Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Wołowskim za rok szkolny 2012/2013 Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Wołowskim za rok szkolny 2012/2013 Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,"— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Wołowskim za rok szkolny 2012/2013
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

2 Celem przedstawienia w/w informacji jest:
Jasny i zwięzły obraz wypełniania obowiązków w obszarze oświaty przez Powiat Wołowski Postęp i trudności w poprawianiu szans oświatowych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wołowskiego Celem przedstawienia w/w informacji jest: Art. 5a ust. 4 u.o.s.o. z dnia 7 września 1991 r. - „ Organ wykonawczy JST, w terminie do dnia 31 października , przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 lit. b- f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

3 Podstawowe decyzje prawne i strategiczne
1. Uchwały podjęte przez Radę Powiatu : uchwała Nr XXV/182/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2012 r w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołowski; Uchwała nr XXVIII/191/13 Rady Powiatu z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Wołowie; Uchwała Nr XXX/214/13 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania; Uchwała Nr XXXIV/226/13 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 20 sierpnia 2013 r w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Godzięcinie, założenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Godzięcinie oraz Gimnazjum Specjalnego Nr 4 w Godzięcinie, włączenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr w Godzięcinie i Gimnazjum Specjalnego Nr 4 w Godzięcinie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Godzięcinie oraz włączenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Godzięcinie do Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

4 Podstawowe decyzje prawne i strategiczne
1. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu : Uchwała Nr 109/296/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie przyznawania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczyciela Uchwała Nr 112/306/13 zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wdrożenia projektu konkursowego pn. „Nadążyć za światem” Uchwała Nr 112/3017/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 r. Uchwała Nr 115/316/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wyrażania zgody na aplikowanie o środki zewnętrzne w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie” na lata Uchwała Nr 115/317/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego dla potrzeb realizacji projektu pn. „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli droga do sukcesu szkół w powiecie wołowskim” Uchwała Nr 115/318/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Wołowski na rok szkolny 2013/2014 Uchwała Nr 116/321/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wyrażania zgody na aplikowanie o środki zewnętrzne programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie” na lata Uchwała Nr 121/334/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołowski za szczególne osiągnięcia w dziedzinach : naukowej, artystycznej i sportowej Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

5 Podstawowe decyzje prawne i strategiczne
1. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu : Uchwała Nr 122/337/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia ruchomego stanowiącego własność Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie na rzecz Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Uchwała Nr 127/349/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Powiatowego Zespołu Szkól w Brzegu Dolnym Uchwała Nr 127/350/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym przy ul. Wilczej 10 Uchwała Nr 127/351/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie Uchwała Nr 127/352/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, przy ul. Kościuszki 27 Uchwała Nr 131/363/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego Uchwała Nr 135/382/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dodatkowych oddziałów klas pierwszych szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Wołowski w roku szkolnym 2013/2014 Uchwała Nr 138/404//13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dodatkowego oddziału klasy pierwszej szkoły publicznej prowadzonej przez Powiat Wołowski w roku szkolnym 2013/2014 Uchwała Nr 140/413/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

6 Podstawowe decyzje prawne i strategiczne
1. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu : Uchwała Nr 125/344/12 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania dopłat dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski w związku ze wspieraniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Uchwała Nr 100/271/2012 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie zaakceptowania dziennej stawki żywieniowej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Uchwała Nr 100/272/2012 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie, ul . T. Kościuszki 27, do zawarcia umów o zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych organizowanych w Zespole Szkół. Uchwała Nr 107/288/2012 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wołwie Uchwała Nr 140/413/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

7 Sieć szkół i placówek PCE i PPP w W ZPR w BD ZSZ w BD PZS w BD ZSZ w W ZS im. T. K w W LO w W ZSS nr 4 w W ZSS w L Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

8 Sieć szkół i placówek PZS w BD ZSZ W BD ZSZ w W ZS im. T. K. w W
GM Nr 2 LO ZSZ W BD T ZSZ ZSZ w W LO w W ZS im. T. K. w W GM nr 5 MOS SP D LP D TU D LO D Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

9 Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Sieć szkół i placówek ZPR w BD MOS w BD GM Nr 3 MOW w BD SP Nr 3 MOW Nr 2 w G SP Nr 4 w G GM Nr 4 w G ZSS Nr 4 w W SP Nr 4 GM Nr 4 ZSZ Nr 4 Szkoła Przysposabiająca do Pracy ZSS w L SP GM LO PCE i PPP PPP w BD PPP w W BP PODN Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

10 Demografia Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

11 Uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (
Demografia Rok szkolny Absolwenci gimnazjów Uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych ( Liczba oddziałów wykon./plan. LO T ZSZ Niep. LO Razem 2010/11 539 2011/12 166 208 113 26 513/487 17 470 2012/13 173 171 100 14 458/444 15/14 449 2013/14 138 172 101 15 385/426 17/13,81 431 2014/15 ? 371/? ?/ 13,1 Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

12 szacowana liczba absolwentów kl. III GM Zespół Szkół Społecznych
Demografia Nazawa Gimnazjum szacowana liczba absolwentów kl. III GM 3 GM GM z terenu: 2 GM 1GM 6 SP 5SP 4SP 3SP 2SP rok szk. 2012/13 rok szkolny 2013/2014 rok szkolny 2014/15 rok szkolny 2015/16 rok szkolny 2016/17 rok szkolny 2017/18 rok szkolny 2018/19 rok szkolny 2019/20 rok szkolny 2020/21 Publiczne Gimnazjum nr 1 w Wołowie 103 88 Gminy Wołów 175 183 201 173 166 170 177 Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu 39 36 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzegu Dolnym 83 Gminy Brzeg Dolny 134 118 158 119 131 150 151 Zespół Szkół Publicznych w Wołowie 71 76 Publiczne Gimnazjum w Wińsku 79 Gminy Wińsko 63 87 62 82 65 70 73 Gimnazjum w PZS w Brzegu Dolnym 46 Zespół Szkół Społecznych 18 14 32 33 15 Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie 19 razem 449 427 390 406 439 388 394 423 416 szacowana liczba uczniów przyjmowanych do kl. I szkół ponadgimnazjalnych planowana 2013/14 planowana 2014/15 planowana 2015/16 planowana 2016/17 planowana 2017/18 planowana 2018/19 planowana 2019/20 planowana 2020/21 planowana 2021/22 liczba osób przyjętych do kl. I szkół ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Wołowskiego, w tym do: 385 367 335 349 378 334 339 364 358 LO w Zespole Szkół Społecznych 26 13 szkół dla których organem prowadzącym jest powiat wołowski 359 341 322 336 365 321 326 351 345 wskaźnik odpływu uczniów do innych powiatów 14% liczba oddziałów przy 26 osobach 13,81 13,1 12,4 12,9 14,0 12,3 12,5 13,5 13,3 zrealizowana 2013/14 418 *w tym 401 z naszego powiatu i 17 spoza powiatu 403 *w tym z naszego powiatu 386 i 17 spoza powiatu 14,65% rzeczywisty współczynnik odpływu około 14,65%. 15,50 * utworzono 17 oddziałów po 23,7 ucz/oddz. 17 osób spoza powiatu, w tym z p. trzebnicki 8 os., powiat lubiński 5, średzki 3 os., górowski 1 os. Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

13 Sieć szkół i placówek Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

14 Sieć szkół i placówek Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

15 Sieć szkół i placówek Publiczne Niepubliczne Dla młodzieży LO 4 510 20
Stan na r. Publiczne Niepubliczne Liczba Uczniowie na oddział Szkół Uczniów Oddziałów bez specjal. ze specjal. Dla młodzieży LO 4 510 20 25,73 25,50 1 61 T 3 646 25 25,84 ZSZ 271 11 26,30 24,64 GM 5 352 23 24,00 15,30 SP 87 10 - 8,70 SP d P 22 7,33 Dla dorosłych TU 34 2 17,00 LP 98 24,50 Sz.Polic. 93 23,25 92 46,00 CKU W sierpniu 2013 r. zmieniła się liczba szkół, gdyż utworzono SP i GM w Godzięcinie, które włączono do MOW nr 2 w Godzięcinie. W sumie do wszystkich placówek (publicznych i niepublicznych) uczęszczało 2266 uczniów, szkół 23 publicznych, 2 niepubliczne, oddziałów w placówkach publicznych 104. Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

16 Sieć szkół i placówek Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

17 Kadra nauczycielska, administracja i obsługa
Stan na r. UCZNIOWIE ODDZIAŁY ETATY N-LI Etat n-li na oddział ETATY ADM. ETATY OBSŁUGI Ogółem Dorośli Dla dorosłych LO w W 319 13 28,55 2,2 5 PZS w BD 229 9 22,75 2,53 1 5,5 ZSZ w BD 298 11 23,3 2,12 3 6 ZSZ w W 394 15 30,94 2,06 2 ZS im.T.K 649 317 27 12 48,87 1,81 11,5 ZSS NR 4 w W 82 24,62 2,05 4,5 ZSS w L 62 17,58 3,52 0,5 ZPR w BD 172 61,22 5,10 10 Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

18 Kadra nauczycielska, administracja i obsługa
Stan na r. UCZNIOWIE ODDZIAŁY ETATY N-LI Etat n-li na oddział ETATY ADM. ETATY OBSŁUGI Ogółem Dorośli Dla dorosłych LO w W 295 12 27,45 2,29 2,2 5 PZS w BD 232 9 21,80 2,42 1 5,5 ZSZ w BD 275 11 23,64 2,15 3 ZSZ w W 383 15 31,00 2,06 2 ZS im.T.K 569 283 23 46,62 2,03 6 17,5 ZSS NR 4 w W 77 13 27,61 2,12 8,1 ZSS w L 59 7 21,65 3,09 ZPR w BD 168 14 73,80 5,27 4 26,5 Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

19 Kadra nauczycielska, administracja i obsługa
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

20 Kadra nauczycielska, administracja i obsługa
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

21 Kadra nauczycielska, administracja i obsługa
W roku szkolnym 2010/2011 było w sumie 30 awansów zawodowych Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

22 Kadra nauczycielska, administracja i obsługa
Awans na n- la kontraktowego 15 Awans na n - la mianowanego 16 Awans na n – la dyplomowanego 4 W roku szkolnym 2012/2013 było w sumie 35 awansów zawodowych Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

23 Kadra nauczycielska, administracja i obsługa
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

24 Kadra nauczycielska, administracja i obsługa
Ogółem z kwoty zł wydatkowano ,40 zł Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

25 Kadra nauczycielska, administracja i obsługa
Do uaktualnienia Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

26 Nagrody otrzymane przez nauczycieli w latach 2011 - 2013
Kadra nauczycielska, administracja i obsługa Nagrody otrzymane przez nauczycieli w latach Rodzaj nagrody i wyróżnienia Liczba nauczycieli Liczba dyrektorów 2011 2012 2013 Nagroda MEN - 1 Nagroda Kuratora 2 Nagroda Starosty 5 3 4 Medal KEN 6 7 Do uaktualnienia Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

27 Finansowanie oświaty Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

28 Finansowanie oświaty Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

29 Finansowanie oświaty Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

30 Finansowanie oświaty Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

31 Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym
Remonty i wydatki inwestycyjne za lata 2012 i 2013 (plan/wydatki do r.) lp. szkoła/placówka nazwa inwestycji kwota wydatków 2012 2013 (plan/wydatki do 1. ZPR w BD/ budynek POW w Godzięcinie Wykonanie ogrodzenia POW w Godzięcinie 46 424,58 Remont budynku POW w Godzięcinie 28 756,33 2. ZSS w Lubiążu Remont 4 klas szkolnych i toalety dla uczniów 8 850,00 3. ZS im. T. K w Wołowie Przebudowa budynku na potrzeby stołówki szkolnej wraz z I wyposażeniem ,53 Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z dostosowaniem do funkcjonowania PO-W ,00 Remont dachu wraz z częścią okien w budynku D-1   ,01 Remont dwóch pomieszczeń warsztatowych z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne do prowadzenia zajęć w zawodzie technik pojazdów samochodowych 45 731,62 Utworzenie dwóch gabinetów dyd. do prowadzenia zajęć w zawodzie opiekunka środowiskowa 33 490,65 Do uaktualnienia Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.

32 Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym
Remonty i wydatki inwestycyjne za lata 2012 i 2013 (plan) lp. szkoła/placówka nazwa inwestycji kwota 2012 2013 (plan/wydatki do ) 5. ZSZ w BD Modernizacja pracowni komputerowej. 32 899,46 zł Zakup serwera do pracowni lokalnej sieci komputerowej 7 300,00 zł Remont elewacji frontowej 30 000,00 zł 6. ZSZ w W Zmiana konstrukcji wraz z wymianą pokrycia dachu ,94 zł Modernizacja pracowni technologii gastronomicznej 75 672,26zł 7. ZSS Nr 4 w W Wykonanie elewacji budynku (etap I i II)  66 652,52 zł 60 270,00 zł Wykonanie bieżących remontów 9 475,00 zł 8. LO w W Roboty budowlane – wykonanie elewacji budynku LO w Wołowie ,75 zł ( ,36 zł odsetki) Wykonanie boiska sportowego Orlik ,00 zł Remont ciągu komunikacyjnego oraz auli szkolnej 25 432,00 zł 26 325,50 zł Razem ,15 zł Do uaktualnienia Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

33 KUCHNIA, STOŁÓWKA W ZS IM. T. KOŚCIUSZKI-
Inwestycja w Zespole Szkół przy ul. T. Kościuszki. Kompleksowy remont kuchni i stołówki. Wartość inwestycji: zł (POZYSKANO: zł) Trzeba tu powiedzieć, że wartość kosztorysowa zadania wynosiła – zł PFRON zł Subwencja oświatowa – zł Wartość kosztorysowa – zł Wartość wykonania budżetu – ,91 (roboty remontowe według za rok = 25000 394635,1 38404,01 246000 190726,8 146281,7 KUCHNIA, STOŁÓWKA W ZS IM. T. KOŚCIUSZKI- 33

34 WOŁÓW, ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH, REMONT ELEWACJI- 66 652,52zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH w Wołowei, REMONT ELEWACJI na kwotę zł Na tą samą kwotę został złożony wniosek do PFRON Środki własne – wkład własny Na 3 i 4 ścianę z PFRONU – został złożony wniosek do PFRON WOŁÓW, ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH, REMONT ELEWACJI ,52zł 34

35 WOŁÓW, LO IM. M. KOPERNIKA, REMONT ELEWACJI- 507 489,75 zł
LO IM. M. KOPERNIKA, wykonanie elewacji budynku na kwotę zł Działanie będą zrealizowane do końca czerwca 2013 r. 4. Roboty budowlane – wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wołowie 5.658,00 Dokończenie inwestycji w 2013 r. – ,75 WOŁÓW, LO IM. M. KOPERNIKA, REMONT ELEWACJI ,75 zł 35

36 WOŁÓW, ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, REMONT DACHU- 262 776,94 zł
REMONT DACHU- w ZESPole SZKÓŁ ZAWODOWYCH w Wołowie przy ul. Spacerowej, kwota zł (POZYSKANO: zł) Z subwencji MEN na zdarzenia losowe WOŁÓW, ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, REMONT DACHU ,94 zł (POZYSKANO: zł) 36

37 Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie
Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie Remont i wyposażenie pracowni gastronomicznej 37

38 Jednostka realizująca
Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym Lp. Projekty realizowane w roku szk. 2012/2013, współfinansowane ze środków EFS lub MEN Jednostka realizująca Pozyskane środki 1. „Uczenie się przez całe życie” – Comenius – okres realizacji do ZSZ w BD 69 920,00 24 os. mobilności/300 os. happeningi 2. Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II – program POKL Priorytet IX Działanie 9.2 – okres realizacji – ZSZ w BD, ZSZ w W, ZS im. T. K, ZSS Nr 4 w W ,39* 3. „Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy rozwój” - program POKL 9.1.2; okres realizacji – 30 000,00 8 4. „Nadążyć za światem” – projekt dofinansowany w ramach programu POKL 9.1.2; okres realizacji – ZPR w BD ,50 60 5. „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego” w ramach programu POKL 3.5 – okres realizacji od do r. PCE i PPP w W ,72 435 6. „Dzisiaj nauka jutro sukces!” - projekt dofinansowany w ramach programu POKL 9.1.2; okres realizacji – PZS w BD, LO z ZSZ w BD, LO w W ,25 141 * Środki nie przechodziły przez budżet PW Razem ,47 Razem w poprzednim roku szkolnym pozyskano ,89 zł plus ,00 Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

39 Powiaty wdrażające Nowy System Doskonalenia w ramach POKL 3.5.
Powiat Wołowski Powiat Jaworski Powiat Kaliski Powiat Sieradzki Powiat Giżycki Powiat Gnieźnieński Powiat Chełmiński Powiat Piski Powiat /Miasto Łomża Powiat Ciechanowski Gmina/Miasto Płock Powiat/Miasto Łódź Powiat Hajnowski Powiat Brzeski Miasto Katowice Powiat Gliwicki Gmina Miasto Częstochowa Powiat Kluczborski Powiat Kępiński

40 Projekt „Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy rozwój”
Projekt „Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy rozwój” Projekt „Indywidualizacja nauczania – szansą na lepszy rozwój”. Powiat Wołowski od 2 lipca 2012 roku rozpoczął realizację Projektu: „Indywidualizacja nauczania – szansą na lepszy rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez wsparcie indywidualnego rozwoju dzieci z klas I - III Szkoły Podstawowej nr 4  funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Wołowie. Realizacja zajęć wsparta została zakupem nowoczesnych, atrakcyjnych pomocy dydaktycznych wzbogacających pracę na zajęciach edukacyjnych. Na realizację projektu Powiat Wołowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 30 000 PLN. 40

41 Modernizacja kształcenia zawodowego
Modernizacja kształcenia zawodowego

42 Nadążyć za światem

43 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych – matura 2013
W roku szkolnym 2012/2013 w Powiecie Wołowskim do matury przystąpiło (łącznie z ZSSpoł.): w sumie 296, w tym 293 tegorocznych i 3 ubiegłorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, 7 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych (zdało 0) z tego 190 tegorocznych absolwentów z Liceów Ogólnokształcących i 103 absolwentów Techników, oraz 1 absolwent LO z lat poprzednich i 2 absolwentów T (przystępujący do matury po raz pierwszy), co stanowi 63,1% uczniów, którzy uczęszczali do kl. IV techników w roku szkolnym 2012/2013 oraz 98,4% uczniów kl. III LO Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

44 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych – matura 2013
% uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego zmniejszył się % osób przystępujących do matury ( LO było 100% jest 98%; T było 73%, jest 62%) Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

45 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych – matura 2013
Zdawalność egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących dla młodzieży (%) Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

46 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych
Zdawalność egzaminu maturalnego w technikach dla młodzieży (%) Dane dotyczą zdających egzamin maturalny po raz pierwszy. Dane uwzględniają wyniki sesji poprawkowej. Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

47 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych
Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach dla dorosłych) Dane dotyczą zdających egzamin maturalny po raz pierwszy. Dane uwzględniają wyniki sesji poprawkowej. Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

48 śr. wynik wg przedmiotów (%)
Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych Średnie wyniki z egzaminów pisemnych obowiązkowych w punktach % (poziom podstawowy) Szkoła śr. wynik wg przedmiotów (%) j. polski matematyka jęz. obcy ZSZ w BD LO 72,3 83,4 84,1 PZS w BD LO 58,7 57,9 74,0 ZSSpoł. w W LO 66,8 69,4 89,7 LO w W 62,5 59,1 72,2 ZSZ w BD T 59,0 68,1 81,7 ZSZ w W T 56,5 74,8 63,9 ZS im. T. K w W T 56,3 53,8 57,4 Powiat śr. 60,7 62,7 80,1 Woj. śr. 57,5 56,9 69,12 Na czerwono zaznaczono wyniki matur lepsze niż w poprzednim roku szkolnym Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

49 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych
Średnia liczba egzaminów z przedmiotów dodatkowych przypadających na 1 ucznia W 2012 r. średnio w Powiecie na 1 ucznia przypadało 0,95 przedmiotu dodatkowego zdawanego na poziomie rozszerzonym (w 2013 r. 0,90), 0,53 na poziomie podstawowym w 2012 r. a w 2013 r. 0,51. w 2012 ogółem 1,48 a w ,42 Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

50 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych
Liczba egzaminów z przedmiotów dodatkowych w 2013 r. w zestawieniu z liczbą osób przystępujących do matury z poszczególnych szkół Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

51 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych
Egzaminy z przedmiotów dodatkowych w szkołach publicznych i niepublicznych Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

52 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych
Liczba egzaminów maturalnych z przedmiotów humanistycznych (dodatkowych) na poziomie rozszerzonym w poszczególnych szkołach, z podziałem na LO i T Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

53 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych
Liczba egzaminów maturalnych z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych (dodatkowych) na poziomie rozszerzonym w poszczególnych szkołach, z podziałem na LO i T Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

54 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych – egzamin zawodowy 2013
W roku szkolnym 2012/2013 w Powiecie Wołowskim do egzaminu zawodowego w OKE przystąpiło po raz pierwszy: w sumie 235 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych T i ZSZ , w tym 14 z CKU, 24 osoby dorosłe po raz pierwszy zdawały egzamin zawodowy w dwóch kwalifikacjach, tj. Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych (20 os.) oraz A.36 Prowadzenie rachunkowości (4 os.) z tego 51 tegorocznych absolwentów z ZSZ (w tym 13 z CKU) i 184 absolwentów Techników i Szkół Policealnych (w tym 1 z CKU), co stanowi 86% uczniów, którzy uczęszczali do kl. IV techników w roku szkolnym 2012/2013 oraz 36% uczniów kl. III lub II ZSZ. Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

55 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych – egzamin zawodowy 2013
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

56 Uczniowie przystępujący do egzaminu w powiecie wołowskim (bez uczniów CKU)
56 56

57 Zdawalność egzaminu zawodowego ogółem
57 57

58 Zdawalność egzaminu zawodowego w Zasadniczych Szkołach Zawodowych
58 58

59 Zdawalność egzaminu zawodowego w technikach i szkołach policealnych
59 59

60 Zdawalność egzaminu zawodowego w technikach w powiecie wołowskim
2010 2011 2012 2013 kraj 61,20% 62,90% 63,90% 65,10% województwo 57,00% 61,90% 62,00% 62,30% powiat 48,57% 63,12% 71,62% 70,90% Technikum nr 2 w ZSZ Wołów 49,25% 72,86% 82,35% 78,43% Technikum w CKU 54,54% 90,00% 75,00% 100% Technikum w ZSZ Brzeg Dolny 86,40% 76,9% Technikum ZS im. T.K w W 58,21% 65,08% 60 60

61 Zdawalność egzaminu zawodowego
w poszczególnych zasadniczych szkołach zawodowych 2010 2011 2012 2013 ZSZ nr 4 Wołów 16,67% 20,00% 0,00% 100% ZSZ Brzeg Dolny 68,00% 73,91% 60,00% 34,61% ZSZ Wołów 93,75% 85,00% 95,23% 54,54% ZSZ w CKU Wołów 78,57% 90,48% 69,23% powiat 72,13% 76,06% 79,37% 60,86% kraj 84,20% 80,80% 81,20% 79,60% województwo 73,50% 71,30% 72,70% 68,90% 61 61

62 Dziękuję za uwagę ZS im. T. K. 6 osób w ogóle nie przystąpiło do żadnego egzaminu (ani matury, ani do zawodowego) Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Wołowskim za rok szkolny 2012/2013 Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google