Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU KRAJU"— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 - 2015
Prezentacja dokumentu na konferencję w Koszalinie dnia 14 czerwca 2007 r.

2 SRK - Struktura dokumentu
I. WPROWADZENIE II. UWARUNKOWANIA I PRZESŁANKI ROZWOJU KRAJU III. WIZJA POLSKI DO ROKU 2015 IV. CEL GŁÓWNY I PRIORYTETY STRATEGII V. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW STRATEGII VI. FINANSOWANIE VII. SYSTEM REALIZACJI STRATEGII ZAŁĄCZNIKI: ZAŁĄCZNIK 1. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU KRAJU - TABELA ZBIORCZA ZAŁĄCZNIK 2. POWIĄZANIE STRATEGII ROZWOJU KRAJU Z INNYMI STRATEGIAMI I PROGRAMAMI ZAŁĄCZNIK 3. OCENA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ POLSKI ZAŁĄCZNIK 4. ZASADY PROWADZENIA POLITYKI REGIONALNEJ PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK 5. CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTW

3 Uwarunkowania i przesłanki SRK
Wewnętrzne: funkcjonowanie systemu instytucjonalno-regulacyjnego zapóźnienia, potencjał i atuty zróżnicowanie regionalne aspiracje obywateli System wartości kraju: solidarne państwo społeczeństwo obywatelskie spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna Cele, priorytety, proces realizacji SRK Oddziaływania integracyjne: szanse rozwojowe zobowiązania członkowskie współdecydowanie Zewnętrzne: globalizacja wyzwania energetyczne, środowiskowe i migracyjne bezpieczeństwo międzynarodowe

4 Uwarunkowania SRK - Atuty i słabości
ludność i przedsiębiorczość rozwój gospodarczy zagospodarowanie przestrzenne kraju środowisko i zasoby naturalne atrakcyjność inwestycyjna rynek pracy innowacyjność infrastruktura zróżnicowanie regionalne administracja publiczna

5 Uwarunkowania SRK - Sytuacja społeczno-gospodarcza

6 Uwarunkowania SRK - Sytuacja społeczno-gospodarcza (c.d.)

7 Cel główny SRK Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin poziom życia: wzrost dochodów, dostęp do edukacji i szkolnictwa, zatrudnienie i wydajność pracy, zdrowotność jakość życia: poczucie bezpieczeństwa, dobra infrastruktura techniczna i społeczna, dobry stan środowiska przyrodniczego, udział w życiu demokratycznym, w kulturze, turystyce, wspólnocie lokalnej oraz aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego Polityka państwa stawiająca na szybki, trwały rozwój gospodarczy w perspektywie długookresowej

8 Priorytety SRK 1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa 5. Rozwój obszarów wiejskich 6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

9 Spójność pomiędzy dokumentami programowymi
Strategia Rozwoju Kraju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSS) Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich PO Rozwój Obszarów Wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Krajowy Program Reform 16 RPO PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Innowacyjna gospodarka Krajowy Program „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna” PO Rozwój Polski Wschodniej Program Konwergencji Inne strategie (sektorowe, regionalne, prze- strzenne i inne) PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Pomoc techniczna

10 Cel SRK - Wskaźniki realizacji

11 Priorytet 1. -. Wzrost konkurencyjności
Priorytet 1. - Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Obszary działań Tworzenie stabilnych podstaw makroekonomicznych rozwoju gospodarczego Rozwój przedsiębiorczości Zwiększanie dostępu do zewnętrznego finansowania inwestycji Podniesienie poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na B+R oraz innowacje Rozwój społeczeństwa informacyjnego Ochrona konkurencji Eksport i współpraca z zagranicą Rozwój sektora usług Restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemysłowych oraz prywatyzacja Modernizacja rybołówstwa

12 Priorytet 1. -. Wzrost konkurencyjności
Priorytet 1. - Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Elementy diagnozy Ranking najbardziej konkurencyjnych państw Unii Europejskiej i innych wybranych krajów w latach , wg World Economic Forum

13 Priorytet 2. -. Poprawa stanu infrastruktury
Priorytet 2. - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Obszary działań Infrastruktura techniczna Infrastruktura społeczna Transportowa Edukacji Mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje Socjalna i ochrony zdrowia Teleinformatyczna Kultury, turystyki i sportu Energetyki Ochrony środowiska

14 Priorytet 3. -. Wzrost zatrudnienia
Priorytet Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości Elementy diagnozy

15 Priorytet 3. - Wzrost zatrudnienia ... Obszary działań
Tworzenie warunków sprzyjających przedsiębiorczości i zmniejszanie obciążeń pracodawców Uelastycznienie rynku pracy oraz wzrost mobilności zasobów pracy Inicjatywy na rzecz równości szans na rynku pracy Rozwijanie instytucji dialogu społecznego i wzmacnianie negocjacyjnego systemu stosunków między pracownikami i pracodawcami Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy Wzrost efektywności instytucjonalnej obsługi rynku pracy Prowadzenie efektywnej polityki migracyjnej

16 Zintegrowana wspólnota Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne
Priorytet 4. - Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa Obszary działań Zintegrowana wspólnota Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne Budowa zasługującej na społeczne zaufanie i sprawnej władzy publicznej oraz przeciwdziałanie korupcji Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego i poczucia bezpieczeństwa Wspieranie samoorganizacji społeczności lokalnych Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny Promocja polityki integracji społecznej, w tym prorodzinnej

17 Priorytet 5. - Rozwój obszarów wiejskich Elementy diagnozy

18 Priorytet 5. - Rozwój obszarów wiejskich Obszary działań
Różnicowanie działalności gospodarczej Rozwój przedsiębiorczości Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich Wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych Rozwój i poprawa infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich Wzrost jakości kapitału ludzkiego oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców wsi

19 PKB na mieszkańca w województwach (wg parytetu siły nabywczej)
Priorytet 6. - Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej Elementy diagnozy PKB na mieszkańca w województwach (wg parytetu siły nabywczej) 2004 r. UE-27 = 100 Polska ogółem 50,7 Źródło: Eurostat, 2007

20 Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2006 r., (w%), wg województw
Priorytet 6. - Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej Elementy diagnozy Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2006 r., (w%), wg województw Polska ogółem 14,9 Źródło: GUS, 2006

21 Cel strategiczny polityki regionalnej państwa w latach 2007-2015
Priorytet 6. - Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej Cel strategiczny polityki regionalnej państwa w latach Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności wszystkich regionów w taki sposób, aby sprzyjać spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz dążyć do wyrównywania szans rozwojowych województw

22 Priorytet 6. -. Rozwój regionalny i podniesienie
Priorytet 6. - Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej Kierunki wsparcia wszystkich województw Wsparcie specjalizacji regionalnej Poprawa jakości kapitału ludzkiego, w tym systemu edukacji Inwestycje w B+R, innowacje i współpracę nauki z gospodarką Instytucje wspierające przedsiębiorczość i instytucje otoczenia biznesu Poprawa powiązań transportowych Poprawa stanu i ochrona środowiska Ochrona i poprawa stanu materialnego dziedzictwa kulturowego Turystyka

23 Uwarunkowania realizacji celów Strategii
Podstawowym warunkiem realizacji celów SRK na lata jest poprawa systemu instytucjonalno-regulacyjnego Stanowienie jakości i egzekwowanie prawa Obniżka kosztów administracyjnych dla przedsiębiorstw Reforma większości obszarów życia społ.-gosp. (m.in. Krajowy Program Reform, konsolidacja finansów publicznych) Sprawna administracja publiczna Regulacje ułatwiające absorpcję środków unijnych Wzmocnienie oceny skutków regulacji Aktywne uczestnictwo w procesie decyzyjnym UE

24 Źródła finansowania

25 SRK - finansowanie (c.d.)
Planowane środki UE/krajowe na realizację SRK (2015)

26 Wpływ NSRO na tempo wzrostu PKB
Różnica między stopami wzrostu PKB w scenariuszu z NSRO i w scenariuszu bazowym (bez NSRO) wyrażona w pkt proc.

27 Wpływ NSRO na stopę bezrobocia
Różnica między stopami bezrobocia w scenariuszu z NSRO i w scenariuszu bazowym (bez NSRO) wyrażona w pkt proc.

28 Uwarunkowania realizacji celów Strategii
Warianty osiągania przez Polskę poziomu rozwoju gospodarczego UE *)

29 SRK - System realizacji Strategii
monitoring i sprawozdawczość aktualizacja co 4 lata NSRO i ich programy operacyjne oraz inne programy strategie rozwoju województw i ich regionalne programy operacyjne strategie sektorowe i ich programy operacyjne Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (z 6 grudnia 2006 r.)

30 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU KRAJU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google