Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca przedsiębiorstwa z Bankiem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca przedsiębiorstwa z Bankiem"— Zapis prezentacji:

1 Współpraca przedsiębiorstwa z Bankiem
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Studia Podyplomowe mgr Ewa Janiszewska Bank Zachodni WBK S.A.

2 Happy New Year .

3 Rodzaje banków komercyjnych w Polsce Ustawa z 31 stycznia 1989r PRAWO BANKOWE
Model banku uniwersalnego – ma dużą swobodę w określaniu kierunków działalności operacyjnej: indywidualne ustalanie okresu depozytów pieniężnych, polityki kredytowej , rodzaju papierów wartościowych,jakie może nabywać rozwijanie takich usług,jak: operacje zagraniczne, usługi maklerskie, operacje na rynku pieniężnym, bankowość elektroniczna.

4 Rodzaje banków komercyjnych w Polsce:
Z punktu widzenia działalności i potrzeb przedsiębiorstw dokonujemy podziału banków na: OPERACYJNE (głównie uniwersalne), INWESTYCYJNE, SPECJALNE, SPÓŁDZIELCZE

5 Rodzaje banków komercyjnych w Polsce:
BANKI INWESTYCYJNE - świadczą usługi związane z doradztwem i zarządzaniem finansowym w obszarach, które charakteryzuje DŁUGI TERMIN transakcji i DUŻE KAPITAŁY: gromadzą środki o charakterze długoterminowym, uczestniczą w przeprowadzaniu publicznych emisji papierów wartościowych, jako pośrednik (badanie spółki potrzebującej funduszy, rozpoznanie jej potrzeb i możliwości, wybór sposobu finansowania, opracowanie prospektu emisyjnego, organizacja emisji akcji na giełdzie. przygotowują i przeprowadzają operację łączenia i przyjmowania przedsiębiorstw (fuzje) – restrukturyzują upadające firmy bądź znajdujące się w trudnej sytuacji, organizują krótkoterminowe finansowania, prowadzą działalność analityczną, opracowują i przygotowują raporty i analizy o stanie i prognozach gospodarki światowej, regionalnej i poszczególnych krajów, analizy makroekonomiczne, sektorowe i fundamentalne.

6 Rodzaje banków komercyjnych w Polsce:
BANKI SPECJALNE – ich oferta ma s p e c j a l n y charakter odnoszący się do OKREŚLONEJ DZIEDZINY albo do RODZAJU Klienteli: gromadzenie oszczędności, finansowanie średnio i długookresowych potrzeb przedsiębiorstw, projektów inwestycyjnych, np.o charakterze proekologicznym, zaspokajanie potrzeb finansowania budownictwa mieszkaniowego obsługa szeregu transakcji zagranicznych Typowym przykładem specjalizacji są np. BANKI HIPOTECZNE, które udzielają kredytów zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości.

7 Rodzaje banków komercyjnych w Polsce:
BANKI SPÓŁDZIELCZE – mają charakter instytucji lokalnych, obsługujących głównie własnych udziałowców, na ogół rzemieślników i rolników. Ze względu na charakter i zakres świadczonych usług traktowane są często jako banki komercyjne. Coraz szerszy zakres świadczonych usług dla różnych grup klientów zbliża je do bankowości uniwersalnej, chociaż funkcjonują one głównie na obszarach wiejskich.

8 Rodzaje banków komercyjnych w Polsce:
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. ul. Płocka 9/11B Warszawa Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą centrali w Warszawie, został utworzony 15 marca 2002 roku Bank BPS SA jest bankiem, w którym większościowy udział w kapitale zakładowym posiadają polskie podmioty gospodarcze - Banki Spółdzielcze. Wraz z 358 bankami spółdzielczymi Bank BPS tworzy najsilniejsze w Polsce Zrzeszenie Banków Spółdzielczych. Suma bilansowa zrzeszonych BS przekracza 16 mld zł , zaś fundusze własne sięgają 1,5 mld zł. Zrzeszenie Banku Polskiej Spółdzielczości SA tworzy 350 zrzeszonych Banków Spółdzielczych i Bank BPS jako bank zrzeszający.

9 Zrzeszenie BPS na tle sektora:
W sektorze bankowości spółdzielczej na r. funkcjonowało 581 banków spółdzielczych, z których jeden jako samodzielny, współpracujący z Bankiem BPS, a pozostałe 580 jako zrzeszone z trzema bankami zrzeszającymi. Zrzeszenie BPS stanowi ponad 60% sektora bankowości spółdzielczej

10 Źródło: Bankier.pl Prezes BPS Mirosław Potulski wśród 100 najbardziej wpływowych ludzi w świecie finansów Prezes Zarządu Banku BPS SA Mirosław Potulski to jeden ze 100 najbardziej wpływowych ludzi w świecie finansów. Tak głosi prestiżowy ranking Gazety Finansowej - WHO IS WHO polskich finansów. Źródło: Gazeta Finansowa, dodatek “Turbiny Polskiej Gospodarki” NAGRODA dla BPS za najlepszą ofertę dla MSP - Pakiet na dobry początek. FILM !

11 Rodzaje banków komercyjnych w Polsce z punktu widzenia FORMY PRAWNEJ:
Najbardziej rozpowszechnioną formą działalności banków są SPÓŁKI AKCYJNE. W ramach tej formy można wyróżnić: DUŻE BANKI z wyłącznym lub istotnym udziałem Skarbu Państwa, np.powstałe w wyniku przekształcenia dziewięciu tzw.komercyjnych banków państwowych, BANKI ŚREDNIE I MAŁE najczęściej o kapitale mieszanym państwowo-prywatnym (BOŚ S.A. , Bank Pocztowy), BANKI Z WYŁĄCZNYM lub PRZEWAŻAJĄCYM UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO. Jest to potencjalnie najsilniejsza grupa, np.. CITIBANK Poland S.A., CREDITANSTALD Poland S.A., BANK Zachodni WBK SA. LISTA BANKOW

12 Powiedz co widzisz ? ....młoda.....stara...?  12

13 BANK CENTRALNY (działalność regulowana jest przez Ustawę o NBP z 31 stycznia 1989r.)
...ma szczególną funkcję związaną z formułowaniem i realizacją polityki pieniężnej. GŁÓWNE CELE: umacnianie pieniądza polskiego, współdziałanie w kształtowaniu polityki gospodarczej państwa oraz jej realizacja, zapewnienie sprawnego systemu i płynności rozliczeń pieniężnych, kształtowanie zasad nawiązywania stosunków i współpracy między systemem bankowym i jego partnerami (jednostki gospodarcze i osobu fizyczne)

14 BANK CENTRALNY (działalność regulowana jest przez Ustawę o NBP z 31 stycznia 1989r.)

15 centralny bank państwa, bank emisyjny, bank banków.
BANK CENTRALNY NBP F U N K C J E: centralny bank państwa, bank emisyjny, bank banków.

16 Centralny bank państwa :
BANK CENTRALNY NBP Centralny bank państwa : formułuje i realizuje politykę pieniężną (Rada Polityki Pieniężnej) Organizuje i czuwa nad sprawnym przebiegiem procesów rozliczeń i rachunków w systemie bankowym, Współodpowiedzialny za politykę dewizową i politykę kursu walutowego.

17 BANK CENTRALNY NBP Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 6-letnią kadencję. Jest odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego. Ta sama osoba nie może być Prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje. Aktualnie Prezesem jest Sławomir Skrzypek.

18 RADA POLITYKI PIENIEZNEJ
BANK CENTRALNY RADA POLITYKI PIENIEZNEJ Zgodnie z art. 227 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 Ustawy o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej jest organem NBP.  Rada Polityki Pieniężnej ukształtowała się w dniu 17 lutego 1998 r. W skład Rady wchodzą: Przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP, oraz 9 członków, powołanych w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej powoływani są na 6 lat. Zgodnie z art. 12 Ustawy o NBP. Rada Polityki Pieniężnej dokonuje oceny działalności Zarządu NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej i uchwala zasady rachunkowości NBP, przedłożone przez Prezesa NBP.

19 Skład Rady Polityki Pieniężnej.
BANK CENTRALNY Skład Rady Polityki Pieniężnej. Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Prezes NBP - Sławomir Skrzypek Członkowie Rady Polityki Pieniężnej Jan Czekaj Dariusz Filar Stanisław Nieckarz Marian Noga Stanisław Owsiak Mirosław Pietrewicz Andrzej Sławiński Halina Wasilewska-Trenkner Andrzej Wojtyna

20 Funkcja emisyjna : Funkcja banku banków : BANK CENTRALNY
Wypuszcza do obiegu znaki pieniężne oraz reguluje ilość pieniądza w obiegu rynkowym Funkcja banku banków : oddziaływuje na system bankowy i umożliwia tym realizację przyjętej polityki pieniężno-kredytowej, Odpowiada za stabilność, rozwój i sprawność funkcjonowania całego systemu bankowego, Tworzy regulacje zapewniające płynność sektora bankowego, Jako bank banków prowadzi rachunki dla tych banków (kredytowe, rezerw obowiązkowych, bieżące).

21 Narodowy Bank Szwajcarii i Narodowy Bank Polski
BANK CENTRALNY KOMUNIKAT: Narodowy Bank Szwajcarii i Narodowy Bank Polski podjęły współpracę, której celem jest zasilenie rynku w płynność we frankach szwajcarskich. W dniu dzisiejszym ( ) Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) i Narodowy Bank Polski (NBP) zawarły tymczasową umowę swap EUR/CHF. Umowa ta, podobnie jak istniejąca umowa pomiędzy SNB i Europejskim Bankiem Centralnym, umożliwi NBP zapewnienie finansowania we frankach szwajcarskich, w formie swapów walutowych, bankom będącym w obszarze jego kompetencji. Począwszy od 17 listopada 2008, NBP będzie uczestniczył w tygodniowych operacjach swapów walutowych SNB i Eurosystemu. Umowa przewiduje, że SNB zasili NBP we franki szwajcarskie za euro, natomiast NBP zasili swoich kontrahentów we franki szwajcarskie w zamian za złote. Operacje będą przeprowadzane z terminem 7-dniowym po ustalonym kursie. Dłuższe operacje mogą być także zaoferowane w trybie doraźnym. Instrument będzie dostępny tak długo jak będzie istniała taka potrzeba, nie krócej jednak niż do stycznia 2009.

22 Instrumenty polityki pieniężnej :
BANK CENTRALNY Instrumenty polityki pieniężnej : stopy procentowe banku centralnego (...) operacje refinansowe (...) rezerwy obowiązkowe (...) operacje otwartego rynku (...)

23 BANK CENTRALNY Stopy procentowe (pośredni instrument) – banki mają pełną swobodę w kształtowania wysokości oprocentowania (kredyty i depozyty). Zmiana stopy procentowej BANKU CENTRALNEGO jest sygnałem dla banków o konieczności zmiany ceny pieniądza. Jest to podstawowe narzędzie banku centralnego. Z punktu widzenia przedsiębiorstw wysokie stopy procentowe uniemożliwiają realizowanie przedsięwzięć o charakterze rozwojowym, przy wykorzystaniu kredytu bankowego.

24 Oprocentowanie Stopa procentowa: 6,00 7,50 4,50 6,25 3,5
Obowiązuje od dnia Stopa referencyjna *) 6,00 Stopa lombardowa 7,50 Stopa depozytowa 4,50 Stopa redyskonta weksli 6,25 Stopa rezerwy obowiązkowej: - od wkładów złotowych płatnych   na każde żądanie 3,5 - od terminowych wkładów złotowych - od wkładów w walutach obcych płatnych   na każde żądanie - od wkładów terminowych w walutach obcych - od środków uzyskanych z tytułu sprzedaży   papierów wartościowych z udzielonym   przyrzeczeniem odkupu (repo) Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 0,9 stopy redyskontowej weksli

25     Kursy średnie NBP 1 EUR = 3, USD =2, CHF = 2, GBP =4, JPY = 3,

26 BANK CENTRALNY Operacje refinansowe - udzielanie przez bank centralny bankom komercyjnym kredytu refinansowego : redyskontowego – to przyjmowanie weksli handlowych do redyskonta. Bank otrzymuje na rachunek kredyt na kwotę odpowiadającą wartości nominalnej weksli pomniejszonej o odsetki redyskontowe. Spłata takiego kredytu następuje po zainkasowaniu kwoty weksla od dłużnika przez jego bank i po przekazaniu jej na rachunek kredytu redyskontowego w NBP. Obecnie redyskontowaniu podlegają głównie weksle przedsiębiorstw skupujących i przetwarzających produkty rolne (cukrownie), lombardowego – krótkoterminowy, udzielany jest na podstawie umów zawartych z poszczególnymi bankami, np.pod zastaw papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i NBP. Stanowi jeden z podstawowych źródeł refinansowania banków mających chwilowe niedobory środków płynnych. w rachunku bieżącym.

27 BANK CENTRALNY NBP Kredyt intraday euro
Narodowy Bank Polski mając na celu zapewnienie płynności rozliczeń w systemie SORBNET - EURO udziela uczestnikom tego systemu kredytu śróddziennego w euro. Kredyt śróddzienny w euro jest zabezpieczany wyłącznie papierami wartościowymi, które uzyskały akceptację Europejskiego Banku Centralnego, tj. obligacjami skarbowymi będącymi przedmiotem fixingu na MTS Poland. Poniżej lista obligacji skarbowych mogących stanowić zabezpieczenie kredytu intraday w euro. Lista - plik xls; (198 KB)

28 Zabezpieczenia - kredyt lombardowy
BANK CENTRALNY NBP Zabezpieczenia - kredyt lombardowy Lista dłużnych papierów wartościowych, innych niż papiery skarbowe i emitowane przez NBP, dopuszczonych przez NBP jako zabezpieczenia kredytu lombardowego: listy zastawne, obligacje EBI, obligacje korporacyjne emitentów krajowych, obligacje komunalne.

29 KOMUNIKAT: Narodowy Bank Polski
mając na celu zapewnienie płynności rozliczeń w systemie SORBNET - EURO udziela uczestnikom tego systemu kredytu śróddziennego w euro. Kredyt śróddzienny w euro jest zabezpieczany wyłącznie papierami wartościowymi, które uzyskały akceptację Europejskiego Banku Centralnego, tj. obligacjami skarbowymi będącymi przedmiotem fixingu na MTS Poland. Poniżej lista obligacji skarbowych mogących stanowić zabezpieczenie kredytu intraday w euro. Lista - plik xls; (198 KB)

30 BANK CENTRALNY NBP Operacje otwartego rynku – wprowadzone w 1993r stanowiły właściwy początek stosowania rynkowych metod sterowania płynnością banków. Operacje te polegają na kupnie (operacje REPO) bądź sprzedaży (operacje REVERS-REPO) przez bank centralny papierów wartościowych od banków komercyjnych. W ten sposób zapewnia się płynność w systemie bankowym i absorbuje nadwyżkowe fundusze. Zaletą operacji otwartego rynku jest możliwość szybkiego reagowania na sytuację występująca na rynku pieniężnym. Prowadzić one mogą do stabilizacji i ograniczania wahań stóp procentowych.

31 Najczęściej występujące w skupie NBP monety i sztabki
Tabela cen skupu złota w NBP w dniu Ceny skupu złota w NBP - w Oddziałach Okręgowych w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielce, Krakowie, Lubline, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Cena podstawowa (w PLN) 1 g złota monetarnego w próbie 1000 68,92 Cena (w PLN) 1 g złomu złota monetarnego w próbie 1000 65,47 Najczęściej występujące w skupie NBP monety i sztabki Nominał Cena (PLN) Od - do 20 dolarów USA , ,12 10 dolarów USA , ,84 10 rubli , ,44 5 rubli , ,72 20 marek niemieckich , ,13 50 dolarów kanadyjskich (1 oz) , ,41 2000 szylingów austriackich (1 oz) , ,41 sztabka 100 g / próba 999, , ,31

32 „ Graj w golfa ze swoim bankierem”
Anglosasi twierdzili, że najważniejsza w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw jest zasada: „ Graj w golfa ze swoim bankierem”

33 Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia


Pobierz ppt "Współpraca przedsiębiorstwa z Bankiem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google