Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

2 Jasny i zwięzły obraz wypełniania obowiązków w obszarze oświaty przez Powiat Wołowski Postęp i trudności w poprawianiu szans oświatowych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wołowskiego Celem przedstawienia w/w informacji jest: Art. 5a ust. 4 u.o.s.o. z dnia 7 września 1991 r. - Organ wykonawczy JST, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 lit. b- f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

3 Podstawowe decyzje prawne i strategiczne 1. Uchwały podjęte przez Radę Powiatu : uchwała Nr XXV/182/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołowski; Uchwała nr XXVIII/191/13 Rady Powiatu z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Wołowie; Uchwała Nr XXX/214/13 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania; Uchwała Nr XXXIV/226/13 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Godzięcinie, założenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Godzięcinie oraz Gimnazjum Specjalnego Nr 4 w Godzięcinie, włączenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Godzięcinie i Gimnazjum Specjalnego Nr 4 w Godzięcinie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Godzięcinie oraz włączenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Godzięcinie do Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

4 Podstawowe decyzje prawne i strategiczne 1. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu : Uchwała Nr 109/296/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie przyznawania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczyciela Uchwała Nr 112/306/13 zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wdrożenia projektu konkursowego pn. Nadążyć za światem Uchwała Nr 112/3017/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 r. Uchwała Nr 115/316/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wyrażania zgody na aplikowanie o środki zewnętrzne w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół Uczenie się przez całe życie na lata 2013-2015. Uchwała Nr 115/317/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego dla potrzeb realizacji projektu pn. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli droga do sukcesu szkół w powiecie wołowskim Uchwała Nr 115/318/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Wołowski na rok szkolny 2013/2014 Uchwała Nr 116/321/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wyrażania zgody na aplikowanie o środki zewnętrzne programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół Uczenie się przez całe życie na lata 2013-2015 Uchwała Nr 121/334/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołowski za szczególne osiągnięcia w dziedzinach : naukowej, artystycznej i sportowej Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

5 Podstawowe decyzje prawne i strategiczne 1. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu : Uchwała Nr 122/337/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia ruchomego stanowiącego własność Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie na rzecz Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Uchwała Nr 127/349/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Powiatowego Zespołu Szkól w Brzegu Dolnym Uchwała Nr 127/350/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym przy ul. Wilczej 10 Uchwała Nr 127/351/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie Uchwała Nr 127/352/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, przy ul. Kościuszki 27 Uchwała Nr 131/363/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego Uchwała Nr 135/382/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dodatkowych oddziałów klas pierwszych szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Wołowski w roku szkolnym 2013/2014 Uchwała Nr 138/404//13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dodatkowego oddziału klasy pierwszej szkoły publicznej prowadzonej przez Powiat Wołowski w roku szkolnym 2013/2014 Uchwała Nr 140/413/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

6 Podstawowe decyzje prawne i strategiczne 1. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu : Uchwała Nr 125/344/12 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania dopłat dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski w związku ze wspieraniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Uchwała Nr 100/271/2012 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie zaakceptowania dziennej stawki żywieniowej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Uchwała Nr 100/272/2012 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie, ul. T. Kościuszki 27, do zawarcia umów o zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych organizowanych w Zespole Szkół. Uchwała Nr 107/288/2012 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wołwie Uchwała Nr 140/413/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

7 Sieć szkół i placówek Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. PCE i PPP w WZPR w BDZSZ w BDPZS w BDZSZ w WZS im. T. K w WLO w WZSS nr 4 w WZSS w L

8 Sieć szkół i placówek Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. PZS w BD GM Nr 2LO ZSZ W BD TZSZLO ZSZ w W TZSZ LO w W LO ZS im. T. K. w W TGM nr 5MOSSP DLP DTU DLO D

9 Sieć szkół i placówek Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. ZPR w BD MOS w BDGM Nr 3MOW w BDSP Nr 3MOW Nr 2 w GSP Nr 4 w GGM Nr 4 w G ZSS Nr 4 w W SP Nr 4GM Nr 4ZSZ Nr 4 Szkoła Przysposabiająca do Pracy ZSS w L SPGMLO PCE i PPP PPP w BDPPP w WBPPODN

10 Demografia Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

11 Demografia Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. Rok szkolny Absolwenci gimnazjów Rok szkolny Uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych ( Liczba oddziałów wykon./plan. LOTZSZNiep. LORazem 2010/115392011/1216620811326513/48717 2011/124702012/1317317110014458/44415/14 2012/134492013/1413817210115385/42617/13,81 2013/144312014/15????371/??/ 13,1

12 Demografia Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. Nazawa Gimnazjum szacowana liczba absolwentów kl. III GM 3 GM GM z terenu: 2 GM1GM6 SP5SP4SP3SP2SP rok szk. 2012/13 rok szkolny 2013/2014 rok szkolny 2014/15 rok szkolny 2015/16 rok szkolny 2016/17 rok szkolny 2017/18 rok szkolny 2018/19 rok szkolny 2019/20 rok szkolny 2020/21 Publiczne Gimnazjum nr 1 w Wołowie10388 Gminy Wołów175183201173166170177 Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu3936 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzegu Dolnym8883 Gminy Brzeg Dolny 134118158119131150151 Zespół Szkół Publicznych w Wołowie7176 Publiczne Gimnazjum w Wińsku8879Gminy Wińsko63876282657073 Gimnazjum w PZS w Brzegu Dolnym46 Zespół Szkół Społecznych 18 14323315 Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie 1419 razem 449427 390406439388394423416 szacowana liczba uczniów przyjmowanych do kl. I szkół ponadgimnazjalnych planowana 2013/14 planowana 2014/15 planowana 2015/16 planowana 2016/17 planowana 2017/18 planowana 2018/19 planowana 2019/20 planowana 2020/21 planowana 2021/22 liczba osób przyjętych do kl. I szkół ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Wołowskiego, w tym do: 385367335349378334339364358 LO w Zespole Szkół Społecznych26 13 szkół dla których organem prowadzącym jest powiat wołowski 359341322336365321326351345 wskaźnik odpływu uczniów do innych powiatów14% liczba oddziałów przy 26 osobach13,8113,112,412,914,012,312,513,513,3 zrealizowana 2013/14 liczba osób przyjętych do kl. I szkół ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Wołowskiego, w tym do: 418 *w tym 401 z naszego powiatu i 17 spoza powiatu LO w Zespole Szkół Społecznych15 szkół dla których organem prowadzącym jest powiat wołowski 403*w tym z naszego powiatu 386 i 17 spoza powiatu wskaźnik odpływu uczniów do innych powiatów14,65%rzeczywisty współczynnik odpływu około 14,65%. liczba oddziałów przy 26 osobach 15,50 * utworzono 17 oddziałów po 23,7 ucz/oddz.

13 Sieć szkół i placówek Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

14 Sieć szkół i placówek Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

15 Sieć szkół i placówek Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. Stan na 30.09.2012 r. PubliczneNiepubliczne Liczba Uczniowie na oddział Liczba SzkółUczniówOddziałów SzkółUczniów bez specjal.ze specjal. Dla młodzieży LO45102025,7325,50161 T36462525,84 ZSZ32711126,3024,64 GM53522324,0015,30 SP38710-8,70 SP d P 1223-7,33 Dla dorosłych TU134217,00 LP198424,50 Sz.Polic.193423,25 LO192246,00 CKU10

16 Sieć szkół i placówek Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

17 Kadra nauczycielska, administracja i obsługa Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. Stan na 30.09.2012 r. UCZNIOWIEODDZIAŁY ETATY N-LI Etat n-li na oddział ETATY ADM. ETATY OBSŁUGI OgółemDorośliOgółemDla dorosłych LO w W3191328,552,2 5 PZS w BD229922,752,5315,5 ZSZ w BD2981123,32,1236 ZSZ w W3941530,942,0625 ZS im.T.K649317271248,871,81511,5 ZSS NR 4 w W 821224,622,0514,5 ZSS w L 62517,583,5210,5 ZPR w BD 1721261,225,10310

18 Kadra nauczycielska, administracja i obsługa Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. Stan na 30.09.2013 r. UCZNIOWIEODDZIAŁY ETATY N-LI Etat n-li na oddział ETATY ADM. ETATY OBSŁUGI OgółemDorośliOgółemDla dorosłych LO w W2951227,452,292,25 PZS w BD232921,802,4215,5 ZSZ w BD2751123,642,1535 ZSZ w W3831531,002,0625 ZS im.T.K56928323946,622,03617,5 ZSS NR 4 w W 771327,612,1218,1 ZSS w L 59721,653,0910 ZPR w BD 1681473,805,27426,5

19 Kadra nauczycielska, administracja i obsługa Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

20 Kadra nauczycielska, administracja i obsługa Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

21 Kadra nauczycielska, administracja i obsługa Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

22 Kadra nauczycielska, administracja i obsługa Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. 15 Awans na n- la kontraktowego 16 Awans na n - la mianowanego 4 Awans na n – la dyplomowanego

23 Kadra nauczycielska, administracja i obsługa Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

24 Kadra nauczycielska, administracja i obsługa Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

25 Kadra nauczycielska, administracja i obsługa Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

26 Kadra nauczycielska, administracja i obsługa Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. Rodzaj nagrody i wyróżnienia Liczba nauczycieliLiczba dyrektorów 201120122013201120122013 Nagroda MEN---11- Nagroda Kuratora---122 Nagroda Starosty553245 Medal KEN26721-

27 Finansowanie oświaty Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

28 Finansowanie oświaty Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

29 Finansowanie oświaty Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

30 Finansowanie oświaty Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

31 Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r. Remonty i wydatki inwestycyjne za lata 2012 i 2013 ( plan/wydatki do 31.08.13 r. ) lp.szkoła/placówkanazwa inwestycji kwota wydatków 2012 2013 (plan/wydatki do 31.08.13 1. ZPR w BD/ budynek POW w Godzięcinie Wykonanie ogrodzenia POW w Godzięcinie46 424,58 Remont budynku POW w Godzięcinie28 756,33 2. ZSS w LubiążuRemont 4 klas szkolnych i toalety dla uczniów8 850,00 3. ZS im. T. K w Wołowie Przebudowa budynku na potrzeby stołówki szkolnej wraz z I wyposażeniem1 014 084,53 Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z dostosowaniem do funkcjonowania PO-W750 000,00 Remont dachu wraz z częścią okien w budynku D-1 120 960,01 Remont dwóch pomieszczeń warsztatowych z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne do prowadzenia zajęć w zawodzie technik pojazdów samochodowych45 731,62 Utworzenie dwóch gabinetów dyd. do prowadzenia zajęć w zawodzie opiekunka środowiskowa33 490,65

32 Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. Remonty i wydatki inwestycyjne za lata 2012 i 2013 (plan) lp.szkoła/placówkanazwa inwestycji kwota 2012 2013 (plan/wydatki do 31.08.13) 5.ZSZ w BD Modernizacja pracowni komputerowej.32 899,46 zł Zakup serwera do pracowni lokalnej sieci komputerowej7 300,00 zł Remont elewacji frontowej30 000,00 zł 6. ZSZ w W Zmiana konstrukcji wraz z wymianą pokrycia dachu 262 776,94 zł Modernizacja pracowni technologii gastronomicznej 75 672,26zł 7. ZSS Nr 4 w W Wykonanie elewacji budynku (etap I i II) 66 652,52 zł60 270,00 zł Wykonanie bieżących remontów9 475,00 zł24 745 zł 8.LO w W Roboty budowlane – wykonanie elewacji budynku LO w Wołowie 507 489,75 zł (- 81 198,36 zł odsetki) Wykonanie boiska sportowego Orlik929 000,00 zł Remont ciągu komunikacyjnego oraz auli szkolnej25 432,00 zł26 325,50 zł Razem4 106 336,15 zł

33 KUCHNIA, STOŁÓWKA W ZS IM. T. KOŚCIUSZKI- www.powiatwolowski.pl

34 66 652,52 WOŁÓW, ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH, REMONT ELEWACJI- 66 652,52 zł

35 507 489,75 WOŁÓW, LO IM. M. KOPERNIKA, REMONT ELEWACJI- 507 489,75 zł

36 WOŁÓW, ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, REMONT DACHU- 262 776,94 zł 179 000 (POZYSKANO: 179 000 zł)

37 Remont i wyposażenie pracowni gastronomicznej Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie

38 Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. L p. Projekty realizowane w roku szk. 2012/2013, współfinansowane ze środków EFS lub MEN Jednostka realizująca Pozyskane środki 1.Uczenie się przez całe życie – Comenius – okres realizacji 01.08.2011 do 31.07.2013ZSZ w BD 69 920,00 24 os. mobilności/300 os. happeningi 2.2. Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II – program POKL Priorytet IX Działanie 9.2 – okres realizacji 01.09.2011 – 31.06.2013 ZSZ w BD, ZSZ w W, ZS im. T. K, ZSS Nr 4 w W 507 220,39* 3.Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy rozwój - program POKL 9.1.2; okres realizacji 02.07.2012 – 30.06.2013 ZSS Nr 4 w W 30 000,00 8 4.Nadążyć za światem – projekt dofinansowany w ramach programu POKL 9.1.2; okres realizacji 01.01.2013 – 31.07.2014 ZPR w BD 149 393,5060 5.Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego w ramach programu POKL 3.5 – okres realizacji od 01.01.2013 do 31.12.2014 r. PCE i PPP w W 1 634 206,72435 6.Dzisiaj nauka jutro sukces! - projekt dofinansowany w ramach programu POKL 9.1.2; okres realizacji 01.03.2013 – 28.02.2014 PZS w BD, LO z ZSZ w BD, LO w W 258 981,25141 * Środki nie przechodziły przez budżet PW Razem 2 142 501,47

39 13-10-16 Powiaty wdrażające Nowy System Doskonalenia w ramach POKL 3.5. 1.Powiat Wołowski 2.Powiat Jaworski 3.Powiat Kaliski 4.Powiat Sieradzki 5.Powiat Giżycki 6.Powiat Gnieźnieński 7.Powiat Chełmiński 8.Powiat Piski 9.Powiat /Miasto Łomża 10.Powiat Ciechanowski 11.Gmina/Miasto Płock 12.Powiat/Miasto Łódź 13.Powiat Hajnowski 14.Powiat Brzeski 15.Miasto Katowice 16.Powiat Gliwicki 17.Gmina Miasto Częstochowa 18.Powiat Kluczborski 19.Powiat Kępiński

40 Projekt Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy rozwój

41 Modernizacja kształcenia zawodowego

42 Nadążyć za światem

43 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych – matura 2013 Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. W roku szkolnym 2012/2013 w Powiecie Wołowskim do matury przystąpiło (łącznie z ZSSpoł.): * w sumie 296, w tym 293 tegorocznych i 3 ubiegłorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, * 7 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych (zdało 0) * z tego 190 tegorocznych absolwentów z Liceów Ogólnokształcących i 103 absolwentów Techników, oraz 1 absolwent LO z lat poprzednich i 2 absolwentów T (przystępujący do matury po raz pierwszy), * co stanowi 63,1% uczniów, którzy uczęszczali do kl. IV techników w roku szkolnym 2012/2013 oraz 98,4% uczniów kl. III LO

44 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych – matura 2013 Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. % uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013

45 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych – matura 2013 Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. Zdawalność egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących dla młodzieży (%)

46 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. Zdawalność egzaminu maturalnego w technikach dla młodzieży (%)

47 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach dla dorosłych)

48 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. Średnie wyniki z egzaminów pisemnych obowiązkowych w punktach % (poziom podstawowy) Szkołaśr. wynik wg przedmiotów (%) j. polskimatematykajęz. obcy ZSZ w BD LO72,383,484,1 PZS w BD LO58,757,974,0 ZSSpoł. w W LO66,869,489,7 LO w W62,559,172,2 ZSZ w BD T59,068,181,7 ZSZ w W T56,574,863,9 ZS im. T. K w W T56,353,857,4 Powiat śr.60,762,780,1 Woj. śr.57,556,969,12

49 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. Średnia liczba egzaminów z przedmiotów dodatkowych przypadających na 1 ucznia

50 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. Liczba egzaminów z przedmiotów dodatkowych w 2013 r. w zestawieniu z liczbą osób przystępujących do matury z poszczególnych szkół

51 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. Egzaminy z przedmiotów dodatkowych w szkołach publicznych i niepublicznych

52 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. Liczba egzaminów maturalnych z przedmiotów humanistycznych (dodatkowych) na poziomie rozszerzonym w poszczególnych szkołach, z podziałem na LO i T

53 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. Liczba egzaminów maturalnych z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych (dodatkowych) na poziomie rozszerzonym w poszczególnych szkołach, z podziałem na LO i T

54 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych – egzamin zawodowy 2013 Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. W roku szkolnym 2012/2013 w Powiecie Wołowskim do egzaminu zawodowego w OKE przystąpiło po raz pierwszy: * w sumie 235 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych T i ZSZ, w tym 14 z CKU, * 24 osoby dorosłe po raz pierwszy zdawały egzamin zawodowy w dwóch kwalifikacjach, tj. Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych (20 os.) oraz A.36 Prowadzenie rachunkowości (4 os.) * z tego 51 tegorocznych absolwentów z ZSZ (w tym 13 z CKU) i 184 absolwentów Techników i Szkół Policealnych (w tym 1 z CKU), * co stanowi 86% uczniów, którzy uczęszczali do kl. IV techników w roku szkolnym 2012/2013 oraz 36 % uczniów kl. III lub II ZSZ.

55 Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych – egzamin zawodowy 2013 Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

56 56 Uczniowie przystępujący do egzaminu w powiecie wołowskim (bez uczniów CKU)

57 57 Zdawalność egzaminu zawodowego ogółem

58 58 Zdawalność egzaminu zawodowego w Zasadniczych Szkołach Zawodowych

59 59 Zdawalność egzaminu zawodowego w technikach i szkołach policealnych

60 60 2010201120122013 kraj 61,20%62,90%63,90%65,10% województwo 57,00%61,90%62,00%62,30% powiat 48,57%63,12%71,62%70,90% Technikum nr 2 w ZSZ Wołów 49,25%72,86%82,35%78,43% Technikum w CKU54,54%90,00%75,00%100% Technikum w ZSZ Brzeg Dolny 86,40%76,9% Technikum ZS im. T.K w W58,21%65,08% Zdawalność egzaminu zawodowego w technikach w powiecie wołowskim

61 61 Zdawalność egzaminu zawodowego w poszczególnych zasadniczych szkołach zawodowych 2010201120122013 ZSZ nr 4 Wołów16,67%20,00%0,00%100% ZSZ Brzeg Dolny68,00%73,91%60,00%34,61% ZSZ Wołów93,75%85,00%95,23%54,54% ZSZ w CKU Wołów78,57%90,48%93,75%69,23% powiat72,13%76,06%79,37%60,86% kraj84,20%80,80%81,20%79,60% województwo73,50%71,30%72,70%68,90%

62 Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google