Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Barwicach Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Gimnazjum – kwiecień 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Barwicach Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Gimnazjum – kwiecień 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Barwicach Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Gimnazjum – kwiecień 2010 r.

2 Procedury przeprowadzenia zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego.
Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Gimnazjum – kwiecień 2010 r. Procedury przeprowadzenia zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego.

3 część matematyczno przyrodnicza,
Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Gimnazjum – kwiecień 2010 r. Egzamin gimnazjalny zostanie przeprowadzony w dniach: 27 kwietnia 2010 r. (wtorek) część humanistyczna, 28 kwietnia r. (środa) część matematyczno przyrodnicza, 29 kwietnia 2010 r. (czwartek) język obcy

4 Szczegółowe procedury wewnętrzne
AUTOBUSY SZKOLNE W dniach egzaminów szkoła będzie czynna w godzinach 6-15 Zajęcia lekcyjne odbywają się wyłącznie dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Lekcje będą prowadzone w salach pawilonu B

5 Szczegółowe procedury wewnętrzne
WEJSCIE DO SAL EGZAMINACYJNYCH Otwarcie sal egzaminacyjnych nastąpi o godz. 815 Uczniowie wchodzą do sal w kolejności zgodnej z listą wywieszona na drzwiach do odpowiedniej sali, Przy wejściu następuje losowanie numeru stolika, Uczeń odbiera przy wejściu „pasek” zawierający: imię nazwisko, datę urodzenia, kod ucznia, Udaje się na miejsce, zgodnie z wylosowanym numerem stolika

6 Szczegółowe procedury wewnętrzne
Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie 900. Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W sytuacjach szczególnych decyduje przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

7 Szczegółowe procedury wewnętrzne
Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki. Zgłoszenia wcześniejszego zakończenia pracy będą przyjmowane po upływie ¾ czasu przewidzianego na egzamin tj. po 90 minutach

8 Komisje nadzorujące przebieg egzaminu
Nauczyciele Zespołu Szkół + co najmniej 1 nauczyciel z innej szkoły w każdej sali egzaminacyjnej Przewodniczący Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej – Wojciech Kleszczonek Zastępca przewodniczącego Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej – Ewa Żelazowska

9 Kończę Gimnazjum i co dalej
Możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego

10 Egzamin maturalny 2013 Obowiązkowe: Język polski ustny/pisemny
Język obcy ustny/pisemny Matematyka pisemny Dodatkowe: 0, 1, 2 lub 3 przedmioty pisemny (język: ustny/pisemny) do wyboru (język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy)

11 Wynik zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego,
Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach ZASADY REKRUTACJI: Wynik zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego,

12 Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach
ZASADY REKRUTACJI: Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczone na punkty z języka polskiego, języka obcego i matematyki,

13 Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach
ZASADY REKRUTACJI: Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczone na punkty z przedmiotu wskazanego przez ucznia (w podaniu o przyjęcie do szkoły) spośród: biologii, geografii, chemii, fizyki, historii

14 Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach
ZASADY REKRUTACJI: Za oceną zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum Wzorowe pkt Bardzo dobre 7 pkt Dobre 5 pkt Poprawne 3 pkt

15 Po 5 pkt za każdy konkurs (max 15 pkt)
Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach Indywidualny udział w konkursach na szczeblu wojewódzkim lub/i osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym za zajęcie 1.,2. lub 3. miejsca Po 5 pkt za każdy konkurs (max 15 pkt)

16 Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum - REKRUTACJA
Sposób przeliczania ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum na punkty Celujący (6) 15 Bardzo dobry (5) 12 Dobry (4) 9 Dostateczny (3) 5 Dopuszczający (2)

17 Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach
Minimalna liczba punktów kwalifikująca kandydata do umieszczenia na liście uczniów przyjętych do szkoły - 80

18 lub niemiecki (wskazany przez ucznia) matematyka
Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach W roku szkolnym 2010/2011 planowane jest utworzenie jednej klasy pierwszej, w której realizowana będzie zwiększona liczba godzin z następujących przedmiotów: język polski język obcy – angielski lub niemiecki (wskazany przez ucznia) matematyka 1 przedmiot uzgodniony z uczniami-kandydatami do Liceum Pozostałe przedmioty w formie rozszerzonej mogą być realizowane w ramach zajęć fakultatywnych

19 Nowoczesny budynki szkolne, 2 pracownie informatyczne,
Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach BAZA DYDAKTYCZA: Nowoczesny budynki szkolne, 2 pracownie informatyczne, Profesjonalna pracownia językowa, Sala widowiskowo-sportowa, Dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią, Indywidualne szafki ubraniowe dla każdego ucznia

20 Wysokie kwalifikacje nauczycieli,
Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach KADRA PEDAGOGICZNA: Wysokie kwalifikacje nauczycieli, Egzaminatorzy maturalni we wszystkich podstawowych przedmiotach,

21 Możliwość uczestniczenia
Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach ZAJĘCIA NADOBOWIĄZKOWE: Możliwość uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych wybranych przez ucznia,

22 Koła zainteresowań m.in.
Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach ZAJĘCIA NADOBOWIĄZKOWE: Koła zainteresowań m.in. Sportowe (SKS, GULKS) Artystyczne, Informatyczne, Dziennikarskie, Teatralne, Ekologiczne, Modelarskie, Medyczne

23 Organizacje, stowarzyszenia
Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach ZAJĘCIA NADOBOWIĄZKOWE Organizacje, stowarzyszenia Samorząd Uczniowski, Wolontariat, PCK, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Zespół wokalno-instrumentalny Inne możliwości działania uczniów: Redakcja gazetki szkolnej, Redakcja radiowęzła, Administrowanie strony www, Zdobycie certyfikatów ECDL Udział w wymianie międzynarodowej (Dania, Niemcy)

24 Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach
WARUNKI SOCJALNE: Bezpłatny dojazd do szkoły autobusami PKS Szczecinek, Pomoc socjalna dla uczniów: Stypendia Europejskiego Funduszu Społecznego, Stypendia rekrutacyjne dyrektora Zespołu Szkół, Stypendia naukowe dyrektor Zespołu Szkół, Pomoc rzeczowa z Duńskiej Fundacji Humanitarnej, Dożywianie uczniów w ramach pomocy MGOPS Pośrednictwo szkoły w zakupie podręczników bezpośrednio w wydawnictwach

25 Oferta specjalna 1 września 2010 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 6 września 2010 – rozpoczęcie zajęć edukacyjnych 2-4 września 2010 – wyjazd integracyjny (wycieczka lub biwak)

26 Oferta specjalna Udział w projekcie edukacyjnym „Szkoła Sukcesu”
300 dodatkowych bezpłatnych godzin zajęć języka niemieckiego, 28 – 90 minutowych zajęć z przedsiębiorczości Współudział w opracowaniu i wydaniu informatora turystycznego województwa zachodniopomorskiego Bezpłatne materiały do nauki (podręczniki, testy) Indywidualne kody dostępu do platformy e-lerningowej Uniwersytetu Gdańskiego Możliwość udziału w letnim obozie naukowym w Gdańsku

27 Termin składania podań 10. V. – 7. VI.
Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum REKRUTACJA - TERMINY Termin składania podań V. – 7. VI. Termin składania kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego VI. – 29. VI. (do godz. 15) Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej 2. VII. godz.15 Złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń egzaminu gimnazjalnego VII. – 7. VII. do godz. 12 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole VII. godz. 15 r.

28 Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej 12. VII godz.10
Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum REKRUTACJA - TERMINY Składanie dokumentów w ramach rekrutacji uzupełniającej VII. – 9. VII Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej VII godz.10 Składanie oryginałów dokumentacji przez uczniów (w rekrutacji uzupełniającej) VII. – 14. VII. do godz. 10 Ogłoszenie listy przyjętych do klasy pierwszej lipca 2010

29 Zespół Szkół w Barwicach - Liceum Ogólnokształcące

30 Zespół Szkół w Barwicach - Liceum Ogólnokształcące

31 Zespół Szkół w Barwicach - Liceum Ogólnokształcące

32 Zespół Szkół w Barwicach - Liceum Ogólnokształcące

33 Zespół Szkół w Barwicach - Liceum Ogólnokształcące
szkoła dająca wielkie możliwości


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Barwicach Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Gimnazjum – kwiecień 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google