Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język urzędowyJęzyk urzędowy polski¹ Język używany polski Stolica Warszawa Ustrój polityczny demokratyczny Typ państwa demokracja parlamentarna Głowa państwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język urzędowyJęzyk urzędowy polski¹ Język używany polski Stolica Warszawa Ustrój polityczny demokratyczny Typ państwa demokracja parlamentarna Głowa państwa."— Zapis prezentacji:

1 Język urzędowyJęzyk urzędowy polski¹ Język używany polski Stolica Warszawa Ustrój polityczny demokratyczny Typ państwa demokracja parlamentarna Głowa państwa Prezydent RP Lech Kaczyński Szef rządu Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński Powierzchnia całkowita 68. na świecie 322 575² km² Liczba ludności (2007) całkowita gęstość zaludnienia narodowości 32. na świecie 38 518 241 122 osób/km Polacy: 96,7% Zjednoczenie polski StolicaWarszawaUstrój politycznydemokratycznydemokracja parlamentarnaGłowa państwaPrezydent RP Lech KaczyńskiSzef rząduPrezes Rady Ministrów Jarosław KaczyńskiPowierzchnia68. na świecie 322 575Liczba ludności2007gęstość zaludnienianarodowości32. na świecie Polacy Język urzędowypolski StolicaWarszawaUstrój politycznydemokratycznydemokracja parlamentarnaGłowa państwaPrezydent RP Lech KaczyńskiSzef rząduPrezes Rady Ministrów Jarosław KaczyńskiPowierzchnia68. na świecie 322 575Liczba ludności2007gęstość zaludnienianarodowości32. na świecie Polacy

2 WARSZAWA

3 MiastoMiasto położone w środkowo- wschodniej Polsce, na Mazowszu nad rzeką Wisłą. Warszawa stała się stolicą Polski m.in. dzięki królowi Zygmuntowi III Wazie, który w 1596 roku przeniósł swoją siedzibę do tego miasta.PolsceMazowszu rzekąWisłą stolicą Polskikrólowi Zygmuntowi III Wazie1596 Warszawa jest ważnym europejskim ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Mieszczą się w niej siedziby parlamentu (Sejmu i Senatu), Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych władz centralnych. Warszawa jest także stolicą województwa mazowieckiego. parlamentuSejmuSenatu Prezydenta RPRady Ministrówwojewództwa mazowieckiego To największe polskie miasto pod względem liczby ludności (1 702 139 zameldowanych mieszkańców w 2007, dużą część mieszkańców stanowi ludność niezameldowana, której liczebność szacuje się na 1 500 000 osób, co daje sumę 3 200 000 mieszkańców] [1] ) i powierzchni (517 km [1] ). W skali kraju, porównywać ją można jedynie do Górnośląskiego okręgu przemysłowego który tworzy największą tkankę miejską w Polsce.liczby ludności 2007 [1] Górnośląskiego okręgu przemysłowegoPolsce

4 Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo położone w Europie Środkowej nad Morzem Bałtyckim. Graniczy z Niemcami (na zachodzie), Czechami, Słowacją (na południu), Ukrainą, Białorusią, Litwą (na wschodzie) i Rosją (obwodem kaliningradzkim, na północy), a poprzez granicę morską (granicę wyłącznej strefy ekonomicznej) z Danią oraz Szwecją.państwo Europie ŚrodkowejMorzem BałtyckimNiemcamiCzechami SłowacjąUkrainą BiałorusiąLitwąRosjąobwodem kaliningradzkimDaniąSzwecją Godło Polski

5 Nie wiadomo na pewno jakie jest pochodzenie nazwy Polska. Według najbardziej rozpowszechnionej teorii nazwa ta wywodzi się od plemienia Polan, zamieszkującego tereny obecnej Wielkopolski. Słowo Polanie szeroko przyjęta teoria wywodzi od słowa pole, gdyż przypuszcza się, że głównym zajęciem plemienia Polan była uprawa roli lub dlatego, że po prostu żyli na niezalesionych terenach, w odróżnieniu od innych plemion np. Wiślna czy Mazowszan, zamieszkujących tereny lesiste (taką opozycję LAS-POLE [step] spotykamy u wschodnich Polan i ich sąsiadów Drzewian). Niektórzy lingwiści twierdzą, że być może jest to związane z pierwotną formą organizacji plemiennej – opola, będącego pewną odmianą ludowładztwa z obieralnym władcą, wspólną własnością ziemi i rodem jako podstawą społeczną. Według mniej popularnej teorii, nazwa Polanie wywodzi się od słowa plemię – współplemiennik, człowiek związany więzami krwi, mający te same wierzenia. teoriiwywodziplemieniaPolanWielkopolskisłowauprawaWiślnaMazowszanlesisteopolaludowładztwarodemwięzami krwiwierzenia Istnieje także teoria wyjaśniająca pochodzenie nazwy kraju tym, iż dawno temu ziemia Polan była nazywana ziemią polską, czyli znaczyło to nic innego, jak ziemią polną. W ten sposób powstała nazwa Polska. Rzeczpospolita Polska znaczy to samo co Rzeczpospolita Polna.kraju W przeszłości używano łacińskich określeń terra Poloniae – ziemia Polska lub Regnum Poloniae. Nazwa Polska zaczęła być używana w odniesieniu do całego państwa w XI w. Ziemie Polan od XIV w. nazywano Staropolską, a później Wielkopolską, a dla kontrastu ziemie południowe – Małopolską.łacińskichpaństwaXIXIVWielkopolskąMałopolską Inne nazwy Polski (Lechia, perskie Lachistan, litewskie Lenkija) i Polaków (tureckie Lehce, ruskie Lach, węgierskie Lengyel) wywodzi się najprawdopodobniej od nazwy plemienia Lędzian, które, jak się przypuszcza, zamieszkiwało w obecnej południowo-wschodniej części Polski.perskielitewskietureckiewęgierskieLędzian Słowo rzeczpospolita oznacza rzecz publiczna (wspólną dla wszystkich) lub państwo i pochodzi od rzymskiego słowa res publica.państwores publica Warto zauważyć, że zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym jedyną urzędową nazwą kraju jest Rzeczpospolita Polska, a nazwa "Polska" nie pojawia się w żadnym obecnie obowiązującym polskim akcie prawnymprawnym

6 Początki państwa polskiego w średniowieczu Przypuszczalny zasięg państwa Mieszka I - Civitas Schinesghe i ziemie przyłączone przez tego władcęCivitas Schinesghe Polska za Bolesława ChrobregoBolesława Chrobrego Pierwszym szerzej udokumentowanym historycznie władcą Polski był Mieszko I (wcześniej kroniki wymieniają książęta Polan, z dynastii Piastów), który przyjął chrzest w 966 roku, co w konsekwencji wiązało się z rozpoczęciem zwalczania wierzeń etnicznych Słowian i procesem zapoczątkowanym przez tzw. Chrzest Polski.Mieszko I PolanPiastów966wierzeń etnicznychSłowian Chrzest Polski Pierwszym władcą, który został koronowany, był syn Mieszka I - Bolesław Chrobry.Mieszka I Bolesław Chrobry Po śmierci księcia Bolesława III Krzywoustego Polska została podzielona na dzielnice między jego potomków. Mazowsze otrzymał Bolesław Kędzierzawy, ziemię Sandomierską Henryk Sandomierski, Wielkopolskę Mieszko Stary, Śląsk Władysław Wygnaniec. Pierwszym seniorem został Władysław.Bolesława III KrzywoustegoŚląsk W XIII wieku Henrykowie Śląscy (Henryk I Brodaty i Henryk II Pobożny) zjednoczyli dwie dzielnice - Śląsk i Małopolskę, lecz po najazdach Mongołów, zakończonych klęskami w Bitwie pod Chmielnikiem oraz Bitwie pod Legnicą w 1241, ich państwo ponownie się rozpadło.XIII wiekuHenryk I BrodatyHenryk II PobożnyMongołówBitwie pod ChmielnikiemBitwie pod Legnicą1241 Zjednoczenie dwóch głównych dzielnic - Wielkopolski i Małopolski udało się dopiero Władysławowi Łokietkowi, który w roku 1320 koronował się na króla Polski.1320 Jego syn - Kazimierz III Wielki skutecznie umocnił i rozszerzył pozycję Polski w regionie - poszerzył terytorium Polski m.in. o Ruś Halicko-Wołyńską i Podole, zawarł wiele kompromisowych ustaleń z Luksemburgami i Andegawenami, co zapewniło na wiele lat pokój i możliwości rozwoju gospodarczego. Znany jest szczególnie jako wielki budowniczy.Kazimierz III Wielki Ruś Halicko-WołyńskąPodole

7 Księstwo Warszawskie – istniejące w latach 1807-1815 państwo polskie, formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości, jak wszystkie państwa zachodniej i środkowej Europy, podporządkowane napoleońskiej Francji. Zostało stworzone przez Napoleona I na mocy traktatów pokojowych podpisanych 7 i 9 lipca 1807 w Tylży z ziem drugiego, trzeciego i części pierwszego zaboru pruskiego, w 1809 powiększone o ziemie pierwszego i trzeciego zaboru austriackiego. Formalnie według dzisiejszej oceny historii utworzenie Księstwa Warszawskiego zakończyło trwające 12 lat rozbiory Polski. Główne miasta: Warszawa, Kraków, Poznań, Lublin, Kalisz i Toruń.18071815FrancjiNapoleona Itraktatów pokojowych79 lipca1807Tylżypruskiego 1809rozbiory PolskiWarszawaKraków PoznańLublinKaliszToruń

8 Władza wykonawcza Obecny Prezydent RP - Lech Kaczyński Organami władzy wykonawczej w Polsce są: Prezydent RP oraz Rada Ministrów. Prezydent jest wybierany w powszechnych wyborach prezydenckich na 5-letnią kadencję (wygrywa ten kandydat, który otrzyma bezwzględną większość głosów). Może on sprawować tę funkcję maksymalnie przez dwie kadencje.władzy wykonawczejRada Ministrówwyborach prezydenckich Według Konstytucji Prezydent jest najwyższym przedstawicielem państwa w stosunkach wewnętrznych i międzynarodowych, pełni rolę zwierzchnika Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, stoi na straży nienaruszalności i niepodzielności terytorium krajowego, czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji. Do jego uprawnień należy, m.in. podpisywanie ustaw przyjętych przez Sejm i Senat, ratyfikowanie umów międzynarodowych, powoływanie sędziów, nadawanie obywatelstwa czy stosowanie prawa łaski. Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Organem doradczym Prezydenta RP w sprawach bezpieczeństwa państwa jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. W sprawach szczególnie ważnych dla interesu państwa prezydent może zwołać Radę Gabinetową.Rada Bezpieczeństwa NarodowegoRadę Gabinetową

9 Władza o Prawo inicjatywy ustawodawczej, Konstytucji RP, przysługuje prezydentowi, rządowi, Senatowi, grupie 15 posłów lub komisji sejmowej, a także grupie 100 tys. obywateli. Projekt ustawy trafia do tzw. laski marszałkowskiej. Następnie odbywają się trzy czytania w Sejmie. Ustawę przyjętą przez Sejm rozpatruje Senat, który ma prawo zgłosić do niej poprawki lub ustawę odrzucić (po odrzuceniu ustawa wraca do Sejmu, gdzie bezwzględną większością głosów można odrzucić sprzeciw Senatu). Uchwalona przez Sejm i Senat ustawa trafia następnie do Prezydenta RP, który może w ciągu 30 dni przyjąć i podpisać ją, bądź zgłosić weto i przekazać do ponownego rozpatrzenia Sejmowi (weto prezydenckie może być odrzucone przez izbę niższą parlamentu większością 3/5 głosów w obecności co najmniej 230 posłów). Uchwaloną ustawę publikuje się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawodawczainicjatywy ustawodawczej laski marszałkowskiejPrezydenta RPwetoDzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

10 Organami wymiaru sprawiedliwości w Polsce są: Sąd Najwyższy, sądy powszechne (rejonowe,okręgowe i apelacyjne) oraz sądy szczególne (sądy wojskowe i administracyjne - wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny). Wespół z Trybunałem Stanu i Trybunałem Konstytucyjnym tworzą niezawisłą władzę sądowniczą.Sąd Najwyższysądy powszechnerejonoweokręgoweapelacyjnesądy szczególnesądy wojskoweadministracyjne Naczelny Sąd AdministracyjnyTrybunałem Stanu Trybunałem Konstytucyjnymwładzę sądowniczą Podstawą władzy sądowniczej jest wyłącznie prawo, niezależne od innych organów państwowych. Sądy i trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, wszyscy sędziowie i członkowie trybunałów podlegają wyłącznie Konstytucji RP i ustawom. Sędziowie nie mogą należeć do żadnej partii politycznej ani związków zawodowych (apolityczność). Nie wolno im również prowadzić działalności publicznej sprzecznej z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.prawoSądytrybunały Do kompetencji wymiaru sprawiedliwości należy orzekanie w rozpoznawanych sprawach z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego i prawa administracyjnegoprawa karnegoprawa cywilnego prawa administracyjnego

11 Konstytucja określa charakter ustroju państwowego. Ukazuje sposób zorganizowania i działania głównych organów państwa. Definiuje status prawny obywateli i sposób ich wpływania na politykę państwa. Jest podstawowym aktem regulującym funkcjonowanie wspólnoty obywatelskiej zorganizowanej w państwo. Konstytucja Polska stała się państwem konstytucyjnym w XVIII wieku, kiedy 3 maja 1791, obradujący od 1788, Sejm Czteroletni przyjął Konstytucję 3 Maja (pierwszą w Europie, drugą na świecie). Uchwalona Konstytucja, będąca wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (po pierwszym rozbiorze Polski), mająca ustalać podstawy w ustroju nowożytnym w Polsce, wprowadziła nowoczesną monarchię parlamentarną. Postanowieniem Konstytucji było prawo o sejmikach oraz prawo o miastach królewskich. Pozostawiało ono system stanowy, z pewnymi zmianami: zlikwidowano wolną elekcję, senat i zarząd kraju, wykluczono z sejmów szlachtę. Mieszczanie mogli nabywać dóbr majątkowych oraz uzyskiwać nobilitację. Konstytucja 3 Maja została obalona po roku przez armię rosyjską wraz z konfederacją targowicką w wyniku przegranej wojny polsko-rosyjskiej 1792.XVIII wieku 3 maja17911788Sejm Czteroletni Konstytucję 3 Maja monarchię parlamentarnąsystem stanowywolną elekcjęsenatkonfederacją targowickąwojny polsko-rosyjskiej 1792 W niedługim czasie doszło do całkowitego rozbioru Polski. Na mocy traktatów pokojowych z 7 i 9 lipca 1807 powstało Księstwo Warszawskie. 19 lipca 1807, podczas audiencji w Dreźnie, Napoleon podyktował konstytucję, a ściślej jej podstawowe zasady. Wraz z wprowadzonym równocześnie Kodeksem Napoleona obaliła dawną nierówność stanową. Głosząc zasadę równości wszystkich ludzi wobec prawa, likwidowała odrębne sądy na rzecz jednolitego sądownictwa dla wszystkich obywateli kraju. Znosiła poddaństwo chłopów, zapewniając im wolność osobistą.Dreźnie NapoleonkonstytucjęKodeksem Napoleona

12


Pobierz ppt "Język urzędowyJęzyk urzędowy polski¹ Język używany polski Stolica Warszawa Ustrój polityczny demokratyczny Typ państwa demokracja parlamentarna Głowa państwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google