Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Barwy mojej Małej Ojczyzny Projekt z zakresu edukacji regionalnej i patriotycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Barwy mojej Małej Ojczyzny Projekt z zakresu edukacji regionalnej i patriotycznej."— Zapis prezentacji:

1 Barwy mojej Małej Ojczyzny Projekt z zakresu edukacji regionalnej i patriotycznej

2 " Piękno polskiej ziemi to błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tu śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku. Piękno tej ziemi skłania do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Jan Paweł II, homilia wygłoszona w Sandomierzu 12 czerwca 1999 r.

3 Z historii Zwierzyńca i okolic- lustracja z 1787 r. 1787 r. mieszkały tu 234 osoby. Według lustracji powiatu lelowskiego z 1789 r. we wsi były 53 gospodarstwa (dwór, 51 gospodarstw chłopskich) oraz 387 mieszkańców.

4 Akta Komisji Porządkowych i Cywilnych z 1791 r. wyróżniały 64 domy i 408. mieszkańców, w tym: Pustkowia Zwierzynieckie – 25 domów i 172 osoby oraz Pustkowia koło Zwierzyńca – 39 domów (folwark i 38 chałup) i 236 osób (w tym troje szlachty). Z historii Zwierzyńca i okolic- 1791 r.

5 Opisy parafii z lat 1783-1784 wymieniały tu Zwierzyniec Królewski oparkowany, wzdłuż na milę małą, a szeroki na ćwierć mili (stąd nazwa wsi). parafii Świętej Rodziny Jezusa, Marii i Józefa w Pankach (4 km). Z historii Zwierzyńca i okolic- lata 1783-1784

6 W łaściciele Zwierzyńca Jednymi z ostatnich właścicielami Zwierzyńca i okolic, była rodzina Wolskich. Jako ostatni żyli na tych ziemiach Salomea Betnarska i jej syn Mikołaj. Ich groby znajdują się na cmentarzu parafialnym w Krzepicach.

7 Według Mapy Topograficznej Królestwa Polskiego z 1839 r. do Zwierzyńca należał folwark Siatkowie (Stadkowie). Według przynależności kościelnej, to Zwierzyniec I należy do parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Opatowie (5 km), Zwierzyniec II – do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Złochowicach (5 km), a Zwierzyniec III – do Janik. Z historii Zwierzyńca i okolic- 1839 r.

8 M iejsca kultu religijnego

9 K aplica pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

10 K ościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła

11 P iękno parafialnej świątyni W Krzepicach zachował się średniowieczny układ rynku z kościołem św. Jakuba z połowy XIV wieku wzniesionym przez Kazimierza Wielkiego. Ta jednonawowa budowla, pierwotnie gotycka, przebudowana została w stylu renesansowym, a później barokowym.

12 N a starej fotografii... Kościół krzepicki – pocztówka z lat 60 – tych XX wieku

13 C enne dzieła sztuki Wśród wielu cennych dzieł sztuki i przedmiotów wpisanych do katalogu zabytków można wymienić m.in. pacyfikał z 1577 roku, XVII-wieczny krucyfiks, cudowny obraz Matki Bożej Różańcowej z 1736 roku oraz monstrancję z 1750 roku.

14 W barokowym wnętrzu... Wyposażenie wnętrza ma charakter barokowy i rokokowy. Zachowały się m.in. gotyckie i renesansowe portale...

15 W barokowym wnętrzu......na belce tęczowej barokowa grupa Ukrzyżowania z Matką Boską, św. Janem Ewangelistą i św. Marią Magdaleną

16 W barokowym wnętrzu......barokowa drewniana chrzcielnica

17 W barokowym wnętrzu......a także chór muzyczny z XVIII wieku.

18 W barokowym wnętrzu... W kościele parafialnym znajduje się świecznik, który wykonano z rogów jelenia. Z jego powstaniem wiąże się legenda dotycząca naszej miejscowości.

19 W barokowym wnętrzu... Po prawej stornie ołtarza głównego znajduje się ołtarz Matki Bożej Krzepickiej, który słynie z Łask. Pochodzi on z końca XVI w.

20 Ś lady przeszłości... Warto też wiedzieć, że łącząca się z kościołem plebania to dawny klasztor przełomu XV i XVI wieku, częściowo rozebrany w XIX wieku.

21 K apliczka na rozwidleniu dróg Zwierzyniec- Krzepice - Doliska K apliczkę ufundowali mieszkańcy Zwierzyńca Pierwszego i Ochotnicza Straż Pożarna. Uroczyste poświęcenie miało miejsce w 1949 roku. Wcześniej na jej miejscu stał drewniany krzyż, który uległ zniszczeniu. W kapliczce widoczny jest obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej, a pod nim napis BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

22 K apliczka na ulicy Jasnej Z kapliczką tą wiąże się piękna miejscowa legenda. Znajdujące się w niej dwie figurki: Matki Boskiej i Pana Jezusa. Podobno połączyły się trzy dni przed wybuchem II wojny światowej.

23 K rzyż w polach N ajbardziej tajemniczym miejscem jest polna droga przebiegająca wśród pól. Stoi tam krzyż. Tamtędy mieszkańcy Zwierzyńca chodzi do Krzepic. Pod krzyżem, zza szybką znajdowała się kiedyś figurka matki Boskiej, jednak została zniszczona. W zeszłym stuleciu stał w tym miejscu drewniany krzyż. Uderzył w niego piorun i kawałki rozniósł po okolicznych polach. Podobno od tej pory w tym miejscu straszyło. Mieszkańcy ufundowali nowy krzyż, ale i obecnie - jak twierdza mieszkańcu - pojawi się tam zjawa.

24 K apliczka na Doliskach J edna z najstarszych kapliczek znajduje się na Doliskach (obecnie ulica Dębowa) przed domem Państwa Bujaków. Ma ponad sto lat i mieszkańcy, którzy obecnie zamieszkują domostwo w sąsiedztwie, którego stoi nie znają historii jej powstania. W kapliczce widnieje wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej.

25 S ynagoga przy ulicy Weneckiej

26 W ejście do świątyni N ad wejściem do świątyni znajduje się kamienna tablica przedstawiająca dwa lwy podtrzymujące gwiazdę Dawida splecioną z warkocza z napisem informującym, że jest to dom Boży.

27 W nętrze świątyni G łówna sala świątyni służyła modlitwie, na którą zbierali się mężczyźni. Miejsce dla kobiet - babiniec - znajdowało się od strony południowej.

28 Miejsce niezwykłe – święta arka N ajważniejszym miejscem w świątyni było Aron ha – kodesz świeta arka. Była to wnęka, w której umieszczona była drewniana szafa, gdzie przechowywano zwoje Tory – świętej księgi judaizmu. Miejsce to wyznaczone było na ścianie wschodniej, symbolicznym kierunku Jerozolimy.

29 S ynagoga od strony rzeki Ż ydzi umieszczali swe świątynie w pobliżu rzek. Taka lokalizacja świątyń była ściśle związana z koniecznością rytualnych kąpieli, którym poddawano się przed nabożeństwem.

30 c mentarz żydowski... Ż ydowski cmentarz – kirkut powstał prawdopodobnie w XVIII w. Usytuowany jest nad brzegiem Liswarty..

31 Znajduje się na nim około 222 macew kamiennych i 157macew żeliwnych. Podobne macewy żeliwne znajdują się na terenie Polski jedynie w Warszawie i Radomsku. Jedna z najciekawszych macew to przedstawiona na fotografii po prawej stronie – macewa podwójna.

32 J edna z najpiękniejszych macew została umieszczona na grobie ukochanej żony miejscowego lekarza. Przedstawione na niej jest drzewo, na którym siedzi synagorlica – symbol zgody i miłości małżeńskiej. Epitafium oplata węzeł, który jest jego plastycznym zakończeniem: Niech dusza jej będzie związana w węzeł życia.

33 Folklor regionu częstochowskiego tutaj mieszkamy

34 S przęty gospodarskie kołowrotek moździerz żelazka dzbany lampa naftowa tara

35 S trój ludowy strój odświętny strój codzienny

36 M aluchy w Częstochowie

37 W ielkanocne pisanki

38 L ekcje muzealne Rezerwaty przyrody

39 W ycinanka ludowa

40 Z apraszamy na zajęcia twórców regionalnych

41

42 G minny Konkurs Plastyczny Moja piękna Mała Ojczyzna

43

44 Moja Mała Ojczyzna I miejsce – kategoria I

45 II miejsce – kategoria II W lesie

46 III miejsce – kategoria II Modrzewiowa Góra

47 I miejsce – kategoria II Na Opatowskiej Górze

48 Starodrzew i skamieniałości II miejsce – kategoria II

49 III miejsce – kategoria II Sosna

50 W yróżnione prace – kategoria I Leśne zwierzęta Przylot bocianów

51 W yróżnione prace – kategoria II Kościół w Wilkowiecku

52 L aureaci konkursu


Pobierz ppt "Barwy mojej Małej Ojczyzny Projekt z zakresu edukacji regionalnej i patriotycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google