Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pakiet 2008 Ustawy dla Polski Warszawa, 2008-10-08.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pakiet 2008 Ustawy dla Polski Warszawa, 2008-10-08."— Zapis prezentacji:

1 Pakiet 2008 Ustawy dla Polski Warszawa, 2008-10-08

2 Pakiet 2008 Ustawy dla Polski Główny cel: Usprawnienie prawa w relacjach Państwo – Obywatel RP

3 PAKIET 2008 4 pakiety 1.Pakiet deregulacyjny (7-10 X) 2.Pakiet społeczny (14-17 X) 3.Pakiet ustroju państwa i administracji (21-24 X) 4.Pakiet gospodarki i finansów (29-31 X) 5.Ustawa budżetowa Razem – ok. 140 ustaw!

4 PAKIET 2008 I Pakiet: DEREGULACJA Likwidacja bubli prawnych i uproszczenie prawa w zakresie regulacji gospodarki, finansów i codzienności Obywatela RP Projekty zmian dotyczą m.in.: –likwidacja 20 danin publicznych, np. opłaty za dowód osobisty, akt małżeństwa, paszport, etc. –obniżenia kapitału zakładowego spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych –zniesienia pozwolenia na budowę –zniesienia odrolnienia gruntów

5 PAKIET 2008 II Pakiet: SPOŁECZNY Projekty ustaw zdrowotnych, emerytalnych, edukacyjnych, prorodzinnych Projekty zmian to m.in.: –ustawy zdrowotne –przekształcenie ZOZ w spółki prawa handlowego –pomoc państwa w oddłużeniu szpitali –reforma emerytur pomostowych –wypłata świadczeń emerytalnych z OFE –ustawy prorodzinne

6 PAKIET 2008 III Pakiet: USTRÓJ I ADMINISTRACJA Projekty zmian w ustroju państwa i dokończenie reformy administracyjnej Projekty zmian dotyczą m.in.: –zakazu kandydowania osobom skazanym –otwarcia zawodów prawniczych –przeniesienie kompetencji wojewody do samorządów –przywrócenie służby cywilnej –likwidacja obowiązkowego meldunku

7 PAKIET 2008 IV Pakiet: GOSPODARKA I FINANSE Projekty ustaw o finansach publicznych, ustaw podatkowych, ustaw o swobodzie gospodarczej Projekty zmian dotyczą m.in.: –nowej ustawy o finansach publicznych –upadłości konsumenckiej –nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym –nowelizacji ustaw podatkowych: VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa –Nowej ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej (jedno okienko) –powołania Komitetu Stabilności Finansowej

8 PAKIET 2008 I Pakiet: DEREGULACJA

9 PAKIET 2008 I Pakiet: DEREGULACJA Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej –usunięcie z systemu opłat, które są nieuzasadnione lub niecelowe, –ograniczenia nadmiernego fiskalizmu państwowego –likwidacja 20 danin publicznych Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn –zniesienie warunków uzależniających zwolnienie od podatku od spadków i darowizn małżonka, zstępnych, wstępnych i powinowatych

10 PAKIET 2008 I Pakiet: DEREGULACJA Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –ułatwienie przedsiębiorcom zapłaty zaliczek na podatek dochodowy za ostatni miesiąc roku/kwartału –usunięcie zapisu według którego koszty zaniechania inwestycji nie stanowią kosztu uzyskania przychodu

11 PAKIET 2008 Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości –obowiązku badania sprawozdań finansowych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, –możliwość przechowywania list płac w oryginalnej postaci, –określenia wymogów do wydania certyfikatu księgowego I Pakiet: DEREGULACJA Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane –zniesienia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę –możliwości legalizacji samowoli budowlanej w przypadku braku planu miejscowego

12 PAKIET 2008 Projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa –zmniejszenie barier dla przedsiębiorców –korekta deklaracji podatkowej po zakończeniu kontroli podatkowej –decyzja organu podatkowego nie podlega wykonaniu przed upływem terminu odwołania, –wprowadzenie ulg za dobrowolną wpłatę zaległości podatkowych I Pakiet: DEREGULACJA

13 PAKIET 2008 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT): –wprowadzenie instytucji magazynów konsygnacyjnych, –jeden termin zwrotu podatku – 60 dni, –zniesienie kaucji gwarancyjne w wysokości 250tys. w handlu wewnątrzwspólnotowym –skrócenie terminu powrotu do zwolnienia podmiotowego VAT –podniesienie limitu obrotów określających podatnika za małego podatnika ( z 800 tys. Euro do 1,2 mln euro) I Pakiet: DEREGULACJA

14 PAKIET 2008 I Pakiet: DEREGULACJA Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych –zmiany sposobu określenia należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji oraz opłaty rocznej, –Zdjęcie z gruntów rolnych ochrony przewidzianej dla gruntów rolnych i uwolnienia ich dla celów inwestycyjnych. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo celne –wprowadzenie uproszczeń i ułatwień w obrocie towarowym z państwami trzecimi

15 PAKIET 2008 I Pakiet: DEREGULACJA Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe –zniesienie tzw. zasady walutowości zakładającej przeprowadzanie transakcji na obszarze Polski jedynie w walucie polskiej Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych –ułatwienia działalności gospodarczej w spółkach z o.o. oraz spółkach akcyjnych –m.in. obniżenie minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z o.o i akcyjnych

16 PAKIET 2008 I Pakiet: DEREGULACJA Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece –wprowadzenie możliwości ustanowienia jednej hipoteki dla zabezpieczenia wierzytelności przysługujących kilku wierzycielom poprzez wprowadzenie instytucji administratora hipoteki Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego –ograniczenia uprawnień Agencji Nieruchomości Rolnych do pierwokupu oraz do nabycia nieruchomości rolnych o pow. nie mniejszej niż 1ha


Pobierz ppt "Pakiet 2008 Ustawy dla Polski Warszawa, 2008-10-08."

Podobne prezentacje


Reklamy Google