Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

27 stycznia 2014/1 PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski w Częstochowie Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "27 stycznia 2014/1 PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski w Częstochowie Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski."— Zapis prezentacji:

1 27 stycznia 2014/1 PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski w Częstochowie Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

2 27 stycznia 2014/2 Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Grupa PKP powstała w roku 2001 na mocy Ustawy z 8 września 2000 r. O komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji p.p. Polskie Koleje Państwowe w wyniku procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Celem tych przemian było: zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej - rozgraniczenie działalności przewozowej kolei od zarządzania liniami kolejowymi utworzenie samodzielnych podmiotów prawa handlowego, mogących świadczyć usługi nie tylko na rynku kolejowym. Grupa PKP Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

3 27 stycznia 2014/3 Grupa PKP Grupa PKP jest rodzajem grupy kapitałowej w której spółka dominująca PKP S.A. posiada udziały w spółkach zależnych. Jedenaście największych z nich zostało wytypowanych do konsolidowania wyników finansowych. Grupa PKP zatrudnia 125 tys. pracowników. Grupa PKP jest reprezentowana we wszystkich międzynarodowych organizacjach kolejowych. Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

4 27 stycznia 2014/4 Struktura grupy PKP Spółka dominująca PKP S.A. Spółki operatorskie obejmujące rynki: Przewozów pasażerskich Przewozów towarowych Spółki związane z infrastrukturą kolejową Pozostałe spółki grupy PKP Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

5 27 stycznia 2014/5 Spółki związane z infrastrukturą kolejową PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Energetyka S.A. Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. PKP Informatyka Sp. z o.o. Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

6 27 stycznia 2014/6 Spółka PKP Energetyka S.A. Spółka PKP Energetyka rozpoczęła pełną działalność operacyjną 1 października 2001 roku. Wchodzi w skład Grupy PKP, ale stanowi samodzielny podmiot prawa handlowego. W skład struktury organizacyjnej wchodzi 17 jednostek: centrala spółki, która zarządza i koordynuje pracę zakładów spółki oraz dostarcza energię elektryczną trakcyjną. 14 zakładów spółki, które zajmują się dostawą energii elektrycznej ogólnego użytku oraz świadczeniem usługi dystrybucji i usług elektroenergetycznych 1 zakład prowadzący roboty remontowo-modernizacyjne głównie urządzeń sieci trakcyjnej oddział paliwa, który prowadzi obrót paliwami płynnymi na terenie całej sieci kolejowej Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

7 27 stycznia 2014/7 Zakłady Spółki PKP Energetyka S.A. Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

8 27 stycznia 2014/8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 631 131 500 zł Przychody Spółki za rok 2008 wyniosły 2,25 mld zł Zatrudnienie 8 350 osób Zakup 3 % krajowej energii elektrycznej (3,4 TWh) - 2008 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta

9 27 stycznia 2014/9 Miejsce PKP Energetyka S.A. wśród firm w Polsce (2008) 90 miejsce w rankingu tygodnika Polityka największych polskich przedsiębiorstw pod względem przychodów, 68 miejsce w rankingu Newsweeka Sto najcenniejszych firm w Polsce (1,717 mld zł), 118 miejsce na liście 500 opublikowanej przez Rzeczpospolitą (ujęte banki i towarzystwa ubezpieczeniowe), Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

10 27 stycznia 2014/ 10 Stosujemy Zintegrowany System Zarządzania Certyfikat dla Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2000 Certyfikat dla Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z ISO 14001:2004 Certyfikat dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z PN-N-18001:2004 Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

11 27 stycznia 2014/11 Podstawy prawne działalności Spółki jako przedsiębiorstwa energetycznego koncesja na obrót energią elektryczną uzyskana 25.07.2001r. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OEE/297/3158/N/2/2001/MS koncesja na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej uzyskana 25.07.2001r. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PEE/237/3158/N/2/2001/MS taryfa dla energii elektrycznej (na okres 12 m-cy) zatwierdzana corocznie Decyzją Prezesa URE cennik energii elektrycznej w części dotyczącej obrotu energią elektryczną Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

12 Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych 27 stycznia 2014/12 Dyrektywy Unii Europejskiej Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

13 27 stycznia 2014/13 Akty prawne wyznaczające kształt Rynku Energii Elektrycznej w Polsce Prawo energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Rozporządzenie taryfowe (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną - Dz. U. z 2004 r. Nr 105, poz. 1114). Rozporządzenie systemowe (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowego warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ). Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

14 27 stycznia 2014/14 Podstawowe przepisy wykonawcze do ustawy Prawo energetyczne Rozporządzenie OZEE (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii - Dz. U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2656) Rozporządzenie EC (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzonych źródłach ciepła - Dz. U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2657) Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

15 27 stycznia 2014/15 Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2008 roku przez PKP Energetyka S.A. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623) Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Rodzaj paliwaUdział procentowy Odnawialne razem 2,28% Odnawialne niesprecyzowane 0,75% Biomasa 0,77% Geotermia 0,00% Energetyka Wiatrowa 0,28% Energetyka Słoneczna 0,00% Duża Energetyka Wodna 0,37% Mała Energetyka Wodna 0,05% Biogaz 0,06% Węgiel Kamienny 47,42% Węgiel Brunatny 44,43% Gaz Ziemny i inny 3,34% Energetyka Jądrowa 0,01% Niesprecyzowane 2,50% Inne (olej opałowy, mazut, ekoterm) 0,01% RAZEM 100,00% Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

16 27 stycznia 2014/16 Energia konwencjonalna – czarna Energia pochodząca z OZEE Energia z kogeneracji Energia z wysokosprawnej kogeneracji na paliwo gazowe Udział energii kolorowej dla klienta końcowego Rozp. Min. Gosp. Dz. U. z 2007 r. Nr 185 – stan na rok 2009 r. Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

17 27 stycznia 2014/17 Drogi zakupu energii elektrycznej wykorzystywane drogi zakupu przez PKP Energetyka S.A. Wytwórcy lokalni (elektrociepłownie) Wytwórcy systemowi (elektrownie) TOWAROWA GIEŁDA ENERGII Spółki dystrybucyjne Spółki obrotu PKP Energetyka S.A. Internetowe platformy obrotu Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

18 27 stycznia 2014/18 TRADING- zasada TPA Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (z późniejszymi zmianami) art.4 ust.2: Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest zobowiązane zapewnić wszystkim odbiorcom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą paliw gazowych, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na zasadach i w zakresie określonych w ustawie; świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji tych paliw lub energii odbywa się na podstawie umowy o świadczenie tych usług. Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

19 27 stycznia 2014/ 19 PKP Energetyka S.A. działa na rynku energii elektrycznej w ramach zasady TPA od roku 2004 W ramach zasady TPA spółka zakupiła w 2008 roku około 1,4 TWh energii elektrycznej dla potrzeb zasilania podstacji trakcyjnych Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

20 27 stycznia 2014/ 20 Sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców nie przyłączonych do sieci dystrybucyjnej spółki (wg zasady TPA). Przykładowi odbiorcy: 1. Grupa Żywiec S.A. 2. Grupa TESCO sieć sklepów 3. Urząd Miasta Częstochowy 4. DELTIM Częstochowa Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

21 PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski w Częstochowie

22 27 stycznia 2014/22 Sprzedaż energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Usługi elektroenergetyczne: Zasilanie urządzeń sieci trakcyjnej Budowa, modernizacja i konserwacja sieci trakcyjnej Budowa, modernizacja i serwis stacji elektroenergetycznych, sieci napowietrznych i kablowych SN i nn Budowa, modernizacja i serwis oświetlenia ulicznego Inne usługi (pomiary, lokalizacja uszkodzeń ….) Zakres świadczonych usług przez PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

23 LEGENDA: - GPZ - ENION S.A. -PODSTACJA TRAKCYJNA PKP ENERGETYKA S.A. -STACJE TRANSFORMATOROWE PKP ENERGETYKA S.A. UKŁAD ZASILANIA PKP ENERGETYKA S.A. NA TERENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY -LINIE KABLOWE SN OGÓLNA MOC STACJI TRANSFORMATOROWYCH NA TERENIE MIASTA WYNOSI 7,0 MW REZERWA MOCY W STACJACH TRANSFORMATOROWYCH NA TERENIE MIASTA WYNOSI OKOŁO 55 % MIASTO CZĘSTOCHOWA Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta 27 stycznia 2014/23 Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

24 27 stycznia 2014/ 24 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Dynamika sprzedaży energii elektrycznej w latach 2002-2009

25 27 stycznia 2014/ 25 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Dynamika sprzedaży energii elektrycznej w latach 2002 – 2009 dla odbiorców z Grupy PKP Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

26 27 stycznia 2014/ 26 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Dynamika sprzedaży energii elektrycznej w latach 2002-2009 dla odbiorców spoza Grupy PKP

27 27 stycznia 2014/ 27 Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Udział odbiorców w sprzedaży energii elektrycznej (2008r.)

28 27 stycznia 2014/28 Termomodernizacje budynków Zakup nowoczesnego sprzętu Budowa nowych obiektów wg norm energooszczędnych Inwestycje proefektywnościowe i proekologiczne Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

29 27 stycznia 2014/ 29 Efektywność termomodernizacji obiektu warsztatowo biurowego przy ul. Rejtana w Cz-wie (2007 r.) Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

30 27 stycznia 2014/ 30 Termomodernizacja obiektów w latach 2005-2008 na łączną kwotę 2,7 mln zł Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

31 27 stycznia 2014/ 31 Obniżenie emisji CO2 w wyniku zakupu nowoczesnego taboru szynowego Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

32 27 stycznia 2014/32 Budowa nowej hali dla pociągu sieciowego przy ul. Rejtana w Cz-wie (2008 r.) Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

33 27 stycznia 2014/33 Wynikają z obowiązku Ustawowego Eliminacja azbestu Eliminacja polichlorowanych bifenyli (PCB) Wydatki proekologiczne Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

34 27 stycznia 2014/ 34 Eliminacja azbestu Wymiana 339 komór łukowych wyłączników szybkich na podstacjach trakcyjnych i kabinach sekcyjnych na łączną wartość ponad 9 mln zł (zlikwidowano azbest w 100%) Zdiagnozowane, monitorowane i zabezpieczone 33 obiekty na których znajduje się azbest (dachy wiat i garaży, ściany działowe) Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

35 27 stycznia 2014/ 35 Polichlorowane bifenyle (PCB) Ogólna nazwa organicznych związków chemicznych, pochodnych bifenylu. Stosowane głównie w przemyśle elektrotechnicznym jako płyny dielektryczne w transformatorach, wyłącznikach i kondensatorach dużej mocy. Eliminacja PCB Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

36 27 stycznia 2014/ 36 PCB w urządzeniach (stan obecny) Transformatory i wyłączniki nie zawierają PCB Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu

37 27 stycznia 2014/ 37 Działania na rzecz ochrony środowiska Projektowanie wszystkich nowych budynków jako nisko- energetycznych Termomodernizacja istniejących budynków Zabudowa energooszczędnych źródeł światła Zabudowa urządzeń o większej sprawności energetycznej – nowe technologie Gospodarka odpadami - segregacja i utylizacja Eliminacja szkodliwych substancji Działalność edukacyjna w środowisku pracy Usprawnienie zarządzania środowiskiem poprzez realizację Systemu Zarządzania Środowiskowego (ISO) Zakup nowych pojazdów i sprzętu budowlanego spełniających wymogi emisyjności. Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu


Pobierz ppt "27 stycznia 2014/1 PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski w Częstochowie Stanisław Kruk Dyrektor Zakładu Działania PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google