętności informatycznych przy wykorzystaniu nowych technologii ICT - tak jak wspomniałam opracowane zostały przez wszystkich partnerów. Każdy z partnerów przygotował program odpowiadający na zapotrzebowanie mieszkańców swej miejscowości czy tez regionu. W związku z tym biblioteka ze Szwecji – ukierunkowała szkolenie na naukę obsługi programu Photoshop, programu Microsfoft Outlook stowarzyszenie skrabeusz z Włoch– podjęło temat: komputer w komunikowaniu, edukacja poprzez platformy e-learningowe WBPicak oraz biblioteki z włoch i litwy przygotowały programy obejmujące ogół umiejętności potrzebnych podczas pracy z komputerem i Internetem oraz urządzeniami elektronicznymi

15 Indywidualne, tematyczne programy szkoleniowe: Umeå, Szwecja – nauka przedsiębiorczości, jak założyć własną firmę Amalfi, Włochy – kurs języka angielskiego (różne poziomy) Livorno, Włochy – literatura narzędziem edukacji i rozwoju osobistego Telsiai, Litwa – współpraca międzypokoleniowa, rozwijanie kreatywności i aktywnej postawy obywatelskiej osób starszych Poznań, Polska – Przewietrz swoje życie! Literatura jako narzędzie wspierające rozwój osób dorosłych i zmianę ich postaw życiowych

16 Każda instytucja partnerska opracowała ponadto drugi program szkolenia, dotyczący wybranego tematu również dostosowanego do specyficznych potrzeb odbiorców w poszczególnych krajach partnerskich. Były to programy: Umeå, Szwecja – nauka przedsiębiorczości, jak założyć własną firmę Amalfi, Włochy – kurs języka angielskiego (różne poziomy) Livorno, Włochy – literatura narzędziem edukacji i rozwoju osobistego Telsza, Litwa – współpraca międzypokoleniowa, rozwijanie kreatywności i aktywnej postawy obywatelskiej osób starszych Poznań, Polska – Przewietrz swoje życie! Literatura jako narzędzie wspierające rozwój osób dorosłych i zmianę ich postaw życiowych Na temat programów dotyczących zagadnień informatycznych oraz programów indywidualnych – zróżnicowanych tematycznie najważniejsze informacje przekażą państwu poszczególni autorzy programów w dalszej części konferencji

17 1)Umeå – październik 2008 r. 2)Amalfi – marzec 2009 r. 3)Telsiai – wrzesień 2009 r. Podczas spotkań partnerskich Instytucja Goszcząca prezentowała całokształt swojej działalności, m.in. działalność edukacyjną na rzecz osób dorosłych. Partnerzy omawiali zrealizowane dotychczas działania w projekcie, dyskutowali na temat przygotowywanych programów szkoleniowych. Gospodarze zapoznawali partnerów z charakterystyką swego miasta i regionu: kulturą i obyczajami, rozwojem gospodarczym.

18

19

20

21 Najważniejszym punktem spotkania będzie konferencja podsumowująca projekt Europejskie biblioteki…, która odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w dniu 24 maja 2010 r. Ponadto przewidziano seminarium robocze grupy partnerów gdzie zostanie omówiona cała współpraca w projekcie. Odbędzie się dyskusja nt. opracowanych programów szkoleniowych oraz przygotowania raportu końcowego dla Narodowych Agencji Programu Grundtvig. Raport ten partnerzy tworzą wspólnie. Podjęty zostanie także temat dalszej współpracy– potencjalnych, wspólnych przedsięwzięć w przyszłości. W ramach działań międzykulturowych, przybliżających uczestnikom projektu kraje partnerskie przewidziano dla gości program kulturalno-turystyczny związany z Poznaniem i regionem.

22 Realizatorzy projektu chcą szeroko udostępniać stworzone programy szkoleń. W związku z tym poza samymi programami szkoleniowymi opracowano: Publikację końcową (Final Publication) w języku angielskim, zawierającą abstrakty z wszystkich programów szkoleń – materiał promocyjny projektu Broszurę informacyjną o realizacji projektu Samodzielną stronę internetową projektu Konferencję podsumowującą projekt Zadania międzykulturowe WBPiCAK jako koordynator projektu podjęła się przygotowania wymienionych rezultatów. Przygotowanie publikacji końcowej, zadań międzykulturowych oraz aktualizowanie strony internetowej projektu odbywało się przy współpracy z partnerami.

23 PUBLIKACJA KOŃCOWA BROSZURA

24 W Województwie Wielkopolskim ponad połowa bibliotek publicznych dysponuje sprzętem komputerowym oraz dostępem do Internetu. Biblioteki posiadają bazę niezbędną do prowadzenia edukacji w zakresie nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych ICT. Materiał dydaktyczny stworzony przez WBPiCAK w ramach realizacji projektu, został przygotowany z myślą o potrzebach edukacyjnych mieszkańców regionu – użytkowników bibliotek. Podręcznik do nauczania oraz narzędzia dydaktyczne zostaną przekazane do wszystkich bibliotek publicznych w Wielkopolsce(229 bibliotek), gdzie w rolę instruktora prowadzącego szkolenie będzie mógł się wcielić sam bibliotekarz bądź inna osoba zajmująca się edukacją osób dorosłych. WBPiCAK będzie rozpowszechniać program komputerowy również na indywidualne zamówienie zainteresowanych osób zajmujących się edukacją dorosłych.

25

26 WBPiCAK od 10 lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym z Wrocławia Program: Przewietrz swoje życie!... to zbiór scenariuszy warsztatów z elementami biblioterapii, podczas których literatura piękna staje się punktem wyjścia do dyskusji o ważnych problemach życiowych

27 Pilotaż programu: Przewietrz swoje życie! …

28 Publikacja WBPiCAK z programami szkoleń

29

30 Wymienione programy będą udostępniane i wykorzystywane w wielkopolskich bibliotekach publicznych. Promocja stworzonych materiałów dydaktycznych odbędzie się podczas konferencji podsumowującej projekt – Poznań, 24 maja 2010 r. WBPiCAK po zakończeniu realizacji projektu będzie rozpowszechniać programy w odpowiedzi na zainteresowanie konkretnych osób ze środowisk edukacyjnych : bibliotek, szkół, stowarzyszeń, centrów edukacji ustawicznej.

31 Konferencja podsumowująca ma na celu szerokie zaprezentowanie informacji o: przebiegu i rezultatach projektu: Europejskie biblioteki … publikacjach WBPiCAK stworzonych w efekcie realizacji projektu możliwościach udziału w Programie Grundtvig dla bibliotek publicznych oraz innych organizacji działających na polu edukacji osób dorosłych wybranych projektach Grundtviga (przykładach dobrej praktyki) 24.05.2010 r.

32 FINAL PUBLICATION WITH ABSTRACTS OF ALL TRAINING PROGRAMMES PUBLIKACJA KO Ń COWA Z ABSTRAKTAMI WSZYSTKICH PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH Materiał posiada wersję drukowaną i elektroniczną. Jest wynikiem pracy zespołowej partnerów w projekcie. Zawiera 9 tekstów w języku angielskim poprzedzonych wstępem. Jest to wybór najważniejszych informacji o programach stworzonych przez wszystkich partnerów (zawartość treściowa, metody dydaktyczne, proces tworzenia, testowania i ulepszania programów). W każdym tekście podano dane kontaktowe do autorów, którzy udostępnią osobom zainteresowanym program w pełnej wersji. W Publikacji Końcowej zamieszczono również rozdział przedstawiający międzykulturowe działania w trakcie realizacji projektu.

33 W okresie: 2007-2009 projekt: Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy był jedynym, bibliotecznym Projektem Partnerskim Grundtviga gdzie grupę partnerską tworzą biblioteki publiczne. (informacja na podstawie analizy list zrealizowanych i złożonych Projektów Partnerskich Grundtviga w latach 2007-2010 zamieszczonych na stronie: www.grundtvig.org.pl).

34 W okresie: 2007-2009 projekt: Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy był jedynym, bibliotecznym Projektem Partnerskim Grundtviga gdzie grupę partnerską tworzyły cztery biblioteki publiczne. jest to informacja jaka uzyskaliśmy na podstawie analizy list zrealizowanych i złożonych Projektów Partnerskich Grundtviga w latach 2007-2009 zamieszczonych na oficjalnej stronie programu w polsce. uczestnictwo WBPicak w projekcie pozytywnie wpłyn ę ło na funkcjonowanie naszej instytucji, dlatego te ż chcemy zach ę cic inne biblioteki do udziału w programie grundtvig. Zaprezentowac korzy ś ci z realizacji projektu

35 Podczas konferencji 24 maja 2010 r. chcemy zaprezentować korzyści z realizacji projektu i zachęcić środowisko bibliotekarskie do uczestnictwa w Projektach Partnerskich Grundtviga lub w innej z 10 akcji w tym Programie.

36 1.Korzyści dla WBPiCAK: poszerzenie oferty edukacyjnej WBPiCAK nowe doświadczenia dla instytucji w związku z realizacją międzynarodowego projektu rozwój umiejętności organizacyjnych związanych z przygotowaniem spotkań partnerskich i pracą w międzynarodowym gronie podniesienie umiejętności językowych pracowników (jęz. angielski – język roboczy projektu) rozwój kwalifikacji trenerskich bibliotekarzy w związku z przygotowaniem i wdrożeniem programów szkoleniowych większe wykorzystanie technologii ICT podczas realizacji projektu 2.Korzyści dla bibliotekarzy / użytkowników bibliotek: możliwość rozwoju oferty edukacyjnej dla mieszkańców społeczności w której działa biblioteka (przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem materiałów WBPiCAK bezpośrednia korzyść dla użytkownika biblioteki – zdobycie nowych umiejętności poprzez uczestnictwo w kursie, szkoleniu

37 W trakcie realizacji projektu podjęte zostały następujące działania promocyjne: przygotowano broszurę informacyjną (w języku polskim i angielskim) redagowano artykuły prasowe – prasa lokalna, branżowa publikowano materiały w periodyku WBPiCAK: Panorama Wielkopolskiej Kultury zamieszczano artykuły na publicznych portalach internetowych stworzono i aktualizowano własną stronę internetową projektu przygotowano konferencję prasową – 08.04.2009 r. udzielono wywiadów dla: Telewizji WTK, Radia Emaus, Radia Merkury

38 A korzyści te były następujące: 1.Korzyści dla WBPiCAK: poszerzenie oferty edukacyjnej biblioteki nowe doświadczenia dla instytucji w związku z realizacją międzynarodowego projektu rozwój umiejętności organizacyjnych związanych z przygotowaniem spotkań partnerskich i pracą w międzynarodowym gronie podniesienie umiejętności językowych bibliotekarzy – projekt stał się motywacja do dalszej nauki języka angielskiego, używalismy go w praktyce w mowie i piśmie rozwój kwalifikacji trenerskich bibliotekarzy w związku z przygotowaniem i wdrożeniem programów szkoleniowych większe wykorzystanie technologii ICT podczas realizacji projektu (podczas tworzenia programów szkoleniowych, komunikacji z partnerami 2.Korzyści dla bibliotekarzy / użytkowników bibliotek: możliwość rozwoju oferty edukacyjnej dla mieszkańców społeczności w której działa biblioteka poprzez przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem materiałów WBPiCAK bezpośrednia korzyść dla użytkownika biblioteki – zdobycie nowych umiejętności poprzez uczestnictwo w kursie czy szkoleniu

39 Strona internetowa projektu: www.edukacjawbibliotekach.pl Administratorem strony jest WBPiCAK. Strona działa od września 2008 r. Planujemy by funkcjonowała także po zakończeniu realizacji projektu (do końca roku 2011). Strona zawiera liczne i na bieżąco aktualizowane materiały informacyjne: artykuły, notatki, relacje, sprawozdania, podstawowe informacje o Programie Grundtvig, fotografie, pliki dźwiękowe, video. W zakładce: Dokumenty jest możliwe pobieranie materiałów o projekcie i rezultatów projektu – w formie prezentacji slajdów, dokumentów PDF. Część informacji na stronie opracowywana jest przez pozostałych partnerów – podstrona w języku angielskim -

40 Na koniec chciałabym powiedziec pare słów o stronie internetowej projektu: www.edukacjawbibliotekach.plwww.edukacjawbibliotekach.pl Administratorem strony jest WBPiCAK. Strona działa od września 2008 r. i będzie funkcjonować również przez dłuższy czas po zakończeniu realizacji projektu zawiera liczne i na bieżąco aktualizowane materiały Informacyjne o przebiegu projektu, -artykuły, relacje, sprawozdania, informacje o Programie Grundtvig, fotografie, pliki dźwiękowe, video. Umożliwia pobieranie materiałów o projekcie i jego rezultatach– w formie prezentacji slajdów, dokumentów PDF. Część informacji na stronie opracowywana jest przez pozostałych partnerów – znajduje się tu podstrona w języku angielskim.

41 Samodzielna strona projektu w okresie od października 2008 do maja 2010 r. wzbudziła znaczne zainteresowanie Internautów. Ilość odwiedzin na stronie wzrasta z roku na rok. Łącznie przez cały wymieniony okres stronę odwiedziło 1.916 osób z liczbą wizyt: 3.427. Miesięczna średnia odwiedzin wynosiła w roku 2009 105 odwiedzających /mc. W roku 2010 (do maja) – 124 osoby odwiedzające na miesiąc. Każdego roku najwięcej logowań na stronę dokonywali użytkownicy z Polski, a następnie krajów takich jak: USA, Federacja Rosyjska, Francja, Niemcy, Włochy. W wyszukiwarce Google, po wpisaniu hasła Grundtvig Wielkopolska, edukacja w bibliotekach, czy Grundtvig Poznań – strona projektu pojawia się na 1 miejscu listy wyników. Mamy nadzieję, że zainteresowanie informacjami publikowanymi na stronie będzie nadal utrzymywać tendencję rosnącą.

42 Samodzielna strona projektu w okresie wzbudziła dotychczas znaczne zainteresowanie Internautów. Ilość odwiedzin na stronie wzrasta z roku na rok. Miesięczna średnia odwiedzin wynosiła na przykład w roku 2009 105 odwiedzających /mc; W roku 2010 (do maja) – 124 osoby odwiedzające na miesiąc. Każdego roku najwięcej logowań na stronę dokonywali użytkownicy z Polski, a następnie krajów takich jak: USA, Federacja Rosyjska, Francja, Niemcy, Włochy. W wyszukiwarce Google, po wpisaniu hasła Grundtvig Wielkopolska, edukacja w bibliotekach, czy Grundtvig Poznań – strona projektu pojawia się na 1 miejscu listy wyników. Mamy nadzieję, że zainteresowanie informacjami publikowanymi na stronie będzie nadal utrzymywać tendencję rosnącą. Zaprezentuję krótko samą stronę.

43

44

45

46

47


Pobierz ppt "Projekt Partnerski Grundtviga:. Koordynator projektu: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu Projekt współfinansowano z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google