Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia I ćwiczenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia I ćwiczenia"— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia I ćwiczenia
Czwartek, godz. 9: :15 Justyna Supińska Rok 2012

2 Informacje podstawowe
Wymiar godzinowy: wykłady: 30 godz. ćwiczenia: 30 godz. Prowadzący: mgr Justyna Supińska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Pokój 409 (IV piętro) Konsultacje: wtorek (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy)

3 Zasady zaliczenia przedmiotu
Ocena końcowa = średnia z egzaminu i ćwiczeń (wagi odpowiednio: 70% i 30%) Egzamin: min 51%, materiał z wykładów i ćwiczeń Aby móc podejść do egzaminu niezbędne jest zaliczenie ćwiczeń  51% sumy punktów Zaliczenie ćwiczeń: Obecność (dopuszczalne 2 nieobecności) Pisemne sprawdzenie wiedzy (60%) 2 kolokwia (40%+60%); Projekt (30%) Aktywność (10%)

4 Zaliczenie ćwiczeń Kolokwium początek kwietnia i koniec maja;
obejmuje zagadnienia poruszane na ćwiczeniach plus tematyka wykładów (przy czym drugie kolokwium obejmuje całość materiału); 2 części: teoretyczna i praktyczna Część teoretyczna: pytania zamknięte, półotwarte i otwarte; Część praktyczna: zadania obliczeniowe i na wykresach; zaliczenie od 60%; jedna możliwość poprawy;

5 Zaliczenie ćwiczeń Obowiązuje zasada: „ Zero tolerancji dla ściągania"
!!! Ściąganie = 0 pkt bez możliwości poprawy !!!

6 Zaliczenie ćwiczeń 3. Praca domowa - projekt
W oparciu o wiedzę zdobytą na ćwiczeniach analiza makroekonomiczna jednego z krajów OECD; Forma: raport + prezentacja w trakcie 2 ostatnich zajęć Zawartość: Wstęp – opis kraju, podstawowe informacje o położeniu, wielkości, demografii, ogólnej sytuacji politycznej i ekonomicznej, roli danego państwa na świecie Analiza SNA – rachunki narodowe Opis rynku pracy Bilans płatniczy, kurs walutowy, handel zagraniczny Inflacja, mierniki nominalne i realne, podaż pieniądza Analiza lokalnego rynku kapitałowego Szoki popytowe i podażowe w analizowanej gospodarce Podsumowanie, wnioski

7 ! Zaliczenie ćwiczeń 3. Projekt – kwestie formalne
Zespoły 2-3 osobowe; Waga do oceny końcowej: 30%; prezentacja danych - wykresy i tabele + interpretacja, wnioski i podsumowanie (nie opisujemy danych ale poddajemy je analizie!!!); Odniesienie danych do sytuacji makrootoczenia (UE, G7, gospodarka globalna); Źródła danych; W raporcie musi być wskazane kto przygotowywał daną część. Jednak ocena za raport jest wspólna dla całego zespołu. !

8 Zaliczenie ćwiczeń 3. Projekt - ocenianie Raport:
ocenie podlegać będzie nie tylko treść raportu ale także jego szata graficzna i struktura – wykresy, rysunki, tabele, profesjonalne przedstawienie tematu; Prezentacja treść na slajdach (ważna) ale raczej większa rola przywiązywana do sposobu przekazu zrozumiałe, interesujące wystąpienie UWAGA: ma to być prezentacja a nie czytanie z kartki czy ze slajdów !!! Sesja pytaniowa po każdej prezentacji aktywny udział będzie nagradzany Ocena prezentacji przez pozostałych uczestników kursu - ankieta

9 Zaliczenie ćwiczeń 4. Aktywność Czynny udział w zajęciach
odpowiedzi na pytania rozwiązywanie zadań Udział w dyskusji podczas prezentacji zadawanie rzeczowych pytań ciekawe komentarze i spostrzeżenia

10 Zaliczenie ćwiczeń Skala ocen: > 97,5 % – 5 + 91 % – 97,5 % – 5
81 % – 90 % – 4,5 71 % – 80 % – 4 61 % – 70 % – 3,5 51 % – 60 % – 3.

11 Literatura Podstawowa:
Begg, D., Dornbusch R., Fischer S., Ekonomia, tom II [Makroekonomia], PWE, Warszawa, 2003 Dodatkowa Blanchard O., Macroeconomics, ed. 3, Prentice Hall, 2002 Mankiw G., Macroeconomics, ed. 5, Worth Publishers, New York, 2003 Snowdon B., Vane H., Dynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa, 1998 Burda M., Wyplosz Ch., Macroeconomics. A European Text, 4 ed., Oxford University Press, 2005

12 Ekonomia Podział na: Mikro i makroekonomię A o czym jest Makro??
- czym zajmuje się mikro już wiecie  A o czym jest Makro?? A gdyby jeszcze dodać Mezo???

13 Analiza makroekonomiczna jest analizą na modelach
Makroekonomia Analiza makroekonomiczna jest analizą na modelach Co to jest w takim razie model ekonomiczny? Po co upraszczać rzeczywistość? rozumieć, testować, prognozować.

14 Model ruchu okrężnego w gospodarce - gospodarka zamknięta
Skoro już wiemy co to jest model to może czas na pierwszy z nich Rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa Rynek dóbr finalnych dobra zapłata za dobra zapłata za usługi czynników usługi czynników Model ruchu okrężnego w gospodarce (Circular Flow – CF)

15 Model ruchu okrężnego w gospodarce - rozszerzenie I
Ale… 1) przedsiębiorstwa nie sprzedają tylko dóbr i usług konsumentom, ale też innym przedsiębiorstwom, które z kolei wykorzystują je w dalszej produkcji !!! Pojęcia : Dobra pośrednie i dobra finalne Wartość dodana (VA); To samo dobro może być zarazem dobrem finalnym i dobrem pośrednim !!!

16 Wartość dodana

17 Model ruchu okrężnego w gospodarce - rozszerzenie II
2) Gospodarstwa domowe nie wydają wszystkich swoich dochodów na konsumpcję (oszczędności i inwestycje) C rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa rynek dóbr finalnych sektor finansowy $$ kredyty dla przedsiębiorstw I Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr kapitałowych S Oszczędności

18 Model ruchu okrężnego w gospodarce - rozszerzenie III
3) gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa funkcjonują w państwie  dodatkowy podmiot rząd C rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa rynek dóbr finalnych rząd G sektor finansowy $$ kredyty dla przedsiębiorstw I Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr kapitałowych T PIT S Oszczędności Finansowanie deficytu budżetowego G –TN Tp , T CIT TR B

19 Model ruchu okrężnego w gospodarce - rozszerzenie IV
4) Są też inne państwa, z którymi prowadzimy wymianę handlową (gosp. otwarta) Reszta Świata Z C rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa rynek dóbr finalnych rząd G sektor finansowy $$ kredyty dla przedsiębiorstw I Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr kapitałowych T PIT S Oszczędności Finansowanie deficytu budżetowego G –TN X Tp , T CIT TR B

20 SNA (System of National Accountancy)
1) Produkt Krajowy Brutto (PKB) i Netto (PKN) w cenach rynkowych vs. czynników produkcji Nominalny vs realny Deflator PKB; 2) Produkt Narodowy Brutto (PNB) i Netto (PNN) 3) Dochód Narodowy (DN), dochód narodowy brutto, dochód krajowy brutto 4) Dochody osobiste i rozporządzalne 5) Budżet – nadwyżka i deficyt

21 Pochodne PKB PNB (DNB) w cenach rynkowych Dochód netto z własności
za granicą Amortyzacja G PKB w cenach rynkowych PNN w cenach rynkowych Podatki pośrednie I Dochód narodowy (DN)=PNN w cenach bazowych Dochód z tyt. czynszów NX Zysk C Dochód z pracy na własny rachunek Wynagrodzenia, płace

22 Dla ułatwienia Produkt, Dochód ??? Krajowy, Narodowy ???
Brutto, Netto ??? Reguła: produkt w dochód  odejmujemy podatki pośrednie; krajowy w narodowy  dodajemy dochody z tytułu własności czynników produkcji za granicą; brutto w netto  odejmujemy amortyzację;

23 Co należy umieć po zajęciach ?
1. Podstawowe definicje: mikro- , makro- , mezoekonomia, model; PKB – rodzaje i pochodne (PNB, PNN, PKN, DI, DR…); Podstawowe agregaty makroekonomiczne ( C, I, G, X, Z, T, NX, A, S…) 2. Modele gospodarki Model prosty (gosp.dom. + przeds.) Gosp. Zamknięta (gosp.dom. + przeds.+ rząd) Gosp. Otwarta (gosp.dom. + przeds.+ zagranica) Model pełen (gosp.dom. + przeds.+ rząd + zagranica)

24 Praca domowa Zadania: Zadania przesłane mailem


Pobierz ppt "Makroekonomia I ćwiczenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google