Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Barwicach Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Gimnazjum – kwiecień 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Barwicach Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Gimnazjum – kwiecień 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Barwicach Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Gimnazjum – kwiecień 2010 r.

2 Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Gimnazjum – kwiecień 2010 r. Procedury przeprowadzenia zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego.

3 Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Gimnazjum – kwiecień 2010 r. Egzamin gimnazjalny zostanie przeprowadzony w dniach: 27 kwietnia 2010 r. (wtorek) część humanistyczna, część humanistyczna, 28 kwietnia 2010 r. (środa) część matematyczno przyrodnicza, 29 kwietnia 2010 r. (czwartek) język obcy

4 AUTOBUSY SZKOLNE W dniach egzaminów szkoła będzie czynna w godzinach 6-15 W dniach egzaminów szkoła będzie czynna w godzinach 6-15 Zajęcia lekcyjne odbywają się wyłącznie dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Lekcje będą prowadzone w salach pawilonu B Zajęcia lekcyjne odbywają się wyłącznie dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Lekcje będą prowadzone w salach pawilonu B Szczegółowe procedury wewnętrzne

5 WEJSCIE DO SAL EGZAMINACYJNYCH Otwarcie sal egzaminacyjnych nastąpi o godz. 8 15 Otwarcie sal egzaminacyjnych nastąpi o godz. 8 15 Uczniowie wchodzą do sal w kolejności zgodnej z listą wywieszona na drzwiach do odpowiedniej sali, Uczniowie wchodzą do sal w kolejności zgodnej z listą wywieszona na drzwiach do odpowiedniej sali, Przy wejściu następuje losowanie numeru stolika, Przy wejściu następuje losowanie numeru stolika, Uczeń odbiera przy wejściu „pasek” zawierający: imię nazwisko, datę urodzenia, kod ucznia, Uczeń odbiera przy wejściu „pasek” zawierający: imię nazwisko, datę urodzenia, kod ucznia, Udaje się na miejsce, zgodnie z wylosowanym numerem stolika Udaje się na miejsce, zgodnie z wylosowanym numerem stolika

6 Szczegółowe procedury wewnętrzne Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9 00. Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W sytuacjach szczególnych decyduje przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

7 Szczegółowe procedury wewnętrzne Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki. Zgłoszenia wcześniejszego zakończenia pracy będą przyjmowane po upływie ¾ czasu przewidzianego na egzamin tj. po 90 minutach

8 Komisje nadzorujące przebieg egzaminu Nauczyciele Zespołu Szkół + co najmniej 1 nauczyciel z innej szkoły w każdej sali egzaminacyjnej Nauczyciele Zespołu Szkół + co najmniej 1 nauczyciel z innej szkoły w każdej sali egzaminacyjnej Przewodniczący Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej – Wojciech Kleszczonek Przewodniczący Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej – Wojciech Kleszczonek Zastępca przewodniczącego Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej – Ewa Żelazowska Zastępca przewodniczącego Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej – Ewa Żelazowska

9 Kończę Gimnazjum i co dalej Pozytywne oceny z wszystkich przedmiotów obowiązkowych + 3 częściowy egzamin gimnazjalny = ukończenie gimnazjum Zasadnicza Szkoła Zawodowa (2 lata) Zewnętrzny egzamin zawodowy Liceum Profilowane (3 lata) Liceum Ogólnokształcące (3 lata) Technikum (4 lata) Możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego

10 Egzamin maturalny 2013 Obowiązkowe: Język polski ustny/pisemny Język obcy ustny/pisemny Matematyka pisemny Dodatkowe: 0, 1, 2 lub 3 przedmioty pisemny (język: ustny/pisemny) do wyboru ( język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy )

11 Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach ZASADY REKRUTACJI: Wynik zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego,

12 Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach ZASADY REKRUTACJI: Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczone na punkty z języka polskiego, języka obcego i matematyki,

13 Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach ZASADY REKRUTACJI: Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczone na punkty z przedmiotu wskazanego przez ucznia (w podaniu o przyjęcie do szkoły) spośród: biologii, geografii, chemii, fizyki, historii

14 Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach ZASADY REKRUTACJI:  Za oceną zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum  Wzorowe 10 pkt  Bardzo dobre 7 pkt  Dobre5 pkt  Poprawne 3 pkt

15 Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach Indywidualny udział w konkursach na szczeblu wojewódzkim lub/i osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym za zajęcie 1.,2. lub 3. miejsca Po 5 pkt za każdy konkurs (max 15 pkt)

16 Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum - REKRUTACJA Sposób przeliczania ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum na punkty Celujący (6) 15 Bardzo dobry (5) 12 Dobry (4) 9 Dostateczny (3) 5 Dopuszczający (2) 0

17 Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach Minimalna liczba punktów kwalifikująca kandydata do umieszczenia na liście uczniów przyjętych do szkoły - 80

18 Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach W roku szkolnym 2010/2011 planowane jest utworzenie jednej klasy pierwszej, w której realizowana będzie zwiększona liczba godzin z następujących przedmiotów:  język polski  język obcy – angielski lub niemiecki (wskazany przez ucznia)  matematyka  1 przedmiot uzgodniony z uczniami-kandydatami do Liceum  Pozostałe przedmioty w formie rozszerzonej mogą być realizowane w ramach zajęć fakultatywnych

19 Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach BAZA DYDAKTYCZA:  Nowoczesny budynki szkolne,  2 pracownie informatyczne,  Profesjonalna pracownia językowa,  Sala widowiskowo-sportowa,  Dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią,  Indywidualne szafki ubraniowe dla każdego ucznia

20 Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach KADRA PEDAGOGICZNA:  Wysokie kwalifikacje nauczycieli,  Egzaminatorzy maturalni we wszystkich podstawowych przedmiotach,

21 Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach ZAJĘCIA NADOBOWIĄZKOWE: Możliwość uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych wybranych przez ucznia,

22 Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach ZAJĘCIA NADOBOWIĄZKOWE: Koła zainteresowań m.in.  Sportowe (SKS, GULKS)  Artystyczne,  Informatyczne,  Dziennikarskie,  Teatralne,  Ekologiczne,  Modelarskie,  Medyczne

23 Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach ZAJĘCIA NADOBOWIĄZKOWE Organizacje, stowarzyszenia  Samorząd Uczniowski,  Wolontariat,  PCK,  Młodzieżowa Orkiestra Dęta,  Zespół wokalno- instrumentalny Inne możliwości działania uczniów:  Redakcja gazetki szkolnej,  Redakcja radiowęzła,  Administrowanie strony www,  Zdobycie certyfikatów ECDL  Udział w wymianie międzynarodowej (Dania, Niemcy)

24 Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum OFERTA Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach WARUNKI SOCJALNE:  Bezpłatny dojazd do szkoły autobusami PKS Szczecinek,  Pomoc socjalna dla uczniów:  Stypendia Europejskiego Funduszu Społecznego,  Stypendia rekrutacyjne dyrektora Zespołu Szkół,  Stypendia naukowe dyrektor Zespołu Szkół,  Pomoc rzeczowa z Duńskiej Fundacji Humanitarnej,  Dożywianie uczniów w ramach pomocy MGOPS  Pośrednictwo szkoły w zakupie podręczników bezpośrednio w wydawnictwach

25 Oferta specjalna 1 września 2010 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2010 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 6 września 2010 – rozpoczęcie zajęć edukacyjnych 6 września 2010 – rozpoczęcie zajęć edukacyjnych 2-4 września 2010 – wyjazd integracyjny (wycieczka lub biwak) 2-4 września 2010 – wyjazd integracyjny (wycieczka lub biwak)

26 Oferta specjalna Udział w projekcie edukacyjnym „Szkoła Sukcesu” 300 dodatkowych bezpłatnych godzin zajęć języka niemieckiego, 300 dodatkowych bezpłatnych godzin zajęć języka niemieckiego, 28 – 90 minutowych zajęć z przedsiębiorczości 28 – 90 minutowych zajęć z przedsiębiorczości Współudział w opracowaniu i wydaniu informatora turystycznego województwa zachodniopomorskiego Współudział w opracowaniu i wydaniu informatora turystycznego województwa zachodniopomorskiego Bezpłatne materiały do nauki (podręczniki, testy) Bezpłatne materiały do nauki (podręczniki, testy) Indywidualne kody dostępu do platformy e- lerningowej Uniwersytetu Gdańskiego Indywidualne kody dostępu do platformy e- lerningowej Uniwersytetu Gdańskiego Możliwość udziału w letnim obozie naukowym w Gdańsku Możliwość udziału w letnim obozie naukowym w Gdańsku

27 Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum REKRUTACJA - TERMINY  Termin składania podań 10. V. – 7. VI.  Termin składania kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego 25. VI. – 29. VI. (do godz. 15)  Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej2. VII. godz.15  Złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń egzaminu gimnazjalnego 5. VII. – 7. VII. do godz. 12  Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole7. VII. godz. 15 r.

28 Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum REKRUTACJA - TERMINY  Składanie dokumentów w ramach rekrutacji uzupełniającej 8. VII. – 9. VII  Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej 12. VII godz.10  Składanie oryginałów dokumentacji przez uczniów (w rekrutacji uzupełniającej) 12. VII. – 14. VII. do godz. 10  Ogłoszenie listy przyjętych do klasy pierwszej 14 lipca 2010

29 Zespół Szkół w Barwicach - Liceum Ogólnokształcące

30

31

32

33


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Barwicach Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Gimnazjum – kwiecień 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google