Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Staropolski w Częstochowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Staropolski w Częstochowie"— Zapis prezentacji:

1 Zakład Staropolski w Częstochowie
PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski w Częstochowie Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu 28 marca 2017/1 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

2 Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Grupa PKP Grupa PKP powstała w roku 2001 na mocy Ustawy z 8 września 2000 r. „O komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji p.p. Polskie Koleje Państwowe” w wyniku procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Celem tych przemian było: zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej - rozgraniczenie działalności przewozowej kolei od zarządzania liniami kolejowymi utworzenie samodzielnych podmiotów prawa handlowego, mogących świadczyć usługi nie tylko na rynku kolejowym. 28 marca 2017/2 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

3 Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Grupa PKP Grupa PKP jest rodzajem grupy kapitałowej w której spółka dominująca PKP S.A. posiada udziały w spółkach zależnych. Jedenaście największych z nich zostało wytypowanych do konsolidowania wyników finansowych. Grupa PKP zatrudnia 125 tys. pracowników. Grupa PKP jest reprezentowana we wszystkich międzynarodowych organizacjach kolejowych. 28 marca 2017/3 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

4 Struktura grupy PKP Spółka dominująca PKP S.A.
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Struktura grupy PKP Spółka dominująca PKP S.A. Spółki operatorskie obejmujące rynki: Przewozów pasażerskich Przewozów towarowych Spółki związane z infrastrukturą kolejową Pozostałe spółki grupy PKP 28 marca 2017/4 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

5 Spółki związane z infrastrukturą kolejową
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Spółki związane z infrastrukturą kolejową PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Energetyka S.A. Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. PKP Informatyka Sp. z o.o. 28 marca 2017/5 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

6 Spółka PKP Energetyka S.A.
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Spółka PKP Energetyka S.A. Spółka PKP Energetyka rozpoczęła pełną działalność operacyjną 1 października 2001 roku. Wchodzi w skład Grupy PKP, ale stanowi samodzielny podmiot prawa handlowego. W skład struktury organizacyjnej wchodzi 17 jednostek: centrala spółki, która zarządza i koordynuje pracę zakładów spółki oraz dostarcza energię elektryczną trakcyjną. 14 zakładów spółki, które zajmują się dostawą energii elektrycznej ogólnego użytku oraz świadczeniem usługi dystrybucji i usług elektroenergetycznych 1 zakład prowadzący roboty remontowo-modernizacyjne głównie urządzeń sieci trakcyjnej oddział paliwa, który prowadzi obrót paliwami płynnymi na terenie całej sieci kolejowej 28 marca 2017/6 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

7 Zakłady Spółki PKP Energetyka S.A.
28 marca 2017/7 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 631 131 500 zł
Przychody Spółki za rok 2008 wyniosły 2,25 mld zł Zatrudnienie osób Zakup 3 % krajowej energii elektrycznej (3,4 TWh) 28 marca 2017/8 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

9 Miejsce PKP Energetyka S.A. wśród firm w Polsce (2008)
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Miejsce PKP Energetyka S.A. wśród firm w Polsce (2008) 90 miejsce w rankingu tygodnika „Polityka” największych polskich przedsiębiorstw pod względem przychodów, 68 miejsce w rankingu Newsweeka „Sto najcenniejszych firm w Polsce” (1,717 mld zł), 118 miejsce na liście „500” opublikowanej przez „Rzeczpospolitą” (ujęte banki i towarzystwa ubezpieczeniowe), 28 marca 2017/9 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

10 Stosujemy Zintegrowany System Zarządzania
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Stosujemy Zintegrowany System Zarządzania Certyfikat dla Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2000 Certyfikat dla Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z ISO 14001:2004 Certyfikat dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z PN-N-18001:2004 28 marca 2017/ 10

11 Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Podstawy prawne działalności Spółki jako przedsiębiorstwa energetycznego koncesja na obrót energią elektryczną uzyskana r. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OEE/297/3158/N/2/2001/MS koncesja na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej uzyskana r. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PEE/237/3158/N/2/2001/MS taryfa dla energii elektrycznej (na okres 12 m-cy) zatwierdzana corocznie Decyzją Prezesa URE cennik energii elektrycznej w części dotyczącej obrotu energią elektryczną 28 marca 2017/11 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

12 Dyrektywy Unii Europejskiej
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Dyrektywy Unii Europejskiej Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych 28 marca 2017/12 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

13 Akty prawne wyznaczające kształt Rynku Energii Elektrycznej w Polsce
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Akty prawne wyznaczające kształt Rynku Energii Elektrycznej w Polsce Prawo energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Rozporządzenie „taryfowe” (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną - Dz. U. z 2004 r. Nr 105, poz. 1114). Rozporządzenie „systemowe” (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowego warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ). 28 marca 2017/13 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

14 Podstawowe przepisy wykonawcze do ustawy Prawo energetyczne
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Podstawowe przepisy wykonawcze do ustawy Prawo energetyczne Rozporządzenie „OZEE” (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii - Dz. U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2656) Rozporządzenie „EC” (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzonych źródłach ciepła - Dz. U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2657) 28 marca 2017/14 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

15 Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2008 roku przez PKP Energetyka S.A. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623) Rodzaj paliwa Udział procentowy Odnawialne razem 2,28% Odnawialne niesprecyzowane 0,75% Biomasa 0,77% Geotermia 0,00% Energetyka Wiatrowa 0,28% Energetyka Słoneczna Duża Energetyka Wodna 0,37% Mała Energetyka Wodna 0,05% Biogaz 0,06% Węgiel Kamienny 47,42% Węgiel Brunatny 44,43% Gaz Ziemny i inny 3,34% Energetyka Jądrowa 0,01% Niesprecyzowane 2,50% Inne (olej opałowy, mazut, ekoterm) RAZEM 100,00% 28 marca 2017/15 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

16 Udział energii kolorowej dla klienta końcowego
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Udział energii kolorowej dla klienta końcowego Rozp. Min. Gosp. Dz. U. z r. Nr 185 – stan na rok 2009 r. Energia konwencjonalna – czarna Energia pochodząca z OZEE Energia z kogeneracji Energia z wysokosprawnej kogeneracji na paliwo gazowe 28 marca 2017/16 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

17 Drogi zakupu energii elektrycznej
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Drogi zakupu energii elektrycznej Wytwórcy lokalni (elektrociepłownie) Wytwórcy systemowi (elektrownie) TOWAROWA GIEŁDA ENERGII Internetowe platformy obrotu Spółki obrotu Spółki dystrybucyjne PKP Energetyka S.A. wykorzystywane drogi zakupu przez PKP Energetyka S.A. 28 marca 2017/17 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

18 Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu TRADING- zasada TPA Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (z późniejszymi zmianami) art.4 ust.2: Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest zobowiązane zapewnić wszystkim odbiorcom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą paliw gazowych, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na zasadach i w zakresie określonych w ustawie; świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji tych paliw lub energii odbywa się na podstawie umowy o świadczenie tych usług. 28 marca 2017/18 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

19 Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu PKP Energetyka S.A. działa na rynku energii elektrycznej w ramach zasady TPA od roku W ramach zasady TPA spółka zakupiła w 2008 roku około 1,4 TWh energii elektrycznej dla potrzeb zasilania podstacji trakcyjnych Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta 28 marca 2017/ 19

20 Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców nie przyłączonych do sieci dystrybucyjnej spółki (wg zasady TPA). Przykładowi odbiorcy: 1. Grupa Żywiec S.A. 2. Grupa TESCO sieć sklepów 3. Urząd Miasta Częstochowy 4. DELTIM Częstochowa Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta 28 marca 2017/ 20

21 PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski
w Częstochowie

22 Zakres świadczonych usług przez PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Zakres świadczonych usług przez PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski Sprzedaż energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Usługi elektroenergetyczne: Zasilanie urządzeń sieci trakcyjnej Budowa, modernizacja i konserwacja sieci trakcyjnej Budowa, modernizacja i serwis stacji elektroenergetycznych, sieci napowietrznych i kablowych SN i nn Budowa, modernizacja i serwis oświetlenia ulicznego Inne usługi (pomiary, lokalizacja uszkodzeń ….) 28 marca 2017/22 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

23 STACJI TRANSFORMATOROWYCH NA TERENIE MIASTA WYNOSI 7,0 MW
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu UKŁAD ZASILANIA PKP ENERGETYKA S.A. NA TERENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY OGÓLNA MOC STACJI TRANSFORMATOROWYCH NA TERENIE MIASTA WYNOSI 7,0 MW MIASTO CZĘSTOCHOWA REZERWA MOCY W STACJACH TRANSFORMATOROWYCH NA TERENIE MIASTA WYNOSI OKOŁO 55 % LEGENDA: - GPZ - ENION S.A. PODSTACJA TRAKCYJNA PKP ENERGETYKA S.A. STACJE TRANSFORMATOROWE PKP ENERGETYKA S.A. LINIE KABLOWE SN Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta 28 marca 2017/23 23

24 Dynamika sprzedaży energii elektrycznej
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Dynamika sprzedaży energii elektrycznej w latach Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta 28 marca 2017/ 24

25 Dynamika sprzedaży energii elektrycznej
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Dynamika sprzedaży energii elektrycznej w latach 2002 – 2009 dla odbiorców z Grupy PKP Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta 28 marca 2017/ 25

26 Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Dynamika sprzedaży energii elektrycznej w latach dla odbiorców spoza Grupy PKP Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta 28 marca 2017/ 26

27 Udział odbiorców w sprzedaży energii elektrycznej (2008r.)
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Udział odbiorców w sprzedaży energii elektrycznej (2008r.) Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta 28 marca 2017/ 27

28 Inwestycje proefektywnościowe
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Inwestycje proefektywnościowe i proekologiczne Termomodernizacje budynków Zakup nowoczesnego sprzętu Budowa nowych obiektów wg norm energooszczędnych 28 marca 2017/28 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

29 Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Efektywność termomodernizacji obiektu warsztatowo biurowego przy ul. Rejtana w Cz-wie (2007 r.) Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta 28 marca 2017/ 29

30 Termomodernizacja obiektów w latach 2005-2008
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Termomodernizacja obiektów w latach na łączną kwotę 2,7 mln zł Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta 28 marca 2017/ 30

31 Obniżenie emisji CO2 w wyniku zakupu nowoczesnego taboru szynowego
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Obniżenie emisji CO2 w wyniku zakupu nowoczesnego taboru szynowego Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta 28 marca 2017/ 31

32 Budowa nowej hali dla pociągu sieciowego przy
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Budowa nowej hali dla pociągu sieciowego przy ul. Rejtana w Cz-wie (2008 r.) 28 marca 2017/32 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

33 Wydatki proekologiczne
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Wydatki proekologiczne Wynikają z obowiązku Ustawowego Eliminacja azbestu Eliminacja polichlorowanych bifenyli (PCB) 28 marca 2017/33 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

34 Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Eliminacja azbestu Wymiana 339 komór łukowych wyłączników szybkich na podstacjach trakcyjnych i kabinach sekcyjnych na łączną wartość ponad 9 mln zł (zlikwidowano azbest w 100%) Zdiagnozowane, monitorowane i zabezpieczone 33 obiekty na których znajduje się azbest (dachy wiat i garaży, ściany działowe) Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta 28 marca 2017/ 34

35 Eliminacja PCB Polichlorowane bifenyle (PCB)
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Eliminacja PCB Polichlorowane bifenyle (PCB) Ogólna nazwa organicznych związków chemicznych, pochodnych bifenylu. Stosowane głównie w przemyśle elektrotechnicznym jako płyny dielektryczne w transformatorach, wyłącznikach i kondensatorach dużej mocy. Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta 28 marca 2017/ 35

36 PCB w urządzeniach (stan obecny)
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu PCB w urządzeniach (stan obecny) Transformatory i wyłączniki nie zawierają PCB Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta 28 marca 2017/ 36

37 Działania na rzecz ochrony środowiska
Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Działania na rzecz ochrony środowiska Projektowanie wszystkich nowych budynków jako „nisko- energetycznych” Termomodernizacja istniejących budynków Zabudowa energooszczędnych źródeł światła Zabudowa urządzeń o większej sprawności energetycznej – nowe technologie Gospodarka odpadami - segregacja i utylizacja Eliminacja szkodliwych substancji Działalność edukacyjna w środowisku pracy Usprawnienie zarządzania środowiskiem poprzez realizację Systemu Zarządzania Środowiskowego (ISO) Zakup nowych pojazdów i sprzętu budowlanego spełniających wymogi emisyjności. Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta 28 marca 2017/ 37


Pobierz ppt "Zakład Staropolski w Częstochowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google