Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW"— Zapis prezentacji:

1 POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
K O N F E R E N C J A POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW - ZARZĄDZANIE PROBLEMAMI OBROTU KONSUMENCKIEGO Warszawa, 19 listopada 2008 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection

2 Rola konsumenckich ADR w ramach dostępu do (wymiaru) sprawiedliwości
Rola konsumenckich ADR w ramach dostępu do (wymiaru) sprawiedliwości The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

3 Rola konsumenckich ADR w ramach dostępu do (wymiaru) sprawiedliwości
POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW - ZARZĄDZANIE PROBLEMAMI OBROTU KONSUMENCKIEGO Rola konsumenckich ADR w ramach dostępu do (wymiaru) sprawiedliwości Piotr Stańczak Koordynator ds Pozasadowych Metod Rozwiazywania Sporow Europejskie Centrum Konsumenckie Polska Warszawa, 19 listopada 2008 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

4 Plan prezentacji Czym jest ADR? Uwarunkowania obrotu konsumenckiego.
Zalety Definicja Podstawowe formy Mapa organizacji odpowiedzialnych za rozpatrywanie spraw indywidualnych w Polsce, zakresy kompetencji a użyteczność. Modele ADR, ich wady i zalety: Mechanizmy ADR o charakterze publicznym: organy administracji publicznej jako struktura nośna konsumenckich ADR Mechanizmy ADR o charakterze prywatnym lub półprywatnym Finansowanie Rozwiązania proceduralne i ich wpływ na dostępność i użyteczność. Rozwiązania polskie KPC Inspekcja Handlowa Inne regulacje ustawy sektorowe Softlaw Unia Europejska System ombudsmański Komisje skargowe Black lists Mediacja a rozstrzygnięcia władcze The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection

5 Kto jest kim? – znajomość instytucji ochrony konsumentów
Badanie „Analiza poziomu świadomości konsumenckiej, sposobów podejmowania decyzji konsumenckich i barier utrudniających konsumentom bezpieczne i satysfakcjonujące uczestnictwo w rynku” zostało przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, od 16 lutego do 1 marca 2007 roku, na ogólnopolskiej próbie 1000 osób w wieku 18 lat i więcej. The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection

6 Kto jest kim? – znajomość instytucji ochrony konsumentów
The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection

7 Kto jest kim? – znajomość instytucji ochrony konsumentów
The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection

8 Kto jest kim? – znajomość instytucji ochrony konsumentów
The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection

9 Kto jest kim? – znajomość instytucji ochrony konsumentów
The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection

10 Kto jest kim? – znajomość instytucji ochrony konsumentów
The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection

11 Kto jest kim? – znajomość instytucji ochrony konsumentów
The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection

12 Kto jest kim? – znajomość instytucji ochrony konsumentów (dane IH)
Kto jest kim? – znajomość instytucji ochrony konsumentów (dane IH) Liczba wyroków wydanych przez sądy konsumenckie w okresie od 1 stycznia do 31 października 2007 roku Wartość wyroków wydanych przez sądy konsumenckie w okresie od 1 stycznia do 31 października 2007 roku Liczba wyroków wydanych przez sądy konsumenckie w okresie od 1 stycznia do 31 października 2006 roku Wartość wyroków wydanych przez sądy konsumenckie w okresie od 1 stycznia do 31 października 2006 roku 159 131 tys. zł 287 203 tys. zł The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

13 Pozasądowa pomoc w sprawach konsumenckich w Polsce – sensu largo
Pozasądowa pomoc w sprawach konsumenckich w Polsce – sensu largo Kompetencja ogólna: Rzecznik Praw Obywatelskich Inspekcja Handlowa – pozarządowe organizacje konsumenckie powiatowi/miejscy rzecznicy konsumentów There are two general and public schemes consumer ADR schemes in Poland: On the one hand this is arbitration including 35 so called permanent consumer conciliation courts and 17 regional bodies of mediation. Both schemes are arranged within the Trade Inspection – a main institution in Poland which carries out market surveillance and enforcement work. The Polish system also includes 6 sectoral ADR schemes: Banking Arbiter, Office of Electronic Communication (mediation and arbitration which has just been cancelled) , the Insurance Ombudsman (two schemes: arbitration and mediation) and Euro-label (operated by The Institute of Logistics and Warehousing). Some of them are hosted and run by business associations while others are run by the government regulatory body. In order to present the whole picture of the Polish ADR system, it is important to indicate the essential roles of NGOs, especially the Consumer Federation, as well as district and municipal consumer advocates. These institutions provide crucial assistance and guidance to individual consumers, including basic aid in cross-border issues. Although their main role seems to acting as a proxy for individual consumers in the civil proceedings. The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

14 Pozasądowa pomoc w sprawach konsumenckich w Polsce – sensu largo
Pozasądowa pomoc w sprawach konsumenckich w Polsce – sensu largo Mechanizmy sektorowe: usługi finansowe, turystyka, prawa pasażerów, usługi komunikacji elektronicznej zawody regulowane Rola organów administracji regulujących rynek (np. Urząd Lotnictwa Cywilnego, marszałkowskie urzędy wojewódzkie) There are two general and public schemes consumer ADR schemes in Poland: On the one hand this is arbitration including 35 so called permanent consumer conciliation courts and 17 regional bodies of mediation. Both schemes are arranged within the Trade Inspection – a main institution in Poland which carries out market surveillance and enforcement work. The Polish system also includes 6 sectoral ADR schemes: Banking Arbiter, Office of Electronic Communication (mediation and arbitration which has just been cancelled) , the Insurance Ombudsman (two schemes: arbitration and mediation) and Euro-label (operated by The Institute of Logistics and Warehousing). Some of them are hosted and run by business associations while others are run by the government regulatory body. In order to present the whole picture of the Polish ADR system, it is important to indicate the essential roles of NGOs, especially the Consumer Federation, as well as district and municipal consumer advocates. These institutions provide crucial assistance and guidance to individual consumers, including basic aid in cross-border issues. Although their main role seems to acting as a proxy for individual consumers in the civil proceedings. The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

15 Pozasądowa pomoc w sprawach indywidualnych w Polsce – zasięg sektorowy
Pozasądowa pomoc w sprawach indywidualnych w Polsce – zasięg sektorowy Urząd Lotnictwa Cywilnego - Komisja Ochrony Praw Pasażerów Urząd Regulacji Energetyki Marszałek Województwa Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Euro-label - instytucja certyfikująca mediacja Polubowne Sądy Konsumenckie Komisja Nadzoru Finansowego Polubowne Sądy Konsumenckie Rzecznik Ubezpieczonych mediacja Bankowy Arbitraż Konsumencki przy ZBP Sąd Polubowny The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

16 Pozasądowa pomoc w sprawach konsumenckich w Polsce – ogólny zasięg kompetencji Inspekcja Handlowa Główny Inspektorat Rzecznik Praw Obywatelskich wojewódzkie inspektoraty IH - administracja zespolona w ramach województwa Organizacje Konsumenckie Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie Mediacja Powiatowi/miejscy rzecznicy konsumentów The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

17 Pozasądowe mechanizmy softlaw w Polsce + ADR
Pozasądowe mechanizmy softlaw w Polsce ADR Związek Banków Polskich Instytut Logistyki i Magazywnowania Jednostka certyfikująca Euro-label Bankowy Arbitraż Konsumencki Trade Inspectorate (TI) Mediation: In 1991 a mediation system inside the TI was established by regulation through which the 16 regional and 33 cities units of the TI will negotiate with the trader on behalf of the consumer. About cases are dealt with each year, and about 70 % are successful. The unsuccessful ones will be referred to the Ombudsman or to the CCC. Considering the low and very different resources of the ombudsmen they are unlikely to solve these cases. It is unclear what happens if the cases go directly elsewhere Związek Stowarzyszeń – Rada Reklamy Zawody regulowane Komisji Etyki Reklamy The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

18 Mechanizmy o zasięgu krajowym (KNF, KOPP/ULC) Systemy zdekoncentrowane
Pozasądowa pomoc w sprawach konsumenckich w Polsce – zasięg terytorialny Mechanizmy o zasięgu krajowym (KNF, KOPP/ULC) Systemy zdekoncentrowane mediacja i sądownictwo polubowne Inspekcji Handlowej Systemy terytorialnie zdecentralizowane rzecznicy konsumentów marszałkowskie urzędy wojewódzkie Sieć klubów Federacji Konsumentówaktywność organów regulujących rynek (np. Urząd Lotnictwa Cywilnego, marszałkowskie urzędy wojewódzkie) Systemy ponadnarodowe: Jednostka certyfikująca Euro-label, Rada Reklamy+Komisja Etyki Reklamy, - EASA ALLIANCE mediacja IH, Rzecznik Ubezpieczonych - FINNET Bankowy Arbitraż Konsumencki - FINNET Komisja Ochrony Praw Pasażerów/ULC – National Enforcement Bodies There are two general and public schemes consumer ADR schemes in Poland: On the one hand this is arbitration including 35 so called permanent consumer conciliation courts and 17 regional bodies of mediation. Both schemes are arranged within the Trade Inspection – a main institution in Poland which carries out market surveillance and enforcement work. The Polish system also includes 6 sectoral ADR schemes: Banking Arbiter, Office of Electronic Communication (mediation and arbitration which has just been cancelled) , the Insurance Ombudsman (two schemes: arbitration and mediation) and Euro-label (operated by The Institute of Logistics and Warehousing). Some of them are hosted and run by business associations while others are run by the government regulatory body. In order to present the whole picture of the Polish ADR system, it is important to indicate the essential roles of NGOs, especially the Consumer Federation, as well as district and municipal consumer advocates. These institutions provide crucial assistance and guidance to individual consumers, including basic aid in cross-border issues. Although their main role seems to acting as a proxy for individual consumers in the civil proceedings. The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

19 Podstawowe formy ADR spotykane w Unii: Kryterium formalne: Arbitraż
Koncepcja ADR w UE Podstawowe formy ADR spotykane w Unii: Kryterium formalne: Arbitraż Mediacja Med-arb Konsyliacja Kryterium podmiotowe: Ombudsman Komisja skargowe The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

20 Czym jest ADR? Uwarunkowania obrotu konsumenckiego.
Zielona Księga z r. w sprawie dostępu konsumentów do (wymiaru) sprawiedliwości Powiązanie z prawem do sądu – art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Zapewnienie ochrony konsumenta warunkuje funkcjonowanie wspólnego rynku Pojawienie się pojęcia „ADR”: zbiorczego określenia różnych, niekoniecznie władczych poząsadowych metody rozwiązywania sporów Zielona Księga z r. w sprawie dostępu konsumentów do (wymiaru) sprawiedliwości The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection

21 Czym jest ADR? Uwarunkowania obrotu konsumenckiego.
Wybrane źródła polityk oraz prawne dotyczące rozwiązań ADR w UE: Zielona Księga z 1993 w sprawie dostępu do sprawiedliwości Zalecenie 98/257/WE w sprawie zasad, jakim powinny, odpowiadać ciała zajmujące się pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich Zalecenie 2001/310/WE sprawie zasad, jakim powinny odpowiadać ciała zajmujące się pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich, zaangażowane w rozstrzyganie oparte na porozumieniu Dyrektywa 2000/31/WE o handlu elektronicznym Zielona Księga z 2002 w sprawie alternatywnego rozwiązywania sporów w zakresie prawa cywilnego i handlowego Dyrektywa 2008/52/WE w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection

22 Alternatywne metody rozstrzygania sporów
Koncepcja ADR w UE Alternatywne metody rozstrzygania sporów to pozasądowe postępowania rozjemcze prowadzone przez trzecią, neutralną stronę z wyłączeniem arbitrażu Zielona Księga o alternatywnym rozwiązywaniu sporów w zakresie prawa cywilnego i handlowego Bruksela, COM(2002) 196 final Alternative methods of dispute resolution, for the purposes of this Green Paper, are defined as out-of-court dispute resolution processes conducted by a neutral third party,1 excluding arbitration proper.2 The alternative methods of dispute resolution will therefore be referred to below by the acronym that is tending to be accepted universally in practice, i.e. “ADR”.3 This Green Paper is concerned only with ADR in civil and commercial matters, including employment and consumer law.4 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

23 Wykluczenia w Zielonej Księdze z 2002 r.: Opinie ekspertów/biegłych
Koncepcja ADR w UE Wykluczenia w Zielonej Księdze z 2002 r.: Opinie ekspertów/biegłych Systemy obsługi skarg organizowane przez przedsiębiorcę Automatyczne systemy rozjemcze – oferowane przez usługodawców teleinformatycznych wyłączające udział osoby ludzkiej w charakterze trzeciej strony Alternative methods of dispute resolution, for the purposes of this Green Paper, are defined as out-of-court dispute resolution processes conducted by a neutral third party,1 excluding arbitration proper.2 The alternative methods of dispute resolution will therefore be referred to below by the acronym that is tending to be accepted universally in practice, i.e. “ADR”.3 This Green Paper is concerned only with ADR in civil and commercial The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

24 Wykluczenia w Zielonej Księdze z 2002 r.: Arbitraż
Koncepcja ADR w UE Wykluczenia w Zielonej Księdze z 2002 r.: Arbitraż rozstrzygnięcia arbitrów zastępują orzeczenia sądowe Arbitraż stał się już przedmiotem rozwiniętych regulacji prawnych w Państwach Członkowskich jak i na poziomie międzynarodowym (np. Konwencja Nowojorska z 1958, Konwencja Europejska z 1966) The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

25 Zasady funkcjonowania ciał ADR - odpowiedzialnych za
Koncepcja ADR w UE Zasady funkcjonowania ciał ADR - odpowiedzialnych za prowadzenie sporów: Zalecenie Komisji 98/257/EC z dnia 30 marca 1998 dotyczące zasad stosowanych przez instytucje odpowiedzialne za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich (Dz. Urz. UE L 115, r.) Zalecenia Komisji 2001/310/EC dotyczącego zasad stosowanych przez instytucje pozasądowe odpowiedzialne za polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich (Dz. Urz. UE L 109, r.) The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

26 Koncepcja ADR w UE Podstawa decyzji: (Nie tylko) przepisy prawa
Zalecenie 98/257/WE – rozstrzygnięcie Podstawa decyzji: (Nie tylko) przepisy prawa Zasada słuszności Zasady deontologiczne Orzecznictwo sądów powszechnych odnoszące się do prawa wspólnotowego określa „dolne” kryterium rozstrzygnięć ADR The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection

27 Koncepcja ADR w UE Zalecenie 98/257/WE – 7 zasad działania ciał rozstrzygających Niezależność - ciała jednosobowego/kolegialnego kadencja, kompetencje, 3-letnia karencja zatrudnienia, równa reprezentacja Przejrzystość – informacji o ADR Sporność – kontradyktoryjność, opinia biegłego Skuteczność – aktywność ADR, brak przymusu adwokackiego Legalizm – poziom ochrony prawnej (normy iuris cogentis), zasada domicylu (art. 5 Konwencji Rzymskiej), uzasadnienie decyzji Wolność – swoboda osądu Reprezentacja - prawo zastępstwa The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection

28 Koncepcja ADR w UE Zalecenie 2001/310/WE – rozwinięcie zasad Zalecenia 98/257/WE Zastosowanie do postępowań bez aktywnej strony trzeciej z uwzględnieniem potrzeb e-commerce 4 zasady: Bezstronność – nieusuwalność, konflikt interesów, informacja uprzednia o bezstronności, Przejrzystość – dostępność zasad procedury Skuteczność – dostępność, koszty, szybkość Uczciwość – kontradyktoryjność, język, dostępność innych procedur The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection

29 Dyrektywa 2002/65/WE – świadczenie usług finansowych na odległość
Dyrektywa 2002/65/WE – świadczenie usług finansowych na odległość Preambuła: Pkt 27: W celu ochrony konsumentów niezbędne jest w Państwach Członkowskich istnienie odpowiednich i skutecznych procedur reklamacyjnych i odwoławczych do rozwiązywania potencjalnych sporów między dostawcami a konsumentami przy stosowaniu istniejących procedur, gdzie jest to właściwe Pkt 28: Państwa Członkowskie powinny wspierać instytucje publiczne lub prywatne ustanowione w celu rozwiązywania sporów poza systemem sądowniczym, w celu współpracy w rozwiązywaniu sporów transgranicznych. Taka współpraca mogłaby w szczególności pociągać za sobą zezwalanie konsumentom na składanie do instytucji pozasądowych w Państwie Członkowskim zamieszkania konsumenta skarg dotyczących dostawców posiadających siedzibę w innych Państwach Członkowskich. Ustanowienie FIN-NET zwiększyło pomoc dla konsumentów korzystających z usług transgranicznych Rola Państwa a nie Komisji Nie chodzi o spory w trybie wewnetrznym reklamacyjnym The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

30 Dyrektywa 2002/65/WE – świadczenie usług finansowych na odległość
Dyrektywa 2002/65/WE – świadczenie usług finansowych na odległość Artykuł  Informacja dla konsumenta przed zawarciem umowy na odległość dotycząca dochodzenia zadośćuczynienia w tym m.in.: czy istnieje pozasądowy mechanizm reklamacyjny i odwoławczy dla konsumenta będącego stroną umowy zawieranej na odległość i, jeśli istnieje, informacja o metodach dostępu do niego Rola Państwa a nie Komisji Nie chodzi o spory w trybie wewnetrznym reklamacyjnym The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

31 Dyrektywa 2002/65/WE – świadczenie usług finansowych na odległość
Dyrektywa 2002/65/WE – świadczenie usług finansowych na odległość Artykuł 14.Odwołania do organów pozasądowych Państwa Członkowskie będą promować ustanawianie lub rozwój odpowiednich i skutecznych pozasądowych procedur reklamacyjnych i odwoławczych w celu rozstrzygania sporów dotyczących usług finansowych świadczonych na odległość Państwa Członkowskie będą w szczególności zachęcały instytucje odpowiedzialne za pozasądowe rozstrzyganie sporów do współpracy w rozstrzyganiu sporów transgranicznych dotyczących usług świadczonych na odległość Rola Państwa a nie Komisji Nie chodzi o spory w trybie wewnetrznym reklamacyjnym The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

32 Dyrektywa 2000/31/WE o handlu elektronicznym
Dyrektywa 2000/31/WE o handlu elektronicznym teza 51: Państwa Członkowskie powinny zmienić przepisystanowiące przeszkodę dla korzystania z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów drogą elektroniczną także w sporach transgranicznych Art. 1 - Cel i zakres dyrektywy: zapewnienie swobodnego przepływu usług społeczeństwa informacyjnego między Państwami Członkowskimi. zbliżenie m.in. niektórych przepisów krajowych w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego odnoszących się do kodeksów postępowania, pozasądowych dróg rozstrzygania sporów. Dyrektywa z 8 czerwca Plan działania e-Europe uzgodniony przez Rade Czerwca 2000 r. uznał, że aby handel elektroniczny osiągnąl swój potencjał należy wzmocnić zaufanie konsumentów w porozumieniu ze srodowiskami konsumentów i podmiotów goposdarczych i Państw czlonkowskic, poprzez wspieranie dostepu do alternatwynych systemów rozstrzygania sporów The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

33 Contact points/cleraing houses - otoczenie systemowe ADR w UE
Contact points/cleraing houses - otoczenie systemowe ADR w UE ECC-Net (European Consumer Centers Network; dawniej EEJ-Net) - sieć europejskich centrów konsumenckich Clearing Houses (centra informacyjne) Notyfikacja: Baza ADR FIN-Net (financial dispute resolution network ) - sieć systemów rozstrzygania sporów obejmującą usługi finansowe The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

34 Mechanizmy ADR w Polsce – opcja konsumencka
Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie mediacja, stałe polubowne sądy konsumenckie wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej Bankowy Arbitraż Konsumencki postępowanie skargowe przed Rzecznikiem Ubezpieczonych/postępowanie przed Sądem Polubownym przy RZU postępowanie w sprawach związanych z wydawaniem i używaniem elektronicznych instrumentów konsumenckich (Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich; Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej) The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection

35 Mechanizmy ADR w Polsce – opcja konsumencka
postępowanie polubowne w sprawach: z umów telekomunikacyjnych z umów o świadczenia pocztowe postępowanie polubowne przed sądami lekarskimi, lekarsko-weterynaryjnymi, aptekarskimi, organami samorządowymi pielęgniarek i położnych postępowanie polubowne przed sądami samorządu architektów, inzynierów budowlanych, adwokatów The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection

36 Rozstrzyganie sporów transgranicznych a sprawa Polska
Rozstrzyganie sporów transgranicznych a sprawa Polska Rzecznik Ubezpieczonych, Arbiter Bankowy - członkowie FIN-NET Mediacja Inspekcji Handlowej tryb odpowiedni dla skali sporu procedura notyfikacji w trakcie System Euro-label There are two general and public schemes consumer ADR schemes in Poland: On the one hand this is arbitration including 35 so called permanent consumer conciliation courts and 17 regional bodies of mediation. Both schemes are arranged within the Trade Inspection – a main institution in Poland which carries out market surveillance and enforcement work. The Polish system also includes 6 sectoral ADR schemes: Banking Arbiter, Office of Electronic Communication (mediation and arbitration which has just been cancelled) , the Insurance Ombudsman (two schemes: arbitration and mediation) and Euro-label (operated by The Institute of Logistics and Warehousing). Some of them are hosted and run by business associations while others are run by the government regulatory body. The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

37 Ramy prawne działania ADR
Ramy prawne działania ADR Konstytucja RP Art prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy, bez nieuzasadnionej zwłoki Art. 76 – władze publiczne mają obowiązek ochrony konsumentów przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności, bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

38 Ramy prawne działania ADR
Ramy prawne działania ADR przepisy Kodeksu postępowania cywilnego: Mediacja, art i nast. KPC Polubowny Sąd (Arbitrażowy) Art. 1154 i nast.. KPC Kodeks postępowania administracyjnego (art. 13) ustawa z 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (DzU z 2001 r. Nr 4, poz. 25 ze zm.), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 września 2001 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (DzU Nr 113, poz. 1214), ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

39 Ramy prawne działania ADR
Ramy prawne działania ADR ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. nadzorze nad rynkiem finansowym ustawa z 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. nr 169, poz.1385) The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

40 Ramy prawne działania ADR
Ramy prawne działania ADR Softlaw (przykłady): wytycznych Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej BPO /06LT z dnia r. na temat postępowania w sprawach dotyczących polubownego załatwiania sporów konsumenckich w drodze mediacji/ Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą Załącznik do Uchwały nr 15 XVII Walnego Zgromadzenia ZBP z dnia 26 kwietnia 2006 r. Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego Kodeks Etyki Reklamy Rada Reklamy The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection European Consumer Centre Poland

41 ECC’s Activity in the Field of Polish ADR - Complaints’ Handling
Framework of cross-border mediation in case of Trade Inspection: Act of 15 December 2000 on Trade Inspection Guidelines of TI Chief Inspector of 18 April 2007 r. on amicable consumer dispute settlement in a way of mediation Agreement of 4 November 2005 on cooperation between European Consumer Centre Poland and Trade Inspection offices The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection

42 Europejskie Centrum Konsumenckie
Polska Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection


Pobierz ppt "POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google