Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Priorytet: POLITYKA REGIONALNA I DZIAŁANIA TRANSGRANICZNE Tytuł projektu:Wirtualny przewodnik po krainie EGO Wnioskodawca:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Priorytet: POLITYKA REGIONALNA I DZIAŁANIA TRANSGRANICZNE Tytuł projektu:Wirtualny przewodnik po krainie EGO Wnioskodawca:"— Zapis prezentacji:

1 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Priorytet: POLITYKA REGIONALNA I DZIAŁANIA TRANSGRANICZNE Tytuł projektu:Wirtualny przewodnik po krainie EGO Wnioskodawca: Powiat Olecki Prezentacja projektu,,Wirtualny przewodnik po krainie EGO: 1. Informacja o wnioskodawcy. 2. Główne działania w ramach projektu,,Wirtualny przewodnik po krainie EGO. 3. Efekty projektu.

2 1. Informacja o wnioskodawcy. Wnioskodawcą jest Powiat Olecki, który powstał w wyniku reformy administracyjnej Polski w 1999 r. i funkcjonował jako powiat olecko-gołdapski, samodzielnym powiatem jest od 1 stycznia 2002 roku. Położony jest na północno-wschodnich krańcach województwa warmińsko-mazurskiego. To jeden z najpiękniejszych zakątków Mazur. Graniczy z powiatem giżyckim od zachodu, ełckim od południa, gołdapskim od północy i suwalskim od wschodu. Wraz z powiatem gołdapskim i ełckim tworzy subregion EGO (Ełk - Gołdap - Olecko). MAPA SUBREGIONU EGO

3 Lasy, jeziora, rzeki i czyste powietrze w regionie są świetnym atutem dla rozwoju turystyki. Są tu doskonałe warunki do żeglowania, wędkowania i grzybobrania, dobra baza sportowa - korty do gry w tenisa ziemnego, boiska, stadiony sportowe. W Starostwie Powiatowym w Olecku zatrudnionych jest 50 pracowników, w tym kadra kierownicza: Starosta Olecki, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik, 7 Naczelników Wydziałów i 39 pozostałych pracowników.

4 Zasoby ludzkie Powiatu Oleckiego to młoda i wykształcona kadra poddawana permanentnemu systemowi szkoleń z pozyskiwania funduszy pomocowych, efektywnych technik pracy i współpracy ze środowiskiem lokalnym. Istniejące zasoby lokalowe, jak również niezbędna infrastruktura techniczna są wystarczające do rozszerzenia działalności promocyjnej powiatu i całego subregionu EGO w ramach projektu. Do zadań własnych powiatu należą zagadnienia z dziedziny utrzymania dróg, geodezji, architektury i budownictwa, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, komunikacji, edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, przeciwdziałania bezrobociu, obronności, kultury, turystyki, sportu i promocji oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powiat Olecki ma doświadczenie w zarządzaniu podobnymi projektami, ponieważ skutecznie aplikował o środki Unii Europejskiej, między innymi z takich źródeł jak Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, PHARE - Program Współpracy Przygranicznej - Fundusz Projektów Infrastruktury Około-biznesowej (BRIPF), SAPARD - Przedakcesyjny Instrument Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

5 2. Główne działania w ramach projektu,,Wirtualny przewodnik po krainie EGO Główny cel projektu: rozwój ekoturystyki i poprawa współpracy pomiędzy regionami graniczącymi z subregionem EGO (Polska). Cel pośredni projektu: promocja atrakcji turystycznych i środowiska naturalnego subregionu EGO (Ełk – Gołdap – Olecko) w województwie warmińsko-mazurskim w Polsce. Grupa docelowa projektu: turyści oraz społeczność lokalna i regionalna. Realizacja projektu: obszar powiatu ełckiego, gołdapskiego i oleckiego. Partnerzy: Powiat Ełcki i Powiat Gołdapski; rejon Guriewsk i Okręg Oziersk – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej; rejon Sychów miasta Lwowa – Ukraina; miasto Halmstad – rejon Halland, Szwecja. Projekt ukierunkowany jest na rozwój turystyki poprzez działania promocyjne. To pierwszy projekt o charakterze turystyczno-ekologiczno-fotograficznym na obszarze trzech powiatów – Ełk, Gołdap, Olecko. W projekcie uczestniczyć będzie młodzież ze szkół i studenci z powiatów ełckiego, gołdapskiego, oleckiego oraz młodzież z partnerskich rejonów z Rosji i Ukrain y.

6 DIAGNOZA PROBLEMU I SPOSOBY JEGO ROZWIĄZANIA Diagnoza problemu: brak regionalnych i lokalnych produktów turystycznych, brak wspólnej oferty turystycznej subregionu EGO, niewystarczająca współpraca i koordynacja między powiatami EGO, brak zintegrowanego systemu promocji subregionu EGO, niskie dochody własne samorządów i brak środków na działania promocyjne, duża konkurencja ze strony innych regionów i krajów Unii Europejskiej w sektorze turystycznym, niski poziom świadczonych usług turystycznych, niski poziom świadomości ekologicznej, brak elektronicznych form przepływu informacji do szerokiej rzeszy turystów. Działania zaplanowane w ramach projektu,,Wirtualny przewodnik po krainie EGO w okresie od kwietnia 2008 r. do maja 2009 roku: Promocja projektu oraz promocja subregionu EGO będzie odbywała się przez cały okres trwania projektu poprzez: informację w mediach lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich; umieszczanie informacji o źródłach finansowania na wszystkich materiałach promocyjnych-informacyjnych projektu oraz na zakupionym sprzęcie w ramach projektu, tablicach informacyjnych powiatów.

7 Wyjazd studyjny do Szwecji. Czas trwania: 5 dni. Liczba uczestników: 18 osób. Wyjazd ma na celu przybliżenie osobom zarządzającym projektem, ekspertom, trenerom i przedstawicielom samorządów powiatowych strategii rozwoju turystyki regionu Halland, zapoznanie się i wymianę doświadczeń przy tworzeniu i funkcjonowaniu portalu – przewodnika turystycznego oraz zdobycie wiedzy na temat wykorzystania technologii informatycznych do skutecznej promocji subregionu EGO. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów FotoEkoTur w Ełku. Czas trwania: 5 dni. Liczba uczestników: 46 osób. Zajęcia te przygotują młodzież do kolejnych działań i zapewnią wysoki poziom merytoryczny inwentaryzacji zasobów przyrodniczo-turystycznych EGO. W ramach warsztatu odbędą się zajęcia na temat ekologii, ekosystemów, zrównoważonego rozwoju, zasad fotografii w technice cyfrowej. Zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk zdobyte podczas wizyty studyjnej. Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych i turystycznych subregionu EGO. W każdym z trzech powiatów odbędą się 8-dniowe warsztaty ekologiczno- turystyczne Szlaki turystyczne EGO, w każdym z nich weźmie udział 31 osób. Otwarte imprezy informacyjno-promocyjne: Kartaczewo, Wesele Wiejskie, Dożynki, które przyczynią się do promocji subregionu EGO poprzez ukazanie dziedzictwa kulturowego, zwyczajów, obyczajów.

8 Opracowanie interaktywnego portalu turystycznego promującego walory i atrakcje subregionu EGO. Będzie on zawierał strony internetowe w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i polskim z możliwością połączenia telefonicznego i wyboru informacji w jednym z tych języków na temat określonej trasy turystycznej. W portalu zawarte będą informacje dotyczące istniejących szlaków turystycznych z ich opisem, mapami i zdjęciami. Organizacja i przeprowadzenie konferencji W EGO odnajdziesz siebie. Czas trwania: 2 dni. Liczba uczestników: 100 osób. Podczas konferencji realizatorzy działań zaprezentują przebieg projektu, jego produkty promujące projekt i subregion EGO. Promocja walorów turystycznych subregionu EGO poprzez udział w międzynarodowych targach turystycznych z wykorzystaniem wypracowanych produktów projektu – albumu-raportu o zasobach środowiska, folderów, map turystycznych, interaktywnego portalu turystycznego.

9 3. Efekty projektu,,Wirtualny przewodnik po krainie EGO: stworzenie interaktywnego portalu turystycznego promującego walory i atrakcje turystyczne subregionu EGO, udostępnienie lokalnym mieszkańcom i turystom w trzech powiatach subregionu EGO elektronicznych punktów informacji turystycznej (infokiosków) oraz tablic informacyjnych, przeszkolenie kadry zarządzającej projektem, ekspertów z zakresu ekologii i fotografii, trenerów, przedstawicieli samorządów podczas wizyty studyjnej do Szwecji (18 osób), przeszkolenie młodzieży w warsztatach ekologicznych, fotograficznych i ekologiczno- turystycznych (140 osób), promocja subregionu EGO na imprezach informacyjno-promocyjnych w każdym z powiatów, podczas konferencji,,W EGO odnajdziesz siebie oraz na międzynarodowych targach turystycznych, wydanie materiałów informacyjnych promujących projekt i subregion EGO, w tym między innymi: albumy, ulotki, foldery, broszury, bilboadry, banery, plakaty, czapeczki, koszulki, długopisy i inne.

10 Ponadto realizacja działań w ramach projektu przyczyni się do: nawiązania nowych oraz zacieśniania istniejących kontaktów i więzi społecznych między mieszkańcami regionu EGO oraz Państw Partnerów, poprawy komunikacji społecznej i współpracy transgranicznej mieszkańców i władz samorządowych subregionu EGO, Obwodu Kaliningradzkiego, Ukrainy i Szwecji, podniesienia świadomości społeczeństwa na temat znaczenia ekologii w turystyce, podniesienia wiedzy z zakresu ekologii oraz podwyższenia świadomości ekologicznej społeczności subregionu EGO, Guriewska, Ozierska i Lwowa, wzrostu społecznego rozumienia zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania właściwych postaw człowieka wobec przyrody, poszanowania i ochrony jej zasobów, nabycia przez młodzież umiejętności potrzebnych do pełnienia funkcji liderów ekologii, zwiększenia wrażliwości młodzieży i ich zaangażowania w rozwiązaniu problemów środowiska i rozwoju subregionu EGO, integracji i wspierania aktywności indywidualnej młodzieży, przełamania stereotypów,

11 ciąg dalszy Ponadto realizacja działań w ramach projektu przyczyni się do: powstania nowych poziomów współpracy między młodzieżą, samorządowcami a partnerami zagranicznymi z zakresu ochrony środowiska, powstania kółek zainteresowań, które będą rozpowszechniać edukację ekologiczną, wzajemnej akceptacji młodzieży z różnych krajów, poznania różnic kulturowych, obyczajowych i zwyczajowych oraz poszanowania tożsamości narodowej i kulturowej, transferu wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju z regionów lepiej rozwiniętych do słabiej rozwiniętych, szerokiej promocji turystyki pieszej, rowerowej, wodnej oraz zdrowego stylu życia, podniesienia poziomu życia społeczności subregionu EGO dzięki rozwojowi usług turystycznych, gastronomicznych i bazy noclegowej, wzrostu konkurencyjności subregionu poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu promocji, poprawy życia społeczności lokalnej i regionalnej poprzez rozwój turystyki.

12 Z wirtualnego przewodnika turystycznego po krainie EGO będzie korzystać społeczność powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego oraz turyści, pasjonaci przyrody oraz natury. Wirtualny przewodnik turystyczny przyczyni się do promocji: zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i jej zasobów, różnorodności biologicznej, zwyczajów, obyczajów w EGO oraz szlaków turystycznych tego regionu. Natomiast działania zaplanowane w ramach projektu będą stymulatorami podniesienia wiedzy społeczeństwa lokalnego i regionalnego oraz turystów na temat zasobów turystycznych. Wzrost wiedzy spowoduje z kolei zwiększenie aktywności społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dalszego rozwoju turystyki, a co za tym idzie tworzenie nowych miejsc pracy w usługach turystycznych i okołoturystycznych. POWSTAŁE W RAMACH PROJEKTU PRODUKTY OPARTE SĄ NA INNOWACYJNYM PROMOWANIU TURYSTYKI, KTÓRA WYCHODZI NAPRZECIW POTRZEBOM ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH, SPOŁECZNOŚCI SUBREGIONU EGO ORAZ POTENCJALNYCH TURYSTÓW.


Pobierz ppt "NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Priorytet: POLITYKA REGIONALNA I DZIAŁANIA TRANSGRANICZNE Tytuł projektu:Wirtualny przewodnik po krainie EGO Wnioskodawca:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google