Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia I ćwiczenia Justyna Supińska Rok 2012 Czwartek, godz. 9:45 - 11:15.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia I ćwiczenia Justyna Supińska Rok 2012 Czwartek, godz. 9:45 - 11:15."— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia I ćwiczenia Justyna Supińska Rok 2012 Czwartek, godz. 9:45 - 11:15

2 Informacje podstawowe Wymiar godzinowy: -wykłady: 30 godz. -ćwiczenia: 30 godz. Prowadzący: mgr Justyna Supińska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego -Pokój 409 (IV piętro ) Konsultacje: wtorek 18 30 - 20 00 (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy) E-mail: jsupinska@wne.uw.edu.pljsupinska@wne.uw.edu.pl

3 Zasady zaliczenia przedmiotu -Ocena końcowa = średnia z egzaminu i ćwiczeń (wagi odpowiednio: 70% i 30%) -Egzamin: min 51%, materiał z wykładów i ćwiczeń Aby móc podejść do egzaminu niezbędne jest zaliczenie ćwiczeń 51% sumy punktów Zaliczenie ćwiczeń: -Obecność (dopuszczalne 2 nieobecności) -Pisemne sprawdzenie wiedzy (60%) -2 kolokwia (40%+60%); -Projekt (30%) -Aktywność (10%)

4 Zaliczenie ćwiczeń 1.Kolokwium początek kwietnia i koniec maja; obejmuje zagadnienia poruszane na ćwiczeniach plus tematyka wykładów (przy czym drugie kolokwium obejmuje całość materiału); 2 części: teoretyczna i praktyczna Część teoretyczna: pytania zamknięte, półotwarte i otwarte; Część praktyczna: zadania obliczeniowe i na wykresach; zaliczenie od 60%; jedna możliwość poprawy;

5 Zaliczenie ćwiczeń Obowiązuje zasada: Zero tolerancji dla ściągania" !!! Ściąganie = 0 pkt bez możliwości poprawy !!!

6 Zaliczenie ćwiczeń 3. Praca domowa - projekt -W oparciu o wiedzę zdobytą na ćwiczeniach analiza makroekonomiczna jednego z krajów OECD; -Forma: raport + prezentacja w trakcie 2 ostatnich zajęć Zawartość: 1.Wstęp – opis kraju, podstawowe informacje o położeniu, wielkości, demografii, ogólnej sytuacji politycznej i ekonomicznej, roli danego państwa na świecie 2.Analiza SNA – rachunki narodowe 3.Opis rynku pracy 4.Bilans płatniczy, kurs walutowy, handel zagraniczny 5.Inflacja, mierniki nominalne i realne, podaż pieniądza 6.Analiza lokalnego rynku kapitałowego 7.Szoki popytowe i podażowe w analizowanej gospodarce 8.Podsumowanie, wnioski

7 Zaliczenie ćwiczeń 3. Projekt – kwestie formalne Zespoły 2-3 osobowe; Waga do oceny końcowej: 30%; prezentacja danych - wykresy i tabele + interpretacja, wnioski i podsumowanie (nie opisujemy danych ale poddajemy je analizie!!!); Odniesienie danych do sytuacji makrootoczenia (UE, G7, gospodarka globalna); Źródła danych; W raporcie musi być wskazane kto przygotowywał daną część. Jednak ocena za raport jest wspólna dla całego zespołu. !

8 Zaliczenie ćwiczeń 3. Projekt - ocenianie Raport: ocenie podlegać będzie nie tylko treść raportu ale także jego szata graficzna i struktura – wykresy, rysunki, tabele, profesjonalne przedstawienie tematu; Prezentacja treść na slajdach (ważna) ale raczej większa rola przywiązywana do sposobu przekazu zrozumiałe, interesujące wystąpienie UWAGA: ma to być prezentacja a nie czytanie z kartki czy ze slajdów !!! Sesja pytaniowa po każdej prezentacji aktywny udział będzie nagradzany Ocena prezentacji przez pozostałych uczestników kursu - ankieta

9 Zaliczenie ćwiczeń 4. Aktywność Czynny udział w zajęciach – odpowiedzi na pytania – rozwiązywanie zadań Udział w dyskusji podczas prezentacji – zadawanie rzeczowych pytań – ciekawe komentarze i spostrzeżenia

10 Zaliczenie ćwiczeń Skala ocen: > 97,5 % – 5 + 91 % – 97,5 % – 5 81 % – 90 % – 4,5 71 % – 80 % – 4 61 % – 70 % – 3,5 51 % – 60 % – 3.

11 Literatura Podstawowa: – Begg, D., Dornbusch R., Fischer S., Ekonomia, tom II [Makroekonomia], PWE, Warszawa, 2003 Dodatkowa – Blanchard O., Macroeconomics, ed. 3, Prentice Hall, 2002 – Mankiw G., Macroeconomics, ed. 5, Worth Publishers, New York, 2003 – Snowdon B., Vane H., Dynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa, 1998 – Burda M., Wyplosz Ch., Macroeconomics. A European Text, 4 ed., Oxford University Press, 2005

12 Ekonomia Podział na: Mikro i makroekonomię - czym zajmuje się mikro już wiecie A o czym jest Makro?? A gdyby jeszcze dodać Mezo???

13 Makroekonomia Analiza makroekonomiczna jest analizą na modelach Co to jest w takim razie model ekonomiczny? Po co upraszczać rzeczywistość? rozumieć, testować, prognozować.

14 Model ruchu okrężnego w gospodarce - gospodarka zamknięta Skoro już wiemy co to jest model to może czas na pierwszy z nich Rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa Rynek dóbr finalnych dobra zapłata za dobra dobra zapłata za dobra zapłata za usługi czynników usługi czynników Model ruchu okrężnego w gospodarce (Circular Flow – CF)

15 Model ruchu okrężnego w gospodarce - rozszerzenie I Ale… 1 ) przedsiębiorstwa nie sprzedają tylko dóbr i usług konsumentom, ale też innym przedsiębiorstwom, które z kolei wykorzystują je w dalszej produkcji !!! Pojęcia : Dobra pośrednie i dobra finalne Wartość dodana (VA); To samo dobro może być zarazem dobrem finalnym i dobrem pośrednim !!!

16 Wartość dodana

17 Model ruchu okrężnego w gospodarce - rozszerzenie II 2) Gospodarstwa domowe nie wydają wszystkich swoich dochodów na konsumpcję (oszczędności i inwestycje) C rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa rynek dóbr finalnych sektor finansowy $$ kredyty dla przedsiębiorstw I Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr kapitałowych S Oszczędności

18 Model ruchu okrężnego w gospodarce - rozszerzenie III 3) gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa funkcjonują w państwie dodatkowy podmiot rząd C rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa rynek dóbr finalnych rząd G sektor finansowy $$ kredyty dla przedsiębiorstw I Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr kapitałowych T PIT S Oszczędności Finansowanie deficytu budżetowego G –T N T p, T CIT TR B

19 4) Są też inne państwa, z którymi prowadzimy wymianę handlową (gosp. otwarta) C rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa rynek dóbr finalnych rząd G sektor finansowy $$ kredyty dla przedsiębiorstw I Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr kapitałowych T PIT S Oszczędności Finansowanie deficytu budżetowego G –T N Reszta Świata X Z T p, T CIT TR B Model ruchu okrężnego w gospodarce - rozszerzenie IV

20 SNA (System of National Accountancy) 1) Produkt Krajowy Brutto (PKB) i Netto (PKN) -w cenach rynkowych vs. czynników produkcji -Nominalny vs realny -Deflator PKB; 2) Produkt Narodowy Brutto (PNB) i Netto (PNN) 3) Dochód Narodowy (DN), dochód narodowy brutto, dochód krajowy brutto 4) Dochody osobiste i rozporządzalne 5) Budżet – nadwyżka i deficyt

21 Pochodne PKB PNB (DNB) w cenach rynkowych Dochód netto z własności za granicą Dochód netto z własności za granicą Amortyzacja G PKB w cenach rynkowych PNN w cenach rynkowych Podatki pośrednie I Dochód narodowy (DN)=PNN w cenach bazowych Dochód z tyt. czynszów NXZysk C Dochód z pracy na własny rachunek Wynagrodzenia, płace

22 Dla ułatwienia Produkt, Dochód ??? Krajowy, Narodowy ??? Brutto, Netto ??? Reguła: produkt w dochód odejmujemy podatki pośrednie; krajowy w narodowy dodajemy dochody z tytułu własności czynników produkcji za granicą; brutto w netto odejmujemy amortyzację;

23 Co należy umieć po zajęciach ? 1. Podstawowe definicje: mikro-, makro-, mezoekonomia, model; PKB – rodzaje i pochodne (PNB, PNN, PKN, DI, DR…); Podstawowe agregaty makroekonomiczne ( C, I, G, X, Z, T, NX, A, S…) 2. Modele gospodarki Model prosty (gosp.dom. + przeds.) Gosp. Zamknięta (gosp.dom. + przeds.+ rząd) Gosp. Otwarta (gosp.dom. + przeds.+ zagranica) Model pełen (gosp.dom. + przeds.+ rząd + zagranica)

24 Praca domowa Zadania: Zadania przesłane mailem


Pobierz ppt "Makroekonomia I ćwiczenia Justyna Supińska Rok 2012 Czwartek, godz. 9:45 - 11:15."

Podobne prezentacje


Reklamy Google