Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotacje na udział w targach i misjach gospodarczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotacje na udział w targach i misjach gospodarczych"— Zapis prezentacji:

1 Dotacje na udział w targach i misjach gospodarczych
Rzeszów, 19 grudnia 2006 r.

2 Finansowe instrumenty wsparcia eksportu
Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w targach i wystawach za granicą oraz w wyjazdowych misjach gospodarczych w ramach poddziałania Sektorowego Programu Operacyjnego

3 Misje gospodarcze Dofinansowanie udzielane jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” (Poddziałanie SPO WKP 2004 – 2006) Organizatorem misji może być: przedsiębiorca, organizacja zrzeszająca przedsiębiorców, jednostka samorządu terytorialnego. Pomoc udzielana jest przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach i wystawach zagranicą (min. 5 uczestników). Dofinansowanie otrzymuje przedsiębiorca na pokrycie kosztów uczestnictwa w misji gospodarczej jednego swojego przedstawiciela.

4 Misja gospodarcze Najpóźniej na 9 tygodni przed terminem rozpoczęcia misji gospodarczej, jej organizator składa wniosek do ministra właściwego do spraw gospodarki o objęcie misji gospodarczej dofinansowaniem Wniosek o dofinansowanie powinien być złożony przez uczestników nie później niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem misji gospodarczej

5 Misje gospodarcze Dotacja dla uczestnika: do 50% poniesionych i właściwie udokumentowanych kosztów kwalifikowanych netto, nie więcej niż 7 500 PLN (przejazd i zakwaterowanie, bilety wstępu na targi lub wystawy zagraniczne związane z misją, materiały promocyjne, obsługa techniczna misji gospodarczej) Przedsiębiorca może otrzymać w okresie jednego roku kalendarzowego dofinansowanie w max. 5 misjach gospodarczych

6 Misje gospodarcze Organizator misji uzgadnia program misji z właściwą terytorialnie placówką ekonomiczno-handlową Ambasady/Konsulaty Rzeczpospolitej Polskiej (WEH) oraz uzyskuje jego opinię w formie pisemnej Uzgodnieniu programu misji gospodarczej podlegają: termin i czas trwania misji gospodarczej, lista uczestników, program misji, cel wyjazdu misji gospodarczej, kosztorys projektu, propozycje planowanych spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi,

7 Targi i wystawy

8 Targi i wystawy Dofinansowanie może otrzymać przedsiębiorca, który uczestniczył na własny rachunek jako wystawca w targach i wystawach zagranicznych w celu rozpoznania możliwości eksportowych na dany rynek, promocji swoich produktów lub nawiązania kontaktów handlowych i poniósł wydatki związane z wynajęciem powierzchni wystawienniczej Uwzględnia się wydatki związane z udziałem max. 2 przedstawicieli przedsiębiorcy w targach lub wystawach

9 Targi i wystawy Dofinansowanie max. 5 imprez targowo –wystawienniczych w ciągu roku kalendarzowego Wysokość dotacji: do 50% poniesionych kosztów, maksymalne dofinansowanie: 20 000 PLN Koszty muszą zostać udokumentowane fakturami oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności wydatków kwalifikowanych netto Listy imprez dotowanych ustala na dany rok kalendarzowy minister właściwy ds. gospodarki i ogłasza na stronie internetowej MG oraz w jednym dzienniku ogólnopolskim Termin składania wniosków: nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem targów lub wystawy

10 Targi i wystawy Otrzymane dofinansowanie wyłącza możliwość ubiegania się przez przedsiębiorcę o pomoc publiczną na ten sam cel z innego źródła lub w innej formie O pomoc nie może ubiegać się przedsiębiorca, który wcześniej otrzymał na ten cel pomoc publiczna z innego źródła

11 Targi i wystawy Lista „A” - obejmuje polskie wystawy narodowe organizowane w 2007 r. Lista „B” - targi o priorytetowym znaczeniu dla polskiej gospodarki Lista „C” - inne ważne dla polskich przedsiębiorców targi - dofinansowanie do nich uruchomione będzie w miarę posiadanych środków finansowych

12

13 Lista „A” - polskie wystawy narodowe organizowane w 2007 r.
L.p. Nazwa wystawy Kraj Miejsce 2007 rok 1. Polska ekspozycja o charakterze narodowym Algieria Algier czerwiec 2. Armenia Erewan październik 3. Kazachstan Astana kwiecień lub maj 4. Uzbekistan Taszkient maj 5. ZEA Dubai 15-20 listopada

14 Dostępność środków w ramach SPO-WKP, stan na 11 sierpnia 2006 roku
Działanie 2.2.2  ”Dofinansowanie udziału przedsiębiorców w targach, wystawach, misjach gospodarczych”: dostępne środki publiczne -  mln zł zaakceptowano wnioski na kwotę - 57.40 mln zł pozostaje -  mln zł 

15 Przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

16 Przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport
Dotowane są wydawnictwa o charakterze zbiorowym, a nie publikacje materiałów reklamowych indywidualnego przedsiębiorcy Dofinansowaniu podlegają koszty wydawania katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych. Koszty kwalifikowane: koszty zakupu papieru, druku, składu, łamania, naświetlania oraz tłoczenia płyt

17 Przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport
Wielkość pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia Wnioski składa nie później niż 60 dni przed terminem realizacji przedsięwzięcia Oceniając projekt minister właściwy ds. gospodarki bierze pod uwagę takie kryteria jak: proeksportowy i zbiorowy charakter wydawnictwa, przeznaczenie, sposób dystrybucji, nakład, wersje językowe, wybrane języki

18 Branżowe projekty promocyjne dotyczące eksportu

19 Branżowe projekty promocyjne dotyczące eksportu
Branżowe projekty promocyjne to m.in. pokazy, degustacje, wystawy, demonstracyjne spotkania branżowe, szkolenia i warsztaty realizowane w kraju i zagranicą mające na celu promocję produktów i usług, bądź nawiązanie kontaktów handlowych, które zaowocują zwiększeniem eksportu Dofinansowanie dotyczy projektów realizowanych przez grupę co najmniej pięciu przedsiębiorców z jednej lub kilku pokrewnych branż, wykonujących działalność na terenie RP Dotacja do 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych realizacji projektu, max. 50 000 PLN za projekt Limit dofinansowania na przedsiębiorcę – 7 500 PLN

20 Branżowe projekty promocyjne dotyczące eksportu
Koszty kwalifikowane: transport eksponatów, wynajem powierzchni wystawienniczej, sali zabudowa powierzchni, montaż, scenografia obsługa techniczna przygotowanie i druk zaproszeń, materiałów informacyjnych i reklamowych podróże i zakwaterowanie jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa uczestniczącego w projekcie

21 Branżowe projekty promocyjne dotyczące eksportu
Wnioski składa się nie później niż 45 dni przed terminem realizacji projektu Przy jego rozpatrywaniu brane są pod uwagę m.in. takie kryteria, jak: wybór promowanej branży lub grupy towarowej, wybór kraju i miejsca realizacji projektu, jego odbiorcy oraz zaangażowanie partnerów zagranicznych

22 Miejsce składania wniosków
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu, Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 Targi i misje gospodarcze (22) 693 – (22) 693 – Branżowe projekty promocyjne (22)

23 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Agata Kisielewicz Rzeszów ul. Szopena 51 Tel. (+48 17) Fax (+48 17)


Pobierz ppt "Dotacje na udział w targach i misjach gospodarczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google