Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W opracowaniu zaczerpnięto dane i informacje z:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W opracowaniu zaczerpnięto dane i informacje z:"— Zapis prezentacji:

1 ZASOBY WĘGLA W POLSCE I PERSPEKTYWA ICH DOSTĘPNOŚCI DLA ELEKTROWNI WĘGLOWYCH
W opracowaniu zaczerpnięto dane i informacje z: STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach , Ministerstwo Gospodarki, 4 wrzesień 2006 Prace własne GIG, Katowice. Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński Doc. dr hab. inż. Marian Turek

2 Rosną ceny atrakcyjnych nośników energii, gazu i ropy naftowej.
WZROST CEN NOŚNIKÓW ENERGII Rosną ceny atrakcyjnych nośników energii, gazu i ropy naftowej. Relatywnie wysokie ceny będą się prawdopodobnie utrzymywać.

3 POTRZEBY ENERGETYCZNE - WZROST
Węgiel (kamienny i brunatny) zaspakaja dziś niemal ¼ potrzeb energetycznych. Równocześnie wytwarzanie energii elektrycznej w ok. 40% oparte jest na węglu. Przewiduje się, że w okresie najbliższych 30 lat zapotrzebowanie na energię elektryczną w świecie wzrośnie o ok. 60 %, przy czym większość tego wzrostu wystąpi w krajach rozwijających się, w szczególności w krajach azjatyckich, stąd potencjalne zapotrzebowanie na źródła energii.

4 wysokie bezpieczeństwo składowania oraz transportu węgla,
ZALETY WĘGLA KAMIENNEGO Węgiel jako najbardziej dostępne źródło energii w wielu krajach na świecie, odgrywa tradycyjnie główną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, a obecnie dzięki zastosowaniu nowych technologii staje się coraz czystszym źródłem energii. Inne atuty węgla to m.in.: duże zasoby węgla i ich lokalizacja na obszarach wolnych od konfliktów oraz dostępność w przewidywalnej przyszłości, dostępność wysokorozwiniętych technologii wydobycia węgla orazjego przetwarzania, wysoka skuteczność międzynarodowej sieci logistycznej, która umożliwia handel węglem drogą morską, zgodnie z zapotrzebowaniem rynków międzynarodowych, wysokie bezpieczeństwo składowania oraz transportu węgla, niskie koszty pozyskania energii w porównaniu z innymi nośnikami energetycznymi, rozwój technologii „czystego węgla”, zmniejszających uciążliwość tego paliwa dla środowiska naturalnego.

5 STRUKTURA NOŚNIKÓW ENERGETYCZNYCH - ŚWIAT (2003 rok)
węgiel 40,1% paliwa gazowe 19,4% energia wodna 15,9% energia jądrowa 15,8% ropa naftowa 6,9% inne nośniki energia odnawialna i odpadowa) 1,9%

6 CENY WĘGLA ENERGETYCZNEGO W LATACH 1989-2006 W PORTACH ARA

7 PROGNOZA ZUŻYCIA ENERGII PIERWOTNEJ W ŚWIECIE, lata 2020 i 2050
Nośnik energii pierwotnej 2020 2050 Węgiel 3,4 4,2 Ropa naftowa 3,8 4,1 Gaz ziemny 3,2 4,5 Energia jądrowa 0,9 2,7 Pozostałe nośniki 2,3 Ogółem: 13,6 20,0 [mld t]

8 Nośnik energii pierwotnej 2010 2020 Węgiel 7467 9763 Ropa naftowa 1442
PROGNOZA WIELKOŚCI I STRUKTURY WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, lata 2010 i 2020 Nośnik energii pierwotnej 2010 2020 Węgiel 7467 9763 Ropa naftowa 1442 1498 Gaz ziemny 4698 7745 Energia jądrowa 2467 2369 Energia wodna 3341 3904 Pozostałe nośniki 395 603 Ogółem: 19989 25881 [TWh]

9 37% energii pierwotnej pochodziło z ropy naftowej,
ZUŻYCIE ENERGII PIEROWTNEJ W 25 KRAJACH UE ZA 2004r. Zużycie energii pierwotnej w 25 krajach Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 2,4 mld ton jednostek paliwa umownego, za 2004r.: 37% energii pierwotnej pochodziło z ropy naftowej, 24% z gazu ziemnego 18% z węgla (kamiennego i brunatnego) 14% to energia jądrowa 7% z odnawialnych źródeł energii ograniczone zasoby nośników energetycznych, stały wzrost krajów UE od dostaw zewnętrznych, wzrost cen ropy i gazu.

10 ZASOBNOŚĆ UE W NOŚNIKI ENERGETYCZNE
Unia Europejska posiada ograniczone zasoby nośników energetycznych. Na obszarze UE zlokalizowane są zasoby ropy naftowej, gazu oraz węgla kamiennego i węgla brunatnego, przy czym żywotność dwóch pierwszych nośników energii oceniana jest na ok. 25 lat, natomiast węgla przy obecnym stanie rozpoznania zasobów na ok. 100 lat.

11 z węgla pochodzi 95% produkowanej
DOMINACJA WĘGLA W POLSCE DOMINUJĄCYM PALIWEM DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE JEST WĘGIEL z węgla pochodzi 95% produkowanej energii elektrycznej 55% to produkcja energii z węgla kamiennego 40% to produkcja energii z węgla brunatnego Można przyjąć, iż w perspektywie najbliższych lat nie nastąpią znaczące zmiany w strukturze nośników do produkcji energii elektrycznej.

12 ZNACZENIE POLSKIEJ PRODUKCJI WĘGLA W UE
Produkcja węgla kamiennego w Polsce stanowi ponad 50% produkcji unijnej, przy czym w przypadku węgla energetycznego jest to ok. 59%, natomiast węgla koksowego ok. 39%. Polska jest drugim, po Niemczech, producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej.

13 Produkcja energii [GWh] Struktura wytwarzania [%]
STRUKTURA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W LATACH 2004, 2005 Segment Produkcja energii [GWh] Dynamika [%] Struktura wytwarzania [%] 2004 2005 2005/2004 Produkcja w kraju ogółem 101,8 100,0 z tego: Elektrownie zawodowe 101,9 94,5 w tym: elektrownie cieplne - na węgiel kamienny 64 636 63 702 98,6 41,9 40,6 - na węgiel brunatny 52 159 54 865 105,2 33,8 35,0 - na pozostałych paliwach 3 515 3 721 105,9 2,3 2,4 w tym: gaz 3 264 2 944 90,2 2,1 1,9 Elektrociepłownie 21 841 22 543 103,2 14,1 14,4 Elektrownie wodne 3 462 3 528 2,2 Elektrownie niezależne pozostałe 8 546 8 579 100,4 5,5 w tym: odnawialne 990 1 122 113,3 0,6 0,7

14 BILANS ZASOBÓW WĘGLA W POLSCE Rodzaj zasobów według ich podziału
Złoża zagospodarowane [mln ton] Złoża niezagospodarowane (pola rezerwowe i perspektywiczne) [mln ton] Udokumentowane zasoby bilansowe 33 330 Bilansowe 15 445 17 819 Pozabilansowe 10 375 6 057 Przemysłowe 6 603 stan na r.

15 Na poziomach czynnych i w budowie
PODZIAŁ ZASOBÓW OPERATYWNYCH wg TYPÓW WĘGLA Typ węgla Zasoby operatywne Ogółem Na poziomach czynnych i w budowie mln ton % 31-33 2 814,5 62,2 1 320,3 51,5 34 1 061,3 23,3 780,0 30,4 35 606,6 13,4 433,9 16,9 36-38 30,9 1,0 1,2 41-42 0,0 Razem 4 513,5 100,0 2 565,1 stan na r.

16 Na poziomach czynnych i w budowie
PODZIAŁ ZASOBÓW OPERATYWNYCH ZE WZGLĘDU NA ZAWARTOŚĆ SIARKI Zawartość siarki [%] Zasoby operatywne ogółem Na poziomach czynnych i w budowie mln ton % do 0,6 1 710,4 37,9 1 163,7 45,4 0,7-0,9 1 348,7 29,9 819,6 31,9 1,0-1,2 660,9 14,6 240,5 9,4 1,3-1,5 346,9 7,7 122,8 4,8 1,6-2,0 225,6 5,0 70,5 2,8 powyżej 2,0 221,0 4,9 148,1 5,7 Razem 4 513,5 100,0 2 565,1 stan na r.

17 Zasoby operatywne ogółem, mln ton
PODZIAŁ ZASOBÓW OPERATYWNYCH ZE WZGLĘDU NA ZAWARTOŚĆ OPAŁOWĄ I ZAWARTOŚĆ POPIOŁU Parametr Przedział zmienności Zasoby operatywne ogółem, mln ton Procentowy udział, % Wartość opałowa, kJ/kg do 8,1 0,2 39,5 0,8 260,0 5,0 1 088,5 21,0 powyżej 3 784,1 73,0 Zawartość popiołu, % do 10 2 609,6 50,4 11-15 1 586,7 30,7 16-20 545,0 10,5 21-25 269,3 5,2 26-30 146,7 2,8 powyżej 30 22,9 0,4

18 SCZERPYWANIE SIĘ ZASOBÓW OPERATYWNYCH

19 Zasoby węgla kamiennego w spółkach węglowych w Polsce wg stanu na dzień r. (bez Siltech Sp. z o.o.) ZASOBY WĘGLA ENERGETYCZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH Wyszczególnienie Zasoby [tys. ton] Zasoby pozabilansowe Zasoby bilansowe Zasoby przemysłowe Zasoby operatywne Spółki Węglowe razem Kompania Węglowa S.A. Katowicka Grupa Kapitałowa S.A. Kopalnie - spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. KWK Budryk S.A. PKW S.A.

20 WYSTARCZALNOŚĆ ZASOBÓW OPERATYWNYCH – KW S.A.

21 WYSTARCZALNOŚĆ ZASOBÓW OPERATYWNYCH – KHW S.A.

22 WYSTARCZALNOŚĆ ZASOBÓW OPERATYWNYCH – POZOSTAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA

23 ZAGROŻENIA - SZANSE Nadmierna dynamika narastania kosztów produkcji jest istotnym zagrożeniem dla sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw górniczych oraz konkurencyjności polskiego węgla kamiennego wobec innych producentów światowych, a także wobec innych nośników energetycznych. Aby zrealizować cele stawiane przed systemem bezpieczeństwa energetycznego kraju, który w znaczącym stopniu oparty jest o węgiel kamienny, niezbędne jest podejmowanie długofalowych działań zmierzających do ograniczenia dynamiki narastania kosztów wydobycia węgla.

24 WNIOSKI - PODSUMOWANIE
W bilansie energetycznym Polski węgiel kamienny zajmuje wiodącą pozycję. Łącznie z węglem brunatnym jest paliwem pierwotnym dla produkcji 97% energii elektrycznej kraju Polska posiada zasoby węgla kamiennego, które mogą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne na kilka dziesięcioleci. Mimo wzrastającego udziału ropy naftowej i gazu w zużyciu paliw, węgiel kamienny również w przyszłości będzie ważnym stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego kraju Obecnie stan bazy zasobowej węgla kamiennego w Polsce jest wynikiem zmian w ocenie zasobów złóż kopalń czynnych wynikających z wdrażania od 1990 roku zasad gospodarki rynkowej oraz wskutek kolejnych działań restrukturyzacyjnych. Zmiany te wymusiły w głównej mierze: - inne podejście w stosunku do wartości gospodarczej zasobów, tak w kopalniach czynnych jak i w złożach niezagospodarowanych - likwidację kopalń uznanych za trwale nierentownych - dążenie do rentowności pozostałych kopalń przede wszystkim poprzez wzrost koncentracji wydobycia

25 WNIOSKI - PODSUMOWANIE
W latach zasoby bilansowe wszystkich krajowych złóż węgla kamiennego zmniejszyły się o 13 846 mln ton, z tego zasoby operatywne o 8 560 mln ton Na dzień r. w Polsce zlokalizowanych było ok. 3 807,3 mld Mg zasobów operatywnych węgla kamiennego, w tym 2 000 mld Mg zasobów operatywnych na poziomach czynnych. Największe zasoby operatywne, bo wynoszące 839 mln Mg posiadała wg stanu na r. kopalnia „Janina”, która od r. funkcjonuje jako Zakład w strukturach Południowego Koncernu Węglowego S.A. Największą wystarczalność zasobów w kopalniach o dominującym udziale węgla energetycznego posiadała ZGE „Janina” Sp. z o.o. (573 lata). Istniejący potencjał w zakresie przeróbki zapewnia produkcję dla energetyki węgla o korzystnych parametrach energetycznych i ekologicznych, a w szczególności produkcję węgla o niskiej zawartości siarki poniżej 0,6% w ilości około 12 mln ton/rok.

26 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński
Doc. dr hab. inż. Marian Turek


Pobierz ppt "W opracowaniu zaczerpnięto dane i informacje z:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google