Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA REALIZACJA PROGRAMU FSNT-NOT PO 2 LATACH DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI 2004 - 2008 Rada Krajowa FSNT-NOT - Warszawa 29.01.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA REALIZACJA PROGRAMU FSNT-NOT PO 2 LATACH DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI 2004 - 2008 Rada Krajowa FSNT-NOT - Warszawa 29.01.2007."— Zapis prezentacji:

1 NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA REALIZACJA PROGRAMU FSNT-NOT PO 2 LATACH DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI 2004 - 2008 Rada Krajowa FSNT-NOT - Warszawa 29.01.2007

2 2 DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA ZARZĄDU GŁÓWNEGO FSNT–NOT Przez 2 lata kadencji 2004-2008 Zarząd Główny Naczelnej Organizacji Technicznej koncentrował działania wokół następujących osi: PROMUJĄCEJ FSNT-NOT PROMUJĄCEJ FSNT-NOT podnoszenie prestiżu Federacji NOT i współpraca z partnerami zewnętrznymi INNOWACYJNO-GOSPODARCZEJ INNOWACYJNO-GOSPODARCZEJ wspieranie innowacyjności polskiej gospodarki szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw WEWNĄTRZ-ORGANIZACYJNEJ WEWNĄTRZ-ORGANIZACYJNEJ zwiększanie efektywności gospodarowania podmiotów wchodzących w skład struktur FSNT-NOT i umacnianie spójności organizacji

3 Rada Krajowa FSNT-NOT - Warszawa 29.01.2007 3 Rozwijanie kontaktów z organizacjami inżynierskimi: Rozwijanie kontaktów z organizacjami inżynierskimi: - WFEO pełnienie przez przedstawiciela NOT funkcji Przewodniczącego pełnienie przez przedstawiciela NOT funkcji Przewodniczącego Komitetu WFEO ds. Kształcenia i Szkolenia prowadzenie sekretariatu komitetu przez Biuro Federacji prowadzenie sekretariatu komitetu przez Biuro Federacji organizowanie posiedzeń komitetu oraz wydawanie czasopisma organizowanie posiedzeń komitetu oraz wydawanie czasopisma - FEANI popularyzacja i współudział w nadawaniu tytułu Euroinżyniera popularyzacja i współudział w nadawaniu tytułu Euroinżyniera zachęcanie i pomoc w ubieganiu się o Paszport Europejski Inżyniera zachęcanie i pomoc w ubieganiu się o Paszport Europejski Inżyniera upowszechnianie rozwiązań dotyczących zawodów inżynierskich upowszechnianie rozwiązań dotyczących zawodów inżynierskich i specjalizacji zawodowych obowiązujących w UE OŚ PROMOCYJNA FSNT–NOT

4 Rada Krajowa FSNT-NOT - Warszawa 29.01.2007 4 OŚ PROMOCYJNA FSNT–NOT Kontynuacja i rozwój współdziałania z polonijnymi Kontynuacja i rozwój współdziałania z polonijnymi organizacjami inżynierów: organizacja V Sympozjum Polacy Razem w Wiedniu organizacja V Sympozjum Polacy Razem w Wiedniu wspólny udział w konferencjach, kongresach i ważniejszych wspólny udział w konferencjach, kongresach i ważniejszych wydarzeniach organizowanych przez poszczególne organizacje i przygotowywanie do realizacji światowego spotkania prezesów polonijnych organizacji inżynierskich Zacieśnienie kontaktów z chińską organizacją inżynierską Zacieśnienie kontaktów z chińską organizacją inżynierskąCAST: podpisanie umowy o współpracy podpisanie umowy o współpracy wzajemne wizyty przedstawicieli obydwu organizacji wzajemne wizyty przedstawicieli obydwu organizacji

5 Rada Krajowa FSNT-NOT - Warszawa 29.01.2007 5 Działania na rzecz młodych inżynierów i twórców techniki: Działania na rzecz młodych inżynierów i twórców techniki: prace Głównej Komisji Młodzieży FSNT-NOT i powołanie Zespołu ds. Młodzieży prace Głównej Komisji Młodzieży FSNT-NOT i powołanie Zespołu ds. Młodzieży podpisanie przez Zarząd Główny FSNT-NOT listu intencyjnego w podpisanie przez Zarząd Główny FSNT-NOT listu intencyjnego w sprawie wspierania młodych kadr technicznych - z partnerami: - Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych - Komisją ds. Uczelni Technicznych Parlamentu Studentów RP - Urzędem Dozoru Technicznego - Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - Komendą Główną Straży Pożarnej Organizacja międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji Organizacja międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji o tematyce naukowo-technicznej, m.in.: 2005 - Jednostki badawcze na rzecz gospodarki opartej na wiedzy 2005 - Jednostki badawcze na rzecz gospodarki opartej na wiedzy 2006 - Racjonalne wykorzystanie energii w świetle przepisów UE 2006 - Racjonalne wykorzystanie energii w świetle przepisów UE OŚ PROMOCYJNA FSNT–NOT

6 Rada Krajowa FSNT-NOT - Warszawa 29.01.2007 6 Przekazanie przez ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego cennych archiwaliów: Przekazanie przez ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego cennych archiwaliów: Muzeum Techniki NOT depozytariuszem materiałów dokumentujących wkład polskich inżynierów w zwycięstwo aliantów w II wojnie św. Muzeum Techniki NOT depozytariuszem materiałów dokumentujących wkład polskich inżynierów w zwycięstwo aliantów w II wojnie św. Uczczenie: 170-lecia polskiego ruchu stowarzyszeń inżynierów Uczczenie: 170-lecia polskiego ruchu stowarzyszeń inżynierów 100-lecia Warszawskiego Domu Technika NOT 100-lecia Warszawskiego Domu Technika NOT 60-lecia Naczelnej Organizacji Technicznej 60-lecia Naczelnej Organizacji Technicznej 50-lecia Muzeum Techniki NOT 50-lecia Muzeum Techniki NOT 15-lecia FSNT-NOT 15-lecia FSNT-NOT uroczysta gala jubileuszowa w Warszawskim Domu Technika NOT uroczysta gala jubileuszowa w Warszawskim Domu Technika NOT cykl wykładów i sympozjów historycznych cykl wykładów i sympozjów historycznych ekspozycje i imprezy w Domach Technika na terenie całego kraju ekspozycje i imprezy w Domach Technika na terenie całego kraju artykuły w Przeglądzie Technicznym, Biuletynie Informacyjnym oraz w ogólnopolskiej prasie, radiu i telewizji artykuły w Przeglądzie Technicznym, Biuletynie Informacyjnym oraz w ogólnopolskiej prasie, radiu i telewizji OŚ PROMOCYJNA FSNT–NOT

7 Rada Krajowa FSNT-NOT - Warszawa 29.01.2007 7 Obchody 250-lecia urodzin Stanisława Staszica: Obchody 250-lecia urodzin Stanisława Staszica: współudział w okolicznościowym seminarium Polskiej Akademii Nauk współudział w okolicznościowym seminarium Polskiej Akademii Nauk ekspozycje i imprezy w Domach Technika na terenie całego kraju ekspozycje i imprezy w Domach Technika na terenie całego kraju 140-lecie Przeglądu Technicznego: 140-lecie Przeglądu Technicznego: uroczysta gala jubileuszowa w Warszawskim Domu Technika NOT uroczysta gala jubileuszowa w Warszawskim Domu Technika NOT rocznicowe wydanie PT i artykuły w innych mediach, takich jak prasa rocznicowe wydanie PT i artykuły w innych mediach, takich jak prasa branżowa, Biuletyn, strony internetowe oraz wywiady w radio i TV Inne działania na rzecz rangi i prestiżu zawodu inżyniera: Inne działania na rzecz rangi i prestiżu zawodu inżyniera: plebiscyt Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego plebiscyt Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego nagroda Dźwignia nagroda Dźwignia Mistrz Techniki, Technik Roku i Olimpiada Wiedzy Technicznej Mistrz Techniki, Technik Roku i Olimpiada Wiedzy Technicznej honorowe odznaki NOT i medale im. Feliksa Kucharzewskiego honorowe odznaki NOT i medale im. Feliksa Kucharzewskiego przywrócenie tradycji spotkań koleżeńskich: bale, koncerty, jubileusze przywrócenie tradycji spotkań koleżeńskich: bale, koncerty, jubileusze OŚ PROMOCYJNA FSNT–NOT

8 Rada Krajowa FSNT-NOT - Warszawa 29.01.2007 8 Współudział w budowie społeczeństwa informacyjnego Współudział w budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy: udział przedstawiciela FSNT-NOT w Radzie Pożytku Publicznego udział przedstawiciela FSNT-NOT w Radzie Pożytku Publicznego udział przedstawiciela FSNT-NOT w programie FORESIGHT w ramach projektu Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN udział przedstawiciela FSNT-NOT w programie FORESIGHT w ramach projektu Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN prace w Komitetach Sterujących i Monitorujących: prace w Komitetach Sterujących i Monitorujących: - Narodowy Plan Rozwoju oraz Podkomitet ds. Innowacyjności i Społeczeństwa Innowacyjnego i Społeczeństwa Innowacyjnego - SPO RZL - Rozwój Zasobów Ludzkich - SPO WKP - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego uczestnictwo w Grupach Roboczych organizowanych przez MG, MNiSW i MRR w sprawie nowego PO Innowacyjna Gospodarka uczestnictwo w Grupach Roboczych organizowanych przez MG, MNiSW i MRR w sprawie nowego PO Innowacyjna Gospodarka OŚ INNOWACYJNO–GOSPODARCZA

9 Rada Krajowa FSNT-NOT - Warszawa 29.01.2007 9 Kontynuacja organizacji Forów Inżynierskich Kontynuacja organizacji Forów Inżynierskich w ramach Targów Innowacje - Technologie - Maszyny: III Forum Inżynierskie Innowacyjność w przemyśle maszyn i urządzeń rolniczych i ogrodniczych - czerwiec 2005 III Forum Inżynierskie Innowacyjność w przemyśle maszyn i urządzeń rolniczych i ogrodniczych - czerwiec 2005 IV Forum Inżynierskie pod hasłem Innowacyjność w przemyśle na przykładzie odlewnictwa - czerwiec 2006 IV Forum Inżynierskie pod hasłem Innowacyjność w przemyśle na przykładzie odlewnictwa - czerwiec 2006 Podpisanie nowej umowy z MNiSW w sprawie kontynuacji Podpisanie nowej umowy z MNiSW w sprawie kontynuacji Programu Projektów Celowych NOT: rozliczenie dotychczasowej umowy – raport z realizacji umowy rozliczenie dotychczasowej umowy – raport z realizacji umowy podpisanie nowej umowy na kwotę 70 mln PLN podpisanie nowej umowy na kwotę 70 mln PLN Udział w Platformie Technologicznej Opto-i Nanoelektroniki: Udział w Platformie Technologicznej Opto-i Nanoelektroniki: współorganizacja i uczestnictwo FSNT-NOT w platformie współorganizacja i uczestnictwo FSNT-NOT w platformie OŚ INNOWACYJNO–GOSPODARCZA

10 Rada Krajowa FSNT-NOT - Warszawa 29.01.2007 10 Działalność Centrum Innowacji NOT: Działalność Centrum Innowacji NOT: obsługa Programu Projektów Celowych NOT i opracowanie raportu z realizacji pierwszej umowy dotyczącej programu obsługa Programu Projektów Celowych NOT i opracowanie raportu z realizacji pierwszej umowy dotyczącej programu organizacja wystawy i konferencji promujących Projekty Celowe organizacja wystawy i konferencji promujących Projekty Celowe Projekt Sieć Ośrodków Innowacji NOT ; opracowanie raportu z realizacji przedsięwzięcia Projekt Sieć Ośrodków Innowacji NOT ; opracowanie raportu z realizacji przedsięwzięcia Projekty ERA-NET i META-MODAS Projekty ERA-NET i META-MODAS porozumienie z PERA Innovation - międzynarodową firmą zapewniającą producentom wsparcie w dziedzinie innowacji porozumienie z PERA Innovation - międzynarodową firmą zapewniającą producentom wsparcie w dziedzinie innowacji Działalność Zespołu Komercjalizacji Nauki i Technologii NOT: Działalność Zespołu Komercjalizacji Nauki i Technologii NOT: prowadzenie sekretariatu i obsługa Platformy Technologicznej Opto-i Nanoelektroniki prowadzenie sekretariatu i obsługa Platformy Technologicznej Opto-i Nanoelektroniki Projekt Inkubator Platform Technologicznych Projekt Inkubator Platform Technologicznych Giełdy Komercjalizacji Ofert Naukowo-Technicznych NOTUS (Nano, Opto, EMRS) oraz Dni NOTUS 2006 Europa-Polska-Wschód Giełdy Komercjalizacji Ofert Naukowo-Technicznych NOTUS (Nano, Opto, EMRS) oraz Dni NOTUS 2006 Europa-Polska-Wschód OŚ INNOWACYJNO–GOSPODARCZA

11 Rada Krajowa FSNT-NOT - Warszawa 29.01.2007 11 Zintensyfikowanie nadzoru nad TJO i działania na rzecz wypracowania większych środków na działalność merytoryczną: Zintensyfikowanie nadzoru nad TJO i działania na rzecz wypracowania większych środków na działalność merytoryczną: kontynuacja działań w kierunku uzyskania osobowości prawnej przez kolejne TJO (pozostało 6 TJO) kontynuacja działań w kierunku uzyskania osobowości prawnej przez kolejne TJO (pozostało 6 TJO) okresowa analiza sytuacji finansowej TJO okresowa analiza sytuacji finansowej TJO wypracowanie procedury naprawczej w celu zapobiegania stratom majątkowym w TJO i zapewnienia wywiązywania się z zobowiązań wypracowanie procedury naprawczej w celu zapobiegania stratom majątkowym w TJO i zapewnienia wywiązywania się z zobowiązań podpisywanie aneksów do umów w sprawie odpłatności za korzystanie z nieruchomości FSNT-NOT podpisywanie aneksów do umów w sprawie odpłatności za korzystanie z nieruchomości FSNT-NOT uruchomienie w TJO Ośrodków Innowacji i zachęcanie do samodzielnego uczestnictwa w projektach finansowanych z UE uruchomienie w TJO Ośrodków Innowacji i zachęcanie do samodzielnego uczestnictwa w projektach finansowanych z UE OŚ WEWNĄTRZ–ORGANIZACYJNA

12 Rada Krajowa FSNT-NOT - Warszawa 29.01.2007 12 Wypracowanie skuteczniejszych metod współpracy z TJO: Wypracowanie skuteczniejszych metod współpracy z TJO: przedstawianie na posiedzeniach Rady Krajowej trudnych problemów gospodarczych dotyczących TJO i proponowanie ich rozwiązań przedstawianie na posiedzeniach Rady Krajowej trudnych problemów gospodarczych dotyczących TJO i proponowanie ich rozwiązań powoływanie komisji i zespołów do rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania TJO powoływanie komisji i zespołów do rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania TJO narady i konsultacje z Prezesami Rad i dyrektorami TJO narady i konsultacje z Prezesami Rad i dyrektorami TJO spotkania wyjazdowe członków Zarządu Głównego z Radami i administracją TJO spotkania wyjazdowe członków Zarządu Głównego z Radami i administracją TJO Podniesienie efektywności gospodarowania w spółkach: Podniesienie efektywności gospodarowania w spółkach: okresowa analiza sytuacji finansowej okresowa analiza sytuacji finansowej zaktywizowanie działalności spółek w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanych wyników finansowych zaktywizowanie działalności spółek w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanych wyników finansowych restrukturyzacja niektórych spółek FSNT-NOT restrukturyzacja niektórych spółek FSNT-NOT OŚ WEWNĄTRZ–ORGANIZACYJNA

13 Rada Krajowa FSNT-NOT - Warszawa 29.01.2007 13 Analiza stanu i możliwości rozwoju Muzeum Techniki NOT: Analiza stanu i możliwości rozwoju Muzeum Techniki NOT: działania Zarządu Głównego FSNT-NOT poprawiające sytuację finansową muzeum działania Zarządu Głównego FSNT-NOT poprawiające sytuację finansową muzeum prace nad nowym statutem muzeum prace nad nowym statutem muzeum przedsięwzięcia zwiększające rangę muzeum i starania o nadanie mu statusu muzeum narodowego przedsięwzięcia zwiększające rangę muzeum i starania o nadanie mu statusu muzeum narodowego Organizacja Fundacji Techniki Polskiej: Organizacja Fundacji Techniki Polskiej: opracowanie założeń działalności fundacji w ramach statusu organizacji pożytku publicznego opracowanie założeń działalności fundacji w ramach statusu organizacji pożytku publicznego zorganizowanie konsultacji z stowarzyszeniami (spotkanie z Prezesami SNT, zbieranie pisemnych opinii) zorganizowanie konsultacji z stowarzyszeniami (spotkanie z Prezesami SNT, zbieranie pisemnych opinii) podjęcie uchwały przez Radę Krajową w sprawie utworzenia fundacji podjęcie uchwały przez Radę Krajową w sprawie utworzenia fundacji OŚ WEWNĄTRZ–ORGANIZACYJNA

14 Rada Krajowa FSNT-NOT - Warszawa 29.01.2007 14 Prace studialne nad powołaniem Wyższej Szkoły Prace studialne nad powołaniem Wyższej Szkoły Ustawicznego Kształcenia Inżynierów: wstępne konsultacje i pozyskiwanie odpowiednich partnerów wstępne konsultacje i pozyskiwanie odpowiednich partnerów kontynuacja kontaktów z wyższymi uczelniami (Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych) i współpraca w zakresie szkoleń i programów studiów podyplomowych (np. WSHE z Łodzi) kontynuacja kontaktów z wyższymi uczelniami (Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych) i współpraca w zakresie szkoleń i programów studiów podyplomowych (np. WSHE z Łodzi) Opracowanie Regulaminu Zarządu Głównego FSNT-NOT: Opracowanie Regulaminu Zarządu Głównego FSNT-NOT: przedyskutowanie pierwszej wersji dokumentu na forum Rady Krajowej w 2006 roku i zalecenie dopracowania projektu przedyskutowanie pierwszej wersji dokumentu na forum Rady Krajowej w 2006 roku i zalecenie dopracowania projektu powołanie przez Zarząd Główny Federacji zespołu składającego się z przedstawicieli ZG, RK i GKR do opracowania nowej wersji regulaminu zawierającej uwagi zgłoszone na RK powołanie przez Zarząd Główny Federacji zespołu składającego się z przedstawicieli ZG, RK i GKR do opracowania nowej wersji regulaminu zawierającej uwagi zgłoszone na RK ZADANIA W REALIZACJI

15 Rada Krajowa FSNT-NOT - Warszawa 29.01.2007 15 Prawne zagwarantowanie odpowiedniej roli i miejsca środowisku technicznemu oraz SNT w państwie: Prawne zagwarantowanie odpowiedniej roli i miejsca środowisku technicznemu oraz SNT w państwie: analiza możliwości legislacji ustawy o zawodzie inżyniera analiza możliwości legislacji ustawy o zawodzie inżyniera kontynuowanie nadawania przez SNT stopni specjalizacji zawodowej inżynierów i techników; dbałość o nadanie im jak najwyższej rangi kontynuowanie nadawania przez SNT stopni specjalizacji zawodowej inżynierów i techników; dbałość o nadanie im jak najwyższej rangi wprowadzenie, dzięki pracy ekspertów NOT, korzystnych dla SNT zapisów do Ustawy o działalności innowacyjnej (oprócz JBR również SNT mogą wydawać odpłatnie opinie o nowych technologiach) wprowadzenie, dzięki pracy ekspertów NOT, korzystnych dla SNT zapisów do Ustawy o działalności innowacyjnej (oprócz JBR również SNT mogą wydawać odpłatnie opinie o nowych technologiach) działania zmierzające do przejęcia od URE kompetencji powoływania komisji kwalifikacyjnych w dziedzinie energetyki działania zmierzające do przejęcia od URE kompetencji powoływania komisji kwalifikacyjnych w dziedzinie energetyki uczestnictwo przedstawicieli NOT w coraz większej liczbie gremiów opiniujących i doradczych w instytucjach i agendach rządowych uczestnictwo przedstawicieli NOT w coraz większej liczbie gremiów opiniujących i doradczych w instytucjach i agendach rządowych zapewnienie FSNT-NOT roli instytucji wdrażającej w wybranych zagadnieniach opracowywanego na lata 2007-2013 przez MG, MNiSW i MRR Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka zapewnienie FSNT-NOT roli instytucji wdrażającej w wybranych zagadnieniach opracowywanego na lata 2007-2013 przez MG, MNiSW i MRR Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka ZADANIA W REALIZACJI

16 Rada Krajowa FSNT-NOT - Warszawa 29.01.2007 16 Opracowanie założeń zwiększających obecność Opracowanie założeń zwiększających obecność Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Internecie: opracowanie założeń prowadzenia skoordynowanej polityki informacyjno-promocyjnej NOT i podjęcie współpracy ze specjalistą ds. Public Relations opracowanie założeń prowadzenia skoordynowanej polityki informacyjno-promocyjnej NOT i podjęcie współpracy ze specjalistą ds. Public Relations wdrażanie projektu nowej strony internetowej Federacji NOT (www.not.org.pl- uruchomienie w I kw. 2007) wdrażanie projektu nowej strony internetowej Federacji NOT (www.not.org.pl- uruchomienie w I kw. 2007) określenie kodu identyfikacyjnego i constansu promocyjnego symboli słownych i graficznych stosowanych w FSNT-NOT określenie kodu identyfikacyjnego i constansu promocyjnego symboli słownych i graficznych stosowanych w FSNT-NOT uruchomienie portalu informacji technicznej wydawnictwa SIGMA-NOT (www.sigma-not.pl) uruchomienie portalu informacji technicznej wydawnictwa SIGMA-NOT (www.sigma-not.pl) ZADANIA W REALIZACJI


Pobierz ppt "NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA REALIZACJA PROGRAMU FSNT-NOT PO 2 LATACH DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI 2004 - 2008 Rada Krajowa FSNT-NOT - Warszawa 29.01.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google