Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotacje na udział w targach i misjach gospodarczych Rzeszów, 19 grudnia 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotacje na udział w targach i misjach gospodarczych Rzeszów, 19 grudnia 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 Dotacje na udział w targach i misjach gospodarczych Rzeszów, 19 grudnia 2006 r.

2 Finansowe instrumenty wsparcia eksportu ! Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w targach i wystawach za granicą oraz w wyjazdowych misjach gospodarczych w ramach poddziałania 2.2.2 Sektorowego Programu Operacyjnego

3 Misje gospodarcze ! Dofinansowanie udzielane jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Poddziałanie 2.2.2 SPO WKP 2004 – 2006) ! Organizatorem misji może być: przedsiębiorca, organizacja zrzeszająca przedsiębiorców, jednostka samorządu terytorialnego. ! Pomoc udzielana jest przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach i wystawach zagranicą (min. 5 uczestników). ! Dofinansowanie otrzymuje przedsiębiorca na pokrycie kosztów uczestnictwa w misji gospodarczej jednego swojego przedstawiciela.

4 Misja gospodarcze ! Najpóźniej na 9 tygodni przed terminem rozpoczęcia misji gospodarczej, jej organizator składa wniosek do ministra właściwego do spraw gospodarki o objęcie misji gospodarczej dofinansowaniem ! Wniosek o dofinansowanie powinien być złożony przez uczestników nie później niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem misji gospodarczej

5 Misje gospodarcze ! Dotacja dla uczestnika: do 50% poniesionych i właściwie udokumentowanych kosztów kwalifikowanych netto, nie więcej niż 7 500 PLN (przejazd i zakwaterowanie, bilety wstępu na targi lub wystawy zagraniczne związane z misją, materiały promocyjne, obsługa techniczna misji gospodarczej) ! Przedsiębiorca może otrzymać w okresie jednego roku kalendarzowego dofinansowanie w max. 5 misjach gospodarczych

6 Misje gospodarcze ! Organizator misji uzgadnia program misji z właściwą terytorialnie placówką ekonomiczno- handlową Ambasady/Konsulaty Rzeczpospolitej Polskiej (WEH) oraz uzyskuje jego opinię w formie pisemnej ! Uzgodnieniu programu misji gospodarczej podlegają: termin i czas trwania misji gospodarczej, lista uczestników, program misji, cel wyjazdu misji gospodarczej, kosztorys projektu, propozycje planowanych spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi,

7 Targi i wystawy

8 Targi i wystawy ! Dofinansowanie może otrzymać przedsiębiorca, który uczestniczył na własny rachunek jako wystawca w targach i wystawach zagranicznych w celu rozpoznania możliwości eksportowych na dany rynek, promocji swoich produktów lub nawiązania kontaktów handlowych i poniósł wydatki związane z wynajęciem powierzchni wystawienniczej ! Uwzględnia się wydatki związane z udziałem max. 2 przedstawicieli przedsiębiorcy w targach lub wystawach

9 Targi i wystawy ! Dofinansowanie max. 5 imprez targowo –wystawienniczych w ciągu roku kalendarzowego ! Wysokość dotacji: do 50% poniesionych kosztów, maksymalne dofinansowanie: 20 000 PLN ! Koszty muszą zostać udokumentowane fakturami oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności wydatków kwalifikowanych netto ! Listy imprez dotowanych ustala na dany rok kalendarzowy minister właściwy ds. gospodarki i ogłasza na stronie internetowej MG oraz w jednym dzienniku ogólnopolskim ! Termin składania wniosków: nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem targów lub wystawy

10 Targi i wystawy ! Otrzymane dofinansowanie wyłącza możliwość ubiegania się przez przedsiębiorcę o pomoc publiczną na ten sam cel z innego źródła lub w innej formie ! O pomoc nie może ubiegać się przedsiębiorca, który wcześniej otrzymał na ten cel pomoc publiczna z innego źródła

11 Targi i wystawy Targi i wystawy ! Lista A - obejmuje polskie wystawy narodowe organizowane w 2007 r. ! Lista B - targi o priorytetowym znaczeniu dla polskiej gospodarki ! Lista C - inne ważne dla polskich przedsiębiorców targi - dofinansowanie do nich uruchomione będzie w miarę posiadanych środków finansowych

12

13 Lista A - polskie wystawy narodowe organizowane w 2007 r. L.p.Nazwa wystawyKrajMiejsce2007 rok 1. Polska ekspozycja o charakterze narodowym AlgieriaAlgier czerwiec 2. Polska ekspozycja o charakterze narodowym ArmeniaErewan październik 3. Polska ekspozycja o charakterze narodowym KazachstanAstana kwiecień lub maj 4.4. Polska ekspozycja o charakterze narodowym UzbekistanTaszkientmaj 5.5. Polska ekspozycja o charakterze narodowym ZEADubai 15-20 listopada

14 Dostępność środków w ramach SPO- WKP, stan na 11 sierpnia 2006 roku Działanie 2.2.2 Dofinansowanie udziału przedsiębiorców w targach, wystawach, misjach gospodarczych: dostępne środki publiczne - 163.98 mln zł zaakceptowano wnioski na kwotę - 57.40 mln zł pozostaje - 106.58 mln zł

15 Przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

16 ! Dotowane są wydawnictwa o charakterze zbiorowym, a nie publikacje materiałów reklamowych indywidualnego przedsiębiorcy ! Dofinansowaniu podlegają koszty wydawania katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych. ! Koszty kwalifikowane: koszty zakupu papieru, druku, składu, łamania, naświetlania oraz tłoczenia płyt

17 Przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport ! Wielkość pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia ! Wnioski składa nie później niż 60 dni przed terminem realizacji przedsięwzięcia ! Oceniając projekt minister właściwy ds. gospodarki bierze pod uwagę takie kryteria jak: proeksportowy i zbiorowy charakter wydawnictwa, przeznaczenie, sposób dystrybucji, nakład, wersje językowe, wybrane języki

18 Branżowe projekty promocyjne dotyczące eksportu

19 ! Branżowe projekty promocyjne to m.in. pokazy, degustacje, wystawy, demonstracyjne spotkania branżowe, szkolenia i warsztaty realizowane w kraju i zagranicą mające na celu promocję produktów i usług, bądź nawiązanie kontaktów handlowych, które zaowocują zwiększeniem eksportu ! Dofinansowanie dotyczy projektów realizowanych przez grupę co najmniej pięciu przedsiębiorców z jednej lub kilku pokrewnych branż, wykonujących działalność na terenie RP ! Dotacja do 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych realizacji projektu, max. 50 000 PLN za projekt ! Limit dofinansowania na przedsiębiorcę – 7 500 PLN

20 Branżowe projekty promocyjne dotyczące eksportu ! Koszty kwalifikowane: - transport eksponatów, wynajem powierzchni wystawienniczej, sali - zabudowa powierzchni, montaż, scenografia - obsługa techniczna - przygotowanie i druk zaproszeń, materiałów informacyjnych i reklamowych - podróże i zakwaterowanie jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa uczestniczącego w projekcie

21 Branżowe projekty promocyjne dotyczące eksportu ! Wnioski składa się nie później niż 45 dni przed terminem realizacji projektu ! Przy jego rozpatrywaniu brane są pod uwagę m.in. takie kryteria, jak: wybór promowanej branży lub grupy towarowej, wybór kraju i miejsca realizacji projektu, jego odbiorcy oraz zaangażowanie partnerów zagranicznych

22 Miejsce składania wniosków ! Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu, 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 Targi i misje gospodarcze (22) 693 – 50 - 40 (22) 693 – 46 - 88 dze@mg.gov.pl Branżowe projekty promocyjne (22) 694 - 47-14

23 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Agata Kisielewicz akisielewicz@rarr.rzeszow.pl @rarr.rzeszow.pl 35-959 Rzeszów ul. Szopena 51 Tel. (+48 17) 8520 610 Fax (+48 17) 8520 611 e-mail:info@rarr.rzeszow.pl www.rarr.rzeszow.pl


Pobierz ppt "Dotacje na udział w targach i misjach gospodarczych Rzeszów, 19 grudnia 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google