Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W SOSNOWCU PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W SOSNOWCU KLUCZ DO UCZENIA SIĘ… klucz do sukcesu dziecka Podsumowanie realizacji programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W SOSNOWCU PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W SOSNOWCU KLUCZ DO UCZENIA SIĘ… klucz do sukcesu dziecka Podsumowanie realizacji programu."— Zapis prezentacji:

1 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W SOSNOWCU PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W SOSNOWCU KLUCZ DO UCZENIA SIĘ… klucz do sukcesu dziecka Podsumowanie realizacji programu mgr Renata Golańska

2 U CZYĆ Z PASJĄ … …to cel naszej pracy pedagogicznej. Stale poszukujemy takich metod, dzięki którym najefektywniej nauczymy dzieci świata. Mamy świadomość tego, że tylko krytyczny nauczyciel, a przede wszystkim nauczyciel, w którym jeszcze wciąż drzemie małe dziecko – znajdzie tę właściwą ścieżkę, by stać się mistrzem dla swoich wychowanków. Mistrzem, który pokazuje drogę, daje kompas i mapę, ale pozwala dziecku pokonać ją samemu, mistrzem, który zaraża pasją, potrafi podążać za dzieckiem, ale i prowadzić je za sobą, gdy posiądzie już wystarczające umiejętności. Dla nas – nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 15 w Sosnowcu – szansą na to, by stać się przewodnikami małego dziecka – stał się program KLUCZ DO UCZENIA SIĘ

3 C IEKAWY POCZĄTEK Do realizacji projektu wytypowano koleżanki: mgr Katarzynę Fudalewską – nauczyciel mianowany, 10 lat w zawodzie mgr Renatę Golańską – nauczyciel dyplomowany, 25 lat w zawodzie mgr Małgorzatę Kołątaj – nauczyciel dyplomowany, 25 lat w zawodzie mgr Izabelę Magdziarz – nauczyciel kontraktowy, 2 lata w zawodzie które po odbyciu…

4 SZKOLEŃ POD KIERUNKIEM SYMPATYCZNEJ I BARDZO WYMAGAJĄCEJ TRENERKI P ANI E LŻBIETY K ORDOS …

5 PRZYSTĄPIŁY DO PLANOWANIA I REALIZACJI ZADAŃ Ujęcie I Ujęcie II Ujęcie III Ujęcie IV Przygotowanie warsztatu pracy Zaprezentowanie programu członkom Rady Pedagogicznej i Rodzicom Prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym harmonogramem Podsumowanie realizacji zadań. Wnioski

6 A TERAZ P ĘDEM DO SUKCESU

7 ORGANIZACJI WARSZTATU PRACY

8 O RGANIZACJA WARSZTATU PRACY

9

10 Zestawy pomocy powiększyłyśmy również o własne pomysły

11 O RGANIZACJA WARSZTATU PRACY

12 To było pracowite przedsięwzięcie, ale jakże satysfakcjonują zgromadzone skarby …

13 S ZKOLENIE R ADY PEDAGOGICZNEJ Kolejnym zadaniem przewidzianym do realizacji, było szkolenie Rady Pedagogicznej, której członkowie z zainteresowaniem obserwowali podejmowane przez nas działania. Udzielił im się również nasz zapał i wizja sukcesu.

14

15

16 Szkolenie wywołało wielkie zainteresowanie wśród koleżanek, dlatego zadecydowano, aby program literacki prowadziły wychowawczynie poszczególnych grup, nieuczestniczące wcześniej w szkoleniu z Trenerem. Takie rozwiązanie pozwoliło na większą intensyfikację zajęć w tygodniu.

17 ZAPREZENTOWANIE PROGRAMU R ODZICOM Rodzice naszych wychowanków z zadowoleniem przyjęli zaproponowany do realizacji program KLUCZ DO UCZENIA SIĘ. Na pierwszym zebraniu Dyrektor placówki przedstawił jego główne założenia, natomiast na stronie internetowej przedszkola umieszczony jest link do oficjalnej strony programu, gdzie mogą zapoznać się ze szczegółami i kolejnymi dostępnymi modułami.

18

19 H OSPITACJE W październiku odbyły się pierwsze hospitacje, podczas których z dumą prezentowałyśmy swoje umiejętności.

20 H OSPITACJA NAUCZYCIELKI KATARZYNY F UDALEWSKIEJ

21

22

23 H OSPITACJA NAUCZYCIELKI I ZABELI M AGDZIARZ

24

25

26

27 H OSPITACJA NAUCZYCIELKI M AŁGORZATY K OŁĄTAJ

28

29

30

31 H OSPITACJA NAUCZYCIELKI R ENATY G OLAŃSKIEJ

32

33

34 R EALIZACJA ZAJĘĆ MGR R ENATA G OLAŃSKA

35 G RUPA M ISIE : 2,5 – 3 LATKI Zajęcia realizowane były 2 razy w tygodniu przy współpracy z wychowawcą grupy, który koncentrował się głównie na programie literackim oraz utrwalał zrealizowane moduły matematyki sensorycznej i konstrukcji. Przeprowadziłam ogółem 18 sesji, w tym: 1. Matematyka sensoryczna – moduł 1 – 2 razy 2. Matematyka sensoryczna – moduł 2 – 1 raz 3. Matematyka sensoryczna – moduł 3 – 2 razy 4. Matematyka sensoryczna – moduł 4 – 1 raz 5. Matematyka sensoryczna – moduł 5 – 1 raz 6. Matematyka sensoryczna – moduł 6 – 1 raz 7. Konstrukcje – moduł 1 – 1 raz 8. Konstrukcje – moduł 2 – 4 razy 9. Konstrukcje – moduł 3 – 2 razy 10. Konstrukcje – moduł 4 – 2 razy 11. Konstrukcje – moduł 5 – 1 raz

36 GRUPA M OTYLKI : 4 LATKI Zajęcia w grupie realizowane były 3 razy w tygodniu, przez dwie wychowawczynie: I. Magdziarz (2 x) i R. Golańską (1 x). Przeprowadziłam ogółem 14 podwójnych sesji, w tym: 1. Matematyka sensoryczna – moduł 3 – 2 razy 2. Matematyka sensoryczna – moduł 6 – 2 razy 3. Matematyka sensoryczna – moduł 9 – 2 razy 4. Matematyka sensoryczna – moduł 13 – 2 razy 5. Matematyka sensoryczna – moduł 15 – 2 razy 6. Konstrukcje – moduł 2 – 2 razy 7. Konstrukcje – moduł 5 – 2 razy 8. Konstrukcje – moduł 9 – 2 razy 9. Konstrukcje – moduł 14 – 2 razy 10. Program literacki – moduł 3 – 2 razy 11. Program literacki – moduł 5 – 2 razy 12. Program literacki – moduł 7 – 2 razy 13. Program literacki – moduł 10 – 2 razy 14. Program literacki – moduł 11 – 2 razy

37 GRUPA W IEWIÓRKI : 5 LATKI Zajęcia realizowane były 1 raz w tygodniu przy współpracy z wychowawcą grupy, który koncentrował się na programie literackim oraz utrwalał trudniejsze sesje oraz przy współudziale koleżanki M. Kołątaj, która w analogicznym czasie realizowała zajęcia z drugą połową grupy. Przeprowadziłam ogółem 15 sesji, w tym: 1. Matematyka sensoryczna – moduł 1 2. Matematyka sensoryczna – moduł 2 3. Matematyka sensoryczna – moduł 3 4. Matematyka sensoryczna – moduł 4 5. Matematyka sensoryczna – moduł 5 6. Matematyka sensoryczna – moduł 6 7. Matematyka sensoryczna – moduł 7 8. Matematyka sensoryczna – moduł 8 9. Matematyka sensoryczna – moduł 9 10. Konstrukcje – moduł 1 11. Konstrukcje – moduł 2 – 2 razy 12. Konstrukcje – moduł 3 13. Konstrukcje – moduł 4 14. Konstrukcje – moduł 5

38 M ATEMATYKA SENSORYCZNA

39 Z AJĘCIA W GRUPIE M ISIE

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 KONSTRUKCJE

54

55

56

57

58

59 SUPER BUDOW NICZY

60 P ROGRAM LITERACKI

61

62

63

64

65

66 P ODSUMOWANIE Program Klucz Do Uczenia się doskonale sprawdza się w warunkach przedszkolnych. Dzieci wspaniale reagują na odmienne formy i metody pracy; szczególnie ważne jest dla nich: fakt posiadania własnych pomocy dydaktycznych, o które nie trzeba walczyć i rywalizować, fakt posiadania własnej przestrzeni do pracy (tacki, koszyczki), której nikt nie narusza, samodzielne dochodzenie do rozwiązania problemu, odmienny sposób analizowanie rzeczywistości posługiwanie się językiem symboli, które jest dla nich zupełną nowością. Program koresponduje z podstawowymi celami wychowania przedszkolnego określonymi w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego, może zatem całkowicie zastąpić realizowane dotychczas programy, zwłaszcza, że jego podstawowym celem jest wyposażenie małego człowieka w umiejętność uczenia się i wykorzystywania własnego potencjału umysłowego do rozwiązywania problemów edukacyjnych – a to dziś najcenniejsza umiejętność, jaką może posiąść dziecko.

67 U WAGI, Podczas realizacji programu zwróciłam uwagę na kilka niedogodności: Niewystarczająca ilość pomocy dydaktycznych. Grupa przedszkolna liczy 25 dzieci, w związku z czym dzieląc je na dwie grupy, aby każde dziecko otrzymało swój zestaw pomocy powinno ich być co najmniej 13. Taki zestaw dodatkowy przygotowałam samodzielnie. Niewystarczająca ilość zabaw ruchowych przewidzianych w scenariuszach zajęć, chociaż scenariusz nie ogranicza przecież inwencji samego nauczyciela, który może go udoskonalać i dopasowywać do potrzeb swoich i dzieci, które reprezentują różne poziomy umiejętności. Niektóre scenariusze przeładowane są treścią, co powoduje, że zajęcie staje się nużące dla dzieci, wymagały więc rozłożenia na dwie sesje (zwłaszcza w młodszych grupach). Przewaga pomocy papierowych; dzieci zdecydowanie bardziej wolą różne przedmioty do manipulowania.

68 O BSERWACJE, W NIOSKI Istotne w programie jest to, że każdemu dziecku daje on możliwość rozwinięcia w sobie nawyków, takich jak : potrzeba zastanawiania się przed podjęciem działania, gotowość do planowania, umiejętna współpraca z rówieśnikami, umiejętne przedstawienie innym swojego punktu widzenia umiejętność dzielenia się informacjami, umiejętne słuchania i akceptowanie cudzych racji. Dzięki tym nawykom, dzieci są w stanie rozwiązywać problemy, myśleć w kategoriach przyczyn i skutków i radzić sobie z niepewnością i wątpliwościami. Uczą się też rozumienia, że mają prawo popełniać błędy, i że czasami są one konieczne do tego, aby dojść do poprawnego rozwiązania.

69 O BSERWACJE, W NIOSKI Rozwinięcie u dziecka takich właśnie umiejętności, musi prowadzić także do zmian w rozwoju osobowości małego człowieka, który ma możliwość stać się dzieckiem pewnym siebie, z ogromnym poczuciem własnej wartości. Dzieckiem, które nie będzie bało się podejmowania wyzwań, gdyż posiądzie umiejętność kreatywnego myślenia, a to przecież przepustka do zdobywania wiedzy, rozwijania talentów i wszelkich innych umiejętności niezbędnych w trakcie procesu edukacyjnego.

70 O BSERWACJE, W NIOSKI Analizując poszczególne składowe programu "Klucz do Uczenia się", które miałam szansę realizować uważam, że wszystkie trzy programy, tj. MATEMATYKA SENSORYCZNA, KONSTRUKCJE, PROGRAM LITERACKI, są niezwykle wartościowe. MATEMATKA SENSORYCZNA - przygotowuje dzieci do percepcji świata kształtów, kolorów, wielkości, jest wstępem do przyswajania sobie przez dziecko właściwych pojęć matematycznych. KONSTRUKCJE - uczą dziecko planowania, analizowania struktury budowli, zależności pomiędzy jej elementami, rozwijają wyobraźnię przestrzenną, dokładność i precyzję. PROGRAM LITERACKI - rozwija dziecięcą wyobraźnię, uczy dzieci przeżywania, wczuwania się w nastroje bohaterów, wspomaga procesy myślowe, rozwija pamięć, uczy posługiwania się symbolem a w efekcie wyposaża dziecko w umiejętność budowania własnych historii. Daje też dziecku pewność siebie, bowiem jest ono w stanie dzięki językowi symboli i umiejętności budowania modelu sytuacji - opowiedzieć bez przeszkód najdłuższą bajkę z zachowaniem właściwej kolejności wydarzeń.

71 O BSERWACJE, W NIOSKI Szczególnie wysoko oceniam dwa ostatnio opisane programy, jako szczególnie innowacyjne, wyposażające dziecko w pewne umiejętności uniwersalne i "nawyki umysłowe", dzięki którym łatwiej będzie mogło przyswajać szeroko pojętą wiedzę. W przyszłości chciałaby również mieć możliwość zapoznania się i realizowania innych propozycji programowych, wchodzących w skład KLUCZA DO UCZENIA SIĘ.

72 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ mgr Renata Golańska


Pobierz ppt "PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W SOSNOWCU PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W SOSNOWCU KLUCZ DO UCZENIA SIĘ… klucz do sukcesu dziecka Podsumowanie realizacji programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google