Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 1 K O N F E R E N C J A POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 1 K O N F E R E N C J A POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW."— Zapis prezentacji:

1 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 1 K O N F E R E N C J A POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW - ZARZĄDZANIE PROBLEMAMI OBROTU KONSUMENCKIEGO Warszawa, 19 listopada 2008

2 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 2 Rola konsumenckich ADR w ramach dostępu do (wymiaru) sprawiedliwości

3 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 3 POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW - ZARZĄDZANIE PROBLEMAMI OBROTU KONSUMENCKIEGO Rola konsumenckich ADR w ramach dostępu do (wymiaru) sprawiedliwości Piotr Stańczak Koordynator ds Pozasadowych Metod Rozwiazywania Sporow Europejskie Centrum Konsumenckie Polska Warszawa, 19 listopada 2008

4 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 4 Plan prezentacji Czym jest ADR? Uwarunkowania obrotu konsumenckiego. – –Zalety – –Definicja – –Podstawowe formy Mapa organizacji odpowiedzialnych za rozpatrywanie spraw indywidualnych w Polsce, zakresy kompetencji a użyteczność. Modele ADR, ich wady i zalety: – –Mechanizmy ADR o charakterze publicznym: organy administracji publicznej jako struktura nośna konsumenckich ADR – –Mechanizmy ADR o charakterze prywatnym lub półprywatnym – –Finansowanie Rozwiązania proceduralne i ich wpływ na dostępność i użyteczność. – –Rozwiązania polskie KPC Inspekcja Handlowa Inne regulacje ustawy sektorowe Softlaw – –Unia Europejska System ombudsmański Komisje skargowe Black lists Mediacja a rozstrzygnięcia władcze

5 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 5 Kto jest kim? – znajomość instytucji ochrony konsumentów Badanie Analiza poziomu świadomości konsumenckiej, sposobów podejmowania decyzji konsumenckich i barier utrudniających konsumentom bezpieczne i satysfakcjonujące uczestnictwo w rynku zostało przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, od 16 lutego do 1 marca 2007 roku, na ogólnopolskiej próbie 1000 osób w wieku 18 lat i więcej.

6 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 6 Kto jest kim? – znajomość instytucji ochrony konsumentów

7 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 7 Kto jest kim? – znajomość instytucji ochrony konsumentów

8 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 8 Kto jest kim? – znajomość instytucji ochrony konsumentów

9 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 9 Kto jest kim? – znajomość instytucji ochrony konsumentów

10 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 10 Kto jest kim? – znajomość instytucji ochrony konsumentów

11 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 11 Kto jest kim? – znajomość instytucji ochrony konsumentów

12 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 12 Kto jest kim? – znajomość instytucji ochrony konsumentów (dane IH) Liczba wyroków wydanych przez sądy konsumenckie w okresie od 1 stycznia do 31 października 2007 roku Wartość wyroków wydanych przez sądy konsumenckie w okresie od 1 stycznia do 31 października 2007 roku Liczba wyroków wydanych przez sądy konsumenckie w okresie od 1 stycznia do 31 października 2006 roku Wartość wyroków wydanych przez sądy konsumenckie w okresie od 1 stycznia do 31 października 2006 roku 159 131 tys. zł 287 203 tys. zł

13 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 13 Pozasądowa pomoc w sprawach konsumenckich w Polsce – sensu largo Kompetencja ogólna: Rzecznik Praw Obywatelskich Inspekcja Handlowa – pozarządowe organizacje konsumenckie powiatowi/miejscy rzecznicy konsumentów

14 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 14 Pozasądowa pomoc w sprawach konsumenckich w Polsce – sensu largo Mechanizmy sektorowe: – –usługi finansowe, – –turystyka, – –prawa pasażerów, – –usługi komunikacji elektronicznej – –zawody regulowane Rola organów administracji regulujących rynek (np. Urząd Lotnictwa Cywilnego, marszałkowskie urzędy wojewódzkie)

15 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 15 mediacja Euro-label - instytucja certyfikująca Rzecznik Ubezpieczonych Urząd Regulacji Energetyki Urząd Lotnictwa Cywilnego - Komisja Ochrony Praw Pasażerów Marszałek Województwa Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Bankowy Arbitraż Konsumencki przy ZBP Polubowne Sądy Konsumenckie mediacja Pozasądowa pomoc w sprawach indywidualnych w Polsce – zasięg sektorowy Sąd Polubowny Komisja Nadzoru Finansowego Polubowne Sądy Konsumenckie

16 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 16 wojewódzkie inspektoraty IH - administracja zespolona w ramach województwa Mediacja Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie Pozasądowa pomoc w sprawach konsumenckich w Polsce – ogólny zasięg kompetencji Inspekcja Handlowa Główny Inspektorat Organizacje Konsumenckie Powiatowi/miejscy rzecznicy konsumentów Rzecznik Praw Obywatelskich

17 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 17 Zawody regulowane Instytut Logistyki i Magazywnowania -Jednostka certyfikująca Euro-label Związek Banków Polskich Bankowy Arbitraż Konsumencki Pozasądowe mechanizmy softlaw w Polsce + ADR Związek Stowarzyszeń – Rada Reklamy Komisji Etyki Reklamy

18 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 18 Pozasądowa pomoc w sprawach konsumenckich w Polsce – zasięg terytorialny Mechanizmy o zasięgu krajowym (KNF, KOPP/ULC) Systemy zdekoncentrowane mediacja i sądownictwo polubowne Inspekcji Handlowej Systemy terytorialnie zdecentralizowane – –rzecznicy konsumentów – –marszałkowskie urzędy wojewódzkie – –Sieć klubów Federacji Konsumentówaktywność organów regulujących rynek (np. Urząd Lotnictwa Cywilnego, marszałkowskie urzędy wojewódzkie) Systemy ponadnarodowe: – –Jednostka certyfikująca Euro-label, – –Rada Reklamy+Komisja Etyki Reklamy, - EASA ALLIANCE – –mediacja IH, – –Rzecznik Ubezpieczonych - FINNET – –Bankowy Arbitraż Konsumencki - FINNET – –Komisja Ochrony Praw Pasażerów/ULC – National Enforcement Bodies

19 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 19 Koncepcja ADR w UE Podstawowe formy ADR spotykane w Unii: Kryterium formalne: Arbitraż Mediacja Med-arb Konsyliacja Kryterium podmiotowe: Ombudsman Komisja skargowe

20 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 20 Czym jest ADR? Uwarunkowania obrotu konsumenckiego. Zielona Księga z 16.11.1993 r. w sprawie dostępu konsumentów do (wymiaru) sprawiedliwości Powiązanie z prawem do sądu – art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Powiązanie z prawem do sądu – art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Zapewnienie ochrony konsumenta warunkuje funkcjonowanie wspólnego rynku Zapewnienie ochrony konsumenta warunkuje funkcjonowanie wspólnego rynku Pojawienie się pojęcia ADR: zbiorczego określenia różnych, niekoniecznie władczych poząsadowych metody rozwiązywania sporów Pojawienie się pojęcia ADR: zbiorczego określenia różnych, niekoniecznie władczych poząsadowych metody rozwiązywania sporów Zielona Księga z 16.11.1993 r. w sprawie dostępu konsumentów do (wymiaru) sprawiedliwości

21 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 21 Czym jest ADR? Uwarunkowania obrotu konsumenckiego. Wybrane źródła polityk oraz prawne dotyczące rozwiązań ADR w UE: Zielona Księga z 1993 w sprawie dostępu do sprawiedliwości Zalecenie 98/257/WE w sprawie zasad, jakim powinny, odpowiadać ciała zajmujące się pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich Zalecenie 2001/310/WE sprawie zasad, jakim powinny odpowiadać ciała zajmujące się pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich, zaangażowane w rozstrzyganie oparte na porozumieniu Dyrektywa 2000/31/WE o handlu elektronicznym Zielona Księga z 2002 w sprawie alternatywnego rozwiązywania sporów w zakresie prawa cywilnego i handlowego Dyrektywa 2008/52/WE w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych

22 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 22 Koncepcja ADR w UE Alternatywne metody rozstrzygania sporów to pozasądowe postępowania rozjemcze prowadzone przez trzecią, neutralną stronę z wyłączeniem arbitrażu Zielona Księga o alternatywnym rozwiązywaniu sporów w zakresie prawa cywilnego i handlowego Bruksela, 19.04.2002 COM(2002) 196 final

23 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 23 Koncepcja ADR w UE Wykluczenia w Zielonej Księdze z 2002 r.: Opinie ekspertów/biegłych Systemy obsługi skarg organizowane przez przedsiębiorcę Automatyczne systemy rozjemcze – oferowane przez usługodawców teleinformatycznych wyłączające udział osoby ludzkiej w charakterze trzeciej strony

24 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 24 Koncepcja ADR w UE Wykluczenia w Zielonej Księdze z 2002 r.: Arbitraż rozstrzygnięcia arbitrów zastępują orzeczenia sądowe Arbitraż stał się już przedmiotem rozwiniętych regulacji prawnych w Państwach Członkowskich jak i na poziomie międzynarodowym (np. Konwencja Nowojorska z 1958, Konwencja Europejska z 1966)

25 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 25 Koncepcja ADR w UE Zasady funkcjonowania ciał ADR - odpowiedzialnych za prowadzenie sporów: Zalecenie Komisji 98/257/EC z dnia 30 marca 1998 dotyczące zasad stosowanych przez instytucje odpowiedzialne za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich (Dz. Urz. UE L 115, 17.4.1998 r.) Zalecenia Komisji 2001/310/EC dotyczącego zasad stosowanych przez instytucje pozasądowe odpowiedzialne za polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich (Dz. Urz. UE L 109, 19.4.2001r.)

26 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 26 Koncepcja ADR w UE Zalecenie 98/257/WE – rozstrzygnięcie Podstawa decyzji: (Nie tylko) przepisy prawa (Nie tylko) przepisy prawa Zasada słuszności Zasada słuszności Zasady deontologiczne Zasady deontologiczne Orzecznictwo sądów powszechnych odnoszące się do prawa wspólnotowego określa dolne kryterium rozstrzygnięć ADR

27 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 27 Koncepcja ADR w UE Zalecenie 98/257/WE – 7 zasad działania ciał rozstrzygających I. I.Niezależność - ciała jednosobowego/kolegialnego – –kadencja, kompetencje, 3-letnia karencja zatrudnienia, – –równa reprezentacja II. II.Przejrzystość – informacji o ADR III. III.Sporność – kontradyktoryjność, opinia biegłego IV. IV.Skuteczność – aktywność ADR, brak przymusu adwokackiego V. V.Legalizm – poziom ochrony prawnej (normy iuris cogentis), – –zasada domicylu (art. 5 Konwencji Rzymskiej), – –uzasadnienie decyzji VI. VI.Wolność – swoboda osądu VII. VII.Reprezentacja - prawo zastępstwa

28 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 28 Koncepcja ADR w UE Zalecenie 2001/310/WE – rozwinięcie zasad Zalecenia 98/257/WE Zastosowanie do postępowań bez aktywnej strony trzeciej z uwzględnieniem potrzeb e-commerce 4 zasady: Bezstronność – nieusuwalność, konflikt interesów, informacja uprzednia o bezstronności, Przejrzystość – dostępność zasad procedury Skuteczność – dostępność, koszty, szybkość Uczciwość – kontradyktoryjność, język, dostępność innych procedur

29 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 29 Dyrektywa 2002/65/WE – świadczenie usług finansowych na odległość Preambuła: Pkt 27: W celu ochrony konsumentów niezbędne jest w Państwach Członkowskich istnienie odpowiednich i skutecznych procedur reklamacyjnych i odwoławczych do rozwiązywania potencjalnych sporów między dostawcami a konsumentami przy stosowaniu istniejących procedur, gdzie jest to właściwe Pkt 28: Państwa Członkowskie powinny wspierać instytucje publiczne lub prywatne ustanowione w celu rozwiązywania sporów poza systemem sądowniczym, w celu współpracy w rozwiązywaniu sporów transgranicznych. Taka współpraca mogłaby w szczególności pociągać za sobą zezwalanie konsumentom na składanie do instytucji pozasądowych w Państwie Członkowskim zamieszkania konsumenta skarg dotyczących dostawców posiadających siedzibę w innych Państwach Członkowskich. Ustanowienie FIN-NET zwiększyło pomoc dla konsumentów korzystających z usług transgranicznych

30 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 30 Dyrektywa 2002/65/WE – świadczenie usług finansowych na odległość Artykuł 3.1.4. Informacja dla konsumenta przed zawarciem umowy na odległość dotycząca dochodzenia zadośćuczynienia w tym m.in.: czy istnieje pozasądowy mechanizm reklamacyjny i odwoławczy dla konsumenta będącego stroną umowy zawieranej na odległość i, jeśli istnieje, informacja o metodach dostępu do niego

31 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 31 Dyrektywa 2002/65/WE – świadczenie usług finansowych na odległość Artykuł 14.Odwołania do organów pozasądowych Państwa Członkowskie będą promować ustanawianie lub rozwój odpowiednich i skutecznych pozasądowych procedur reklamacyjnych i odwoławczych w celu rozstrzygania sporów dotyczących usług finansowych świadczonych na odległość Państwa Członkowskie będą w szczególności zachęcały instytucje odpowiedzialne za pozasądowe rozstrzyganie sporów do współpracy w rozstrzyganiu sporów transgranicznych dotyczących usług świadczonych na odległość

32 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 32 Dyrektywa 2000/31/WE o handlu elektronicznym teza 51: teza 51: Państwa Członkowskie powinny zmienić przepisystanowiące przeszkodę dla korzystania z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów drogą elektroniczną także w sporach transgranicznych Art. 1 - Cel i zakres dyrektywy: zapewnienie swobodnego przepływu usług społeczeństwa informacyjnego między Państwami Członkowskimi. zbliżenie m.in. niektórych przepisów krajowych w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego odnoszących się do kodeksów postępowania, pozasądowych dróg rozstrzygania sporów.

33 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 33 Contact points/cleraing houses - otoczenie systemowe ADR w UE ECC-Net (European Consumer Centers Network; dawniej EEJ- Net) - sieć europejskich centrów konsumenckich ––C––Clearing Houses (centra informacyjne) Notyfikacja: Baza ADR FIN-Net (financial dispute resolution network ) - sieć systemów rozstrzygania sporów obejmującą usługi finansowe

34 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 34 Mechanizmy ADR w Polsce – opcja konsumencka Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie mediacja, stałe polubowne sądy konsumenckie wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej Bankowy Arbitraż Konsumencki postępowanie skargowe przed Rzecznikiem Ubezpieczonych/postępowanie przed Sądem Polubownym przy RZU postępowanie w sprawach związanych z wydawaniem i używaniem elektronicznych instrumentów konsumenckich (Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich; Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej)

35 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 35 Mechanizmy ADR w Polsce – opcja konsumencka postępowanie polubowne w sprawach: – –z umów telekomunikacyjnych – –z umów o świadczenia pocztowe postępowanie polubowne przed sądami lekarskimi, lekarsko-weterynaryjnymi, aptekarskimi, organami samorządowymi pielęgniarek i położnych postępowanie polubowne przed sądami samorządu architektów, inzynierów budowlanych, adwokatów

36 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 36 Rozstrzyganie sporów transgranicznych a sprawa Polska Rozstrzyganie sporów transgranicznych a sprawa Polska Rzecznik Ubezpieczonych, Arbiter Bankowy Rzecznik Ubezpieczonych, Arbiter Bankowy - członkowie FIN-NET Mediacja Inspekcji Handlowej Mediacja Inspekcji Handlowej –tryb odpowiedni dla skali sporu –procedura notyfikacji w trakcie System Euro-label System Euro-label

37 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 37 Ramy prawne działania ADR Konstytucja RP Konstytucja RP –Art. 45 - prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy, bez nieuzasadnionej zwłoki –Art. 76 – władze publiczne mają obowiązek ochrony konsumentów przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności, bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi

38 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 38 Ramy prawne działania ADR przepisy Kodeksu postępowania cywilnego: przepisy Kodeksu postępowania cywilnego: Mediacja, art. 183 1 i nast. KPCMediacja, art. 183 1 i nast. KPC Polubowny Sąd (Arbitrażowy) Art. 1154 i nast.. KPCPolubowny Sąd (Arbitrażowy) Art. 1154 i nast.. KPC Kodeks postępowania administracyjnego (art. 13) Kodeks postępowania administracyjnego (art. 13) ustawa z 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (DzU z 2001 r. Nr 4, poz. 25 ze zm.), ustawa z 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (DzU z 2001 r. Nr 4, poz. 25 ze zm.), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 września 2001 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (DzU Nr 113, poz. 1214), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 września 2001 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (DzU Nr 113, poz. 1214), ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800)

39 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 39 Ramy prawne działania ADR ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 z późn. zm.) ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 z późn. zm.) ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. nadzorze nad rynkiem finansowym ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. nadzorze nad rynkiem finansowym ustawa z 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. nr 169, poz.1385) ustawa z 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. nr 169, poz.1385)

40 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 40 Ramy prawne działania ADR Softlaw (przykłady): Softlaw (przykłady): wytycznych Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej BPO-024-71/06LT z dnia 18.04.2007 r. na temat postępowania w sprawach dotyczących polubownego załatwiania sporów konsumenckich w drodze mediacji/ Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcąwytycznych Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej BPO-024-71/06LT z dnia 18.04.2007 r. na temat postępowania w sprawach dotyczących polubownego załatwiania sporów konsumenckich w drodze mediacji/ Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą Załącznik do Uchwały nr 15 XVII Walnego Zgromadzenia ZBP z dnia 26 kwietnia 2006 r. Regulamin Bankowego Arbitrażu KonsumenckiegoZałącznik do Uchwały nr 15 XVII Walnego Zgromadzenia ZBP z dnia 26 kwietnia 2006 r. Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego Kodeks Etyki Reklamy Rada ReklamyKodeks Etyki Reklamy Rada Reklamy

41 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 41 ECCs Activity in the Field of Polish ADR - Complaints Handling Framework of cross-border mediation in case of Trade Inspection: Act of 15 December 2000 on Trade Inspection Guidelines of TI Chief Inspector of 18 April 2007 r. on amicable consumer dispute settlement in a way of mediation Agreement of 4 November 2005 on cooperation between European Consumer Centre Poland and Trade Inspection offices

42 The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 42 Europejskie Centrum Konsumenckie Polska www.konsument.gov.pl info@konsument.gov.pl ps@konsument.gov.pl


Pobierz ppt "The ECC is co funded by the European Commission and Office of Competition and Consumer Protection 1 K O N F E R E N C J A POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google