Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Mirosław Zajdel UJK (Filia Piotrków Tryb.)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Mirosław Zajdel UJK (Filia Piotrków Tryb.)"— Zapis prezentacji:

1 dr Mirosław Zajdel mzajdel3@gmail.com UJK (Filia Piotrków Tryb.)
Rozwój łódzkiego klastra logistycznego w kontekście orientacji marketingowej i wspierania kreatywności (wybrane problemy) Jelenia Góra 2013

2 W dzisiejszych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych coraz większą rolę odgrywa orientacja prorynkowa (marketingowa) oraz kwestia rozwoju klastrów. Te zagadnienia stanowić będą m.in. pewne pole zainteresowania tego artykułu. także m.in. klaster łódzki (zwłaszcza logistyczny, który się wciąż kształtuje). Zatem wiodącym celem prowadzonych rozważań jest głownie prezentacja wybranych aspektów rozwoju klastra łódzkiego w kontekście orientacji marketingowej (szczególnie logistycznego oraz innych regionalnych i lokalnych inicjatyw rozwoju przedsiębiorczości). Klaster ten ma także znaczenie dla rozwoju innowacyjności w Łodzi i regionie (co jest także pewnym przejawem orientacji rynkowej). Przy czym termin przedsiębiorczość w tym opracowaniu rozumiany jest dość szeroko, jako wszelkie działania i przedsięwzięcia, związane z ponoszeniem ryzyka, polegające na wytwarzaniu, oferowaniu, dostarczaniu i sprzedawaniu produktów i usług uznanych za korzystne do zaspokajania potrzeb oraz przyczyniających się do funkcjonowania gospodarki. Jest ona m.in. indywidualną cechą ludzkiej osobowości, wyróżniającej się inteligencją, innowacyjnością, umiejętnością dostrzegania uwarunkowań i związków zachodzących między zjawiskami gospodarczymi[1]. [1] Por. T. Sztucki, Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1998, s

3 Tabela 1. Zalety i wady funkcjonowania w klastrach Zalety klastrów
Wady klastrów (potencjalne zagrożenia) - - Wyższy poziom innowacji -Technologiczny izomorfizm - Wyższe tempo wzrostu - Rosnące koszty pracy - Wyższa produktywność - Rosnące koszty ziemi i nieruchomości - Wyższa zyskowność - Rosnące zróżnicowanie dochodów - Wzmożona konkurencyjność - Zbyt wąska specjalizacja - Rosnąca liczba nowych firm - Naciski otoczenia - Rosnąca liczba miejsc pracy Źródło: R. Martin, P. Sunley, Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea?, “Journal of Economic Geography”, vol. 3, 2003, s

4 Praktyki marketingowe mogą stanowić pewien czynnik umożliwiający intensyfikację oddziaływania sprzyjającego kreowaniu korzystnych dla interesów klastrów zachowań wśród uczestników szeroko pojętej wymiany rynkowej (m.in. nabywców, inwestorów, decydentów, itp.). Rynek znacznie się nasyca, na ważności zyskują tzw. „miękkie” środki oddziaływania. Wzrasta chęć stosowania aktyw niematerialnych do stwarzania pozycji rynkowej. Dla budowania przewagi konkurencyjnej klastra, marketing odgrywa strategiczną rolę. Jest on zasadniczym czynnikiem kreującym relacje z podmiotami go otaczającymi (otoczeniem zewnętrznym)[2]. Istotna jest też współpraca m.in. uczelni- Politechniki Łódzkiej, UL i innych z inkubatorami przedsiębiorczości, ŁSSE i Klastrem Łódzkim (m.in. IT, logistycznym, AGD itd.). Współpraca łódzkich uczelni (m.in. technicznych) z przedsiębiorcami (kształcenie siły roboczej dla rynku usług i przemysłu). Kooperacja w kontekście absorpcji środków unijnych (m.in. z funduszy strukturalnych i spójności, kapitału ludzkiego, itd.). Kwestia tworzenia m.in. inicjatywy „Asystent Innowacji”. [1] Tamże.

5 Zazwyczaj przyjmuje się, iż największym „okręgiem logistycznym” w kraju jest „złoty trójkąt”, zlokalizowany między Łodzią, Piotrkowem Trybunalskim i Strykowem. Funkcjonują w tych miastach i ich okolicach znaczne centra logistyczne, które są inwestycjami o dużym efekcie mnożnikowym. W rejonie Strykowa są to centra magazynowo-spedycyjne takich firm logistycznych jak: Masterlink, Express, Gravelau Polska i Raben oraz „Tulipan Park Stryków”, o powierzchni 61 hektarów, na której zlokalizowano magazyny o powierzchni stu tysięcy metrów kwadratowych dla firm z branż spożywczej oraz chemii kosmetycznej i gospodarczej. Powstają także dwa kolejne parki logistyczne: Diamond Business Park i ProLogis Park. Poza tym rozwój usług logistycznych w powiecie piotrkowskim rozwija się prężnie od kilku lat, a ilość powierzchni magazynowej wzrosła ponad trzykrotnie. Mieszczą się tu magazyny sieci hipermarketów: Ahold, Geant, Nomi, Carrefour, Auchan i Kaufland. Szwedzka Ikea zainwestowała, zaś w centrum dystrybucyjne obsługujące jej punkty sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2006 r. ruszyła, zaś budowa wiodącego centrum logistycznego (Central Poland) w Woli Bykowskiej koło Piotrkowa Trybunalskiego, w którym docelowo ma pracować około sześć tysięcy osób[1]. W Łodzi zlokalizowano m.in. centra dystrybucyjne firm Rossmann i Polskiej Grupy Farmaceutycznej oraz terminale tekstylne Spedimex i IC Company, a tworzy się park logistyczny Panattoni Park. Tu także stworzono terminal i sortownia firmy kurierskiej DHL z call center, w którym zatrudnienie znajdzie czterystu konsultantów. Działa m.in. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, która stara się stymulować rozwój aktywności ekonomicznej. [1] N. Stępnicka, Łódzki klaster logistyczny jako przykład działalności sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości, Rozwój regionów, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rok 14, Nr specjalny 2010, s. 279 i nast.

6 Fundacja Politechniki Łódzkiej powstała 7 lipca 2011 r
Fundacja Politechniki Łódzkiej powstała 7 lipca 2011 r. z myślą o środowisku akademickim Politechniki Łódzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem studentów. Prowadzone działania mają wspierać pozyskiwanie środków wspomagających kształcenie studentów, ich działalności naukowo-badawczej oraz rozwoju, a także integracji środowiska akademickiego. Fundacja podejmuje współpracę z przedsiębiorstwami, jednostkami otoczenia biznesu, samorządem miasta i województwa oraz innymi organizacjami pozarządowymi regionu łódzkiego w celu realizacji swoich zadań statutowych.

7 Zwróćmy uwagę na „Strategię rozwoju klastra w Łodzi na lata ”[1]. Jej celem to zwiększenie potencjału rozwojowego Łodzi i regionu. Klaster łódzki stanowi sieć współpracy oraz powiązań między lokalnymi firmami i otoczeniem instytucjonalnym, jednostkami naukowo-badawczymi, szkołami, samorządem gospodarczym zawodowym oraz instytucjami wspierania biznesu. Poprzez działania aktywnie wspierające rozwój branż priorytetowych planuje się kształtować warunki dla utworzenia około 25 tysięcy nowych miejsc pracy do 2010 r., a 40 tysięcy do 2015 r. Branże podstawowe (priorytetowe) dla rozwoju klastra w Łodzi to: centra zaplecza biznesowego, sektor logistyczny (będący m.in. istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego), przemysł AGD (sukcesywnie się rozwijający). [1] Strategia rozwoju klastra w Łodzi na lata , UMŁ, Łódź 2005, s. 1 i nast.

8 Podsumowanie Poruszono niektóre aspekty (problemy) odnośnie klastrów (zwłaszcza logistycznych) oraz orientacji prorynkowej (marketingowej) w kontekście klastra łódzkiego i kreacji innowacyjności. Klaster łódzki (m.in. logistyczny, nowych technologii, AGD) wspomaga tworzenie wizerunku regionu stymulującego innowacyjność i przedsiębiorczość, różnicującego bazę ekonomiczną i zwiększającego atrakcyjność inwestycyjną (co nie zawsze idzie w parze ze wzrostem zatrudnialności – m.in. ze względu na bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy). Nastawienie marketingowe sprzyja także wzrostowi poziomu konkurencyjności klastrów (i centrów logistycznych) oraz promuje zdynamizowanie działalności ekonomicznej zlokalizowanych w danym klastrze przedsiębiorstw. Znacząca jest także rola podejścia marketingowego w kreację dobrych relacji z partnerami gospodarczymi w ramach klastra. Władze lokalne i regionalne powinny nadal m.in. wspierać tworzenie klastra łódzkiego (m.in. logistycznego, nowych technologi, AGD). Ten klaster jest wciąż w fazie kształtowania i rozwoju. Trzeba przy tym nadal dążyć do pozyskiwania inwestorów krajowych i zagranicznych, dzięki oferowaniu im: korzyści aglomeracyjnych, środowiska korzyści dla rozwoju wiedzy, możliwości ograniczania niepewności związanej z procesem inwestycyjnym, itp. Ważna jest również polityka promująca klastry. Pobudzająca rozwój regionalny (i lokalny) oraz tworzenie miejsc pracy w kontekście strategii innowacyjnej.

9 Należy więc wciąż dążyć do pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego oraz prowadzenia kompleksowej polityki w sferze zatrudnienia i rynku pracy. Co ma na celu m.in. zwiększanie popytu na siłę roboczą. Ponadto warto nadmienić, iż poruszone w opracowaniu wybrane zagadnienia dotyczące omawianej problematyki są z natury rzeczy w pewnym stopniu kontrowersyjne. Analizowane problemy wydają się być także wielostronne (i na ogół skomplikowane) oraz często trudne do jednoznacznej interpretacji (m.in. w zależności od przyjętej szkoły społeczno-ekonomicznej). Ponadto warto odnosić do nich wielofazowo (wielowarstwowo i wieloaspektowo) w świetle pewnego „szerszego podejścia”, unikając zarazem rozwiązań skrajnych (ekstremalnych). Zatem też wymagają kontynuacji badawczej.

10 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "dr Mirosław Zajdel UJK (Filia Piotrków Tryb.)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google