Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

i Dokumentacji Europejskiej (OIDE)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "i Dokumentacji Europejskiej (OIDE)"— Zapis prezentacji:

1 i Dokumentacji Europejskiej (OIDE)
BIBLIOTEKA SEJMOWA Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej (OIDE) 00–902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8 (budynek K) 1. Charakterystyka OIDE 2. Zadania OIDE 3. Formy realizacji zadań OIDE 4. Bazy obsługiwane przez OIDE 5. Wystawy OIDE

2 1. Charakterystyka OIDE • Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej stanowi wydział Biblioteki Sejmowej • powstał w efekcie realizacji programu „Parlamentarne procedury legislacyjne”, Phare 2000 • został powołany do obsługi posłów, senatorów, personelu kancelarii Sejmu i Senatu oraz użytkowników zewnętrznych w zakresie wyszukiwania i udzielania szeroko rozumianej, obiektywnej i bezstronnej, informacji europejskiej OIDE nie zajmuje się sporządzaniem ekspertyz ani opinii. OIDE opiera się w swojej działalności na: - zasobach Biblioteki Sejmowej posiadającej bogate zbiory o profilu europejskim - własnym księgozbiorze podręcznym - źródłach internetowych (bazy aktów prawnych i rejestry dokumentów instytucji UE) - odpłatnych serwisach (Agence Europe, European Voice, Europolitics, archiwa prasowe)

3 2. Zadania OIDE OIDE dostarcza informacji o:
• Unii Europejskiej: jej prawie, strukturach, głównych kierunkach działania i debatach, ze szczególnym uwzględnieniem Parlamentu Europejskiego • sejmowych debatach na temat UE • pracy Komisji do Spraw UE, a w szczególności o rozpatrywaniu przez tę komisję projektów unijnych aktów prawnych • stanie wykonania prawa UE w pracach legislacyjnych Sejmu • aktywności Sejmu RP w zakresie szeroko pojętej współpracy międzyparlamentarnej (parlamenty państw członkowskich UE, Parlament Europejski, inne)

4 3. Formy realizacji zadań
3.1. Prowadzenie bezpośredniej obsługi informacyjnej użytkowników 3.2. Utrzymywanie serwisu internetowego OIDE 3.3. Publikowanie serii wydawniczej „Zeszyty OIDE”

5 3.1. PROWADZENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INFORMACYJNEJ UŻYTKOWNIKÓW:
a) wyszukiwanie aktów prawnych UE, orzeczeń ETS i innych unijnych dokumentów oraz publikacji; b) wyszukiwanie polskich aktów prawnych dotyczących członkostwa Polski w UE lub wykonujących prawo UE; c) udzielanie informacji faktograficznych (UE i członkostwa Polski w UE); d) opracowywanie bibliografii, przygotowywanie materiałów informacyjnych na tematy z zakresu szeroko rozumianej integracji europejskiej.

6 3.2. UTRZYMYWANIE SERWISU INTERNETOWEGO OIDE, którego zadaniem jest:
a) ułatwiać dostęp do informacji: - przewodnik po portalu EUROPA (dokumenty i proces legislacyjny UE), aktualności – serwisy prasowe unijne, polskie i inne (Presseurop) - bibliografie, czasopisma, publikacje. b) prezentować prace i działania Sejmu: - debaty i uchwały Sejmu – linki do stenogramów i do tekstów uchwał, - współpraca Sejmu z rządem w stanowieniu prawa UE – „Dokumenty UE rozpatrywane przez Komisję ds. UE” (baza SUE), - baza UST - wykonywanie prawa UE w pracach legislacyjnych Sejmu, - publikowanie dokumentów europejskiej współpracy międzyparlamentarnej Sejmu – strona „Współpraca międzyparlamentarna w sprawach UE”

7 3.3. PUBLIKOWANIE SERII WYDAWNICZEJ „ZESZYTY OIDE”
Zadaniem serii jest prezentowanie źródeł informacji o prawie UE, przybliżanie istotnych z parlamentarnego punktu widzenia zagadnień integracji europejskiej oraz publikacja związanych z tym informacji i dokumentów. Zeszyty są dostępne na stronie internetowej OIDE. Przykładowe tytuły: A. Ogonowska „Vademecum informacji o prawie Unii Europejskiej”; K. Myszona „Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy: Przewodnik”; „Parlament Europejski. Wybrane zagadnienia”; „Europejska współpraca międzyparlamentarna. Kierunki rozwoju”; „Źródła informacji o Unii Europejskiej. Zarys problematyki”; „Raporty COSAC”, „Obywatelstwo Unii Europejskiej”

8 4. Bazy obsługiwane przez OIDE
4.1. Publikacja strony „Dokumenty UE rozpatrywane przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej” (baza SUE) 4.2. Zarządzanie bazą UST - „Wykonywanie i dostosowanie prawa” 4.3. Obsługa sieci wymiany informacji między parlamentami narodowymi Unii Europejskiej – IPEX (Interparliamentary EU Information Exchange)

9 4. 1. PUBLIKOWANIE STRONY „DOKUMENTY UE ROZPATRYWANE PRZEZ KOMISJĘ DS
4.1. PUBLIKOWANIE STRONY „DOKUMENTY UE ROZPATRYWANE PRZEZ KOMISJĘ DS. UNII EUROPEJSKIEJ” (BAZA SUE) Strona ta zawiera: • tekst projektu aktu prawnego lub innego dokumentu UE • informacje związane z przebiegiem prac SUE nad tym dokumentem (daty wpływu, posiedzeń komisji, zapis ustaleń, ew. opinia SUE oraz biuletyn z posiedzenia komisji) • linki kierujące do informacji o rozpatrywaniu dokumentu w Unii Europejskiej. OIDE zajmuje się publikacją rekordów na stronie internetowej.

10 4.2. ZARZĄDZANIE BAZĄ UST - „WYKONYWANIE
I DOSTOSOWANIE PRAWA” Baza przedstawia działalność ustawodawczą Sejmu w zakresie wykonywania prawa UE. Od 1 maja 2004 r. pozwala na wyszukiwanie projektów ustaw (a następnie ustaw): - co do których Rada Ministrów zadeklarowała, że wykonują one prawo UE - w przypadku projektów ustaw innych niż rządowe – co do których Marszałek Sejmu rozstrzygnął, że wykonują one prawo Unii Europejskiej. Od października 1997 r. do 30 kwietnia 2004 r. do bazy wprowadzano te projekty ustaw, które zawierały pozytywne opinie o ich zgodności z prawem Unii Europejskiej.

11 4.2. ZARZĄDZANIE BAZĄ UST Baza UST zawiera dwa rodzaje rekordów: a) opisy ustaw uchwalonych przez Sejm lub opisy projektów ustaw (w toku prac sejmowych). Należy podkreślić, że po uchwaleniu ustawy w opisie rekordu pozostawia się informacje charakterystyczne dla druku projektu ustawy (numer druku, wnioskodawca). b) opisy aktów prawa wspólnotowego, do których nawiązują poszczególne projekty ustaw. Do 30 kwietnia 2004 r. w bazie UST uwzględniano tylko te akty UE, których przedmiot, zgodnie opinią dołączoną do projektu ustawy, był w całości lub częściowo regulowany w danym projekcie ustawy. Od 1 maja 2004 r. do bazy wprowadzane są akty UE, które zostały wyraźnie wymienione w projekcie ustawy, uzasadnieniu lub opinii do projektu jako te, które są wykonywane przez dany projekt. Rekordy polskich i unijnych aktów prawnych zostały ze sobą wzajemnie powiązane.

12 http://www.ipex.eu/ipex/cms/pid/ - od stycznia 2007
4.3. OBSŁUGA SIECI WYMIANY INFORMACJI MIĘDZY PARLAMENTAMI NARODOWYMI UNII EUROPEJSKIEJ – IPEX (Interparliamentary EU Information Exchange) - od stycznia 2007 Zawartość strony internetowej IPEX: • baza danych, do której – od 1 stycznia 2006 roku – są przesyłane w sposób automatyczny projekty legislacyjne i dokumenty konsultacyjne Komisji Europejskiej (w językach angielskim i francuskim) • kalendarz spotkań międzyparlamentarnych w Unii Europejskiej • komentarze Komisji Europejskiej do opinii parlamentów narodowych przesyłanych w ramach „inicjatywy Barrosa” • strona Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE

13 INFORMACJE O PRACY SEJMU W IPEX
Każdy parlament narodowy (każda izba parlamentu narodowego) jest gospodarzem dotyczącej go części bazy IPEX. Wkłada do bazy własne informacje, dokumenty lub linki związane z rozpatrywaniem poszczególnych dokumentów UE. Parlamenty (izby) mogą również sygnalizować w bazie swoje zastrzeżenia co do zgodności projektów legislacyjnych z zasadą pomocniczości (proporcjonalności). Za sejmową część bazy IPEX odpowiada OIDE. Ponadto wszystkie istotne dokumenty dotyczące IPEX są dostępne z naszej strony:

14 5. Wystawy OIDE http://libr.sejm.gov.pl/oide/wystawy
„Europa wolnych narodów. Idea zjednoczenia kontynentu w polskiej myśli XIX wieku” Warszawa, maj 2008 „Federalism in the History of Poland. The free with the free, the equal with the equal” Bruksela, kwiecień 2009


Pobierz ppt "i Dokumentacji Europejskiej (OIDE)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google