Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDOWANIE SILNEGO PARTNERSTWA WOJSKA ZE SPOŁECZEŃSTWEM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDOWANIE SILNEGO PARTNERSTWA WOJSKA ZE SPOŁECZEŃSTWEM"— Zapis prezentacji:

1 BUDOWANIE SILNEGO PARTNERSTWA WOJSKA ZE SPOŁECZEŃSTWEM
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności BUDOWANIE SILNEGO PARTNERSTWA WOJSKA ZE SPOŁECZEŃSTWEM na podstawie decyzji nr 187/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. Ewa Wieczorek 14 czerwca 2011 r. 1

2 OBOWIĄZEK I CELE WSPÓŁPRACY
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie, dyrektorzy i szefowie komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz kierownicy jednostek organizacyjnych podejmują współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi oraz wspierają inicjatywy społeczne, odpowiednio do swoich kompetencji, kierując się następującymi celami: pozyskiwaniem społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa; upowszechnianiem działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej; kształtowaniem pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej; promowaniem nowego modelu służby żołnierzy rezerwy w Narodowych Siłach Rezerwowych. Par. 3 decyzji nr 187/MON z 9 czerwca 2009 r.

3 w rozumieniu decyzji nr 187/MON
PARTNERZY SPOŁECZNI w rozumieniu decyzji nr 187/MON Organizacje pozarządowe. Jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia. Kościelne osoby prawne i inne jednostki organizacyjne działające na podstawie ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP oraz ustaw o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli prowadzą działalność pożytku publicznego. Podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną (sfery zadań publicznych określone w art. 4 udpp, np. działalność oświatowa, kulturalna, naukowa, wychowawcza, sportowa, turystyczna, szkolnictwo wyższe, obronność państwa, charytatywna, pomoc społeczna, ratownictwo i ochrona ludności, na rzecz mniejszości narodowych czy integracji europejskiej itp.).

4 PRZEPISY POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE
Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz tekst jednolity). Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Ustawa o gospodarce nieruchomościami Prawo o stowarzyszeniach Ustawa o systemie oświaty Ustawa o sporcie Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz inne przepisy szczegółowe

5 Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zmiana definicji organizacji pozarządowej (konieczna zdolność prawna oraz wyłączenie spółek prawa handlowego z zakresu definicji). Zmiana katalogu podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (dodanie spółek non-profit - jako organizacji zrównanych oraz spółdzielni socjalnych – bez prawa uzyskania statusu OPP) Podniesienie wymogów związanych ze statusem OPP. Podniesienie limitu wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac związanych z wykonywaniem działalności pożytku publicznego do 3-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw; W przypadku, gdy działalność odpłatna organizacji spełnia przesłanki działalności gospodarczej – wezwanie do rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

6 Stowarzyszenia i związki stowarzyszeń błędnie kwalifikowane w informacjach rocznych o współpracy jako tzw. inni partnerzy społeczni: Ochotnicza Straż Pożarna Związek Oficerów Rezerwy WP Światowy Związek Żołnierzy AK Związek Żołnierzy WP LOK Związek Sybiraków Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych Wrocławskie Towarzystwo Sportowe Ochotnicza Straż Pożarna w m. Cisna Polski Czerwony Krzyż

7 Stowarzyszenia i związki stowarzyszeń
Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach: Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, a swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Stowarzyszenia rejestrowane: wpis do KRS daje im osobowość prawną (ZHP, ZŻAK) utworzone na mocy ustaw, np. PCK, PZM, PZŁ, OSP mają statut mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale cały przychód przeznaczają na działalność statutową Stowarzyszenia zwykłe: wpisane do ewidencji prowadzonych przez starostę działają na podstawie regulaminu nie mogą być osobami prawnymi nie mogą prowadzić działalności gospodarczej

8 Cechy konstytuujące organizację pozarządową
Nie należą do sektora finansów publicznych (są samorządne, nie podlegają kierownictwu władz publicznych). Prowadzą działalność pożytku publicznego (społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w udpp). Nie działają w celu osiągnięcia zysku (non for profit). Mają zdolność prawną, czyli mogą występować w obrocie cywilnoprawnym (są co najmniej ułomnymi osobami prawnymi).

9 Organizacje pozarządowe
Działalność pożytku publicznego nieodpłatna Upowszechnianie tradycji oręża polskiego Działalność pożytku publicznego odpłatna Organizowanie zawodów w sportach obronnych dla młodzieży szkolnej Działalność gospodarcza Prowadzenie sanatoriów dla żołnierzy poszkodowanych w misjach. Mogą prowadzić działalność gospodarczą: ale jako działalność dodatkową: osiąganie dochodów nie jest podstawowym celem, 3 różne formy działalności muszą być określone w statucie oraz wyodrębnione finansowo i rachunkowo. Za organizacje pozarządowe można więc uznać następujące osoby prawne: stowarzyszenia, co obejmuje także ich jednostki terenowe posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, rolnicze zrzeszenia branżowe, związki rolników, kółek i organizacji rolniczych, związki rolniczych zrzeszeń branżowych, związki zawodowe rolników indywidualnych, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, Związek Rzemiosła Polskiego, zrzeszenia handlu i usług, zrzeszenia transportu, ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług, ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu, inne organizacje przedsiębiorców, co obejmuje organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, izby gospodarcze, co obejmuje także Krajową Izbę Gospodarczą, związki zawodowe, co obejmuje także ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, ogólnokrajowe związki międzybranżowe, ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe, związki pracodawców, federacje i konfederacje związków pracodawców, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, polskie związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym. Na podstawie załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U Nr 117, poz. 1237, z późn. zm.).

10 Działalność pożytku publicznego
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego prowadzona w sferze zadań publicznych – działalność bez wynagrodzenia. Działalność odpłatna pożytku publicznego w sferze zadań publicznych – działalność, za którą organizacje pobierają wynagrodzenie, albo sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pp. ALE! Przychód służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego

11 Działalność gospodarcza
Działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności = zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, zawodowa. Odpłatna działalność pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą. Działalność pp staje się działalnością gospodarczą, jeżeli; 1) wynagrodzenie jest wyższe niż koszty tej działalności; 2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego za okres 3 miesięcy przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

12 Różny status prawny partnerów społecznych
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEMAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, oddziały osoby prawnej, szkoły, muzeum założone przez osobę fizyczną OSOBY PRAWNE np. stowarzyszenia rejestrowane, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje kościelne, uczelnie, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe, muzea rejestrowane, teatry nienastawione na osiąganie zysku, prowadzące wyodrębnioną finansowo i rachunkowo działalność społecznie użyteczną „Działalność kulturalna nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów”.

13 Różny status prawny partnerów społecznych
PUBLICZNE, czyli państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, np. publiczne instytucje kultury, ochotnicze hufce pracy, rady osiedli, uczelnie i szkoły publiczne NIEPUBLICZNE, których organizatorami są osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwową ani samorządową osobą prawną: np. organizacje pozarządowe*, muzeum założone przez osobę fizyczną, uczelnie i szkoły niepubliczne nienastawione na osiąganie zysku, prowadzące wyodrębnioną finansowo i rachunkowo działalność społecznie użyteczną *Z wyjątkiem partii politycznych, fundacji partii politycznych i komitetów wyborczych.

14 Porozumienia o współpracy podstawą budowania silnych więzi lokalnych wojska ze społeczeństwem

15 które spełniają warunki podpisania porozumienia
Z jakim podmiotem dowódca jednostki wojskowej może podpisać porozumienie o współpracy? Partnerzy społeczni w rozumieniu decyzji nr 187/MON Osoby prawne, które spełniają warunki podpisania porozumienia

16 Osoba prawna – twór abstrakcyjny
Osoba prawna – podmiot prawa cywilnego: Trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań. Jednostka organizacyjna, która została wyposażona przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. pełna podmiotowość prawna: zdolność do czynności prawnych (podpisywanie umów cywilnoprawnych) ułomna osoba prawna - zdolność prawna (może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, być pozwana i pozywać) Art. 331. (10) § 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. § 2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o której mowa w § 1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna. Art. 34. (11) Skarb Państwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych państwowych osób prawnych. Art. 35. Powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych określają właściwe przepisy; w wypadkach i w zakresie w przepisach tych przewidzianych organizację i sposób działania osoby prawnej reguluje także jej statut. Art. 36. (12) (skreślony). Art. 37. § 1. (13) Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. § 2. Rodzaje rejestrów oraz ich organizację i sposób prowadzenia regulują odrębne przepisy. Art. 38. Osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie.

17 Osoby prawne Osobami prawnymi są: Skarb Państwa
oraz jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną (art. 33 k.c.), np. PCK (ustawa o PCK), Polski Związek Łowiecki (ustawa Prawo łowieckie) ochotnicze straże pożarne – ustawa o ochronie przeciwpożarowej uczelnie (prawo o szkolnictwie wyższym) jednostki samorządu terytorialnego (ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym wojewódzkim) organizacje kościelne (nie podlegają Prawu o stowarzyszeniach) PCK, Polski Związek Łowiecki, ochotnicze straże pożarne - podlegają przepisom prawa o stowarzyszeniach A ponadto ustawy przyznają im dodatkowe uprawnienia w danej dziedzinie

18 Uzyskanie osobowości prawnej
Osoby prawne - jednostki organizacyjne, które uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru (art. 37 k. c.) Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym). Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) Oddział osoby prawnej może mieć osobowość prawną. Do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki społecznej wpisuje się także organizacje pożytku publicznego, jeżeli nie mają, z innego tytułu, obowiązku dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli ww. podmiot podejmuje działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi także wpisu do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem sam. publ. zakładu opieki zdrowotnej.

19 Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi
Katalog osób prawnych jest zbiorem zamkniętym. Jednostki organizacyjne, które nie mogą być osobami prawnymi: Szkoły (ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: mogą być zakładane i prowadzone przez ministrów, jednostki samorządu terytorialnego (szkoły publiczne), inną osobę prawną oraz przez osobę fizyczną (szkoły niepubliczne); za działalność szkoły odpowiada jej organizator. stowarzyszenia zwykłe, koła gospodyń wiejskich rada osiedla, sołectwa – jednostki pomocnicze jednostek samorządu terytorialnego uczelniane organizacje studenckie Oddział osoby prawnej może mieć osobowość prawną. Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli spełni warunki ustawy. Decyzję w tej sprawie, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, wydaje starosta. Ewidencję szkół niepublicznych prowadzą jednostki samorządu terytorialnego. Szkoła podstawowa i gimnazjum może być tylko szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej (art.8).

20 Porozumienia o współpracy dowódcy jednostek wojskowych mogą zawierać
po przeprowadzeniu procedury, zgodnej z zapisami decyzji 187/MON

21 Porozumienie o współpracy umową nienazwaną w rozumieniu k.c.
Art. 78. (50) § 1. (…) Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. § 2. (51) Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Art. 65. § 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. § 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. DZIAŁ II. ZAWARCIE UMOWY Art. 66. (30) § 1. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. § 2. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

22 ANALIZA WNIOSKU Wnioskodawca ma obowiązek:
dostarczyć projekt porozumienia wraz z uzasadnieniem oraz statut, sprawozdanie z działalności i finansowe za ostatni rok, zatwierdzone przez statutowy organ nadzorczy; udokumentować osobowość prawną aktualnym odpisem z KRS lub z innego rejestru, z wyłączeniem szkół publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; wykazać realną możliwość wywiązania się z zobowiązań wynikających z projektu porozumienia.

23 ANALIZA WNIOSKU Porozumienie o współpracy:
zgodne z zadaniami i potrzebami resortu zgodne z celami statutowymi partnera społecznego Partner społeczny: osoba prawna działalność statutowa na rzecz obronności państwa Uzasadni realną możliwość realizacji porozumienia (wiarygodność, doświadczenie, potencjał kadrowy i organizacyjny) nie zalega z płatnościami wobec ZUS i US, nie podlega odpowiedzialności karnej, działa niezależnie od partii politycznych lub innych organizacji o charakterze politycznym, nie jest partnerem gospodarczym resortu ON.

24 Oświadczenie zamiast odpisów
Wnioskodawca składa pisemne oświadczenie, że: nie zalega z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego; zachowuje neutralność w sprawach politycznych, działa zgodnie ze statutem i innymi wewnętrznymi dokumentami; nie jest wykonawcą odpłatnej umowy na rzecz resortu, ani nie działa na rzecz takiego wykonawcy, z wyłączeniem umów wykonania zadań publicznych zleconych w trybie przepisów szczególnych; nie podlega odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; żadna z osób znajdujących się w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotu wnioskującego o zawarcie porozumienia: nie jest wykonawcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie była prawomocnie skazana za przestępstwa i nie toczy się przeciwko tym osobom postępowanie karne w sprawach o przestępstwa. § 15 ust. 1 decyzji nr 187/MON

25 PROCEDURA ROZPATRZENIA WNIOSKU
Skierowanie wniosku przez partnera społecznego bezpośrednio do dowódcy jednostki wojskowej. Analiza wniosku pod względem spełnienia warunków formalnoprawnych i merytorycznych. Powiadomienie wnioskodawcy o oddaleniu wniosku lub przyjęciu do dalszego procedowania. Zaproponowana przez Wnioskodawcę treść porozumienia jest projektem, który musi przejść procedurę uzgodnienia. § 10. Wnioski o podpisanie porozumienia z dowódcą jednostki wojskowej rozpatruje szef oddziału (wydziału) wychowawczego lub sekcji wychowawczej, który w razie potrzeby uzgadnia treść porozumienia z komórkami wewnętrznymi jednostki wojskowej, lub też, odpowiednio, z dowództwem rodzaju Sił Zbrojnych (równorzędnym), Szefem Inspektoratu Sił Zbrojnych, Dowódcą Garnizonu Warszawa, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej lub rektorem-komendantem uczelni wojskowej bezpośrednio nadzorowanej przez Ministra (zwanym dalej „rektorem-komendantem”). 3. Projekt porozumienia wymaga uzasadnienia i uzgodnienia z dysponentem środków budżetowych sprawującym obsługę finansową jednostki wojskowej, jeżeli porozumienie może powodować wydatki finansowe, wcześniej nie planowane w budżecie jednostki. (ten warunek został skreślony, gdyż w lipcu 2009 r. została dokonana nowelizacja wytycznych ws. działalności legislacyjnej, zobowiązująca do uzgadniania wszystkich aktów prawnych z dysponentami środków budżetowych). 4. Projekt porozumienia – przed przedstawieniem go do podpisu dowódcy jednostki wojskowej – wymaga adnotacji (parafy) radcy prawnego (lub podmiotu sprawującego obsługę prawną jednostki wojskowej) potwierdzającej uzgodnienie projektu pod względem prawnym i redakcyjnym.

26 PROCEDURA ROZPATRZENIA WNIOSKU c.d.
Uzgodnienie treści projektu porozumienia z wnioskodawcą Opracowanie uzasadnienia oraz uzgodnienie merytoryczne projektu z komórkami wewnętrznymi jednostki wojskowej, lub też z dowództwem rodzaju Sił Zbrojnych. WAŻNA ZMIANA: Każdy projekt porozumienia wymaga uzgodnienia z dysponentem środków budżetowych sprawującym obsługę finansową jednostki wojskowej.

27 PROCEDURA ROZPATRZENIA WNIOSKU c.d.
Uzgodnienie projektu pod względem prawnym i redakcyjnym z radcą prawnym lub podmiotem sprawującym obsługę prawną jednostki wojskowej. Podpisanie porozumienia , niezwłoczne zamieszczenie na stronie internetowej jednostki oraz złożenie meldunku o podpisaniu porozumienia do dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, a także do Dyrektora DWiPO. UWAGA NA ZMIANY w decyzji nr 232/MON w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej Radca prawny jednostki wojskowej dokonuje bieżącej oceny zgodności podpisanych porozumień o współpracy z przepisami prawa.

28 Analiza projektu porozumienia
Porozumienie o współpracy z partnerem społecznym jest dokumentem potwierdzającym wolę rozwijania stałej współpracy, który w szczególności: określa cele, obszar i formy współdziałania, zobowiązania stron, warunki i czas współpracy oraz zasady rozwiązania porozumienia; angażuje partnera społecznego do  wykonania określonych zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego przy wsparciu resortu.

29 finansowego i merytorycznego
Analiza sprawozdania finansowego i merytorycznego Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej wymaga: określenia ich zakresów w statucie lub innym dokumencie; rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności.

30 Ustawa o działalności pożytku publicznego
Organ administracji publicznej, który w trakcie kontroli stwierdzi okoliczność, o której mowa w ust. 1, wzywa organizację pozarządową oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców działalności danego rodzaju w terminie 30 dni od dnia wezwania. Jeżeli w tym terminie, organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 nie wykaże organowi administracji publicznej, że złożyła wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców działalności danego rodzaju, organ administracji publicznej informuje sąd rejestrowy właściwy dla tej organizacji o prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej.

31 POROZUMIENIE POWINNO ZAWIERAĆ:
Dokładne nazwy stron porozumienia i osób reprezentujących strony. Nr wpisu do KRS lub ewidencji. Nazwę organu prowadzącego szkołę. Określone cele i zakres współpracy. Zobowiązania obydwu stron (adekwatne do celów). Ewentualne skutki finansowe. Czas trwania. Sposób zmiany, rozstrzygania sporów i rozwiązania porozumienia. Czas wejścia w życie.

32 Dziękuję za uwagę Ewa Wieczorek tel


Pobierz ppt "BUDOWANIE SILNEGO PARTNERSTWA WOJSKA ZE SPOŁECZEŃSTWEM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google