Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności BUDOWANIE SILNEGO PARTNERSTWA WOJSKA ZE SPOŁECZE Ń STWEM na podstawie decyzji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności BUDOWANIE SILNEGO PARTNERSTWA WOJSKA ZE SPOŁECZE Ń STWEM na podstawie decyzji."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności BUDOWANIE SILNEGO PARTNERSTWA WOJSKA ZE SPOŁECZE Ń STWEM na podstawie decyzji nr 187/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. Ewa Wieczorek14 czerwca 2011 r.

2 OBOWIĄZEK I CELE WSPÓŁPRACY Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie, dyrektorzy i szefowie komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz kierownicy jednostek organizacyjnych podejmują współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi oraz wspierają inicjatywy społeczne, odpowiednio do swoich kompetencji, kierując się następującymi celami: 1)pozyskiwaniem społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa; 2)upowszechnianiem działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej; 3)kształtowaniem pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej; 4)promowaniem nowego modelu służby żołnierzy rezerwy w Narodowych Siłach Rezerwowych. Par. 3 decyzji nr 187/MON z 9 czerwca 2009 r.

3 PARTNERZY SPOŁECZNI w rozumieniu decyzji nr 187/MON 1.Organizacje pozarządowe. 2.Jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia. 3.Kościelne osoby prawne i inne jednostki organizacyjne działające na podstawie ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP oraz ustaw o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli prowadzą działalność pożytku publicznego. 4.Podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną (sfery zadań publicznych określone w art. 4 udpp, np. działalność oświatowa, kulturalna, naukowa, wychowawcza, sportowa, turystyczna, szkolnictwo wyższe, obronność państwa, charytatywna, pomoc społeczna, ratownictwo i ochrona ludności, na rzecz mniejszości narodowych czy integracji europejskiej itp.).

4 Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz tekst jednolity). Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Ustawa o gospodarce nieruchomościami Prawo o stowarzyszeniach Ustawa o systemie oświaty Ustawa o sporcie Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz inne przepisy szczegółowe

5 Zmiana definicji organizacji pozarządowej (konieczna zdolność prawna oraz wyłączenie spółek prawa handlowego z zakresu definicji). Zmiana katalogu podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (dodanie spółek non-profit - jako organizacji zrównanych oraz spółdzielni socjalnych – bez prawa uzyskania statusu OPP) Podniesienie wymogów związanych ze statusem OPP. Podniesienie limitu wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac związanych z wykonywaniem działalności pożytku publicznego do 3-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw; W przypadku, gdy działalność odpłatna organizacji spełnia przesłanki działalności gospodarczej – wezwanie do rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

6 Ochotnicza Straż Pożarna Związek Oficerów Rezerwy WP Światowy Związek Żołnierzy AK Związek Żołnierzy WP LOK Związek Sybiraków Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych Wrocławskie Towarzystwo Sportowe Ochotnicza Straż Pożarna w m. Cisna Polski Czerwony Krzyż

7 Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach: Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, a swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Stowarzyszenia rejestrowane: wpis do KRS daje im osobowość prawną (ZHP, ZŻAK) utworzone na mocy ustaw, np. PCK, PZM, PZŁ, OSP mają statut mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale cały przychód przeznaczają na działalność statutową Stowarzyszenia zwykłe: wpisane do ewidencji prowadzonych przez starostę działają na podstawie regulaminu nie mogą być osobami prawnymi nie mogą prowadzić działalności gospodarczej

8 Nie należą do sektora finansów publicznych (są samorządne, nie podlegają kierownictwu władz publicznych). Prowadzą działalność pożytku publicznego (społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w udpp). Nie działają w celu osiągnięcia zysku (non for profit). Mają zdolność prawną, czyli mogą występować w obrocie cywilnoprawnym (są co najmniej ułomnymi osobami prawnymi).

9 Mogą prowadzić działalność gospodarczą: ale jako działalność dodatkową: osiąganie dochodów nie jest podstawowym celem, 3 różne formy działalności muszą być określone w statucie oraz wyodrębnione finansowo i rachunkowo.

10 Działalność nieodpłatna pożytku publicznego prowadzona w sferze zadań publicznych – działalność bez wynagrodzenia. Działalność odpłatna pożytku publicznego w sferze zadań publicznych – działalność, za którą organizacje pobierają wynagrodzenie, albo sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pp. ALE! Przychód służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego

11 Działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności = zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, zawodowa. Odpłatna działalność pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą. Działalność pp staje się działalnością gospodarczą, jeżeli; 1) wynagrodzenie jest wyższe niż koszty tej działalności; 2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego za okres 3 miesięcy przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

12 nienastawione na osiąganie zysku, prowadzące wyodrębnioną finansowo i rachunkowo działalność społecznie użyteczną OSOBY PRAWNE np. stowarzyszenia rejestrowane, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje kościelne, uczelnie, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe, muzea rejestrowane, teatry JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEMAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, oddziały osoby prawnej, szkoły, muzeum założone przez osobę fizyczną

13 nienastawione na osiąganie zysku, prowadzące wyodrębnioną finansowo i rachunkowo działalność społecznie użyteczną NIEPUBLICZNE, których organizatorami są osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwową ani samorządową osobą prawną: np. organizacje pozarządowe*, muzeum założone przez osobę fizyczną, uczelnie i szkoły niepubliczne PUBLICZNE, czyli państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, np. publiczne instytucje kultury, ochotnicze hufce pracy, rady osiedli, uczelnie i szkoły publiczne *Z wyjątkiem partii politycznych, fundacji partii politycznych i komitetów wyborczych.

14 Porozumienia o współpracy podstawą budowania silnych więzi lokalnych wojska ze społeczeństwem

15

16 Osoba prawna – podmiot prawa cywilnego: Trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań. Jednostka organizacyjna, która została wyposażona przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. pełna podmiotowość prawna: zdolność do czynności prawnych (podpisywanie umów cywilnoprawnych) ułomna osoba prawna - zdolność prawna (może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, być pozwana i pozywać)

17 Osobami prawnymi są: Skarb Państwa oraz jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną (art. 33 k.c.), np. PCK (ustawa o PCK), Polski Związek Łowiecki (ustawa Prawo łowieckie) ochotnicze straże pożarne – ustawa o ochronie przeciwpożarowej uczelnie (prawo o szkolnictwie wyższym) jednostki samorządu terytorialnego (ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym wojewódzkim) organizacje kościelne (nie podlegają Prawu o stowarzyszeniach)

18 Osoby prawne - jednostki organizacyjne, które uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru (art. 37 k. c.) Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym). Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) Oddział osoby prawnej może mieć osobowość prawną.

19 Katalog osób prawnych jest zbiorem zamkniętym. Jednostki organizacyjne, które nie mogą być osobami prawnymi: Szkoły (ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: mogą być zakładane i prowadzone przez ministrów, jednostki samorządu terytorialnego (szkoły publiczne), inną osobę prawną oraz przez osobę fizyczną (szkoły niepubliczne); za działalność szkoły odpowiada jej organizator. stowarzyszenia zwykłe, koła gospodyń wiejskich rada osiedla, sołectwa – jednostki pomocnicze jednostek samorządu terytorialnego uczelniane organizacje studenckie

20 Porozumienia o współpracy dowódcy jednostek wojskowych mogą zawierać po przeprowadzeniu procedury, zgodnej z zapisami decyzji 187/MON

21 Art. 78. (50) § 1. (…) Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. § 2. (51) Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

22 Wnioskodawca ma obowiązek: dostarczyć projekt porozumienia wraz z uzasadnieniem oraz statut, sprawozdanie z działalności i finansowe za ostatni rok, zatwierdzone przez statutowy organ nadzorczy; udokumentować osobowość prawną aktualnym odpisem z KRS lub z innego rejestru, z wyłączeniem szkół publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; wykazać realną możliwość wywiązania się z zobowiązań wynikających z projektu porozumienia. ANALIZA WNIOSKU

23 Porozumienie o współpracy: zgodne z zadaniami i potrzebami resortu zgodne z celami statutowymi partnera społecznego Partner społeczny: osoba prawna działalność statutowa na rzecz obronności państwa Uzasadni realną możliwość realizacji porozumienia (wiarygodność, doświadczenie, potencjał kadrowy i organizacyjny) nie zalega z płatnościami wobec ZUS i US, nie podlega odpowiedzialności karnej, działa niezależnie od partii politycznych lub innych organizacji o charakterze politycznym, nie jest partnerem gospodarczym resortu ON.

24 Wnioskodawca składa pisemne oświadczenie, że: 1)nie zalega z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego; 2)zachowuje neutralność w sprawach politycznych, działa zgodnie ze statutem i innymi wewnętrznymi dokumentami; 3)nie jest wykonawcą odpłatnej umowy na rzecz resortu, ani nie działa na rzecz takiego wykonawcy, z wyłączeniem umów wykonania zadań publicznych zleconych w trybie przepisów szczególnych; 4)nie podlega odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 5)żadna z osób znajdujących się w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotu wnioskującego o zawarcie porozumienia: nie jest wykonawcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie była prawomocnie skazana za przestępstwa i nie toczy się przeciwko tym osobom postępowanie karne w sprawach o przestępstwa. § 15 ust. 1 decyzji nr 187/MON Oświadczenie zamiast odpisów

25

26 Uzgodnienie treści projektu porozumienia z wnioskodawcą Opracowanie uzasadnienia oraz uzgodnienie merytoryczne projektu z komórkami wewnętrznymi jednostki wojskowej, lub też z dowództwem rodzaju Sił Zbrojnych. PROCEDURA ROZPATRZENIA WNIOSKU c.d. WAŻNA ZMIANA: Każdy projekt porozumienia wymaga uzgodnienia z dysponentem środków budżetowych sprawującym obsługę finansową jednostki wojskowej.

27 PROCEDURA ROZPATRZENIA WNIOSKU c.d.

28 Porozumienie o współpracy z partnerem społecznym jest dokumentem potwierdzającym wolę rozwijania stałej współpracy, który w szczególności: określa cele, obszar i formy współdziałania, zobowiązania stron, warunki i czas współpracy oraz zasady rozwiązania porozumienia; angażuje partnera społecznego do wykonania określonych zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego przy wsparciu resortu.

29 Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 1)nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 2)odpłatnej działalności pożytku publicznego lub 3)działalności gospodarczej wymaga: określenia ich zakresów w statucie lub innym dokumencie; rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności. Analiza sprawozdania finansowego i merytorycznego

30 Organ administracji publicznej, który w trakcie kontroli stwierdzi okoliczność, o której mowa w ust. 1, wzywa organizację pozarządową oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców działalności danego rodzaju w terminie 30 dni od dnia wezwania. Jeżeli w tym terminie, organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 nie wykaże organowi administracji publicznej, że złożyła wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców działalności danego rodzaju, organ administracji publicznej informuje sąd rejestrowy właściwy dla tej organizacji o prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej. Ustawa o działalności pożytku publicznego

31 Dokładne nazwy stron porozumienia i osób reprezentujących strony. Nr wpisu do KRS lub ewidencji. Nazwę organu prowadzącego szkołę. Określone cele i zakres współpracy. Zobowiązania obydwu stron (adekwatne do celów). Ewentualne skutki finansowe. Czas trwania. Sposób zmiany, rozstrzygania sporów i rozwiązania porozumienia. Czas wejścia w życie.

32 Dzi ę kuj ę za uwagę Ewa Wieczorek tel


Pobierz ppt "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności BUDOWANIE SILNEGO PARTNERSTWA WOJSKA ZE SPOŁECZE Ń STWEM na podstawie decyzji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google