Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Prezentacja na sesję Sejmiku 21 września 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Prezentacja na sesję Sejmiku 21 września 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Prezentacja na sesję Sejmiku 21 września 2009 r.

2 2 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia I.Uchwały podjęte lub zaopiniowane przez Zarząd Województwa Lubuskiego w okresie międzysesyjnym II.Informacja na temat aktualnego stanu realizacji konkursów na dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek ochrony zdrowia III.Ważne wydarzenia i spotkania IV. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia V.Realizacja przez SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. rekomendacji Audytora 2

3 3 I.Uchwały podjęte lub zaopiniowane przez Zarząd Województwa Lubuskiego od ostatniej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego 3 W okresie międzysesyjnym podjęto Uchwały: -w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest Województwo Lubuskie; -w sprawie zmian w składzie Rad Społecznych SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze, SP ZOZ- u pod nazwą Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gorzowie Wlkp.; -w sprawie powołania nowego Dyrektora SPZOZ-u pod nazwą Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gorzowie Wlkp.; -w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.; -w sprawie udzielenia zgody na zbycie w drodze przetargu zbędnych pojazdów w Szpitalu w Ciborzu.

4 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego II. Informacja na temat aktualnego stanu realizacji konkursów na dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek ochrony zdrowia

5 5 1.Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. 2. Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 5

6 III. Ważne wydarzenia i spotkania Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

7 III. Ważne wydarzenia i spotkania 1.Spotkanie z pulmonologami - 01.07.2009 r., Zielona Góra W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy, ordynatorzy i przedstawiciele jednostek służby zdrowia, przedstawiciele LOW NFZ oraz ekspertów poszczególnych specjalności pulmonologicznych z całego województwa. Uczestnicy spotkania zauważyli konieczność podjęcia następujących działań: 1.Utworzenie poradni pulmonologicznej w każdym powiecie województwa. 2.Stworzenia Wojewódzkiego Programu Zapobiegania Chorobom Płuc realizowanego w partnerstwie z samorządami gminnymi. 3.Zintensyfikowania działań wspierających pozyskiwanie środków zewnętrznych. 4.Rozważenia możliwości stworzenia Lubuskiego Centrum Pulmonologicznego. 7

8 III. Ważne wydarzenia i spotkania 2.Spotkanie z Minister Zdrowia – 02.07.2009r., Warszawa Spotkanie dotyczyło programu przekształceń lubuskich placówek służby zdrowia, których organem założycielskim jest samorząd województwa w spółki prawa handlowego. 3.Spotkanie z Radą Społeczną – 03.07.2009r., Gorzów Wlkp. Wicemarszałek Elżbieta Polak spotkała się z Radą Społeczną SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Rozmowy dotyczyły m.in. zmian w statucie szpitala, regulaminie porządkowym oraz korekty rocznego planu finansowego. 4.Rozmowy o szpitalach – 06.07.2009 r., Zielona Góra Spotkanie robocze Wicemarszałek Elżbiety Polak z poseł Bożenną Bukiewicz oraz Dyrektorem LOW NFZ Stanisławem Łobaczem poświęcone było zabezpieczeniu medycznemu jednostek ochrony zdrowia w województwie lubuskim. 8

9 III. Ważne wydarzenia i spotkania 5.Spotkanie z NFZ – 08.07.2009 r., Zielona Góra W siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Wicemarszałek Elżbiety Polak, Poseł Bożenny Bukiewicz, Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Stanisława Łobacza oraz dyrektorów szpitali w Żarach. Celem spotkania, które zorganizowano z inicjatywy Poseł Bożenny Bukiewicz, było również wypracowanie zasad współpracy pomiędzy placówkami 6.Zespół ds. zwalczania HIV i AIDS – 13.07.2009r., Zielona Góra Podpisano porozumienie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowywania i realizacji programu zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV w województwie lubuskim. Stronami porozumienia są: Województwo Lubuskie, Wojewoda Lubuski, Lubuski Oddział Wojewódzkiego NFZ oraz Uniwersytet Zielonogórski. 9

10 III. Ważne wydarzenia i spotkania 7.Rozmowy o zdrowiu – 13.07.2009r., Zielona Góra Spotkanie Wicemarszałek Elżbieta Polak z Wicewojewodą Janem Świrepą poświęcone było współpracy samorządu województwa z urzędem wojewódzkim w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem HIV oraz zwalczaniu AIDS, bieżącej sytuacji w lubuskich lecznicach, a także planowane usytuowanie na terenie szpitala w Gorzowie Wlkp. bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 8. Dofinansowanie z LRPO - 14.07.2009r. Marszałek Województwa Lubuskiego podpisał kolejne umowy w sprawie dofinansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wśród podpisanych umów była również umowa w sprawie dofinansowania projektu Remont i modernizacja oddziału ortopedii onkologicznej Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Świebodzinie. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 075 000,00 zł, a kwota dofinansowania 913 750,00 zł. 10

11 III. Ważne wydarzenia i spotkania 9.Konwent Marszałków – 16-17.07.2009r. w Bronisławowie (woj. łódzkie) Podczas posiedzenia omówione zostały m.in. tematy dotyczące przekształceń w służbie zdrowia, problemów informatyzacji sektora ochrony zdrowia oraz planów finansowych NFZ na rok 2010. 10. Rozszerzenie IPI W kolejnym rozszerzeniu znalazły się projekty pn. Lubuska sieć Teleradiologii - e-zdrowie w diagnostyce obrazowej. Całkowita wartość inwestycji wynosi 9,33 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania 7,76 mln zł. 11. Eurocopter dla Województwa Lubuskiego – 20.07.2009r. Spotkanie Marszałka Województwa Lubuskiego z Markiem Twardowskim Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Robertem Gałązkowskim Dyrektorem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Heleną Hatką Wojewodą lubuskim poświecono planowanemu uruchomieniu Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. 11

12 III. Ważne wydarzenia i spotkania 12. Szkolenia dla Pielęgniarek – 24.07.2009r., Gorzów Wlkp. Szkolenie dla pielęgniarek i położnych w zakresie możliwości skorzystania z uzupełnienia wykształcenia w ramach studiów pomostowych zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 13. Miliony zł na inwestycje – 24.07.2009r., Zielona Góra Marszałek Województwa Lubuskiego podpisał ponad 60 umów na łączną kwotę dofinansowania zbliżającą się do 220 milionów zł. Wśród nich był m. in. projekt Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze. Kwota dofinansowania wynosi 3 436 295,00 zł (całkowita wartość projektu 4 045 140,00 zł) 14. Inicjatywa lubuskich szpitali – 30.07.2009r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął stanowisko w sprawie przystąpienia do organizacji i funkcjonowania centrów urazowych na terenie szpitali wojewódzkich w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. 12

13 III. Ważne wydarzenia i spotkania 15. Apel w sprawie zasad podziału środków na opiekę zdrowotną Wicemarszałek Elżbieta Polak zwróciła się z apelem dot. zmiany zasad podziału środków przeznaczonych na finansowanie publicznej opieki zdrowotnej. Apel skierowano do: - Premiera Rządu RP, - Minister Zdrowia, - Ministra Finansów, - Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, - Parlamentarzystów Ziemi Lubuskiej, - Przedstawicieli Administracji Rządowej, - Przedstawicieli Administracji Samorządowej Województwa Lubuskiego. 16. E – zdrowie – 05.08.2009r., Zielona Góra Rozmowy z Dyrektorem Centrum Medycznego Aldemed Ryszardem Szcząchorem dotyczyły realizacji projektu pod nazwą Lubuska Sieć Teleradiologii - e-zdrowie w diagnostyce obrazowej. 13

14 III. Ważne wydarzenia i spotkania 17. Spotkanie z komisarzem Międzyrzecza – 13.08.2009r. Wicemarszałek Elżbieta Polak spotkała się z Komisarzem Międzyrzecza Marianem Sierpatowskim. Rozmowy dotyczyły współpracy miasta Międzyrzecz ze szpitalem w zakresie kompensaty wzajemnych zobowiązań. 18. Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia – 20.08.2009r., Warszawa Spotkanie Wicemarszałek Elżbiety Polak z Wiceministrem Zdrowia Jakubem Szulcem poświęcone było warunkom przekształceń zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego w ramach programu rządowego. 19. Spotkanie w dyrekcją Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu – 21.08.2009r. Spotkanie Wicemarszałek Elżbiety Polak z władzami placówki w związku z realizacją projektu termomodernizacji obiektu szpitala. Podczas wizyty sprawdzono zaawansowanie prac w zakresie modernizacji pracowni radiologicznej. Projekt został dofinansowany w ramach LRPO kwotą 1,7 mln zł. 14

15 III. Ważne wydarzenia i spotkania 20. Spotkanie z prof. Zbigniewem Izdebskim – 27.08.2009r., Zielona Góra Spotkanie Wicemarszałek Elżbiety Polak z prof. Zbigniewem Izdebskim poświęcono strategii promocji ochrony zdrowia dla województwa lubuskiego. 21. Konwent Marszałków Województw RP – 28.08.2009r., Łódź W posiedzeniu Konwentu wzięli udział m.in. Wicemarszałek Elżbieta Polak oraz Konsultant Wojewódzki w specjalności ratownictwa medycznego dla województwa lubuskiego Andrzej Szmit. 22. Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia – 02.09.2009r., Warszawa Spotkanie z Minister Zdrowia Ewą Kopacz dotyczyło finansowania nadwykonań przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W spotkaniu wzięli udział członkowie zarządów województw zajmujący się ochroną zdrowia. 15

16 III. Ważne wydarzenia i spotkania 23. Zwalczamy AIDS – 02.09.2009r. Spotkanie zespołu ds. opracowywania i realizacji programu zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV w Województwie Lubuskim 24. Konsultacje Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2009-2013 30 września 2009 r. to ostatni dzień prowadzenia konsultacji społecznych Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2009-2013. Nad dokumentem pracuje specjalnie w tym celu powołany przez Zarząd Województwa Lubuskiego zespół. 25. Narada z dyrektorami jednostek – 16.09.2009 r., Gorzów Wlkp. Wicemarszałek Elżbieta Polak spotkała się z dyrektorami samorządowych jednostek ochrony zdrowia. Omawiane zostały m.in. wyniki półrocza, zaawansowanie inwestycji, w tym również tych dofinansowanych z unijnych dotacji. 16

17 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego IV. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia

18 V. Wyniki finansowe Nazwa jednostki Wynik finansowy za okres I-VI 2009 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu 774 tys. zł SP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. 306 tys. zł Ośrodek dla Osób Uzależnionych Nowy Dworek w Nowym Dworku 275 tys. zł Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny SPZOZ w Torzymiu 256 tys. zł SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 230 tys. zł SPZOZ pod nazwą Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gorzowie Wlkp. 203 tys. zł SPZOZ Medkol w Zielonej Górze 173 tys. zł Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Zielonej Górze 172 tys. zł SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 92 tys. zł Wojew. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze 89 tys. zł Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. -1 465 tys. zł Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie -2 127 tys. zł Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze -8 736 tys. zł

19 IV. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia 19 Stan zobowiązań jednostek szpitalnych wg stanu na dzień 30.06.2009 r. [w tys. zł]

20 IV. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia 20 Stan zobowiązań pozostałych jednostek ochrony zdrowia wg stanu na dzień 30.06.2009 r. [w tys. zł]

21 IV. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia 21 Porównanie wysokości przychodów i kosztów z płacami za okres 01.01.-30.06.2009 r. [w tys. zł]

22 IV. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia 22 Porównanie wysokości przychodów i kosztów z płacami za okres 01.01.-30.06.2009 r. [w tys. zł]

23 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego V. Realizacja przez SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. rekomendacji Audytora

24 Realizacja rekomendacji Audytora 24 L.p.Rekomendacja audytoraPodjęte działania Stan realizacji na dzień 31.08.2009 r. 1. Uporządkować pod względem prawnym i merytorycznym zapisy we wszystkich procedurach wewnętrznych w logiczną spójność Zaktualizowano: - regulamin kontroli wew. i finansowej, - instrukcję kancelaryjną, - jednolity rzeczowy wykaz akt, - instrukcję organizacji w zakresie działania archiwum, - procedury kontroli finansowej, - regulamin porządkowy i organizacyjny, - instrukcję sporządzania ewidencji, kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych, - regulamin zamówień publicznych, - schemat organizacyjny jednostki. Zrealizowano wszelkie zarządzenia, instrukcje i regulaminy wejdą w życie po zatwierdzeniu przez Sejmik zmian w Statucie 2. Opracowanie i wdrożenie instrukcji o tworzeniu aktów wewnętrznych Zrealizowano instrukcja wejdzie w życie po zatwierdzeniu przez Sejmik zmian w Statucie 3. Zdyscyplinowanie kierowników komórek organizacyjnych i pracowników do bezwzględnego przestrzegania Procedur i Zarządzeń obowiązujących w jednostce Pełnomocnik ds. Jakości i Kontroli Wewnętrznej na bieżąco kontroluje i monitoruje przestrzeganie procedur i zarządzeń obowiązujących w Szpitalu

25 Realizacja rekomendacji Audytora 25 L.p.Rekomendacja audytoraPodjęte działania Stan realizacji na dzień 31.08.2009 r. 4. Wydzielenie odrębnej komórki kontroli wewnętrznej, bezpośrednio podlegającej Dyrektorowi Szpitala Zrealizowano wydzielono w strukturze Szpitala m.in. Sekcję ds. Audytu i Kontrolingu; zmiana wejdzie w życie po zatwierdzeniu przez Sejmik zmian w Statucie 5. Opracowanie procedury wewnętrznej określającej m.in. podstawę ustalenia cen wynajmu /dzierżawy Zrealizowano procedura wejdzie w życie po zatwierdzeniu przez Sejmik zmian w Statucie 6. Opracowanie procedury windykacji należności Zrealizowano procedura wejdzie w życie po zatwierdzeniu przez Sejmik zmian w Statucie 7. Opracowanie procedury planowania rocznych przychodów i kosztów działalności Szpitala Zrealizowano procedura wejdzie w życie po zatwierdzeniu przez Sejmik zmian w Statucie 8. Zatrudnienie co najmniej jednego wykwalifikowanego kontrolera z doświadczeniem w prowadzeniu kontroli finansowej Zrealizowano w dniu 04 sierpnia br. zatrudniono audytora wewnętrznego ; w terminie późniejszym jednostka dokona właściwych zmian w Statucie 9.Redukcja liczby łóżek Zrealizowano zmniejszono liczbę łóżek na Oddz. Położniczo – Ginekologicznym z 90 na 70 łóżek; zmniejszenie ilości łóżek na oddziałach odbywa się na bieżąco

26 Realizacja rekomendacji Audytora 26 L.p.Rekomendacja audytoraPodjęte działania Stan realizacji na dzień 31.08.2009 r. 10. Opracowanie procedury windykacji należności Zrealizowano procedura wejdzie w życie po zatwierdzeniu przez Sejmik zmian w Statucie 11. Konieczność zakupu i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, obsługującego w pełnym zakresie część białą i szarą W trakcie realizacji 20 oddziałów szpitalnych zostało uzbrojone w sieć teleinformatyczną; w październiku br. nastąpi testowe wdrożenie systemu Eskulap; wymieniono stary sprzęt komputerowy, zainstalowano system Eskulap 12. Redukcja zatrudnienia w tym pielęgniarek i położnych Opracowano listę pracowników, z którymi należy rozwiązać umowę o pracę; większość położnych z tej listy przebywa obecnie na zwolnieniach lekarskich; została wypowiedziana umowa o pracę jednej położnej Kierownikom komórek polecono analizę stanu zatrud., nie są przedłużane umowy o pracę na czas określony, w najbliższym czasie nastąpi redukcja zatrudnienia - 13 osób; 13. Utworzenie Archiwum Zakładowego Ze względu finansowych brak możliwości utworzenia archiwum zakładowego, spełniającego wymagania techniczne, jednakże dokumentacja przechowywana jest w doraźnie wygospodarowanych pomieszczeniach, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem w tym zakresie

27 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Prezentacja na sesję Sejmiku 21 września 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google