Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA WYNIKI BADAŃ planowanej ścieżki kariery uczniów gimnazjów powiatu skarżyskiego w roku szkolnym 2012/2013 Opracowanie: Elżbieta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA WYNIKI BADAŃ planowanej ścieżki kariery uczniów gimnazjów powiatu skarżyskiego w roku szkolnym 2012/2013 Opracowanie: Elżbieta."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA WYNIKI BADAŃ planowanej ścieżki kariery uczniów gimnazjów powiatu skarżyskiego w roku szkolnym 2012/2013 Opracowanie: Elżbieta Jaros Zbigniew Sowa PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Skarżysku-Kamiennej Czerwiec 2013 r.

2 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA Metodologia badań. Czerwiec 2013 r. Głównym celem przeprowadzanych badań było rozpoznanie w klasach trzecich, kończących naukę w gimnazjum: - preferencji uczniów w zakresie planowanego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, - deklarowanych preferencji wyboru kierunków kształcenia, - kto ma wpływ na podejmowane decyzje uczniów. Dodatkowo, w celu zbadania wiarygodności, predyspozycji i wpływu środowiska rodzinnego w badaniach ankietowych zastosowane zostały filtry obejmujące rozpoznanie: -zainteresowań uczniów, -preferowanych sposobów pracy -poziomu wykształcenia rodziców.

3 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA Metodologia badań, cd.1. Czerwiec 2013 r. Badania przeprowadzili doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej w ramach prowadzonego we współpracy z gimnazjami doradztwa edukacyjnego i zawodowego dla uczniów i ich rodziców/opiekunów. W badaniach stosowano wprowadzające pytania o wiek i płeć respondentów oraz pytania zasadnicze dotyczące preferencji uczniów w zakresie planowanego wyboru szkoły w postaci kafeterii zamkniętej i kierunków kształcenia z kafeterią otwartą. Wprowadzono także pytania filtrujące o zainteresowania uczniów, preferencje w sposobie wykonywania pracy oraz o wykształcenie rodziców. Odpowiedzi na te pytania pozwalają zweryfikować, czy wybór szkoły i kierunku kształcenia pokrywa się z zainteresowaniami ucznia i preferowanymi przez niego sposobami pracy, czy też ma cechy przypadkowości oraz jak silny jest wpływ wykształcenia rodziców na wybór szkoły przez ich dzieci. Pytanie o to, czy uczeń/uczennica myślał o swojej przyszłej pracy i jak ją sobie wyobraża, ma na celu wywołanie refleksji uczniów na temat swojej przyszłości zawodowej.

4 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA Metodologia badań, cd.2. Czerwiec 2013 r. W roku szkolnym 2012/2013 badania przeprowadzone zostały we wszystkich ośmiu gimnazjach powiatu skarżyskiego: Gimnazjum w Bliżynie; Gimnazjum w Suchedniowie; Gimnazjum w Łącznej; Gimnazjum w Skarżysku-Kościelnym; Gimnazjum Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej; Gimnazjum Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej; Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej; Gimnazjum Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej; oraz pilotażowo w formie sondy internetowej na stronie www.pppskarzysko.p www.pppskarzysko.p Badaniami objętych zostało 586 gimnazjalistów z 29 klas trzecich, w tym 303 dziewczęta i 283 chłopców. W badaniach odmówiło udziału 18 gimnazjalistów. Wyniki sondy internetowej zostały uwzględnione w zestawieniach sumarycznych badań.

5 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA Czerwiec 2013 r. WYNIKI BADAŃ 1. Deklarowane preferencje w wyborze szkoły i kierunków kształcenia. Widać wyraźne preferencje w wyborze liceum ogólnokształcącego, przez 55% gimnazjalistów. Wybór szkół zawodowych (technikalnych i zasadniczych), łącznie deklaruje 45% uczniów i uczennic. W stosunku do ubiegłych trzech lat widać zmniejszenie zainteresowani szkołami zawodowymi na rzecz liceów ogólnokształcących. Zainteresowanie zasadniczymi szkołami zawodowymi jest minimalne i obejmuje głównie kierunek gastronomiczny, budowlany lub fryzjerski.

6 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA Czerwiec 2013 r. Deklarowany przez uczniów wybór kierunków kształcenia obrazuje wykres 2. Wyraźnie dominują kierunki humanistyczne (wraz z artystycznymi) i ekonomiczne, a rozkład pozostałych kierunków kształcenia jest dosyć równomierny. WYNIKI BADAŃ 1. Deklarowane preferencje w wyborze szkoły i kierunków kształcenia, cd.1.

7 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA Czerwiec 2013 r. Zainteresowanie kierunkami technicznymi wynosi około 35%, naukami ścisłymi ok.1%. Wśród kierunków innych były artystyczne, sportowe lub ogólnokształcące jako możliwość odroczonej decyzji, czyli jako celu kształcenia, a nie etapu w uzyskaniu kwalifikacji lub zawodu. Od 2013 roku szkoły ponadgimnazjalne funkcjonować będą z podstawą programową jednakową we wszystkich typach szkół. Tu zapewne upatrywać należy większego zainteresowania liceami ogólnokształcącymi wśród absolwentów gimnazjów. WYNIKI BADAŃ 1. Deklarowane preferencje w wyborze szkoły i kierunków kształcenia, cd.2.

8 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA Czerwiec 2013 r. Obszary zainteresowań badanych gimnazjalistów przedstawia wykres 4. Ich rozkład jest bardziej równomierny niż deklarowane wybory kierunków kształcenia, co świadczy o tym, że nie zawsze zainteresowania decydują o wyborze szkoły i kierunku kształcenia. WYNIKI BADAŃ 2. Zainteresowania uczniów.

9 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA Czerwiec 2013 r. W celu sprawdzenia, czy występuje dziedziczenie wykształcenia w badaniach uwzględniony został poziom wykształcenia rodziców/opiekunów uczniów. Wyniki przedstawione zostały na wykresie 5. WYNIKI BADAŃ 3. Poziom wykształcenia rodziców uczniów.

10 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA Czerwiec 2013 r. Poniżej 30% rodziców ma wykształcenie zasadnicze zawodowe, a poziom wyboru szkół zasadniczych przez uczniów wynosi około 9%. Blisko 1/3 rodziców ma wykształcenie wyższe i niewiele mniejsza grupa wykształcenie średnie. Gimnazjaliści deklarują chęć wyboru szkoły średniej w blisko 88%. Świadczy to o wzroście aspiracji uczniów (lub) i rodziców, i nie wskazuje na przełożenie poziomu wykształcenia rodziców na wybory uczniów. Wynika z badań natomiast, że uczniowie rodziców z wyższym wykształceniem i wykształceniem zasadniczym realniej wybierają szkoły i kierunki kształcenia. Uczniowie, rodziców z wykształceniem średnim wykazują się większą dozą niepewności i ryzyka zarówno przy wyborze szkół jak i kierunków kształcenia. W tej grupie uczniów dominują wybory liceum ogólnokształcącego bez sprecyzowania dalszego kierunku kształcenia, czyli odraczanie w czasie decyzji zawodowych i życiowych, co stwarza zagrożenie wyboru szkoły lub kierunku kształcenia o znikomych możliwościach przyszłego zatrudnienia. Takie decyzje wynikają z przerostu ambicji uczniów lub ich rodziców, dużej łatwości dostania się do liceów i techników w okresie niżu demograficznego lub nieodpowiedzialności. Uczniowie i rodzice z tej grupy potrzebują wsparcia doradców zawodowych, pedagogów, itp. Często niezdecydowani uczniowie liceów wybierają i czasem kończą studia na kierunkach przypadkowych, zwykle nadmiarowych, po których, mimo dużego wysiłku (także finansowego) własnego i rodziców, nie znajdują zatrudnienia. WYNIKI BADAŃ 3. Poziom wykształcenia rodziców uczniów, cd.1.

11 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA Czerwiec 2013 r. Na pytanie, kto pomaga ci wybrać szkołę i zawód blisko 50% gimnazjalistów odpowiedziało, że wyboru dokonuję sami, a ponad 30%, że szkołę i zawód pomagają im wybrać rodzice. Deklarowany wpływ doradców zawodowych i kolegów jest zbliżony i osiąga odpowiednio 5% i 7%. Zauważalny jest wpływ pedagogów szkolnych - 3% i znikomy znajomych, krewnych oraz nauczycieli. WYNIKI BADAŃ 4. Kto ma największy wpływ na wybór szkoły i zawodu przez uczniów?

12 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA Czerwiec 2013 r. Taki rozkład osób wpływających na decyzje uczniowskie w zakresie wyboru szkoły i zawodu nie jest zadowalający. Świadczy o tym, że praktycznie uczniowie i ich rodzice/opiekunowie z problemami tymi zmagają się sami. I to mimo znaczącej aktywności pedagogów szkolnych i doradców zawodowych w szkołach. Z badań wynika, że w zdecydowanej większości wyboru szkoły i zawodu uczniowie dokonują sami. Tak być powinno, pod warunkiem, że są to wybory przemyślane, skonsultowane ze specjalistami rynku pracy, przedyskutowane ze świadomymi rodzicami. Jednak tak nie jest. Uczniowie często dokonują wyborów samotnie, przypadkowo, nieodpowiedzialnie. Ponieważ, jak wykazują badania, wybory uczniów i ich rodziców są stereotypowe, często nieracjonalne, oparte o oczekiwania i brak znajomości realiów edukacyjnych i rynkowych, oznacza to konieczność intensyfikacji działań doradców zawodowych, pedagogów, a także nauczycieli-wychowawców. WYNIKI BADAŃ 4. Kto ma największy wpływ na wybór szkoły i zawodu przez uczniów? Cd.1.

13 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA Czerwiec 2013 r. Uczniowie zbyt optymistycznie oceniają swoje możliwości podjęcia kształcenia w danym typie szkoły i jej ukończenia. Wybór liceów i techników świadczy o dużych ambicjach uczniów i rodziców. Ok. 10% uczniów wybierając zasadnicze szkoły zawodowe chce szybko podjąć pracę i usamodzielnić się, nie rezygnując z dalszego kształcenia. Jest to znacznie mniej niż w latach ubiegłych. Uczniowie dokonywali wyboru więcej niż jednego kierunku kształcenia, co może świadczyć o dużej ich elastyczności na rynku pracy, lub braku zdecydowania, a nawet dezorientacji. Wybory kierunków kształcenia przez uczniów w coraz mniejszym stopniu pokrywają się z deklarowanymi zainteresowaniami. Uczniowie słabo znają zawody i związane z nimi ewentualne przyszłe miejsca pracy, co może być powodem rozczarowań. W zdecydowanej większości odpowiedzi widać, że praca jest dla wielu uczniów jeszcze daleką przyszłością. Satysfakcjonuje ich to, że myślą i pracują za nich rodzice. Wielu uczniów nie potrafi wybrać konkretnego zawodu, który powiązany jest z ich zainteresowaniami. Orientują się w możliwościach wyboru szkoły, natomiast mają małą wiedzę na temat zawodów i kierunków kształcenia. W N I O S K I Dotyczące uczniów i rodziców.

14 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA Czerwiec 2013 r. Uczniowie wykazują się asekuracyjnym podejściem, gdyż około 70% z nich woli pracę grupową. Szczególnie widać to wśród uczniów wybierających licea jako swoją przyszłą szkołę. Ponad połowa uczniów wybierających licea nie myślała jeszcze o swojej przyszłej pracy. Widać, że wyboru dokonują za nich rodzice i kierując się własnymi ambicjami wysyłają dzieci do liceów. Ta część uczniów nie wykazuje także zainteresowania swoją przyszłą pracą, licząc nadal na pomoc i pilotowanie ich kariery przez innych. Świadczą o tym także odpowiedzi na pytanie opisowe, na które odpowiedziało tyko ¾ ankietowanych uczniów, i to w sposób zdawkowy. Maleje wpływ koleżanek/kolegów na wybór szkoły. Uczniowie deklarują wybór szkół i kierunków kształcenia mało atrakcyjnych na rynku pracy, wręcz nadmiarowych. Sporadycznie w podejmowanych decyzjach poza własnymi oczekiwaniami uwzględniają oczekiwania pracodawców. Uczniowie i rodzice niedoceniają w deklaracjach wykształcenie zawodowe zarówno techniczne jak i nietechniczne, widać wyraźny spadek zainteresowania wykształceniem technicznym na wszystkich poziomach kształcenia. Nieznacznie wzrasta zainteresowanie uczniów i ich rodziców kierunkami objętymi systemami wspomagania stypendialnego, zarówno na poziomie szkół ponadgimnazjalnych jak i wyższych. W N I O S K I Dotyczące uczniów i rodziców, cd.1.

15 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA W szkołach jest nadmiar łatwo dostępnych miejsc w liceach ogólnokształcących. Proporcje między rodzajami szkół i kierunkami kształcenia oraz deklarowanymi wyborami uczniów powinny być analizowane i korelowane z potrzebami rynku pracy i interesem narodowym. Szkoły winny stymulować oczekiwania uczniów i ich rodziców także pod potrzeby pracodawców, zabezpieczać możliwość kształcenia w różnych typach szkół (LO, technika, ZSZ) proporcjonalnie, bez dominacji jednych typów szkół nad innymi. Wymagają analizy i odpowiednich reakcji manipulacyjne działania szkół na uczniów będące w interesie szkoły, a nie uczniów. Szkoły zawodowe powinny zabiegać o wzrost zainteresowania nimi uczniów, uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego i podniesienia jego poziomu. Dynamika zmian w edukacji i na rynku pracy, ich słaba znajomość przez uczniów oraz ich rodziców, wymaga prowadzenia systematycznego doradztwa zawodowego w celu racjonalizacji decyzji edukacyjnych i zawodowych uczniów i ich rodziców. Szkoły zawodowe powinny poszukiwać, współpracując z pracodawcami, możliwości wspierania stypendialnego uczniów z deklaracją zatrudnienia absolwentów po zdaniu egzaminów zawodowych. Będzie to korelować z systemem stypendialnym wspierającym studiowanie na kierunkach technicznych i ścisłych. W N I O S K I Dotyczące szkół. Maj 2013 r.

16 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA Czerwiec 2013 r.


Pobierz ppt "EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA WYNIKI BADAŃ planowanej ścieżki kariery uczniów gimnazjów powiatu skarżyskiego w roku szkolnym 2012/2013 Opracowanie: Elżbieta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google