Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenia: analiza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenia: analiza"— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenia: analiza

2 O czym będzie prezentacja czyli spis treści
Co to jest ubezpieczenie na życie Co jest przedmiotem ubezpieczenia na życie Podmioty rynku ubezpieczeniowego Podział ubezpieczeń na życie pod względem ich typu V grupy ubezpieczeń na życie Źródła dochodów zakładów ubezpieczeń Dynamika składki brutto krajowych zakładów ubezpieczeniowych Działu I Składki Działu I ubezpieczeń na życie Składki brutto w zakładach ubezpieczeniowych Działu I Ocena sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeniowego Formuły wskaźników Analiza ilościowa - wskaźnikowa Wskaźniki analizy ilościowej:wypłacalności, szkodowości, sprawności działalności, płynności

3 Co to jest ubezpieczenie na życie
Przez umowę ubezpieczenia na życie rozumie się umowę na podstawie której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do spełnienia świadczenia umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej, natomiast ubezpieczający zobowiązuje się do zapłacenia składki.

4 Co jest przedmiotem ubezpieczenia na życie?
zapewnienie wypłaty świadczenia osobom uprawnionym w postaci sum ubezpieczenia ustalonych na wypadek śmierci, dożycia określonego wieku. Ochroną objęte są wypadki w życiu osoby ubezpieczonej Przedmiotem ubezpieczenia na życie są przede wszystkim dobra takie jak życie i zdrowie człowieka nie nadające się do wyceny Nie ma tu zjawiska nadubezpieczenia gdyż ciężko jest tu mówić o wartości ubezpieczeniowej

5 Podmioty rynku ubezpieczeniowego
Według stanu na 31 grudnia 2002 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce posiadały 72 krajowe zakłady ubezpieczeń oraz 2 oddziały główne zagranicznych zakładów ubezpieczeń, z czego 70 zakładów krajowych i 2 oddziały główne prowadziło sprzedaż polis ubezpieczeniowych

6 Podział ubezpieczeń na życie pod względem ich typu
Ze względu na czas trwania umowy Umowy terminowe- wygasające w określonym przez strony czasie Umowy bezterminowe- czas trwania umowy nie określony przez strony Ze względu na zdarzenia Śmierć Dożycie- wypłata świadczeń następuje po dożyciu przez ubezpieczonego określonego w umowie Mieszane na śmierć i na dożycie Ze względu na liczbę ubezpieczonych: Jednostkowe- dotyczy jednej osoby Zbiorowe i grupowe- np.. Pracownicy jednego zakładu, przedstawiciele jednego zawodu

7 c.d podziału ubezpieczeń
Ze względu na ich charakter Ochronne- wypłata świadczeń następuje poi śmierci ubezpieczonego Oszczędnościowe- wypłata świadczeń może nastąpić zarówno po jak i przed śmiercią ubezpieczonego(po upływie okresu ubezpieczenia) Ze względu na możliwość zmian aktuarialnych elementów umowy w czasie trwania ubezpieczenia: Uniwersalne Klasyczne Ze względu na ustawową klasyfikację ubezpieczeń na życie Ubezp. Na życie Ubezp. Posagowe, zaopatrzenie dzieci Ubezp. Związane z funduszem inwestycyjnym Ubezp. Rentowne Ubezp. wypadkowe

8 V GRUP UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

9 V Grup ubezpieczeń na życie
I GRUPA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Zasadniczym celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, a tym samym zyskanie poczucia bezpieczeństwa. Przy gwałtownie wzrastającym tempie życia zapewnienie sobie komfortu psychicznego jest dość istotną sprawą. Można to uczynić niewielkim nakładem finansowym przez wykupienie polisy na życie. Dzisiaj już dokładniej wiemy, że kupując ubezpieczenie własnego życia zabezpieczamy głównie najbliższych, a funkcja oszczędnościowa jest najczęściej tylko dodatkiem. Ubezpieczenia życiowe w obecnej rozwiniętej formie mogą być jak dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta, a ich główne cele to: ochrona i oszczędzanie

10 V Grup ubezpieczeń na życie
II GRUPA UBEZPIECZEŃ POSAGOWYCH Ubezpieczenia te mają na celu zapewnienie dzieciom finansowego wsparcia w momencie startu w dorosłe życie. Gdy dziecko osiągnie umówiony wiek np. 21 lat towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca mu sumę ubezpieczenia w formie wypłaty jednorazowej lub w ratach.Konstrukcja ubezpieczenia jest następująca. Najczęściej właścicielem polisy jest rodzic. To jego życie jest przedmiotem ubezpieczenia. W przypadku śmierci rodzica w trakcie ubezpieczenia towarzystwo przejmuje obowiązek opłacania składek z zachowaniem warunków umowy. Dziecko jest osobą uposażoną, czyli odbiorcą świadczenia. W niektórych typach ubezpieczeń posagowych polisę kupić mogą krewni (np. dziadkowie) lub przyjaciele rodziny (np. rodzice chrzestni).Istnieje też inna konstrukcja umowy posagowej. Niepełnoletnia osoba jest właścicielem polisy i jej życie jest przedmiotem ubezpieczenia

11 V Grup ubezpieczeń na życie
III. GRUPA UBEZPIECZEŃ ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM Są to nowoczesne polisy, które w sposób diametralny różnią się od tradycyjnych. Podobnie jak w ubezpieczeniach klasycznych część składki jest inwestowana w celu zebrania sumy zapewniającej wypłatę przyszłego świadczenia. Jednak w tym przypadku jest ona wykorzystywana na zakup jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Fundusz ten może być utworzony przez towarzystwo lub może to być fundusz zewnętrzny. Ryzyko inwestycyjne spoczywa na kliencie, który dokonuje wyboru odpowiadającej mu strategii funduszu i zgadza się na wypłatę świadczenia uzależnionego od ilości jednostek zgromadzonych na jego rachunku.

12 V Grup ubezpieczeń na życie
IV GRUPA UBEZPIECZEŃ RENTOWYCH Polisa z rentą płatną natychmiast. Polisa szczególnie dla tych, którzy posiadają ubezpieczenie kapitałowe i potrzebują dalszych pieniędzy. Pieniądze z takiego świadczenia można wpłacić jako jednorazową składkę ubezpieczenia rentowego, by otrzymywać stały dodatkowy dochód. Polisa z rentą odroczoną. Wypłacana od ustalonej chwili w przyszłości, np. od dnia przejścia na emeryturę

13 V Grup ubezpieczeń na życie
V GRUPA UBEZPIECZENIA WYPADKOWE I CHOROBOWE Obejmują one zdarzenia z tytułu choroby i następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczeniu chorobowemu podlegają następujące osoby objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi: pracownicy, członkowie spółdzielni.

14 Źródła dochodów zakładów ubezpieczeń
Podstawowe źródło przychodów zakładów ubezpieczeń stanowi składka przypisana brutto. W roku 2002 składka ta dla krajowych zakładów osiągnęła wartość ,6 mln zł (6 005,6 mln Euro). Dla porównania - w 2001 r. zakłady ubezpieczeń zebrały składkę na poziomie ,3 mln zł (6 100,4 mln Euro). Przychody ze składek głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń wyniosły 1,7 mln zł (0,4 mln Euro).

15 Dynamika składki brutto krajowych zakładów ubezpieczeniowych Działu I
 Składka przypisana brutto krajowych zakładów ubezpieczeń na życie stanowiła 42,8% składki ogółem, czyli 9 901,6 mln zł (2 568,0 mln Euro) i wzrosła o 6,9%. Dynamikę składki poniżej średniej rynkowej zanotowało 9 zakładów ubezpieczeń na życie, a w 5 zakładach składka nominalnie zmniejszyła się.

16 Składki Działu I ubezpieczeń na życie
Wśród ubezpieczeń bezpośrednich dominują nadal klasyczne ubezpieczenia na życie (grupa 1). W roku 2002 stanowiły one 48,1% łącznej składki działu, chociaż ich udział od kilku lat stopniowo zmniejsza się. Kolejne pozycje zajęły: ubezpieczenia na życie związane z funduszem inwestycyjnym (grupa 3) stanowiące 32,3% składki działu oraz uzupełniające ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (grupa 5) stanowiące 18,0%. Najwyższy wzrost składki miał miejsce w ubezpieczeniach grupy 2, czyli posagowych, i wyniósł 44,3 %. Wartość składki tych ubezpieczeń jest jednak ciągle niewielka i wyniosła 142,6 mln zł (37,0 mln Euro). Rentowe Polisa z rentą płatną natychmiast. Polisa szczególnie dla tych, którzy posiadają ubezpieczenie kapitałowe i potrzebują dalszych pieniędzy. Pieniądze z takiego świadczenia można wpłacić jako jednorazową składkę ubezpieczenia rentowego, by otrzymywać stały dodatkowy dochód. Polisa z rentą odroczoną. Wypłacana od ustalonej chwili w przyszłości, np. od dnia przejścia na emeryturę.

17 Składki brutto w zakładach ubezpieczeniowych Działu I

18 Ocena sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeniowego
Analiza jakościowa: Ocena rozłożenia ryzyka- zbadanie struktury portfela ubezpieczeniowego pod kątem wypłaty wysokich odszkodowań z dużą bądź małą częstotliwością Ocena struktury kapitału- Ocena polityki finansowej prowadzonej przez zakład ubezpieczeń, określenie relacji między kapitałem własnym a obcym Ocena trafności obliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych- ocena możliwości wywiązania się zakładu ubezpieczeń wobec ubezpieczonych Ocena jakości aktywów- ocena jakości lokat pod kątem ich bezpieczeństwa, rentowności, płynności i rozproszenia portfela Ocena jakości programu reasekuracyjnego- ocena stabilności finansowej zakładu ubezpieczeń

19 Ocena sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń c.d.
Analiza ilościowa- ocena sprawności finansowej zakładu ubezpieczeń polegająca na analizie wskaźnikowej opartej na danych finansowych ze sprawozdań finansowych

20 Wskaźniki ustawowe / Statutory ratios
Formuły wskaźników 1 Wskaźniki ustawowe / Statutory ratios Wskaźnik monitorowania działalności / Activity monitoring ratio (Środki własne / max (margines wypłacalności, kapitał gwarancyjny)) * 100% (Own funds / max (solvency margin, minimum guarantee found)) * 100% Wskaźnik pokrycia rezerw / Provisions cover ratio 3. Od 2002 r.: (Aktywa na pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych / rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe) * 100% From 2002: (Assets that cover technical provisions / technical provisions) * 100%

21 Formuły wskaźników 2 Wskaźniki wypłacalności, płynności finansowej oraz zdolności płatniczej / Solvency, financial liquidity and capacity to make payments ratios Współczynnik wypłacalności / Solvency ratio (Środki własne / składka przypisana na udziale własnym) * 100% (Own funds / written premiums - net of reinsurance) * 100% Wskaźnik płynności finansowej / Financial liquidity ratio (Płynne środki finansowe / składka przypisana brutto) * 100% (Liquid financial resources / gross written premiums) * 100%. Wskaźnik zdolności płatniczej na udziale własnym Capacity to make payments ratio - net of reinsurance ((Zobowiązania + fundusz ubezpieczeniowy) / płynne środki finansowe) * 100% ((Creditors + insurance fund) / liquid financial resources) * 100% Wskaźnik pieniężnego pokrycia zobowiązań / Cash cover to creditors ratio ((Przepływy netto z działalności operacyjnej - dywidendy wypłacone) / (fundusz ubezpieczeniowy + zobowiązania)) * 100% ((Net flow from operating activities - dividends paid) / (insurance fund + creditors)) * 100% Należności do środków własnych / Debtors to own funds (Należności / środki własne) * 100% / (Debtors / own funds) * 100% Wskaźnik cyklu należności (w dniach) / Debtors cycle ratio (in days) (Średni stan należności / składka przypisana brutto) * (Average debtors / gross written premiums) * 365 Zobowiązania do środków własnych / Creditors to own funds (Zobowiązania / środki własne) * 100% / (Creditors / own funds) * 100% Wskaźnik płacenia zobowiązań (w dniach) / Creditors payment ratio (in days) (Średni stan zobowiązań / składka przypisana brutto) * (Average creditors / gross written premiums) * 365

22 Wskaźniki rentowności / Profitability ratios
Formuły wskaźników 3 Wskaźniki rentowności / Profitability ratios Wskaźnik rentowności działalności technicznej Profitability ratio of technical activity (Wynik techniczny / składka zarobiona na udziale własnym) * 100% (Technical result / earned premiums - net of reinsurance) * 100% Wskaźnik rentowności działalności lokacyjnej Profitability ratio of investment activity (Dochody z lokat / średnia wartość lokat bilansowych) * 100% (Investment income / average value of balance sheet investments) * 100% Wskaźnik rentowności sprzedaży / Sales profitability ratio (Wynik finansowy netto / składka przypisana brutto) * 100% (Net financial result / gross written premiums) * 100% Wskaźnik rentowności kapitałów własnych / Equity profitability ratio (Wynik finansowy netto / średnia wartość kapitałów własnych) * 100% (Net financial result / average capital and reserves value) * 100% Wskaźnik rentowności majątku / Assets profitability ratio (Wynik finansowy netto / średnia wartość aktywów) * 100% (Net financial result / average assets value) * 100%

23 Wskaźniki sprawności działania / Ratios of activity efficiency
Formuły wskaźników 4 Wskaźniki sprawności działania / Ratios of activity efficiency Dynamika składki przypisanej brutto Dynamics of gross written premiums (Składka przypisana brutto na koniec badanego okresu / składka przypisana brutto na początek badanego okresu) * 100% (Gross written premiums as at the end of the reporting period / gross written premiums as at the beginning of the reporting period) * 100% Dynamika składki przypisanej na udziale własnym Dynamics of written premiums - net of reinsurance (Składka przypisana na udziale własnym na koniec badanego okresu / składka przypisana na udziale własnym na początek badanego okresu) * 100% (Written premiums - net of reinsurance as at the end of the reporting period / written premiums - net of reinsurance as at the beginning of the reporting period) * 100% Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto Dynamics of gross claims paid (Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto na koniec badanego okresu / odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto na początek badanego okresu) * 100% (Gross claims paid as at the end of the reporting period / gross claims paid as at the beginning of the reporting period) * 100% Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych na udziale własnym Dynamics of claims paid - net of reinsurance (Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym na koniec badanego okresu / odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym na początek badanego okresu) * 100% (Claims paid - net of reinsurance as at the end of the reporting period / claims paid - net of reinsurance as at the beginning of the reporting period) * 100%

24 Formuły wskaźników 4 c.d. Wskaźnik zabezpieczenia wypłat odszkodowań i świadczeń Claims payment security ratio (Fundusz ubezpieczeniowy / składka przypisana na udziale własnym) * 100% (Insurance fund / written premiums - net of reinsurance) * 100% Rezerwa składki brutto do składki przypisanej brutto Provision for unearned premiums to gross written premiums (Rezerwa składki brutto / składka przypisana brutto) * 100% (Gross provision for unearned premiums / gross written premiums) * 100% Rezerwa na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia do odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto Provision for claims outstanding to gross claims paid (Rezerwa na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia / odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto) * 100% (Provision for claims outstanding / gross claims paid) * 100% Wskaźnik rotacji majątku / Assets turnover ratio (Składka przypisana brutto / średnia wartość aktywów) * 100% (Gross written premiums / average assets value) * 100% Wskaźnik przychodowości kapitałów własnych Ratio of capital and reserves profitability (Składka przypisana na udziale własnym / kapitały własne) * 100% (Written premiums - net of reinsurance / capital and reserves) * 100% Dynamika lokat / Investment dynamics (Lokaty bilansowe na koniec badanego okresu / lokaty bilansowe na początek badanego okresu) * 100% (Balance-sheet investments as at the end of the reporting period / balance-sheet investments as at the beginning of the reporting period) * 100%

25 Formuły wskaźników 4 c.d. Udział lokat w składce przypisanej na udziale własnym Investments share in the written premiums - net of reinsurance (Lokaty bilansowe / składka przypisana brutto na udziale własnym) * 100% (Balance-sheet investments / written premiums - net of reinsurance) * 100% Ogólny wskaźnik poziomu lokat / General ratio of investments level (Lokaty bilansowe / (kapitały własne + fundusz ubezpieczeniowy)) * 100% (Balance sheet investments / (capital and reserves + insurance fund)) * 100% Ogólny wskaźnik poziomu lokat długoterminowych General ratio of long-term investments level (Lokaty długoterminowe / (kapitały własne + fundusz ubezpieczeniowy)) * 100% (Long-term investments / (capital and reserves + insurance fund)) * 100% Ogólny wskaźnik poziomu lokat krótkoterminowych General ratio of short-term investments level (Lokaty krótkoterminowe / (kapitały własne + fundusz ubezpieczeniowy)) * 100% (Short-term investments / (capital and reserves + insurance fund)) * 100%

26 Formuły wskaźników 4 c.d. Wskaźnik kosztów akwizycji / Acquisition costs ratio (Koszty akwizycji / składka przypisana brutto) * 100% (Acquisition costs / gross written premiums) * 100% Wskaźnik kosztów administracyjnych / Administrative expenses ratio (Koszty administracyjne / składka przypisana brutto) * 100% (Administrative expenses / gross written premiums) * 100% Wskaźnik kosztów działalności ubezpieczeniowej / Net - operating expenses ratio (Koszty działalności ubezpieczeniowej / składka przypisana brutto) * 100% (Net - operating expenses / gross written premiums) * 100% Wskaźnik kosztów technicznych na udziale własnym Ratio of technical charges - net of reinsurance ((Koszty działalności ubezpieczeniowej + pozostałe koszty techniczne na udziale własnym) / składka przypisana na udziale własnym) * 100% ((Net - operating expenses + other technical charges - net of reinsurance) / written premiums - net of reinsurance) * 100%

27 Wskaźniki szkodowości
Formuły wskaźników 5 Wskaźniki szkodowości Współczynnik szkodowości brutto / Gross claims ratio ((Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto + zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto) / składka zarobiona brutto) * 100% ((Gross claims paid + gross change in provision for claims oustanding) / gross earned premiums) * 100% Współczynnik szkodowości na udziale własnym / Claims ratio - net of reinsurance (Odszkodowania i świadczenia / składka zarobiona na udziale własnym) * 100% (Claims incurred / earned premiums - net of reinsurance) * 100%

28 Wskaźniki współzależności / Interdependence ratios
Formuły wskaźników 6 Wskaźniki współzależności / Interdependence ratios Wskaźnik ogólnego zadłużenia / Overall indebtedness ratio ((Fundusz ubezpieczeniowy + zobowiązania) / aktywa) * 100% ((Insurance fund + creditors) / assets) * 100% Kapitały własne do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto Capital and reserves to gross technical provisions (Kapitały własne / rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto) * 100% (Capital ans reserves / gross technical provisions) * 100% Wskaźnik zatrzymania składki / Premiums retention ratio (Składka przypisana na udziale własnym / składka przypisana brutto) * 100% (Written premiums - net of reinsurance / gross written premiums) * 100% Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń / Claims retention ratio (Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym / odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto) * 100% (Claims paid - net of reinsurance / gross claims paid) * 100%

29 ANALIZA ILOŚCIOWA WSKAŹNIKOWA

30 Analiza ilościowa- wskaźniki ustawowe
Nazwa wskaźnika / Ratio Ogółem / Total Dział I / Life Dział II / Non-life Wskaźniki ustawowe / Statutory ratios Wskaźnik monitorowania działalności / Activity monitoring ratio 264,04 275,10 207,61 216,43 330,65 341,29 Wskaźnik pokrycia rezerw / Provisions cover ratio 108,47 112,70 109,93 112,55 106,45 112,93

31 Nazwa wskaźnika / Ratio
Analiza ilościowa- wskaźniki wypłacalności, płynności i zdolności płatniczej Nazwa wskaźnika / Ratio Ogółem / Total Dział I / Life Dział II / Non-life Wskaźniki wypłacalności, płynności finansowej oraz zdolności płatniczej / Solvency, financial liquidity and capacity to make payments ratios Współczynnik wypłacalności / Solvency ratio 92,06 100,29 88,41 90,15 94,95 109,07 Wskaźnik płynności finansowej / Financial liquidity ratio 135,76 155,18 146,50 182,89 128,50 135,07 Wskaźnik zdolności płatniczej na udziale własnym Capacity to make payments ratio - net of reinsurance 264,00 256,82 358,24 317,40 191,29 197,29 Wskaźnik pieniężnego pokrycia zobowiązań Cash cover to creditors ratio 3,23 3,78 4,46 3,45 1,46 4,30 Należności do środków własnych / Debtors to own funds 42,83 35,57 17,85 15,64 61,34 49,84 Wskaźnik cyklu należności (w dniach) / Debtors cycle ratio (in days) 119,73 112,51 55,77 50,29 163,01 157,66 Zobowiązania do środków własnych / Creditors to own funds 26,83 23,86 13,33 14,41 36,84 30,62 Wskaźnik płacenia zobowiązań (w dniach) Creditors payment ratio (in days) 77,34 71,71 45,30 42,07 99,01 93,22

32 Analiza ilościowa- wskaźniki rentowności
Nazwa wskaźnika / Ratio Ogółem / Total Dział I / Life Dział II / Non-life Wskaźniki rentowności / Profitability ratios Wskaźnik rentowności działalności technicznej Profitability ratio of technical activity 5,31 7,85 8,14 12,91 2,52 3,02 Wskaźnik rentowności działalności lokacyjnej Profitability ratio of investment activity 5,48 4,30 6,14 4,67 4,50 3,70 Wskaźnik rentowności sprzedaży / Sales profitability ratio 7,01 8,22 6,87 10,14 7,11 6,83 Wskaźnik rentowności kapitałów własnych Equity profitability ratio 8,30 8,92 7,74 11,06 8,70 7,38 Wskaźnik rentowności majątku / Assets profitability ratio 1,58 1,68 1,12 1,51 2,17 1,90

33 Analiza ilościowa- wskaźniki sprawności działalności
Nazwa wskaźnika / Ratio Ogółem / Total Dział I / Life Dział II / Non-life Wskaźniki sprawności działania / Ratios of activity efficiency Dynamika składki przypisanej brutto Dynamics of gross written premiums 103,18 105,47 107,92 109,95 100,21 102,44 Dynamika składki przypisanej na udziale własnym Dynamics of written premiums - net of reinsurance 107,35 105,15 108,19 110,12 106,69 101,21 Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto Dynamics of gross claims paid 112,92 104,85 138,93 116,34 101,82 98,14 Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych na udziale własnym Dynamics of claims paid - net of reinsurance 118,02 138,98 116,12 106,41 105,77 Wskaźnik zabezpieczenia wypłat odszkodowań i świadczeń Claims payment security ratio 350,08 388,86 501,29 552,45 229,72 247,29

34 Analiza ilościowa- wskaźniki sprawności działalności c.d.
Nazwa wskaźnika / Ratio Ogółem / Total Dział I / Life Dział II / Non-life Rezerwa składki brutto do składki przypisanej brutto Provision for unearned premiums to gross written premiums 56,34 56,00 4,19 6,13 91,63 92,19 Rezerwa na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia do odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto Provision for claims outstanding to gross claims paid 171,53 178,33 24,65 27,44 257,08 282,61 Wskaźnik rotacji majątku / Assets turnover ratio 23,74 21,19 17,17 15,47 32,04 28,95 Wskaźnik przychodowości kapitałów własnych Ratio of capital and reserves profitability 124,94 112,71 119,98 113,35 128,55 112,26 Dynamika lokat / Investment dynamics 110,29 108,71 112,36 108,93 107,23 108,34 Udział lokat w składce przypisanej na udziale własnym Investments share in the written premiums - net of reinsurance 425,76 483,20 584,15 646,05 299,69 342,26

35 Analiza ilościowa- wskaźniki sprawności działalności c.d.
Nazwa wskaźnika / Ratio Ogółem / Total Dział I / Life Dział II / Non-life Ogólny wskaźnik poziomu lokat / General ratio of investments level 95,74 98,14 98,70 100,05 91,48 95,18 Ogólny wskaźnik poziomu lokat długoterminowych General ratio of long-term investments level 62,32 63,57 74,06 71,69 45,45 50,96 Ogólny wskaźnik poziomu lokat krótkoterminowych General ratio of short-term investments level 33,41 34,57 24,64 28,36 46,02 44,22 Wskaźnik kosztów akwizycji / Acquisition costs ratio 8,87 12,41 9,88 11,19 8,18 13,30 Wskaźnik kosztów administracyjnych Administrative expenses ratio 14,21 11,95 16,60 11,04 12,60 12,62 Wskaźnik kosztów działalności ubezpieczeniowej Net - operating expenses ratio 21,17 22,42 26,36 22,05 17,65 22,68 Wskaźnik kosztów technicznych na udziale własnym Ratio of technical charges - net of reinsurance 25,71 27,87 28,36 23,85 23,60 31,35

36 Analiza ilościowa- wskaźniki szkodowości
Nazwa wskaźnika / Ratio Ogółem / Total Dział I / Life Dział II / Non-life Współczynnik szkodowości brutto / Gross claims ratio 59,80 57,05 47,25 50,69 69,88 62,18 Współczynnik szkodowości na udziale własnym Claims ratio - net of reinsurance 59,34 58,16 47,67 51,00 70,84 65,01

37 Analiza ilościowa- wskaźniki współzależności
Nazwa wskaźnika / Ratio Ogółem / Total Dział I / Life Dział II / Non-life Wskaźniki współzależności / Interdependence ratios Wskaźnik ogólnego zadłużenia / Overall indebtedness ratio 80,92 81,22 85,53 86,36 75,07 74,23 Kapitały własne do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto Capital and reserves to gross technical provisions 24,38 24,31 17,78 16,64 33,55 36,33 Wskaźnik zatrzymania składki / Premiums retention ratio 89,31 89,05 98,08 98,24 83,38 82,37 Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń Claims retention ratio 86,84 91,19 98,96 98,78 79,77 85,95


Pobierz ppt "Ubezpieczenia: analiza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google