Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASOBY WĘGLA W POLSCE I PERSPEKTYWA ICH DOSTĘPNOŚCI DLA ELEKTROWNI WĘGLOWYCH Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński Doc. dr hab. inż. Marian Turek W opracowaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASOBY WĘGLA W POLSCE I PERSPEKTYWA ICH DOSTĘPNOŚCI DLA ELEKTROWNI WĘGLOWYCH Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński Doc. dr hab. inż. Marian Turek W opracowaniu."— Zapis prezentacji:

1 ZASOBY WĘGLA W POLSCE I PERSPEKTYWA ICH DOSTĘPNOŚCI DLA ELEKTROWNI WĘGLOWYCH Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński Doc. dr hab. inż. Marian Turek W opracowaniu zaczerpnięto dane i informacje z: 1)STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015, Ministerstwo Gospodarki, 4 wrzesień 2006 2)Prace własne GIG, Katowice.

2 Rosną ceny atrakcyjnych nośników energii, gazu i ropy naftowej. Relatywnie wysokie ceny będą się prawdopodobnie utrzymywać. WZROST CEN NOŚNIKÓW ENERGII

3 Węgiel (kamienny i brunatny) zaspakaja dziś niemal ¼ potrzeb energetycznych. Równocześnie wytwarzanie energii elektrycznej w ok. 40% oparte jest na węglu. Przewiduje się, że w okresie najbliższych 30 lat zapotrzebowanie na energię elektryczną w świecie wzrośnie o ok. 60 %, przy czym większość tego wzrostu wystąpi w krajach rozwijających się, w szczególności w krajach azjatyckich, stąd potencjalne zapotrzebowanie na źródła energii. POTRZEBY ENERGETYCZNE - WZROST

4 Węgiel jako najbardziej dostępne źródło energii w wielu krajach na świecie, odgrywa tradycyjnie główną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, a obecnie dzięki zastosowaniu nowych technologii staje się coraz czystszym źródłem energii. Inne atuty węgla to m.in.: duże zasoby węgla i ich lokalizacja na obszarach wolnych od konfliktów oraz dostępność w przewidywalnej przyszłości, dostępność wysokorozwiniętych technologii wydobycia węgla orazjego przetwarzania, wysoka skuteczność międzynarodowej sieci logistycznej, która umożliwia handel węglem drogą morską, zgodnie z zapotrzebowaniem rynków międzynarodowych, wysokie bezpieczeństwo składowania oraz transportu węgla, niskie koszty pozyskania energii w porównaniu z innymi nośnikami energetycznymi, rozwój technologii czystego węgla, zmniejszających uciążliwość tego paliwa dla środowiska naturalnego. ZALETY WĘGLA KAMIENNEGO

5 węgiel 40,1% paliwa gazowe 19,4% energia wodna 15,9% energia jądrowa 15,8% ropa naftowa 6,9% inne nośniki energia odnawialna i odpadowa) 1,9% STRUKTURA NOŚNIKÓW ENERGETYCZNYCH - ŚWIAT (2003 rok)

6 CENY WĘGLA ENERGETYCZNEGO W LATACH 1989-2006 W PORTACH ARA

7 Nośnik energii pierwotnej20202050 Węgiel3,44,2 Ropa naftowa3,84,1 Gaz ziemny3,24,5 Energia jądrowa0,92,7 Pozostałe nośniki2,34,5 Ogółem:13,620,0 [mld t] PROGNOZA ZUŻYCIA ENERGII PIERWOTNEJ W ŚWIECIE, lata 2020 i 2050

8 Nośnik energii pierwotnej20102020 Węgiel74679763 Ropa naftowa14421498 Gaz ziemny46987745 Energia jądrowa24672369 Energia wodna33413904 Pozostałe nośniki395603 Ogółem:1998925881 [TWh] PROGNOZA WIELKOŚCI I STRUKTURY WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, lata 2010 i 2020

9 Zużycie energii pierwotnej w 25 krajach Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 2,4 mld ton jednostek paliwa umownego, za 2004r.: 37% energii pierwotnej pochodziło z ropy naftowej, 24% z gazu ziemnego 18% z węgla (kamiennego i brunatnego) 14% to energia jądrowa 7% z odnawialnych źródeł energii ograniczone zasoby nośników energetycznych, stały wzrost krajów UE od dostaw zewnętrznych, wzrost cen ropy i gazu. ZUŻYCIE ENERGII PIEROWTNEJ W 25 KRAJACH UE ZA 2004r.

10 Unia Europejska posiada ograniczone zasoby nośników energetycznych. Na obszarze UE zlokalizowane są zasoby ropy naftowej, gazu oraz węgla kamiennego i węgla brunatnego, przy czym żywotność dwóch pierwszych nośników energii oceniana jest na ok. 25 lat, natomiast węgla przy obecnym stanie rozpoznania zasobów na ok. 100 lat. ZASOBNOŚĆ UE W NOŚNIKI ENERGETYCZNE

11 DOMINUJĄCYM PALIWEM DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE JEST WĘGIEL z węgla pochodzi 95% produkowanej energii elektrycznej 55% to produkcja energii z węgla kamiennego 40% to produkcja energii z węgla brunatnego Można przyjąć, iż w perspektywie najbliższych lat nie nastąpią znaczące zmiany w strukturze nośników do produkcji energii elektrycznej. DOMINACJA WĘGLA W POLSCE

12 Produkcja węgla kamiennego w Polsce stanowi ponad 50% produkcji unijnej, przy czym w przypadku węgla energetycznego jest to ok. 59%, natomiast węgla koksowego ok. 39%. Polska jest drugim, po Niemczech, producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej. ZNACZENIE POLSKIEJ PRODUKCJI WĘGLA W UE

13 Segment Produkcja energii [GWh]Dynamika [%]Struktura wytwarzania [%] 200420052005/200420042005 Produkcja w kraju ogółem 154 159156 938101,8100,0 z tego: Elektrownie zawodowe 145 613148 359101,994,5 w tym: elektrownie cieplne - na węgiel kamienny 64 63663 70298,641,940,6 - na węgiel brunatny 52 15954 865105,233,835,0 - na pozostałych paliwach 3 5153 721105,92,32,4 w tym: gaz 3 2642 94490,22,11,9 Elektrociepłownie 21 84122 543103,214,114,4 Elektrownie wodne 3 4623 528101,92,2 Elektrownie niezależne pozostałe 8 5468 579100,45,5 w tym: odnawialne 9901 122113,30,60,7 STRUKTURA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W LATACH 2004, 2005

14 Rodzaj zasobów według ich podziału Złoża zagospodarowane [mln ton] Złoża niezagospodarowane (pola rezerwowe i perspektywiczne) [mln ton] Udokumentowane zasoby bilansowe 33 330 Bilansowe15 44517 819 Pozabilansowe10 3756 057 Przemysłowe6 603 stan na 31.12.2004 r. BILANS ZASOBÓW WĘGLA W POLSCE

15 Typ węgla Zasoby operatywne Ogółem Na poziomach czynnych i w budowie mln ton% % 31-332 814,562,21 320,351,5 341 061,323,3780,030,4 35606,613,4433,916,9 36-3830,91,030,91,2 41-4200,00 Razem4 513,5100,02 565,1100,0 PODZIAŁ ZASOBÓW OPERATYWNYCH wg TYPÓW WĘGLA stan na 31.12.2004 r.

16 Zawartość siarki [%] Zasoby operatywne ogółem Na poziomach czynnych i w budowie mln ton% % do 0,61 710,437,91 163,745,4 0,7-0,91 348,729,9819,631,9 1,0-1,2660,914,6240,59,4 1,3-1,5346,97,7122,84,8 1,6-2,0225,65,070,52,8 powyżej 2,0 221,04,9148,15,7 Razem4 513,5100,02 565,1100,0 stan na 31.12.2004 r. PODZIAŁ ZASOBÓW OPERATYWNYCH ZE WZGLĘDU NA ZAWARTOŚĆ SIARKI

17 ParametrPrzedział zmienności Zasoby operatywne ogółem, mln ton Procentowy udział, % Wartość opałowa, kJ/kg do 18 0008,10,2 18 000-20 00039,50,8 20 000-22 000260,05,0 22 000-25 0001 088,521,0 powyżej 25 0003 784,173,0 Zawartość popiołu, % do 102 609,650,4 11-151 586,730,7 16-20545,010,5 21-25269,35,2 26-30146,72,8 powyżej 3022,90,4 PODZIAŁ ZASOBÓW OPERATYWNYCH ZE WZGLĘDU NA ZAWARTOŚĆ OPAŁOWĄ I ZAWARTOŚĆ POPIOŁU

18 SCZERPYWANIE SIĘ ZASOBÓW OPERATYWNYCH

19 Zasoby węgla kamiennego w spółkach węglowych w Polsce wg stanu na dzień 31.12.2005r. (bez Siltech Sp. z o.o.) WyszczególnienieZasoby [tys. ton] Zasoby pozabilansowe Zasoby bilansoweZasoby przemysłowe Zasoby operatywne Spółki Węglowe razem 9 279 37712 360 1944 728 2152 973 358 Kompania Węglowa S.A. 6 178 7798 385 1263 224 8131 979 493 Katowicka Grupa Kapitałowa S.A. 1 763 2422 750 8531 051 685708 027 Kopalnie - spółki 1 863 7283 353 1871 273 639832 662 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 426 687590 257320 380247 163 KWK Budryk S.A. 252 613683 634345 507237 246 PKW S.A. 1 184 4282 079 296607 752348 253 ZASOBY WĘGLA ENERGETYCZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

20 WYSTARCZALNOŚĆ ZASOBÓW OPERATYWNYCH – KW S.A.

21 WYSTARCZALNOŚĆ ZASOBÓW OPERATYWNYCH – KHW S.A.

22 WYSTARCZALNOŚĆ ZASOBÓW OPERATYWNYCH – POZOSTAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA

23 Nadmierna dynamika narastania kosztów produkcji jest istotnym zagrożeniem dla sytuacji ekonomiczno- finansowej przedsiębiorstw górniczych oraz konkurencyjności polskiego węgla kamiennego wobec innych producentów światowych, a także wobec innych nośników energetycznych. Aby zrealizować cele stawiane przed systemem bezpieczeństwa energetycznego kraju, który w znaczącym stopniu oparty jest o węgiel kamienny, niezbędne jest podejmowanie długofalowych działań zmierzających do ograniczenia dynamiki narastania kosztów wydobycia węgla. ZAGROŻENIA - SZANSE

24 WNIOSKI - PODSUMOWANIE W bilansie energetycznym Polski węgiel kamienny zajmuje wiodącą pozycję. Łącznie z węglem brunatnym jest paliwem pierwotnym dla produkcji 97% energii elektrycznej kraju Polska posiada zasoby węgla kamiennego, które mogą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne na kilka dziesięcioleci. Mimo wzrastającego udziału ropy naftowej i gazu w zużyciu paliw, węgiel kamienny również w przyszłości będzie ważnym stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego kraju Obecnie stan bazy zasobowej węgla kamiennego w Polsce jest wynikiem zmian w ocenie zasobów złóż kopalń czynnych wynikających z wdrażania od 1990 roku zasad gospodarki rynkowej oraz wskutek kolejnych działań restrukturyzacyjnych. Zmiany te wymusiły w głównej mierze: - inne podejście w stosunku do wartości gospodarczej zasobów, tak w kopalniach czynnych jak i w złożach niezagospodarowanych - likwidację kopalń uznanych za trwale nierentownych - dążenie do rentowności pozostałych kopalń przede wszystkim poprzez wzrost koncentracji wydobycia

25 W latach 1990-2005 zasoby bilansowe wszystkich krajowych złóż węgla kamiennego zmniejszyły się o 13 846 mln ton, z tego zasoby operatywne o 8 560 mln ton Na dzień 31.12.2005 r. w Polsce zlokalizowanych było ok. 3 807,3 mld Mg zasobów operatywnych węgla kamiennego, w tym 2 000 mld Mg zasobów operatywnych na poziomach czynnych. Największe zasoby operatywne, bo wynoszące 839 mln Mg posiadała wg stanu na 31.12.2004 r. kopalnia Janina, która od 01.01.2005 r. funkcjonuje jako Zakład w strukturach Południowego Koncernu Węglowego S.A. Największą wystarczalność zasobów w kopalniach o dominującym udziale węgla energetycznego posiadała ZGE Janina Sp. z o.o. (573 lata). Istniejący potencjał w zakresie przeróbki zapewnia produkcję dla energetyki węgla o korzystnych parametrach energetycznych i ekologicznych, a w szczególności produkcję węgla o niskiej zawartości siarki poniżej 0,6% w ilości około 12 mln ton/rok. WNIOSKI - PODSUMOWANIE

26 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński Doc. dr hab. inż. Marian Turek


Pobierz ppt "ZASOBY WĘGLA W POLSCE I PERSPEKTYWA ICH DOSTĘPNOŚCI DLA ELEKTROWNI WĘGLOWYCH Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński Doc. dr hab. inż. Marian Turek W opracowaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google