Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 - 2015 Prezentacja dokumentu na konferencję w Koszalinie dnia 14 czerwca 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 - 2015 Prezentacja dokumentu na konferencję w Koszalinie dnia 14 czerwca 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 1 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 - 2015 Prezentacja dokumentu na konferencję w Koszalinie dnia 14 czerwca 2007 r.

2 2 SRK - Struktura dokumentu I.WPROWADZENIE II.UWARUNKOWANIA I PRZESŁANKI ROZWOJU KRAJU III.WIZJA POLSKI DO ROKU 2015 IV.CEL GŁÓWNY I PRIORYTETY STRATEGII V.UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW STRATEGII VI.FINANSOWANIE VII.SYSTEM REALIZACJI STRATEGII ZAŁĄCZNIKI: ZAŁĄCZNIK 1.PODSTAWOWE WSKAŹNIKI REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU KRAJU - TABELA ZBIORCZA ZAŁĄCZNIK 2.POWIĄZANIE STRATEGII ROZWOJU KRAJU Z INNYMI STRATEGIAMI I PROGRAMAMI ZAŁĄCZNIK 3.OCENA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ POLSKI ZAŁĄCZNIK 4.ZASADY PROWADZENIA POLITYKI REGIONALNEJ PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK 5.CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTW

3 3 Uwarunkowania i przesłanki SRK Cele, priorytety, proces realizacji SRK System wartości kraju: solidarne państwo społeczeństwo obywatelskie spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna Oddziaływania integracyjne: szanse rozwojowe zobowiązania członkowskie współdecydowanie Zewnętrzne: globalizacja wyzwania energetyczne, środowiskowe i migracyjne bezpieczeństwo międzynarodowe Wewnętrzne: funkcjonowanie systemu instytucjonalno-regulacyjnego zapóźnienia, potencjał i atuty zróżnicowanie regionalne aspiracje obywateli

4 4 Uwarunkowania SRK - Atuty i słabości ludność i przedsiębiorczość zagospodarowanie przestrzenne kraju innowacyjność administracja publiczna infrastruktura zróżnicowanie regionalne atrakcyjność inwestycyjna rozwój gospodarczy rynek pracy środowisko i zasoby naturalne

5 5 Uwarunkowania SRK - Sytuacja społeczno-gospodarcza

6 6 Uwarunkowania SRK - Sytuacja społeczno-gospodarcza (c.d.)

7 7 Cel główny SRK poziom życia: wzrost dochodów, dostęp do edukacji i szkolnictwa, zatrudnienie i wydajność pracy, zdrowotność jakość życia: poczucie bezpieczeństwa, dobra infrastruktura techniczna i społeczna, dobry stan środowiska przyrodniczego, udział w życiu demokratycznym, w kulturze, turystyce, wspólnocie lokalnej oraz aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin Polityka państwa stawiająca na szybki, trwały rozwój gospodarczy w perspektywie długookresowej

8 8 Priorytety SRK 1.Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 2.Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 3.Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 4.Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa 5.Rozwój obszarów wiejskich 6.Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

9 9 Spójność pomiędzy dokumentami programowymi Krajowy Program Reform 2005-2008 Krajowy Program Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna Program Konwergencji Inne strategie (sektorowe, regionalne, prze- strzenne i inne) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSS) 16 RPO PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Innowacyjna gospodarka PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Pomoc techniczna Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich PO Rozwój Obszarów Wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

10 10 Cel SRK - Wskaźniki realizacji

11 11 Zwiększanie dostępu do zewnętrznego finansowania inwestycji Rozwój przedsiębiorczości Podniesienie poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na B+R oraz innowacje Ochrona konkurencji Rozwój społeczeństwa informacyjnego Eksport i współpraca z zagranicą Restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemysłowych oraz prywatyzacja Rozwój sektora usług Modernizacja rybołówstwa Tworzenie stabilnych podstaw makroekonomicznych rozwoju gospodarczego Priorytet 1. - Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Obszary działań

12 12 Priorytet 1. - Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Elementy diagnozy Ranking najbardziej konkurencyjnych państw Unii Europejskiej i innych wybranych krajów w latach 2005-2006, wg World Economic Forum

13 13 Infrastruktura technicznaInfrastruktura społeczna Transportowa Mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje Teleinformatyczna Energetyki Ochrony środowiska Edukacji Socjalna i ochrony zdrowia Kultury, turystyki i sportu Priorytet 2. - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Obszary działań

14 14 Priorytet 3. - Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości Elementy diagnozy

15 15 Uelastycznienie rynku pracy oraz wzrost mobilności zasobów pracy Tworzenie warunków sprzyjających przedsiębiorczości i zmniejszanie obciążeń pracodawców Inicjatywy na rzecz równości szans na rynku pracy Rozwijanie instytucji dialogu społecznego i wzmacnianie negocjacyjnego systemu stosunków między pracownikami i pracodawcami Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy Prowadzenie efektywnej polityki migracyjnej Wzrost efektywności instytucjonalnej obsługi rynku pracy Priorytet 3. - Wzrost zatrudnienia... Obszary działań

16 16 Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne Zintegrowana wspólnota Budowa zasługującej na społeczne zaufanie i sprawnej władzy publicznej oraz przeciwdziałanie korupcji Wspieranie samoorganizacji społeczności lokalnych Promocja polityki integracji społecznej, w tym prorodzinnej Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego i poczucia bezpieczeństwa Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny Priorytet 4. - Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa Obszary działań

17 17 Priorytet 5. - Rozwój obszarów wiejskich Elementy diagnozy

18 18 Priorytet 5. - Rozwój obszarów wiejskich Obszary działań Rozwój przedsiębiorczości Różnicowanie działalności gospodarczej Rozwój i poprawa infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich Wzrost jakości kapitału ludzkiego oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców wsi Wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich

19 19 Priorytet 6. - Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej Elementy diagnozy PKB na mieszkańca w województwach (wg parytetu siły nabywczej) 2004 r. UE-27 = 100 Polska ogółem 50,7 Źródło: Eurostat, 2007

20 20 Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2006 r., (w%), wg województw Priorytet 6. - Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej Elementy diagnozy Polska ogółem 14,9 Źródło: GUS, 2006

21 21 Cel strategiczny polityki regionalnej państwa w latach 2007-2015 Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności wszystkich regionów w taki sposób, aby sprzyjać spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz dążyć do wyrównywania szans rozwojowych województw Priorytet 6. - Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

22 22 Wsparcie specjalizacji regionalnej Poprawa jakości kapitału ludzkiego, w tym systemu edukacji Poprawa powiązań transportowych Inwestycje w B+R, innowacje i współpracę nauki z gospodarką Poprawa stanu i ochrona środowiska Turystyka Kierunki wsparcia wszystkich województw Instytucje wspierające przedsiębiorczość i instytucje otoczenia biznesu Ochrona i poprawa stanu materialnego dziedzictwa kulturowego Priorytet 6. - Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

23 23 Reforma większości obszarów życia społ.-gosp. (m.in. Krajowy Program Reform, konsolidacja finansów publicznych) Reforma większości obszarów życia społ.-gosp. (m.in. Krajowy Program Reform, konsolidacja finansów publicznych) Obniżka kosztów administracyjnych dla przedsiębiorstw Obniżka kosztów administracyjnych dla przedsiębiorstw Regulacje ułatwiające absorpcję środków unijnych Regulacje ułatwiające absorpcję środków unijnych Wzmocnienie oceny skutków regulacji Wzmocnienie oceny skutków regulacji Podstawowym warunkiem realizacji celów SRK na lata 2007-2015 jest poprawa systemu instytucjonalno-regulacyjnego Aktywne uczestnictwo w procesie decyzyjnym UE Stanowienie jakości i egzekwowanie prawa Uwarunkowania realizacji celów Strategii Sprawna administracja publiczna

24 24 Źródła finansowania

25 25 Planowane środki UE/krajowe na realizację SRK 2007-2013 (2015) SRK - finansowanie (c.d.)

26 26 Wpływ NSRO na tempo wzrostu PKB Różnica między stopami wzrostu PKB w scenariuszu z NSRO i w scenariuszu bazowym (bez NSRO) wyrażona w pkt proc.

27 27 Wpływ NSRO na stopę bezrobocia Różnica między stopami bezrobocia w scenariuszu z NSRO i w scenariuszu bazowym (bez NSRO) wyrażona w pkt proc.

28 28 Uwarunkowania realizacji celów Strategii Warianty osiągania przez Polskę poziomu rozwoju gospodarczego UE *)

29 29 SRK - System realizacji Strategii SRK strategie sektorowe i ich programy operacyjne NSRO i ich programy operacyjne oraz inne programy strategie rozwoju województw i ich regionalne programy operacyjne Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (z 6 grudnia 2006 r.) monitoring i sprawozdawczość aktualizacja co 4 lata

30 30 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl strategia@mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 - 2015 Prezentacja dokumentu na konferencję w Koszalinie dnia 14 czerwca 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google